NOVENNASLITĀNIJASATPAKAĻ

LŪGŠANAS

Lūgšana: veltīšanās Marijai

(priesteris Slavko Barbaričs Medjugorje)

Lūgšana: veltīšanās Marijai

(Kalna Svētību kopienas māsa Terēze no Medjugorjes)

Lūgšana pēc Svētā Gara dāvanām

Lūgšana uz Svēto Garu

Ķempenes Toma lūgšana žēlsirdīgajam Tēvam

Cerības lūgšanas negaidītā vai smagā grūtniecībā

M.Faustinas lūgšana

Svētā Mihaela lūgšanu

Sv. Brigitas lūgšanas

Lūgšanas, kuras mūsu Kungs atklāja Sv. Brigitai no Zviedrijas

Lūgšana Sv. Antonijam

Sv. Antonija no Padujas lūgšanas

Lūgšanas izejot no mājas

Lūgšana pirms interneta lappušu un diskusiju forumu apmeklēšanas

Dažādas īsas lūgšanas

Svētā Jāzepa Lūgšana

Lūgšana Fatimas Dievmātei

Veltīšanās Vissvētākajai Jaunavai Marijai

Lūgšana Sv. Ekspeditam

 

Lūgšana: veltīšanās Marijai

(priesteris Slavko Barbaričs Medjugorje)

Pateicos Tev, Marija, par Tavu Mātes aicinājumu. Mūsu Pestītāja Māte un Miera Karaliene, šodien veltīju Tev savu dzīvi un mīlestību. Jēzus, nomirstot uz krusta, deva man Tevi. Paņem mani savā patvērumā. Māte, es vēlos tā mīlēt Jēzu, kā Tu viņu mīli. Kopā ar Tevi gribu iemācīties klausīties Tēva vārdu un izpildīt Viņa gribu. Marija, kopā ar Tevi gribu iemācīties mīlēt visus cilvēkus kā māsas un brāļus, jo visi viņi pieder Tev.

Es veltīju sevi Tev, lai mana lūgšana ir sirds lūgšana, kurā es atradīšu mieru, mīlestību un spēku, lai apvienotos. Veltīju Tev manu pagātni, tagadni un nākotni, visas manas dotības un visas manas spējas. Vēlos, kā Jēzus pieaugt blakus Tev. Lai no šī brīža kopā ar Tevi viss manī godina Dievu. Lai mana dvēsele kopā ar Tevi priecājas par Viņa mīlestību un žēlsirdību.

Veltīju Tev arī visu savu ģimeni, visus manus draugus un visus tos, kurus satieku un ar kuriem kopā strādāju.

Tā kā Tu, vēlos, lai mani piepilda Svētais Gars. Lai mana sirds tāpat kā Tavējā klausa Viņa aicinājumam. Ak, Pasaules Māte, lai ar Tavu aizbildniecību mani vārdi kļūtu nešaubīgi, lai es nekad neļautos sevi aptraipīt grēkam. Amen.


UZ AUGŠUATPAKAĻ

Lūgšana: veltīšanās Marijai

(Kalna Svētību kopienas māsa Terēze no Medjugorjes)

Marija, es veltīju sevi Tev, visu sevi, veltīju Tev visu, kas jau bijis manā dzīvē- manu pagātni, visu, kas bijis slikts, ļauns, es veltīju Tev, lai Tu to pārveidotu par labu. Marija, veltīju Tev visu, kas ir pirmā vietā manā dzīvē, visu, ko es pārdzīvoju patreiz, savas bailes, problēmas, visu, ko nesu savā sirdī. Atnāc, Marija, lai manā sirdī būtu mīlestības Karaļa vieta. Palīdzi manai sirdij atvērties mīlestībā. Iemāci mani lūgties ar sirdi, atdot Jēzum visu, visu sevi. Atnāc, Marija, manā sirdī un esi mana mīlestības skolotāja. Marija, māci mani mīlēt no visas sirds Kungu Jēzu, lai Viņš man būtu pirmajā vietā, mīlēt ar visu sirdi Jēzu. Marija, iemāci mani mīlēt kā Jēzus, Tev lūdzu mīlestību, iemāci mani mīlēt. Veltīju Tev visus cilvēkus, kurus nesam savā sirdī. Veltīju Tev tos, kurus man grūti mīlēt, kuriem es nevaru piedot, kurus es nemīlu. Palīdzi man, ak, Marija, mīlēt. Veltīju tev visus cilvēkus.

Veltīju Tev savu ģimeni, Marija, atnāc manā ģimenē, lai mana ģimene būtu miera oāze. Palīdzi man, lai mana ģimene kļūtu miera oāze. Palīdzi man sākt lūgties kopā savā ģimenē. Atnāc Marija, visos manos plānos. Veltīju Tev visas savas slāpes, lai pirmā vietā man būtu slāpes pēc debesīm. Marija, kopā ar Tevi es lūdzu slāpes pēc svētuma, es gribu pieaugt svētumā. Marija, palīdzi man. Veltīju Tev savu nākotni, visu to, ko es pārdzīvoju, nāc ar mani, Marija, esi man mīlestības skolotāja. Veltīju Tev savu nāves stundu, esi ar mani, Marija, manā nāves stundā, lai mana ieiešana debesīs būtu priecīga satikšanās ar Tevi. Es veltīju Tev visu sevi. Amen.


UZ AUGŠUATPAKAĻ

 

Lūgšana uz Svēto Garu

Marija, es pateicos Tev par aicinājumu ik dienas lūgties Svēto Garu. No Viņa sākās Jēzus Kristus. Viņš deva Tev žēlastību pārdomāt un saprast Dieva Vārdu Tavā Sirdī. Paliec Viņam uzticīga līdz galam.

‘’Dārgie bērni! Šodien vakarā es ilgojos jums pasacīt, lai jūs šīs novennas laikā lūgtos par to, ka Svētais Gars nāktu pār jūsu ģimenēm un par jūsu draudzi. Lūdzieties. Nenožēlosiet. Dievs jums sūtīs tādas žēlastības dāvanas, par kurām jūs varēsiet Dievu slavēt līdz pašas savas zemes dzīves beigām. Es pateicos, ka jūs uzklausāt savas Debesu Mātes aicinājumus.’’ 02.06.1984. Sestdiena. Novenna pirms Vasarsvētkiem.

Nāc Svētais Gars, kopā ar Mariju, es lūdzu Tevi, un izlej pār mani savas žēlastības. Viņa paaicināja mani uz lūgšanu. Piepildi mani Tavu mīlestību, lai caur Tevi es mīlētu Dievu vairāk par visu pasaulē un tuvāko kā sevi pašu.

Lai Tava Gudrība piepilda mani, lai manos darbos, manos lēmumos, domās un jūtās mani vadītu Tavs Svētais Gars.

Laba padoma Gars, piepildi mani ar Tavām dāvanām, lai es ar mīlestību varētu palīdzēt tiem, kurus satieku savā ceļā, lai mani vārdi būtu gaisma citiem.

Kunga Jēzus sūtītais Gars, dod man Tava spēka dāvanas, kas palīdzētu man izturēt katru pārbaudījumu un izpildīt Tēva gribu, sevišķi tad, kad pēc šīs gribas mēs sastopamies ar grūtībām. Svētais Gars, spēcini mani vājuma brīžos.

Ak, Dzīvības Gars, dari, lai manī augtu dievišķā dzīve, kura man dota no Tevis jau manas mātes klēpī un svētajā kristībā.

Dievišķais stars, iededzini manā sirdī mīlestības uguni, lai izzustu tumsa un grēka cēlonis. Ak, Gars, dziedē manas rētas, atdzīvini visu, ko esi iedevis man. Apgaismo mani, lai es spētu upurēt manas ciešanas un grūtības. Iemāci mani pat mazumā pateikties Tev ar paļāvību.

Marija, tu sevī nes Patiesības Garu. Pateicos Tev, ka mudini mani lūgties uz Viņu.

