LITĀNIJASLŪGŠANASATPAKAĻ

NOVENNAS

Novenna uz Bērnu Jēzu

Novenna Bērniņam Jēzum

Novenna Svētā Gara godam

Dieva Žēlsirdības novenna.

JEZUS DŌRGŌ AŠŅA NOVENNA

     

 

 


Novenna uz Bērnu Jēzu. (16-24.dec.un 25-6.janv.) (no poļu val. )

K.Dievs, sūti mums palīdzību.

N. Kungs, steidzies mums palīgā.

Gods lai ir ...

Lūgsimies.

Marija, bez pirmdzimtā grēka ieņemtā, dari, lai mūsu lūgšanas būtu patīkamas Dieva Bērnam. Lai tās mums dod labu sagatavošanos uz tikšanos ar viņu caur dziļu ticību un brīvību no grēka. ( pārdomāsim....)

1.diena. Betlēmes alai nav nekā kopēja ar izrotāto Betlēmi zem mūsu eglītes. Tā dzimst Dievs - cilvēks - visa Kungs. Bet tu iekārtojies šinī pasaulē tā, it kā aizmirstu, ka atrodies ceļā. ......

2.diena. Nabadzība un cilvēku siržu aukstums neatturēja Dieva Vārdu pirms atnākšanas uz zemi. Bet ko dari tu, lai Kungam būtu labāk šodienas pasaulē, tevī?......

3.diena. Dieva Bērna rokas izstiepjas no šūpuļa pret mīlošo Māti un pēc tam vienmēr stiepjas pretī slimajiem, atstātiem, kritušiem, skumjiem, tādēļ, lai nestu atvieglojumu. Vai tu saproti šo tava Kunga žestu un vai bieži viņam seko? .....

4.diena. Bērna smaids - mātei balva par katras dienas darbu. Cik brīnišķam jābūt Dieva Bērna smaidam savai Bezvainīgajai Mātei! Vai tu apdāvini citu cilvēku kā brāli bez aprēķina ar labvēlīgu smaidu? .....

5.diena. Sirds - mīlestības simbols. Jēzus Bērns mīlēja visus cilvēkus no pirmā savas dzīves brīža. Vai tu, proti, tā mīlēt? Tavs Kungs saka: Lai jūs viens otru mīlētu kā sevi pašu ......

6.diena. Vajāšana - tas nav nekas jauns. Bēgšana no Hēroda uz Ēģipti bija nepatīkama Svētajai Ģimenei, bet Dieva Māte jebkuros apstākļos nešaubījās par Dieva plānu. Bet kāpēc tu nepaļaujies uz Dievu savās grūtībās? .....

7.diena. Cilvēciskā bezjūtība. Tas ir vecs cilvēku netikums un Dieva Bērns par to arī pārliecinājās. Vai tev, kas esi kristietis, ir atvērta sirds uz cilvēku rūpēm un bēdām?.....

8.diena. Bērna Jēzus devīze - mans dzīves uzdevums ir izpildīt tā gribu, kas mani sūtīja un darīt viņa darbu. Bet kāda ir tava devīze?.....

9.diena. Gods Dievam augstumos un cilvēkiem labs prāts. Tā dziedāja apustuļi pie silītes Betlēmē. Vai tu esi labas gribas cilvēks?....

Aicinājums.

Dieva Bērns - debesu Dieva Tēva Dēls - es pielūdzu Tevi,

Dieva Bērns - Bezvainīgās Jaunavas Bērns - es pielūdzu Tevi,

Dieva Bērns - kuru gaidīja visi Dieva cilvēki - es pielūdzu Tevi,

Dieva Bērns - grēcinieku cerība - es pielūdzu Tevi,

Dieva Bērns - miera un mīlestības avots - es pielūdzu Tevi.

 

Gods lai ir Tēvam ... 3 X

Un Vārds tapa Cilvēks un dzīvoja starp mums.

Lūgsimies.

Dievs, pirms mūžīgais Tēvs, Tavs Dēls parādīja pasaulei cilvēcības piemēru, paliekot par mūsu brāli cilvēka dabā. Dari, lai mēs atjaunotos iekšēji ar viņa žēlastību spēku. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Amen.