‘’09.06.1984 Dārgie bērni! Rīt vakarā lūdzieties īpaši pēc Patiesības Gara, īpaši jūs šajā draudzē. Jums ir vajadzīgs Patiesības Gars, lai jūs varētu nodot manus vēstījumus tādus, kādi tie ir, neko pie tiem nepieliekot un neko neatņemot nost, tādus, kādus es jums esmu tos sacījusi. Lūdzieties, lai Svētais Gars iedvestu jūsu dvēselēs lūgšanas garu, lai jūs vairāk lūgtos. Es, jūsu Māte, saku jums, ka par maz lūdzaties. Es pateicos, ka jūs uzklausāt savas Debesu Mātes aicinājumus.’’

Ak, Patiesības Gars, atnāc un iemājo manī, lai es varētu dzīvot un liecināt visiem par Tavu mīlestību, Tavu mieru un Tavu taisnīgumu. Lai katras dienas sākums ir slavas dziesma Tēva Vārdam visā tā skaistumā.

Svētais Gars, Ved mūsu Tēvu svēto Pāvestu, bīskapus, priesterus un visus tos, kuri sludina Dieva vārdu. Nāc pār Medjugorjes draudzi, lai mēs varētu dzīvot un citiem mācīt Marijas vēstījumus. Palīdzi garīdzniekiem, kuri strādā Medjugorjē, piepildi ar savu Garu tos, kuri pieņem grēksūdzes un tos, kuri izsūdz grēkus.

Lūgšanas Gars, iemāci mūs lūgties. Attīri mūsu sirdis. Dari, lai mūsos pieaugtu vēlēšanās veltīt Tev laiku. Dari cienīgas mūsu lūgšanas. Svētais Gars, lūdzies manī, aicini: Tēvs mūsu... Dod man žēlastību lūgšanai ar sirdi.

Marija, es arī vēlos atvērt sirdi Svētajam Garam tā, kā to darīji Tu un kā uz to aicini mani:

23.05.1985. Dārgie bērni! Šajās dienās es it īpaši jūs aicinu, lai jūs atvērtu savas sirdis Svētajam Garam. Īpaši šajās dienās Svētais Gars nāk pār jums. Atveriet savas sirdis un veltījiet savu dzīvi Jēzum, lai viņš varētu jūsu sirdis iespaidot un stiprināt jūs ticībā. Es pateicos, ka jūs uzklausījāt manu aicinājumu.’’

Svētais Gars, atbrīvo mani no jebkura nevajadzīga smaguma. Dod manai sirdij zieda skaidrību, kurš aug un uzzied, lai nestu bagātīgus augļus.

Marija, lai Svētais Gars arī tālāk dara manī to darbu, kuru Tu iesāki. Lai caur Viņu manī pieaug Dieva Vārds.

Ak, Svētais Gars, šodien caur Mariju es izvēlos Tevi par savu Valdnieku. Ticībā un paļāvībā uz Tavu bezgalīgo mīlestību, kura tik brīnišķīgi atklājas Marijā, es atsakos no katra ļaunuma gara un pieņemu Tevi - Gaismas, Mīlestības, Taisnības un Miera Garu. Es veltīju Tev manas spējas un vēlos darboties tikai Tavā gaismā. Es atzīstu Tavas tiesības uz manu dzīvi. Pasargā mani un ved pie Tēva. Lūdzu Tevi kopā ar Mariju, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen. 


UZ AUGŠUATPAKAĻ

 

Ak, Dievs, esmu stāvoklī!

Cerības lūgšanas negaidītā vai smagā grūtniecībā.

Esmu stāvoklī! Kad vēroju savu emocionālo, fizisko vai finansu stāvokli, gaidāmais grūtniecības laiks piepilda mani ar bailēm.

Tas varētu būt pats grūtākais periods tavā dzīvē. Atceries, ka tāda tu neesi viena, daudzas sievietes gaida bērnu nelabvēlīgos, grūtos apstākļos.

Galvenais un vienīgais, kas nomierinās tevi tavās rūpēs, ir Dievs. Ja šo turpmāko lūgšanu teksti kļūs tavi, esi drošsirdīga, lai vienmēr atrastu šo miera vietu, kur mājo Dievs.

Dievs gaida tevi un sapratīs tavas bailes, tieši viņā tu atradīsi atbalstu un spēku, tik ļoti tev vajadzīgus, lai visu grūtniecības laiku tu iznēsātu šo nenovērtējamo dzīvību, par kuru tu jau esi atbildīga.

 

Mana dvēsele Tev pieķeras, Tava labā roka mani tur.

Psalms 63.9

 

Ak, Dievs, esmu stāvoklī!

Mans Dievs!

Jaunā dzīvība ir nenovērtējams dārgums, varbūt pat vislielākais no visiem. Laimīgs tas bērniņš, kurš šajā dzīvē ienāk ģimenē, kura gaida viņa dzimšanu ar mīlestību, prieku un sajūsmu.

Taču ne katra grūtniecība tiek uztverta ar prieku un sajūsmu - tāpēc nāku pie Tevis ar smagu sirdi. Gaidu bērniņu, bet manī nav prieka, pateicības un sajūsmas. Godīgi runājot, mani pārņem panika.

Dievs, manī jābūt skaidrībai, tāpēc man ir jāpārvar manas emocijas. Palīdzi man izprast šīs ciešanas, atrast risinājumu šajā situācijā un pieņemt šos savus pienākumus. Palīdzi man samierināties ar šo laiku, jo ne jau šodien es varu atrisināt šo problēmu.

Ticība liek man saprast, ka mana vislielākā cerība ir paļaušanās uz Tevi uz šai ticības spēkā es gribu būt atbalstu.

Svētīgs tas, ko Tu izredzi un kam Tu ļauj sev tuvoties un mājot Tavos pagalmos! Mēs tiksim bagātīgi atspirdzināti ar Tava nama, Tavas svētnīcas svētumu!

Tu patvērums visiem zemes galiem, uz kuru paļāvībā vērš savus skatus tālās jūras salas.

Psalms 65.5.

 

Man jāpieņem lēmums!

Mans Dievs!

Zinu, ka tas nav labākais laiks lēmumu pieņemšanai, bet jūtu pienākumu ’’kaut ko darīt’’. Izvērtēju visu labo šajā mana nedzimušā bērna ģimenes un manā personīgajā stāvoklī. Visi labie padomi, kurus saņemu, rada manī neizpratni, apjukumu, bailes.

Daži man iesaka nopietni padomāt par abortu. Zinu visus medicīniskos datus: zinu, ka bērniņa sirds sāk darboties 18. dienā pēc ieņemšanas, pēc 42 dienām var konstatēt smadzeņu darbību. Zinu, ka 8 nedēļas vecs bērniņš jau reaģē uz pieskaršanos un izvairās no priekšmetiem, kas nodara viņam sāpes. Tāpat zinu, ka ar abortu saistītās emocionālās brūces var palikt uz visu dzīvi, nerunājot par iespējamiem medicīniskiem sarežģījumiem.

 

Man ir prieks dzīvot pēc Tava prāta, mans Dievs, un Tavi likumi ir ierakstīti dziļi manā sirdī.

Ps.40.9.

 

Adopcija?

Mans Dievs!

Mans dzīves ceļš kļūst ciešanu pilns. Es tā baidos! Es nevaru iedomāties sevi kā māti attiecībā pret šo bērniņu. Daži jautā, kā vispār var atdot bērnu, kuru mīli. Zinu, kas man tas jāpārdomā, bet tas nes man sāpes.

Palīdzi man darīt to, kas pareizs. Ja es izšķiršos par adopciju, aizved mani un manu bērniņu mīlestības svētītā laulībā. Palīdzi man ticēt, ka pienāks tāda diena, ka mans bērniņš uzzinās, ka pietiekami viņu mīlēju, lai ļautu viņam aiziet. Dod man spēku izpildīt to, ko nolemšu un pārliecību, ka mans lēmums balstās uz mīlestību un līdzjūtību. Atļauj paļāvībā pieņemt ļoti grūtu lēmumu. Amen.

 

Pacelies Dievs, pār debesīm un parādi godību pār visu zemi!

Ps.108.5.

 

Mana ģimene cieš!

Mans Dievs!

Palīdzi man pieņemt šo bērnu kā dāvanu, lai varētu visu manu ģimeni sagatavot šim pārbaudījumam. Vēlos, lai viņi uzzina visus sīkumus, lai viņi redzētu, cik ļoti viņi man ir vajadzīgi. Atver viņu sirdis pret dāvanu, kas ir šis bērniņš, pat ja viņi to nejūt tā kā es.

Apvieno mūs vēl vairāk kā ģimeni, dāvini mums spēku un ielej mūsu sirdīs mīlestību. Radi no mūsu sirdīm mīlestības kopību, kura spēj pieņemt šo bērniņu ar atvērtām rokām. Amen.

 

Tie lai top viņam kā par drēbēm, kas viņu sedz, kā par jostu, ar ko tas jožas!

Ps.109.19.

 

Manā vecumā?

Mans Dievs!

Nevaru noticēt tam, kas noticis. Doma par bērniņa dzimšanu mani pilnīgi baida. Man bija tik daudz plānu, nodomu, bet tagad es to visu pazaudēju, varbūt pat uz visiem laikiem. Un vai es manā vecumā esmu spējīga iznēsāt bērniņu? Vai bērniņš piedzims vesels? Vai to spēs izturēt mana sirds un manas emocijas?

Dievs, tu zini atbildi un es arī to zinu. Tikai Tu vari man dot spēku izturēt šo pārbaudījumu. Tikai Tava žēlsirdība var dot man spēku, gudrību, drosmi, lai tas kļūtu man, manam bērniņam un visiem apkārtējiem par patīkamu pārbaudījumu. Tiklīdz šī situācija sāks mani nomākt, atgādini man maigi par Tavu klātbūtni. Amen.

 

Kungs, dari man zināmus Tavus ceļus, māci man Tavas tekas!

Vadi mani Tavā patiesībā un māci mani, jo Tu esi mans Dievs, kas palīdz. Uz Tevi es gaidu vienmēr.

Ps.25.4-5.

 

Vai es būšu laba māte?

Mans Dievs!

Ja grūtniecība izsauc manī tik daudz nedrošības, ka nevaru noticēt, ka būšu laba māte savam bērnam, kurš piedzims? Vai es varēšu viņu audzināt? Vai man pietiks gudrības? Vai man pietiks spēka lēmuma pieņemšanai?

Izmisīgi vēlos atrast apstiprinājumu, ka varēšu būt laba māte.

Man palīdz doma, ka audzinot šo bērniņu, es nebūšu viena. Dievs, tu būsi ar mani! Vadīsi mani, kad būs vajadzīga palīdzība, būsi man blakus, kad mani māks bailes. Darīsi tā, lai es saprastu, ka mana vēlēšanās labi izpildīt pienākumus jau ir puse no panākumiem. Tava mīlestība un vadība kopā ar manām pūlēm rada drošību man un manam bērniņam. Amen.

 

Uzklausi manas skaļās lūgšanas balsi, kad es Tevi piesaucu, kad es paceļu savas rokas pret Tava nama Vissvēto vietu.

Ps.28.2.

 

Vai man drīkst būt šis bērns?

Mans Dievs!

Kad domāju par manu finansiālo stāvokli, domāju, vai man vispār drīkst būt šis bērns. Neesmu spējīga samaksāt ārstam, mani ienākumi ir ļoti mazi, nevaru paļauties arī uz citu cilvēku palīdzību.

Jau pašlaik man nepietiek iztikai.

Dievs, es paļaujos uz Tavu bezgalīgo mīlestību, kuru es saņemu caur citiem cilvēkiem. Aizved mani tur, kur grūtniecības laikā saņemšu atbalstu. Zinu, ka esmu nabadzīga, tāpēc ar pateicību pieņemšu jebkuru palīdzību. Amen.

Es ceru uz Tavu žēlastību, mana sirds ir līksma par Tavu palīdzību!

Ps.13.6.

 

Mans bērniņš ir no citas rases!

Mans Dievs!

Mani uztrauc, kā apkārtējie uzņems manu bērnu. Kaut arī es pati atzīstu viņu, taču baidos no apkārtējo reakcijas. Zinu, ka Tu savā labvēlībā redzi katru bērniņu kā brīnišķīgu dāvanu, tomēr mani pārņem bailes. Negribu, lai mans bērns ciestu tādēļ, ka apkārtējie nelabvēlīgi pret citas rases cilvēkiem vai pat baidās no viņiem.

Iemāci mani, kā apkārtējos radīt cieņu pret manu bērnu, palīdzi pārvarēt katras sāpes, kas radīsies šādā situācijā. Nekad neļauj man aizmirst, ka Tava mīlestība neprasa nekādus nosacījumus.

Uz Tevi paļaujas, kas pazīst Tavu vārdu, jo Kungs nepamet tos, kas Tevi meklē.

Ps.9.11.


UZ AUGŠUATPAKAĻ

Svētā Mihaela lūgšanu, kā Dievmāte vēlējās:

Cildenais debess karapulku vadoni, svētais erceņģeli Mihael, stiprini un aizsargi mūs cīņā pret ļauno garu, pret tumsības valdnieka spēkiem un varām, nāc palīgā cilvēkiem, kurus Kungs Dievs ir radījis pēc sava atveida un līdzības un par dārgu savu asiņu maksu ir atpestījis no sātana despotisma. Svētā Baznīca godina tevi kā aizbildni, Kungs Dievs ir devis tev varu vest atpestītās dvēseles uz debesu laimību, aizlūdz miera Devu, lai Viņš izskaustu sātana varu, ka tas nespētu uzkundzēties cilvēkiem un kaitēt Baznīcai. Aiznes mūsu lūgšanu Visaugstā Dieva priekšā, lai Kungs drīzi šais laikos iežēlojas par mums. Satver tu, Mihael, pūķi, veco čūsku, kas ir vārdā sātans un nogrūd viņu važās iekaltu elles bezdibenī, lai tas ar savu salto viltību nevestu vairs cilvēkus grēkos, kādi nes mūžīgo nāvi. Svētie sargeņģeļi, vadiet mūs visās mūsu gaitās, dodiet padomu šaubu brīžos, mieriniet bēdās, pasargiet no grēka un no visa ļauna. Amen


UZ AUGŠUATPAKAĻ

Ķempenes Toma lūgšana žēlsirdīgajam Tēvam:

Manas acis ir vērstas uz Tevi, mans Dievs, žēlsirdības Tēvs, es pilnīgi paļaujos uz Tevi, svētī manu dvēseli ar savu debesu svētību, lai tā kļūst par Tavu svēto mājokli, par Tavas mūžīgās godības sēdekli, un kad Tev labpatiks to apciemot, lai tajā neatrastos nekas, kas varētu apvainot Tavu skatienu, uzlūko mani, Kungs savā labestībā un savas žēlsirdības pārpilnībā, uzklausi sava nabaga kalpa lūgšanu, kurš ir izsūtīts tālu šīs zemes trimdā, kur mājo nāves ēna, pasargi un izglāb sava kalpa dvēseli no visām šīs zemes briesmām un Tava žēlastība lai pavada un ved mūs Tava miera ceļā uz mūžīgās gaismas tēviju. Amen.


UZ AUGŠUATPAKAĻ

M.Faustinas lūgšana:

Žēlsirdīgais Jēzu, kas nomiri uz krusta mūsu dēļ, Tavā nāves stundā mēs saucam uz Tevi un lūdzam: izlej savu žēlsirdību pār visu cilvēci, sevišķi pār nabaga grēciniekiem un mirstošajiem.

Vissvētākā Jēzus sirds, mūsu žēlsirdības avots, no kura izplūda Asins un Ūdens straumes, mēs paļaujamies uz Tevi, mēs Tev uzticamies.  Amen.