 

 


UZ AUGŠUATPAKAĻ

Novenna Bērniņam Jēzum

Pirmā diena - Dieva Tēva dāvana
Bērns Jēzu, kad cilvēks ieraudzīja Tevi Betlēmes silītē, tas nozīmēja, ka gaidīšanas un ilgu laiks ir beidzot pagājis, ka ir iesākusies mūsu atpestīšana. Tava mīlestība piepilda mūsu sirdis ar prieku, Tava mīlestība ir likusi Tev atstāt skaistās debesis un pieņemt šīs matērijas skrandas, lai mūs darītu par Dieva bērniem. Dievs tā ir mīlējis pasauli, ka sūtīja savu Vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas Viņam tic, neietu pazušanā, bet mantotu mūžīgo dzīvi.
Tu paklausībā savam debesu Tēvam pazemoji sevi, lai uzaugstinātu mūs. Mēs pielūdzam Tevi, Dieva Dēls, kas dzīvo pirms mūžiem, un mūsu pestīšanas labā esi nācis no debesīm. Amen.
Otrā diena - Bezvainīgā Māte
Vissvētā Jaunava Marija, Bezvainīgā Māte, tu esi pirmā, kas atdevi pienācīgu godu Dieva Bērnam, Tu skaistās mīlestības Māte, māci mūs mīlēt un pielūgt mūsu Kungu, Tavu Dēlu Jēzu Kristu. Izlūdz mums žēlastību, lai mēs spētu savās sirdīs pārdomāt tos noslēpumus, kuros Tu, Māt, pirmā un it īpaši esi ņēmusi dalību ar visu savu dzīvi.
Bērns Jēzu, kopā ar Tavu Bezvainīgo Māti mēs pielūdzam un godinām Tevi un mīlam kā mūsu apsolīto vienīgo Pestītāju. Amen.
Trešā diena - svētais Jāzeps
Svētais Jāzep, Tu kopā ar savu Bezvainīgo Līgavu pielūdzi adorācijā Dieva Bērnu Jēzu, kurš ir piedzimis no tavas Līgavas šai Betlēmes stallī. Un tu pielūdzi Viņu godināji visas tavas taisnīgās un svētās dzīves dienās, tu Jaunavas sargātājs, tu patriarhu pēctecis. Par cilvēku kļuvušais Dievs tevi sauca godpilnajā vārdā par Tēvu, tu Dieva Dēla uzturētājs. Cik maldīgi mums šķiet, ka tev bija viegli un priecīgi pildīt uzdevumu, ko tev uzticēja Debesu Tēvs, bet tava dzīve patiesībā bija nemitīga uzupurēšanās un nemitīga kalpošana Dieva Dēla sūtībai. Un tas tev bija ļoti grūti. Māci, lūdzam, pazīt un labprātīgi izpildīt Dieva gribu.
Mēs pielūdzam Tevi, Dieva bērns, kopā ar svēto Jāzepu, kopā ar Tavu Māti, kopā ar eņģeļiem, un visiem svētajiem. Amen.
Ceturtā diena - Eņģeļu kori
Mēs pielūdzam Tevi, Bērniņ Jēzu, kā pielūdza un adorēja Tevi nemitīgi visi eņģeļi(Ebr.1,6). Tavas piedzimšanas dienā debesu pulki slavēja un godināja Dievu augstumos, un virs zemes sludināja mieru labas gribas cilvēkiem”(LK2,13-14). Eņģeļi priecājās, tādēļ, ka cilvēkiem atmirdzēja mūžīgās pestīšanas žēlastība.
Kopā ar eņģeļiem un visiem svētajiem mēs pielūdzam un godinām Tevi, Dieva Bērns, ka Tu esi mums dāvājis Sevi Pašu šais Tavas Dzimšanas svētkos. Amen.
Piektā diena - Ganiņu sveiciens
Bērns Jēzu, tu piedzimi nabadzībā, no nabadzīgas Jaunavas, tādēļ ka Tu mīli nabadzību. Tādēļ vienkāršie arī nabadzīgie ganiņi, kad eņģelis viņiem pavēstīja par Tavu dzimšanu, bija pirmie, kuri varēja Tavā priekšā nokrist ceļos un atdot Tev pienācīgo godu. Dari, lūdzam, Tavā žēlastībā, lai Tavas nabadzības noslēpums arī mūsu dzīvē būtu kā ceļa rādītājs (ceļvedis) pie Tevis.