UZ AUGŠUATPAKAĻ

Sv. Brigitas lūgšanas

Lūgšana, ieejot baznīcā

Kungs, kad es ieeju Tavā svētnīcā, kas ir Tavs nams, lūgšanu nams, kur dvēseles top svētdarītas, es Tevi lūdzu, atbrīvo mani no tukšu domu elkiem un no cilvēciskās izklaidības, lai es katru reizi varētu domāt vienīgi par Tevi, saņemt daļiņu no Taviem nopelniem, kas iegūti ar Tavām svētajām un dārgajām Asinīm, un pielūgt Tevi arī reiz Paradīzes svētnīcā mūžībā. Amen.

Svētījot sevi ar svēto ūdeni

Ak, mans Dievs, notīri mani no ikviena grēka un liec, lai šis svētais ūdens man atgādina par asinīm, kuras Tu izlēji, un par asarām, kas man jāraud. Asperges me, Domine!

Pirms mises

Mūžīgais un žēlsirdīgais Dievs, ar visu savu mīlestību es Tevi lūdzu... atļauj man piedalīties šajā svētajā bezasiņu upurī, kurā iemiesotā Vārda miesa, dvēsele un dievišķība tiek upurēta par mani un visu cilvēci. Lai šis upuris mani atsvabina no visu manu grēku saitēm tā, lai es būtu cienīgs ieiet Tavā valstībā, slavēt un godināt Tevi mūžīgi mūžos. Amen.

Upurēšana svētās mises laikā

Kungs, es upurēju sevi pilnībā Tev. Tu esi avots visam, kas man pieder. Mana dvēsele un miesa ir Tava, un ar šo brīdi arī manām domām, vārdiem un darbiem jābūt vērstiem vienīgi uz Tevi. Lūdzu, Dievs, pasargā mani no elles ienaidnieka, lai šajā svētajā upurī es varētu saņemt daļiņu no Tavu rūgto ciešanu nopelniem un lai pār mani nāk Tava svētā žēlastība. Amen.


UZ AUGŠUATPAKAĻ

Lūgšana Sv. Antonijam

Svētais Antonij, kurš esi izlūdzis no Dieva palīgu visiem tiem, kuri pie tevis steidzas ar dedzīgām lūgšanām, es slavēju un godinu tevi šodien kā spēcīgu aizbildni un glābēju un atvēlu tev pašu sevi.

Pievērs vērību, svētais Antonij, manai vajadzībai un aizbildini par mani pie Visvarenā Dieva, lai Viņš apžēlojas par mani!

Lūdz Dievu, lai Viņš dod man stipru gribu darīt labu un neieredzēt grēku! Lai Viņš dod drosmi un spēku izlabot manu dzīvi un apzinīgi pildīt savus pienākumus!

Lūdz Dievu, lai es tiktu pasargāts no miesas un dvēseles briesmām!

Es labprāt gribu uzņemties rūgtus un sāpīgus pārbaudījumus, kādus Dievs man uzliks un sūtīs nākotnē, es tikai lūdzu, lai Dievs dod man spēku un pacietību visu panest un paciest.

Spēcīgais aizbildni, svētais Antonij, kurš esi palīdzējis daudziem viņu bēdās un grūtībās, palīdzi arī man, kad savās grūtībās ar stipru cerību steidzos pie Tevis. Lai es savā paļāvībā uz tevi nepaliktu kaunā, neatstāj mani neuzklausītu, lai manas lūgšanas tiek vainagotas ar panākumiem, lai es, slavēdama tevi un izplatīdama tavu godu, varētu visiem teikt: ejiet pie svētā Antonija, ja gribat rast iepriecinājumu savās skumjās un palīdzību savās vajadzībās.  Amen.


UZ AUGŠUATPAKAĻ

Sv. Antonija no Padujas lūgšanas

Kristus mācekļa lūgšana

Kungs, Jēzu Kristu, lūdzu Tevi, palīdzi man ar pazemību atbrīvoties no lepnības, ar nabadzību satriekt alkatību, ar pacietību uzvarēt dusmas un ar ilgošanos līdzināties Tev, Kungs, palīdzi iemantot pazemības brīvību. Amen.

 

Rīta lūgšana

Mīļais Dievs, Tu, kas esi radījis debesu eņģeļus, šos maigos, pakļāvīgos, skaidros garus, māci man sajust viņu vieglumu, saklausīt viņu dziesmas, pārņemt viņu mīlestību uz Tevi, kas esi eņģeļu Radītājs, kas esi zemes, debess un cilvēku Radītājs.

Kungs, sūti savus svētos eņģeļus pretī maniem lūgšanas vārdiem. Liec, lai ar savu vieglo lidojumu viņi šķīstī manus nodomus un sapņus. Liec, lai viņi aiznes uz Tavu debesu altāri lūgšanu, kas tīra un Tev patīkama kā maiga smarža.

Atver manas lūpas, atver manu sirdi, lai ik reizi, kad vēlos uzrunāt Tevi, es protu vienoties ar nebeidzamajiem eņģeļu pulkiem. Lai visi mani prieki, manas sāpes, manas cerības, it viss, ko vēlos Tev atdot, pāraug nemitīgā un dedzīgā saucienā eņģeļiem līdzi: "Gods Dievam augstumos! Gods Visuaugstajam Mīlestības Dievam!"

 

Vakara lūgšana

Svētais eņģeli, kas rūpējies par manu nabaga dvēseli un dzīvi, neatstāj mani, kaut esmu grēcinieks, un nepamet manu pārkāpumu dēļ.

Neļauj ļaunajam garam man tuvoties, vadi mani ar to spēku, kas tev ir dots pār manu mirstīgo miesu.

Jā, svētais Dieva eņģeli, kas rūpējies par manu dvēseli un miesu, piedod man visu, kas varēja tevi apvainot manas dzīves laikā, piedod man visas šīs dienas kļūdas.

Pasargā mani naktī, kas tuvojas.

Pasargā mani no ienaidnieka slazdiem un uzbrukumiem, lai es ne ar grēku neapvainotu Dievu.

Aizlūdz par mani Kunga priekšā, lai mani stiprina domas par Viņu, lai Kungs dara mani par kalpu, kas Viņa svētuma cienīgs. Amen.

 

Taisnīgas dzīves lūgšana.

Kungs Jēzu Kristu, lūdzu Tevi ieiet manas sirdsapziņas mājoklī, lai iztīrītu manu sirdi no farizejisma un no muļķīgām domām, kuras satriec un maldina manu sirdi. Kungs, atjauno mana saprāta dievišķo mieru, pabaro mani ar Tavas gribas maizi, lai es būtu cienīgs tuvoties Tev.  Amen.

 

Grēku nožēlas lūgšana.

Kungs, piedod man bijušos grēkus, dāvā man žēlastību neizdarīt tos atkal un no visas sirds piedot tuvākam, lai es varētu tuvoties Tavai godībai. Amen.

 

Grēku piedošanas izlūgšana.

Jēzu Kristu, Kurš esi atnācis pie mums, palicis ar mums un dāvājis mums mieru, piedod man manus grēkus, izrauj no manas sirds katras šaubas un liec manā dvēselē ticību Tavām ciešanām un Augšāmcelšanās brīnumam, lai ar apustuļiem un Baznīcas taisnīgajiem mēs varētu mantot mūžīgo mieru. Amen.

 

Lūgšana Dievmātei par samierināšanos.

Mūsu Valdniece, mūsu vienīgā cerība, lūdzam Tevi, apgaismo mūsu saprātu ar Tavas žēlastības gaismu, iztīri to ar Tavas skaidrības mirdzumu, sasildi to ar Tavas klātbūtnes siltumu. Samierini mūs visus ar Tavu Dēlu, lai mēs būtu cienīgi tuvoties Viņa  Godībai. Amen.

 

Lūgšana Dievmātei par dvēseles dziedināšanu.

Mūsu Valdniece, Vissvētā Dieva Māte, lūdzam Tevi Tava Dēla, kuru Tu dzemdēji, paliekot jaunavībā, kuru ietini drēbītēs un ieliki silītē, vārdā, izlūdz mums no Viņa piedošanu, dziedini mūsu dvēseles apdegumus, ko saņēmām no grēka uguns  un pārlej tos ar Tavas žēlastības balzāmu. Amen. 

 

Lūgšana Dievmātei pēc gara dāvanām.

Mūsu Valdniece, brīnišķā Dieva Dzemdētāja, paaugstināta pār visiem eņģeļiem, lūdzam Tevi, piepildi mūsu sirdis ar Debesu žēlastību, dod mums atmirdzēt Tavā gudrībā, uzturi mūs ar savas aizbildniecības spēku, izrotā mūs ar Tavas labdarības dārgumiem, izlej pār mums Tavas žēlastības balzāmu, lai tas pārklāj mūsu grēku daudzumu, lai mēs varētu tuvoties debesu slavas augstumiem un mantotu svētlaimi mūžībā. Amen.

 

Lūgšana par žēlsirdības garu dvēselē.

Kungs Jēzu Kristu, dari tā lai mēs būtu žēlsirdīgi pret sevi un saviem tuvākiem, nekad nevienu nenosodītu, nepārmestu, vienmēr piedotu  tiem, kuri mūs apvaino un nodara pāri, un vienmēr atdotu sevi un mūsu labumus kalpošanai citiem. Amen.

 

Lūgšana par dvēseles mieru.

Jēzu Kristu, izrauj no manas sirds dusmas un piepildi manu sirdsapziņu ar mieru, lai es varētu mīlēt savus tuvākos ar vārdiem, darbiem un sirdi, un tā varētu tuvoties Tev, visu garīgo Labumu devējam. Amen.

 

Lūgšana Dievmātei.

Mūsu Valdniece, mūsu Cerība, ceļvede Zvaigzne, apgaismo mums ceļu pasaules vētrās un ieved mūs dvēseles miera ostā. Pasargā mūs šai ceļā ar Tavu mierinošo klātbūtni, līdz mēs ar gavilēm pacelsimies mūžīgajā priekā. Amen.

 

Lūgšana Dievmātei par gara skaidrību.

Mūsu Valdniece, rīta zvaigzne, lūdzam Tevi, ar Tavu gaismu aizdzen sātana ierosmes, kas aptumšo mūsu saprāta lauku. Vissvētā Dieva Māte, izkliedē mūsu grēku tumsu, lai mēs būtu cienīgi tuvoties mūžīgās dzīves pilnībai un pilnīgās slavas gaismai. Amen.

 

Lūgšana par mums tuva cilvēka atgriešanos pie Dieva.

Sv. Antonij, tu upurēji savu dzīvi un atdevi visus savus spēkus dvēseļu glābšanai un atgriešanai pie Dieva. Tu arī tagad esi Dieva žēlsirdības ierocis, lūdzu Tev aizbildniecību pie Dieva par šo tuvo man cilvēku, kura dzīve nenorit saskaņā ar evaņģēlija mācību un tiem pienākumiem, kurus uzliek svētā Kristība. Sv. Antonij, dari tā, lai viņš (viņa ) varētu atjaunot zaudēto ticību un dvēseles priekā atgriezties un samierināties ar Dievu. Neļauj šai dvēselei iet pazušanā un pazaudēt mūžīgo dzīvi, bet aizbildinot par viņu, palīdzi viņai atgriezties un būt Dieva bērnam un mantot Dieva žēlsirdības augļus šai dzīvē un nebeidzamajā godībā debesīs. Amen.

 

Lūgšana uz visiem eņģeļiem

Visi eņģeļi un erceņģeli, lūdzu jūs pazemīgi, es - niecīgais un grēcīgais Kristus kalps, lai jūs nāktu palīgā manai dvēselei un miesai.

Sargājiet mani, kad sēžu vai stāvu, kad eju vai esmu nomodā, guļu vai atpūšos, vai uz kāda cita ceļa stājos.

Uzticu jums savu dvēseli un miesu, visus savus piecus jutekļus, visas dvēseles un miesas grūtības un visus tos, kas mani ir apvainojuši, vai es kādam esmu pāri nodarījis, visus dzīvos un mirušos.

Ak, Sv. Mihael, Sv. Gabriel, Sv. Rafael un tūkstošu tūkstoši un vēl deviņreiz simti tūkstoši eņģeļu pulki, aizsargājiet mani mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā.

Lai nepārvar mani ne tumsības spēki, ne kāda cilvēka niecīgums, lai mani apņem jūsu svētība un gādība.

Lai Dieva žēlastība caur jūsu nopelniem aizved mani uz mūžīgo svētlaimi debesīs. Amen.

 


UZ AUGŠUATPAKAĻ

Lūgšana izejot no mājas.

Pieņem šodien mani savā Sirdî, Jēzu, Tēva un Dēla un svētā Gara vārdā. Amen.

Es atsakos no visiem ļaunā kārdinājumiem, no viņa lepnības un jebkuras kalpošanas viņam. 

 

Autovadītāja lūgšana.

Visvarenais Žēlsirdīgais Dievs, Tu visu sargā ar savu žēlastîbu un cilvēkmīlestîbu, pazemīgi lūdzu Tevi, caur Dievmātes aizbildniecību, svētē Nikolaja, svētā Kristofora un visu svēto aizbildniecību – pasargi mani, grēcinieku, un man uzticētos ļaudis no negaidītas nāves un jebkura  ļaunā gara uzbrukuma – un palīdzi aizvest katru cilvēku  viņam vajadzīgajā vietā.

Žēlsirdīgais Dievs! Atbrīvo mani no pārdrošības ļaunā gara, no alkoholisma nešķīstā spēka darbības, kurš izsauc nelaimes un negaidītu nāvi bez grēku nožēlas.

Izglāb un palīdzi man, Kungs, ar tīru sirdsapziņu nodzīvot līdz sirmam vecumam, lai nebūtu manas neuzmanības dēļ ievainotu vai sakropļotu cilvēku, un lai ir slavēts Tavs Svētais Vārds tagad un mūžīgi mūžos. Amen. 

 

Autovadītāja lūgšana (2)

Dievs, dod pārliecību manām rokām, skaidru skatienu manām acīm– lai uz ceļiem es nevienam nenodarītu ļaunu. Māci mani lietot šo automašīnu cilvēku labumam un nepieļauj kārdinājumu pārsniegt ātrumu. Amen.

 

Martas Robenas ikdienas lūgšana.

Es izvēlu Tevi, vissvētākā Jaunava Marija, starp Taviem kalpiem debesīs par manu Māti un Karalieni. Tev es uzticu un ar pazemību un mīlestību upurēju manu miesu un dvēseli, visu sevi un visu, kas dots manā lietošanā, visus manus labos darbus pagātnē, tagadnē un nākotnē. Es novēlu Tev pilnībā rīkoties pēc Taviem ieskatiem ar mani un visu, kas man pieder - Kunga Dieva lielākai slavai tagad un mūžīgi mūžam. Amen.

 

Optinas mūku vientuļnieka lūgšana.

Kungs, dod man dvēseles mierā uzņemt visu, ko nesīs šī diena. Dod man pilnībā atdoties Tavai svētajai gribai. Vadi un māci mani katrā šīs dienas stundā. Lai kādas ziņas es saņemtu dienas laikā, māci mani visu pieņemt ar mieru dvēselē un stingru pārliecību, ka visā ir Tava svētā griba. Lai ko es runātu vai darītu, vadi manas domas un jūtas. Visos neparedzētos gadījumos neļauj man aizmirst, ka to visu es saņemu no  Tevis. Māci mani taisnīgi un saprātīgi rīkoties attiecībās ar katru manas ģimenes locekli, nevienu nesarūgtinot un nesamulsinot.  Kungs, dod man spēku panest šīs dienas nogurumu un visus notikumus šajā dienā. Vadi manu gribu un iemāci mani lūgties, ticēt, cerēt, ciest, piedot un mīlēt. Amen. 


UZ AUGŠUATPAKAĻ

Lūgšana pēc Svētā Gara dāvanām

Svētais Gars, mūsu Mierinātājs, kurš apgaismo mūsu dvēseles,

apdāvini mani ar Gudrības dāvanu, lai es pazītu un iemīlētu patiesību un nekad šīs pasaules bagātību nevērtētu augstāk par mūžīgām vērtībām.