Kopā ar nabadzīgajiem un vienkāršajiem ganiņiem mēs pielūdzam Tevi, Bērniņ Jēzu, par Tavu mums pestīšanu nesošo nabadzību. Amen.
Sestā diena - Austrumu gudro sveiciens
Bērniņ Jēzu, Austrumu gudrie nežēloja pūles, lai izprastu Tavas valstības noslēpumus un meklētu patiesību. Viņi gaidīja Tavu dzimšanu, un viņu sirdis tiem lika doties ceļā, uzņemties tālā ceļojuma grūtības tai ceļā, kas atveda viņus pie Tevis – Mūžīgās Patiesības. Viņi bija pārliecināti par Tavu patiesību, un pielūgsmē nokrita ceļos Tavā priekšā, atdodot Tev godu – kā Dievam, kā Karalim un kā Priesterim, un upurējot Tev cienīgas dāvanas – zeltu, vīraku un mirres. Jēzu, dāvā arī mūsu sirdīm Tavu austrumu gudro sirds garu, lai mēs vienmēr pūlētos iemantot svēto zināšanu gudrību un mantotu arī šīs gudrības žēlastību no Tevis kā dāvanu .
Mēs pielūdzam Tevi, Bērniņ Jēzu, un godinām Tevi par to, ka Tu esi dāvājis mums Sevi, par to, ka Tu esi visaugstākā, mūžīgā Patiesība. Amen.
Septītā Diena – mūžības Karalis
Lūgsimies: Bērniņ, Jēzu, Tu esi Karalis pār visiem mūžiem, kaut arī Tavs tronis ir tikai silīte, – Tava pils ir stallis, un nabadzīgie, vienkāršie gani un lopiņi ir Tavi galminieki. Dari, lai mēs aizvien pilnīgāk ar visu sirdi piederētu Tev, lai mēs aizvien labāk kalpotu Tev visur un ikvienā vietā, kur vien būsim, lai sludinām Tavu Valstību.
Mēs pielūdzam Tevi, Bērniņ Jēzu, kā mūžības Karali, kopā ar visiem svētajiem un eņģeļu koriem debesīs. Amen.
Astotā Diena – Cilvēciskā daba
Lūgsimies: Bērniņ, Jēzu, pie Tava stallīša vislabāk mēs spējam atpazīst arī savu cilvēciskās personas cieņu un godu. Tu piedzimi no Jaunavas Marijas ar Svētā Gara spēku, Tu dzīvoji mūsu cilvēku acu priekšā kā Dieva Dēls. Tu savu dievišķību esi savienojis ar mūsu cilvēcību. Tādā veidā Tev līdzīgu Tu dievišķu darīji mūsu cilvēcisko dabu, tu to darīji tādēļ, lai mūs atbrīvotu no sātana varas, lai mūs aicinātu uz debesu valstību, lai mums atklātu patiesību, lai mūsos nostiprinātu labus tikumus, lai mūsu sirdīs varētu uzplaukt labo tikumu asniņi, apdāvini ikkatru cilvēku ar Tavas žēlastības pārpilnību, dari mūs par Dieva pieņemtajiem bērniem un mūžīgās dzīves un Debesu valstības mantiniekiem. Amen.
Devītā diena - Dieva Sirds
Lūgsimies: Bērniņ Jēzu, Tu esi mūsu Kungs un Pestītājs, Tu, piedzimi no Jaunavas Marijas kā Dievs un Cilvēks, Tava sirds ir pilna mīlestības uz mums. Tava Māte ietina Tevi autiņos un guldīja silē un Tu tāds esi mūsu priekšā, lai mēs saprastu Tavas sirds atpestīšanu nesošo mīlestību.
Mēs pielūdzam Tavu Dievišķo Sirdi, kura no saviem pirmajiem esamības mirkļiem ir degoša mīlestībā uz mums, grēcīgiem cilvēkiem. Mūsu pestīšanas dēļ, Tu, Jēzu, upurējies un pieņēmi visas šīs pasaules neērtības un grūtības, ciešanas un, visbeidzot, moceklības nāvi. Aizdedzini mūsu sirdis ar pateicības pilnu mīlestību uz Tevi. Kungs Jēzu, esi Tu mūsu siržu vienīgais valdnieks un mūžīgā mīlestība. Dāvā mums žēlastību, lai mēs visi būtu Tavas svētības mantinieki šeit virs zemes un mūžībā. Amen