Dod man Saprāta dāvanu, lai es saprastu, cik to atļauj cilvēka nabadzīgais prāts, Tavu taisnīgumu

Dod man Pilnības dāvanu, lai es pārliecinātos par manu un visa radītā niecību un pazītu Tavu lielumu

Dod man Padoma dāvanu, lai būtu uzmanīgs dzīves briesmās un pildītu Tavu gribu

Dod man Izturības dāvanu, lai uzvarētu sātana kārdinājumus

Dod man Dievbijības dāvanu, lai ar mīlestību es grieztos pie Tevis lūgšanā

Dod man Dieva bijāšanas dāvanu, lai izvairītos no visa, kas varētu Tevi apvainot, un lai grēka baidītos vairāk kā nāves, un tas viss tikai Tavai Mīlestībai.

Pie visām šīm dāvanām, Dievs Svētais Gars, dod grēku nožēlošanas dāvanu, lai es  apraudātu savus grēkus, un miesas mērdēšanas dāvanu, lai to nestu kā upuri Dieva taisnīgumam.

Piepildi manu sirdi, Dievs Svētais Gars, ar Dievišķo Mīlestību un pateicību, lai es dzīvotu kā kristietis un nomirtu laimīgā nāvē. Amen.


UZ AUGŠUATPAKAĻ

Lūgšana pirms interneta lappušu un diskusiju forumu apmeklēšanas:

Visvarenais un Mūžīgais Dievs, Kas radīji mūs pēc Savas līdzības un liki mums vispirms meklēt to, kas labs, patiess un skaists, īpaši Tava Vienpiedzimušā Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievišķajā personā.
Lūdzam Tevi, palīdzi mums, ar sv. Izidora, bīskapa un mācītāja, aizbildniecību, lai mēs, apmeklējot interneta lapas, virzītu savas rokas un sirdis tikai uz to, kas ir Tev patīkams, un raudzītos ar mīlestību un iecietību uz visiem tiem, kurus satiksim.
Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu
Amen.


UZ AUGŠUATPAKAĻ

Lyugšona, nūlīkūt (īdadzūt) upurī sveceiti.
Kungs, es upurēju (īdadzu) šū sveci Tovam gūdam (par………………)
Dori, lai šei svece ir Tova gaisma, kas mani apgaismoj, pōrvarūt gryuteibas un pījamūt lāmumus.
Lai tei ir guņs, ar kuru Tu sadadzynoj vysu munu egoismu, grēceigumu un lepneibu.
Lai tei ir līsme, ar kuru Tu sasyldi munu sirdi.
Mani gaida ikdīnas dorbi, bet es atstōju šū sveci, lai Tev dōvynōt kaut kū mozlīt nu sevis.
Kungs, svētej vysas munas šōsdīnas dūmas un dorbus. Amen.


UZ AUGŠUATPAKAĻ

GALDA LŪGŠANA
Pirms ēšanas:
Svētī, Kungs, mūs un šīs Savas dāvanas, ko no Tavas žēlastības saņemam. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Amen.

Pēc ēšanas:
Mēs pateicamies Tev, visvarenais Dievs, par visām Tavām dāvanām. Kas dzīvo un valdi mūžīgi mūžos. Amen.

VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA GODINĀŠANA
Lai top slavēts Vissvētākais Sakraments, mūsu Kunga Jēzus Kristus īstā Miesa un Asinis.

TICĪBAS AKTS
Ticu Tev, dzīvais Dievs, Trejādībā Vienīgais, patiesais, ticu, tam, ko Tu, Dievs, atklāji, Tavam vārdi nevar maldināt.

CERĪBAS AKTS
Uzticos Tev, jo Tu esi uzticam, visvarens un žēlsirdīgs. Dosi man grēku piedošanu, žēlastību un mūžīgo pestīšanu.

MĪLESTĪBAS AKTS
Dievs, kaut Tevi es nesaprotu, tomēr mīlu pāri visam, pāri visam, kas ir radīts, jo Tu esi nebeidzamais labums.

NOŽĒLAS AKTS
Ak, nožēloju savu ļaunumu, vienīgi Tavas mīlestības dēļ; Esi man grēciniekam žēlīgs, tevis dēļ piedodu tuvākam.

LŪGŠANA SV. SARGEŅĢELIM
Dieva Eņģeli, mans sargātājs, Tu vienmēr man stāvi klāt, rītā, vakarā, dienā, naktī, steidzies vienmēr man palīgā.
Sargā manu dvēseli, miesu un aizved mani uz mūžīgo dzīvi. Amen.

LŪGŠANA SVĒTAJAM GARAM
Kungs, Svētais Gars, lai nāk mūsu sirdīs un tās šķīstī; Viņš lai apslacina tās ar savu rasu un dara tās auglīgas.
Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

LŪGŠANA PĒC MĀCĪBĀM
Mēs pateicamies Tev, visvarenais Dievs, par mācību un visām Tavām dāvanām. Kas dzīvo un valdi mūžīgi mūžam. Amen.

LŪGŠANA PAR MIRUŠAJIEM
Mūžīgo mieru dāvā viņiem, Kungs, un mūžīgā gaisma lai atspīd viņiem. Lai viņi dus mierā. Amen.

 

Marija svētā, Latvijas Māte

Marija svētā, Latvijas Māte,

Tu mūsu laimes skaidrāka zvaigzne.

Glabāšanā Tavā sen mūsu zeme

Svētību, laimi saņem no Dieva.

Jaunava tīrā, Glābēja mūsu,

esi par Māti tagad Tu visiem.

Auglīgus gadus, patiesu mieru

Latvijas zemei izlūdz no Dieva

Dari, lai visā Latvijas zemē

Skanētu Dievam augstākā slava,

Ved visus pati pie Dieva troņa

Klausīties balsi vienīgā gana.

Tu vienmēr biji ticīgiem palīgs,

Ienaidnieks bēga no Tavas varas.

Sargā nu tagad Latvijas zemi,

Izlūdz no Dieva svētību, laimi!


UZ AUGŠUATPAKAĻ

Lūgšana uz Mariju, cerības un mierinājuma Māti.
Miera Karaliene, sargā cilvēci trešajā tūkstošgadē!
Uzlūko visus kristiešus: lai tie uzticīgi dodas vienotības ceļā kā vienības ieraugs visā kontinentā.
Uzlūko jauniešus, pasaules nākotnes cerību; lai no sirds atsaucas Jēzus aicinājumam.
Uzlūko cilvēkus, kas atbildīgi par tautu: lai tie strādā pie tādas kopības izveidošanas, kurā tiktu cienītas ikviena cilvēka tiesības. Āmen.


UZ AUGŠUATPAKAĻ


Svētā Jāzepa Lūgšana

Svētais Jāzep, kura aizbildniecība ir tik liela, tik stipra, tik ātra Dieva priekšā! Es uzticu Tev visas savas vajadzības un vēlēšanas.

Svētais Jāzep, palīdzi man ar savu spēcīgo pārstāvniecību un izlūdz man no sava dievišķā Dēla visādas gara žēlastības un svētību, caur ēzu Kristu, mūsu Kungu, - tā, lai, būdams tavas debesīgās varas ietekmē, es varētu izrādīt mīlošajam Tēvam savu pateicību un cieņas apliecinājumu.

Svētais Jāzep, es nekad nepaguršu vērot Tevi un Jēzu, dusošu Tavās rokās. Es nedrīkstu tuvoties, kamēr viņš atpūšas pie Tavas sirds. Apkamp Viņu un noskūpsti Viņa apbrīnojamo galvu manā vietā un lūdz, lai Viņš savukārt noskūpsta mani, kad es ievilkšu savu pēdējo elpu.

Svētais Jāzep, mirstošo aizbildni, lūdz Dievu par mums!

Amen

Noskaitot šo lūgšanu deviņus rītus pēc kārtas par jebkuru vajadzību, reti kad tā paliks neuzklausīta.


UZ AUGŠUATPAKAĻ

Lūgšana Fatimas Dievmātei

Fatimas Dievmāte, lūdz par mūsu dārgo tēvzemi.

Fatimas Dievmāte, svētdari mūsu garīdzniecību.

Fatimas Dievmāte, dari katoļticīgo tautu dedzīgāku.

Fatimas Dievmāte, vadi un iedvesmo tos, kas valda pār mums.

Fatimas Dievmāte,  dziedini slimos, kas Tev uzticas.

Fatimas Dievmāte, mierini nelaimīgos, kas uz Tevi paļaujas.

Fatimas Dievmāte, palīdzi tiem, kas lūdz Tavu aizstāvību.

Fatimas Dievmāte, atpestī mūs no visām briesmām.

Fatimas Dievmāte, palīdzi mums turēties pretī kārdinājumiem.

Fatimas Dievmāte, atgriez uz pareizā ceļa mūsu noklīdušos brāļus un māsas.

Fatimas Dievmāte, dari mūsu vīriešus par patiesiem un cienīgiem kristiešiem.

Fatimas Dievmāte, dari mūsu sievietes apskaidrotas un svētas.

Fatimas Dievmāte, pasargā mūs no komunisma briesmām.

Fatimas Dievmāte, atgriez mums mūsu kādreizējo dedzību.

Fatimas Dievmāte, izlūdz mums piedošanu par mūsu neskaitāmajiem grēkiem un apvainojumiem.

Fatimas Dievmāte, ved visus cilvēkus pie sava dievišķā Bērna kājām.

Fatimas Dievmāte, izlūdz pasaulei mieru.

Lūgsimies: ak, bezgalīgi labais un žēlsirdīgais Dievs, piepildi mūsu sirdis ar lielu uzticību Tavai Vissvētākajai Mātei, kuru mēs godinām kā Fatimas Rožukroņa Dievmāti, un dāvā mums caur Viņas spēcīgo aizbildniecību visas žēlastības, kā garīgās, tā laicīgās, kādas mums vajadzīgas.

Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.


UZ AUGŠUATPAKAĻ

Kas man ir Jēzus?

Mātes Terēzes meditācija par Jēzu Kristu

...Kas man ir Jēzus?

Jēzus ir iemiesotais Dieva Vārds.

Jēzus ir Dzīvības Maize.

Jēzus ir Upuris, kas atdots uz krusta par mūsu grēkiem.

Jēzus ir Upuris Svētajā Misē - par maniem un pasaules grēkiem.

Jēzus ir Vārds, kas jāpasaka.

Jēzus ir Patiesība, kas jāpastāsta.

Jēzus ir Ceļš, kas jāiet.

Jēzus ir Gaisma, kas jāiededzina.

Jēzus ir Dzīve, kas jādzīvo.

Jēzus ir Mīlestība, kas jāmīl.

Jēzus ir Prieks, kurā jādalās.

Jēzus ir Upuris, kas jāupurē.

Jēzus ir Miers, kas jāatrod.

Jēzus ir Dzīvības Maize, kas jāēd.

Jēzus - tas ir Izsalkušais.

Jēzus - tas ir Izslāpušais, kas jāpadzirda.

Jēzus - tas ir Kailais, kas jāapģērbj.

Jēzus - tas ir Bezpajumtnieks, kas jāuzņem.

Jēzus - tas ir Slimais, ka jāārstē.

Jēzus - tas ir Vientuļnieks, kas jāmīl.

Jēzus - tas ir Nelūgtais, kas jāaicina.

Jēzus - tas ir Ubags, kam jādāvā smaids.

Jēzus - tas ir Dzērājs, kas jāuzklausa.

Jēzus - tas ir Mazulis, kas jāapmīļo.

Jēzus - tas ir Aklais, kas jāvada.

Jēzus - tas ir Mēmais, kā vietā jārunā.

Jēzus - tas ir Klibais, kas jāatbalsta.

Jēzus - tas ir Narkomāns, kas jāsargā no nelaimes.

Jēzus - tas ir Cietumnieks, kas jāapmeklē.

Jēzus - tas ir vecais Vīrs, par ko jārūpējas.


UZ AUGŠUATPAKAĻ

Kungs Dīvs, kas īdvesmōji svātū mūku vīntuli Sarbeliju dzeivōt un nūmērt, kai tū mōceja Jezus, un devi jam breinumainas spējas dzīdynōt slymūs, mes Tevi pazemeigi lyudzam: dōvoj mums žēlesteibu mīļōt un kolpōt Tev tai, kai tū dareja svātais Sarbelijs. Vysuvareigais Dīvs, kas ļāvi savam svātajam dareit daudzejus breinumus, vērs savu skotu uz slymū (nūsaukt vōrdu), lai sv. Sarbelijs dāvoj jam sovas seviškōs želesteibas. Paleidzi slymajam ar svāto Sarbelija paleidzeibu kļyut otkon vasalam. Tovs prōts lai nūteik. Caur Jezu Kristu myusu Kungu. Amen.


UZ AUGŠUATPAKAĻ

Fatimas Dīvmōte, kod myusu ceļš ir cīsšonu klōts, aizlyudz par mums!

Fatimas Dīvmōte, kod myusu dīnas ir skumu un sōpu pylnas, aizlyudz par mums!

Fatimas Dīvmōte, kod myusu sirdīs ir gryutums un osoras, aizlyudz par mums!

Fatimas Dīvmōte, kod myus mūka slimeibas un naspāks, aizlyudz pa mums!

Fatimas Dīvmōte, kod tīm, kas mums ir tyvi, draud nōve, aizlyudz par mums!

Fatimas Dīvmōte, kod myus nūmōc bezcereiba, aizlyudz par mums!

Kristus Mōte, naatraidi un pījem myusu lyugšonas, lai pasaule izjyut Tovas žāļsirdeigōs mīlesteibas spāku, kas aptur ļaunumu un pōrveidoj sirdsapziņu, lai visi spēj saskateit Tovā pazemeigajā sirdī cereibas gaismu. Amen.


UZ AUGŠUATPAKAĻ

LYUGŠONA PAR ĪNAIDNĪKIM MOZYNOJ ĪSPĒJU DAREI ĻAUNU

Dabasu Tāvs, ar sova mīļōtō Dāla Jezus Kristus, myusu Pesteitōja un svātdareitōja, paleidzeibu syuti sovu svātū Tāva mīlesteibu pōr visim cylvākim, kuri Tev pretojās, lai tei jūs pamōceitu un atbreivotu nu ļauna.

Tāvs, nūsyuti sovu mīlesteibu, lai vysus, kas myus vojoj, nūdūd, grib mums ļaunu, Tova svātō klōtbyutne kavātu tū dareit.

Tāvs, syuti sovu svātū mīlesteibas guni pār visim melim, apmalōtōjim, viļtnīkim, lai jī atsazeitu un navarātu mums nikō nūdareit.

Tāvs, syuti sovu svātū mīlesteibas guni pār visim nūzīdznīkim, visim, kam ir vardarbeibas īrūči, pōr varaskōreigīm, lai jī naspātu kaitēt myusim un ciļvēcei.

Tāvs, dūd, lai Tovs svātais mīlesteibas spāks kai zibiņs nōk pōr zemi.

Tāvs, myusu Kungs, myusu Vadeitōjs, esi pi mums, aizsorgoj myus, esi myusu spāks un styprums.

Tāvs, līc sovai svātajai Tāva mīlesteibai plyust pōr vysom tautom, pīpiļdi tōs ar sovu svātū guni, lai tōs pazeitu šo laika brīsmes, kuru cālūņs ir vacōs čyuskas viļteiba.

Tāvs, esi vysa eistais pavēļnīks. Pavēli īnaidnīkam, lai tys atsakōptūs un saudzētu cylvākus.

Tāvs, vysulobais Tāvs, dori tū, kū Tova Tāva mīlesteiba uzskota par lobu, patīsu un svātdarūšu. Tei ir myusu ticeiba, tei ir myusu paļōveiba Tovā svātajā mīlesteibā.


UZ AUGŠUATPAKAĻ

Bezcereigūs gadejumūs

Sv. Jūda, lyudzīs par mums!