 

Bērniņ Jēzu, uzklausi mūsu lūgšanas:

Mēs lūdzam Tev stipras ticības žēlastību -
palīdzi mums liecināt par mūsu ticību mūsu līdzcilvēku priekšā -
dod mums žēlastību un prasmi mīlēt Tevi –
mēs lūdzam Tev žēlastību, lai būtu savstarpēja mīlestība mūsu ģimenēs –
mēs lūdzam Tev mūsu mūžīgai atpestīšanai nepieciešamās žēlastības -
dod, lūdzam, žēlastību pildīt Tavu svēto gribu -
dāvā mums lēnprātību un pacietību -
dāvā mums pazemību un vienkāršību -
dāvā mums prasmi lūgties -
dāvā, lūdzam, mieru mūsu pasaulei -
dāvā, lūdzam, saprāta un Svētā Gara gaismu tiem, kuru rokās šai laika sprīdī atrodas valsts pārvaldes vara –
atveldzē, lūdzam, cietēju sāpes –
iepriecini un stiprini, lūdzam, noskumušo un raudošo sirdis-
dāvā žēlastību sajust Tavu klātbūtni visiem tiem, kuri grimst šaubās ar Tavu svētību stiprini visus cilvēkus -
Bērniņ Jēzu, uzklausi mūsu lūgšanas


Uzklausi, Jēzu, arī tās lūgšanas, kuras neprotam izteikt vārdos, tās vajadzības, pēc kurām mēs slāpstam savā sirdī.... Bērniņ Jēzu, uzklausi mūsu lūgšanas
Tēvs mūsu... Esi sveicināta, Marija...
Lūgsimies: Kungs Dievs, Tu esi mūsu Tēvs, Tu esi mūs tik ļoti mīlējis, Tu mūsu pestīšanas dēļ esi sūtījis mums Savu Vienpiedzimušo Dēlu, pieņem, lūdzu, un uzklausi mūsu lūgšanas un apdāvini visus cilvēkus ar Tavas labdarības žēlastībām.
Litānija Bērniņam Jēzum vai Jēzus Vārda litānija
Lūgsimies: Pacel roku, Dieva Bērns, (Pacel savas rociņas, Bērniņ Jēzu), un svētī mūsu sirdis, lai tās vienmēr būtu tīras, lai tās mīlētu Tevi vairāk par visu, svētī mūsu prātu, lai mēs būtu spējīgi saprast Tavas svētās ticības patiesības, svētī mūsu gribu, laimēs vienmēr steigtos pie Tevis, svētī mūsu ģimenes, mūsu tuviniekus un visu mūsu tēvu zemi. Pacel roku, Dieva Bērns, svētī mūsu mīļo Tēvzemi, dāvā visiem Tavu padomu un labklājību, atbalsti mūsu vājos spēkus ar Tavas varenības spēku, svētī mūsu mājas un mūsu īpašumus, mūsu ciematus un mūsu pilsētas, Kungs svētī, jo Vārds kļuva Miesa un dzīvoja starp mums.


UZ AUGŠUATPAKAĻ

Dieva Žēlsirdības novenna.
1.diena. Šodien ved pie Manis visu cilvēci, īpaši visus grēciniekus un iegremdē Žēlsirdības jūrā. Tā tu remdināsi Manas rūgtās sāpes, kuras Man dara dvēseles, kas iet pazušanā.
2.diena.
Šodien ved pie Manis priesteru un klostera ļaužu dvēseles un iegremdē Manā neizsmeļamajā Žēlsirdībā. Viņi deva man spēku panest rūgtās ciešanas un caur tām kā caur kanāliem pār cilvēci izlīst Mana Žēlsirdība.
3.diena.
Šodien ved pie Manis ticīgas un dievbijīgas dvēseles un iegremdē Manas Žēlsirdības jūrā, šīs dvēseles mierināja Mani Krusta ceļā. Viņas bija kā prieka piliens manā sāpju jūrā.
4.diena.
Šodien ved pie Manis neticīgos un tos, kuri Mani vēl nepazīst. Arī par viņiem es domāju Manu rūgto ciešanu laikā un cerība uz viņu atgriešanos mierināja manu sirdi., Iegremdē viņus Manas Žēlsirdības jūrā
5.diena.
Šodien ved pie Manis visus atšķīrušos no Baznīcas un iegremdē viņus Manas Žēlsirdības jūrā. Manās rūgtajās sāpēs viņi plosīja manu Miesu un Sirdi – Manu Baznīcu. Kad viņi atgriežas vienotā Baznīcā, sadziedē Manas brūces un atvieglo Manas ciešanas
6.diena.
Šodien ved pie Manis pazemīgas un klusas dvēseles un bērnu dvēseles un iegremdē Manā Žēlsirdības jūrā. Tās ir dvēseles, kuras vistuvākas Manai Sirdij. Viņas stiprina Mani Manās nāves ciešanās. Es viņas redzu kā zemes eņģeļus, kuri būs nomodā pie Maniem altāriem. Pār viņiem es izleju žēlastības straumes. Manu žēlastību spēj pieņemt tikai pazemīgas dvēseles. Pazemīgām dvēselēm es dāvāju savu uzticību.
7.diena.
Šodien ved pie Manis dvēseles, kuras godina un slavē Manu Žēlsirdību, un iegremdē viņas tajā. Šīs dvēseles visvairāk skuma manās ciešanās un dziļāk piepildījās ar Manu Garu. Viņi ir dzīvs Manas žēlsirdīgās Sirds attēls. Šīs dvēseles mirdzēs īpaši spoži mūžībā. Nevienu no tām neskars elles uguns. Katru Es īpaši sargāšu viņa nāves stundā.
8.diena.
Šodien ved pie Manis dvēseles, kuras ieslēgtas šķīstītavas tumsā, un iegremdē viņas Manā Žēlsirdības jūrā. Lai Manas Asins straume dzesē viņu dvēseles. Esmu ļoti iemīlējis šīs dvēseles. Viņas izcieš sodu mana taisnīguma priekšā. Tavos spēkos ir atnest tiem atvieglojumu. Ņem no Manas Baznīcas krātuves jebkuras atlaidas un upurē par viņām. Ak, ja tu zinātu viņu ciešanas, tu nemitīgi upurētu par viņiem pazemību un apraudātu viņu parādus Manam taisnīgumam.
9.diena.
Šodien ved pie Manis atsalušās dvēseles, un iegremdē viņas Manā Žēlsirdības jūrā. Šīs dvēseles visvairāk ievaino Manu sirdi. Vislielāko rūgtumu Ģetzemanes dārzā mana dvēsele cieta par atsalušām dvēselēm. Viņi bija tie, kuru dēļ es lūdzu “Tēvs, ja iespējams, lai man šis biķeris iet secen. Pēdējā cerība viņiem uz pestīšanu – doties pie manas Žēlsirdības.


UZ AUGŠUATPAKAĻ

JEZUS DŌRGŌ AŠŅA NOVENNA

Kungs Jezu Kristu, kod 40 dīnas pēc Sovas Augānceļšonōs Tu atsagrīzi pi Tāva, Tu pavēlēji Sovim mōceklim gaideit Svātō Gora atnōkšonu. Deveņas dīnas jī lyudzēs, lai sajemtu dōvonu, kas dōrgōka par vysom cytom, lai kļyutu par eistim apostolim. Cerūt, ka ari mums Tu šudiņ nalīgsi sovas dōvonas un svēteibu, lyudzam Tevi: apgaismoj myusu prōtu un atteirej sirdi, lai mes īsavuiceitu patīsi lyugtīs. Dūd mums, taipat kai apostolim, lelū laimi lyugtīs kūpā ar Mariju, Dīva kolpyuni un myusu Vydutōju.

Kungs, Tu esi sacejis: lyudzit un sajemsit, meklejit un atrassit, klauvejit un jysim tiks atvārts. Īdrūšynōti ar Tovu Svātū Vōrdu, mes šudiņ nōkom pi Tevis, lai ar pōrdrūšeibu lyugtu nu Tevis šaidas žēlesteibas (izsoki sovu lyugumu).

Kungs Jezu, mes pasaļaunam uz Tovu mīlesteibu un žāļsirdeibu, kū Tu mums dōvōji ar Sovu Dōrgū asni. Tu vīnmār ar ryupem nūsalīc pōri nabogīm un slymīm, pōri nycynōtīm un grēcinīkim. Tu nūslauceji osoras Naina atraitnei, uzklauseji symtnīka lyugumus un atolgōji Martas uzticeibu. Apdōvynoj ari myus ar Sovas paleidzeibas prīku. Mes Tevi lyudzam, kas dzeivoj un vaļdej myužeigi myužam. Amen.

Tāvs myusu... Esi sveicinōta... Gūds lai ir...


UZ AUGŠUATPAKAĻ

Novenna Svētā Gara godam
Pēc attiecīgās himnas Svētajam Garam lūdzas:
V. Nosūti savu Garu un viss tiks radīts
R. Un Tu atjaunosi zemes vaigu.
Lūgsimies: Visžēlīgais Dievs, pievērs mūsu lūgšanai savu žēlsirdības ausi un ar Svētā Gara žēlastībām apgaismo mūsu prātu, ka mēs Tavus svētos noslēpumus cienīgi apcerētu un Tevi mūžam mīlētu. Caur Kristu, mūsu Kungu.
R. Amen.


UZ AUGŠUATPAKAĻ