Vysusvātokais apostol sv. Jūda, uzticeigais Jezus kolps un draugs, Bazneica gūdynoj un pīsauc tevi vysā pasaulē kai patronu bezcereigūs gadejumūs un piļneigā izmisumā. Lyudzīs par mani, as asmu tik bezpaleidzeigs un vīntuļš. Es lyudzūs, lai tu izlītōtu šū īpašū tev dūtū privilegiju, lai tu nastu radzamu un ōtru paleidzeibu, kur paleidzeiba ir gandreiž naīspējama.

Nōc un esi maņ par atbolstu šymā lelajā vajadzeibā, lai es varātu sajemt mīrynōjumu un Dīva paleidzeibu vysōs munōs vajadzeibōs, nalaimēs un cīsšonōs, īpaši (te izteikt personeigū vajadzeibu), lai es varātu pasateikt Dīvam un tev, un visim izradzātīm uz myužu.

Es apsūlu, svātais Jūda, vysod paturēt prōtā šū lelū žēlesteibu, vysod tevi gūdynōt kai sovu īpašū un vysspēceigōkū aizbiļdni un pateiceigi pīrōdeit munu uzticeibu tev. Amen.


UZ AUGŠUATPAKAĻ

Dievs, Tu savai Baznīcai esi mācījis ievērot Dieva un tuvākmīlestības bausli un pildīt visas Tavas pavēles, palīdzi mums sekot svētā Roha paraugam, darot tuvākmīlestības darbus, lai arī mēs tiktu ieskaitīti svēto pulkā debesīs. Mēs Tevi lūdzam Kunga Jēzus Kristus, Tava Dēla vārdā. Amen.


UZ AUGŠUATPAKAĻ

Lūgšana Bērniņam Jēzum

Sveicinu Tevi, Bērniņ Jēzu, kas esi žēlastības pilns; miers un žēlastība ir ar Tevi, Tu esi visskaistākais no cilvēku dēliem, vistīrākais un visšķīstākais Jaunavas Marijas klēpja svētīgais auglis.

Ak, Jēzu, Tu esi debesu un zemes visvarenais Kungs! Ticu Tev, visu cerību un mīlestību salieku Tevī. Un lūdzu 

Uzklausi mani, jo Tu visu vari!

Iedvesmo mani,, jo Tu visu vari!

Valdi manā dzīvē, jo Tu visu vari!

Uzturi mani, jo Tu visu vari!

Stiprini mani, jo Tu visu vari!

Māci man lēnprātīgi, jo Tu visu vari!

Mierini mani, jo Tu visu vari!

Sargā mani no ļauna, jo Tu visu vari!

Aizstāvi mani, jo Tu visu vari!

Aizsedz mani, jo Tu visu vari!

Vadi mani, jo Tu visu vari!

Iepriecini mani, jo Tu visu vari!

Svētī mani, jo Tu visu vari!

Esi nomodā par mani, jo Tu visu vari!

Māci mani, jo Tu visu vari!

Apgaismo mani, jo Tu visu vari!

Brīdini mani, jo Tu visu vari!

Piecel mani, jo Tu visu vari!

Attīri mani, jo Tu visu vari!

Piedod mani, jo Tu visu vari!

Atpestī mani, jo Tu visu vari!

LŪGSIMIES. Ak, mans mīļais Jēzu, tuvojos Tev ar vismaigākās mīlestības un pateicības pārpildītu sirdi un ar cieņu Tevi godinu, jūtot savu necienību un nabadzību. Lūdzu Tevi, Dieva Bērniņ, ar savu žēlastības pilno skatienu attīri manu sirdi, bet ar rociņu, ar kuru Tu svētī visu pasauli, piespied mani pie savas žēlīgās Sirds un uzklausi manus lūgumus. Amen.


UZ AUGŠUATPAKAĻ

Lūgšana par Baznīcu
Dievs, Svētais Gars, mēs Tevi pazemīgi lūdzam, steidzies katoļu Baznīcai palīgā visos ienaidnieku uzbrukumos; ar savu spēku no debesīm stiprini savu Baznīcu un ar savu mīlestību un žēlastību atjauno garu savos kalpos, kurus Tu pats ar svētām eļļām esi svaidījis, lai viņi Tevī slavētu Tēvu un Viņa vienpiedzimušo Dēlu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.


UZ AUGŠUATPAKAĻ

Lūgšana stiprināšanai ticībā
Dievs, kas apgaismoji apustuļus ar Svēto Garu, raugies žēlīgi uz savu ļaužu lūgšanām un stiprini mūs ar savām žēlastībām, lai mēs stipri ticībā un augsti tikumībā vienmēr labprāt kalpotu Dievam. Caur to pašu Kristu, mūsu Kungu. Amen.


UZ AUGŠUATPAKAĻ

Veltīšanās Vissvētākajai Jaunavai Marijai

Ak, Bezvainīgā Sirds!
Palīdzi mums uzvarēt ļaunumu, kas tik viegli iesakņojas mūsdienu cilvēka sirdī!
Pasargā mūs no tā, ka Latvijas tauta attālinās no Dieva!
No jebkāda grēka, no nešķīstības, negodīguma un savtības pasargā mūs!
No grēkiem pret cilvēka dzīvību kopš bērna ieņemšanas brīža pasargā mūs!
No naida un citu Dieva bērnu pazemošanas pasargā mūs!
No jebkāda veida sociālās netaisnības pasargā mūs!
No starpnacionālām nesaskaņām pasargā mūs!
No Dieva baušļu neievērošanas pasargā mūs!

No tā, ka Dieva patiesība cilvēku sirdī tiek nomākta, pasargā mūs!
No tā, ka zūd izpratne par labo un ļauno, pasargā mūs!
No grēkiem pret Svēto Garu pasargā mūs!
Pieņem, Kristus Māte, šo lūgumu, kuru cilvēki izsaka savās ciešanās un cerībās!
Palīdzi mums Svētā Gara spēkā uzveikt grēkus visās to izpausmēs!
Lai mūsu zemē atklājas Dieva žēlsirdīgās mīlestības spēks, lai tas aptur jebkādu ļaunumu!
Lai Mīlestība pārveido cilvēka apziņu!
Dieva Māte, Tavai Bezvainīgajai Sirdij mēs uzticam savu zemi Latviju un ikvienu Latvijas cilvēku un lūdzam – ved mūs pie sava Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus. Amen.


UZ AUGŠUATPAKAĻ

Lūgšana Sv. Ekspeditam

Ja jums ir kāda grūti atrisināma problēma un jums nepieciešama steidzīga palīdzība, lūdziet svēto Ekspeditu. Šī svētā aizbildniecību lūdz, kad nepieciešama nekavējoša palīdzība. Vēršanās pie viņa nekad nevar būt par vēlu. Viņš nekavēsies atbildēt, bet arī jūs nedrīkstat kavēties izpildīt to, ko solīsiet.

Lūgšana:

Svētais Ekspedit, kas esi taisnīgs vīrs, lūdzu aizbildini mani pie Kunga Jēzus Kristus. Palīdzi šajā gūtajā un bezcerības pilnajā brīdī, lai es varētu izdarīt to, ko pats saviem spēkiem nespēju. Tu, kas esi svēts kareivis palīgs tiem, kas ir nelaimē vai zaudējuši cerību. Tu, kas nekavējoties steidzies palīgā, sargi mani, palīdzi man, dod man spēku, drošību, mieru un apskaidrību. (izteikt savu lūgumu)

Svētais Ekspedit, palīdzi man pārvarēt šo grūto brīdi, pasargā mani no visa ļaunā, sargā manu ģimeni. Es lūdzu Tevi nekavējoties steigties man palīgā, ka varu iegūt mieru. Svētais Ekspedit, es Tev pateikšos visu manu dzīvi un liecināšu par Tevi visiem ticīgajiem. Es pateicos Tev.

Pēc tam vienu reizi Tēvs mūsu... ,Esi sveicināta, Marija.. un Gods lai ir Tēvam... .


UZ AUGŠUATPAKAĻ