NOVENNASLŪGŠANASATPAKAĻ

LITĀNIJAS

Bērniņam Jēzum

Litānija par slimniekiem

Sv. Annas

Sv. Donāta

Litānija Terēzes no Bērna Jēzus godam

Litānija Sv. Apustuļa Pāvila godam

Lurdas Dievmātes litānija

Litānija par mirušajiem

Vissvētākās Jaunavas Marijas Patstāvīgā palīga litānija

Litānija sv. tēvam Pio

Litānija Monližonas Dieva Mātei - atbrīvotājai un debesu vārtiem

Litānija sargeņģelim

Litānija Sv. MIĶEĻA erceņģeļa godam

Lurdas DIEVMĀTES litānija

Litānija uz sv. Rohu

 

LITĀNIJA KRISTUM – PRIESTERIM UN UPURIM

Svētā Gara litānija

LITĀNIJA SVĒTĀ APUSTUĻA PĀVILA GODAM

   

 

Litānija (grieķ. val. litaneia - lūgumi; lat. litania) - dažādu veidu lūgšanas, kurās lūgumi un saucieni, vēršanās pie Dieva vai svētajiem ir papildināti ar izsaucieniem vai lūgumiem, kuri atkārtojas. Terminu «litānija» kristieši izmantoja jau kopš II gadsimta, un sākotnēji tas apzīmēja publiska, sabiedriska rakstura lūgšanas. Laika gaitā šis termins iesakņojās kā sēriju veida lūgšanas forma, kur katru lūgumu pavada vienots izsauciens. Sākot ar V gs. vārds «litānija» biežāk tika lietots lūgšanas laikā procesijā, ārpus baznīcas. Konstantinopolē, kur līdzīgas lūgšanas sauca arī par litijam, termins «litānija» netika lietots attiecībā uz lūgšanām dievnamos līdz pat X gs. (analoģiskas dievnamu lūgšanas bizantiskajos dievkalpojums apzīmēja termini «sunaptē» - savilktā, sasietā; «diakonika» - diakoniskās (lūgumu), pēc ieraduma tos izteica diakons; «ekteneia» - ektenija). Savukārt Rietumos termins «litānija» tika lietots vistiešākajā nozīmē - apzīmējot lūgšanas dievnamos, kaut arī nebija zaudējis savu saikni ar procesijām. Piem., Romā IV gs. vidū attiecībā uz procesijām dažkārt tika lietots termins «litānija». Austrumu tradīcijā litāniju veidoja lūgšanas, bieži vien tās bija citu dievkalpojumu sastāvdaļa, toties Rietumos tas bija mazāk izteikts. Tomēr ir zināms, ka Romā, VI.gs., sākoties Dievišķajai Liturģijai, eksistēja gara litānija ar lūgumiem Baznīcas un visas pasaules vajadzībās, kura laika gaitā izzuda (tās vietā palika dziedājums Kyrie eleison, līdzīgi kā Agnus Dei tipoloģiski norādot uz seno litāniju, tikai saīsinātā veidā). Ar svētā Benedikta nolikumu litānija noslēdza katru Stundu liturģijas kanonisko stundu, kas vēlāk ieviesās praksē visas diennakts garumā. Viena no vissenākajiem litāniju veidiem bija dažādu svēto piesaukšana, ar lūgumu katram no tiem pēc aizlūgšanas (Austrumos pazīstama no III gs., Rietumos - sākot ar V gs. beigām). Rietumu tradīcijā šāds litāniju tips ar laiku ieguva nosaukumu - «Visu svēto litānija». Dažādās vietās šie litānijas veidi bija dažādi un arī svēto vārdi to sarakstos nemitīgi pieauga. 1570. gadā, tās litānijas redakcija, kuru lietoja Romā, tika oficiāli apstiprināta visai Katoliskajai Baznīcai, ar aizliegumu ievest jebkādas izmaiņas vietējās Baznīcās un klosteru apvienībās bez Apustuliskā Krēsla sankcijas. Visu svēto litānija īpašā veidā uzsver ticību vienotībai starp debesu un zemes Baznīcu un sastāv no trijām daļām.
1. Sauciens pēc Dieva palīdzības; pēc tam seko svēto uzskaitījums noteiktā kārtībā, pēc kura seko aicinājums - «lūdz (lūdziet) par mums».
2. Vēršanās pie Kristus, lūdzot žēlsirdību un aizsardzību pret dažādām nelaimēm, kādas var draudēt, kā arī ar dažādu Kristus glābjošo nopelnu uzskaitījumu (pēc katra seko sauciens - «Atpestī mūs, Kungs!»).
3. Lūdzēja pazemīga sava grēcīguma atzīšana, pēc kuras viņi lūdz no Dieva konkrētas žēlastības, katru lūgumu izsakot ar frāzi - «uzklausi mūs» (lūgumi var mainīties atkarībā no tā konteksta, kādā tiek lūgta litānija un nodomam, kādā tā tiek izteikta).
Eksistē trīs Visu svēto litānijas pamatformas.
1.Pilnā (lielākoties tad, kad tiek iesvētīti diakoni, priesteri un bīskapi; kad tiek salikti mūža solījumi klosterī, iesvētot dievnamus un altārus, kā ari lūdzoties īpašās vajadzībās).
2.Saīsinātā - kristību (dalot kristības sakramentu, kā arī kristību liturģijas laikā Kristus Augšāmcelšanās svētku vigilijas Svētajā Misē).
3. Saīsinātā, paredzēta lūdzoties par mirušajiem (satur sēriju īpašus lūgumus un netiek izmantota nekādos citos gadījumos)
Viduslaikos un Renesanses laikā Rietumeiropā izveidojās daudzveidīgs tekstu krājums jaunām litānijām, kas veltītas katrai no Trīsvienības Personām, Vissvētākajam Sakramentam, Vissvētajai Jaunavai Marijai, dažādai Jēzus pielūgsmei un Marijas godināšanai, atsevišķajiem svētajiem, kā arī dvēselēm šķīstītavā utt.
XVII gs. beigās bija zināmas aptuveni 80 dažādas litānijas. Lai izvairītos no nekārtībām šajā jomā, ar Svētās Kūrijas 6.09.1601. dekrētu tika ierobežota tālākā iespēja publicēt jaunus litāniju tekstus. Tomēr arī turpmāk Svētais Krēsls ieviesa nedaudz jaunu litāniju tekstus šauram lietotāju lokam. Īpašu popularitāti Katoliskajā Baznīcā ieguva Loreto litānija Jaunavas Marijas godam (pirmā publikācija notika 1558.gadā), kura sākotnēji tika lūgta Loreto pilsētā katru sestdienu. Šī Dievmātes litānija sastāv galvenokārt no dažādiem Dievmātes tituliem (lielākoties simboliskiem, no kuriem daļai ir bibliska izcelsme), kuriem seko sauciens «lūdz par mums!». Šīs litānijas tekstam ir līdzība ar Litānijas, to izcelsme un attīstība Rokraksts BK 36, k. 120. Krakovas augustīniešu antifoniārijs. XV.gs tapušām litānijām Dievmātes godam, kuras savukārt nāk no vēl senākiem XII gs. avotiem. 1587.gadā pāvests Siksts V ar bullu «Reddituri» apstiprināja Loreto litānijas lietošanu (kopā ar Vissvētā Jēzus Vārda litāniju, kura parādījās jau XIV gs.). Vēlākos gadsimtos daži no Romas pāvestiem Loreto litānijas tekstam pievienoja jaunus Dievmātes titulus. XIX - XX gs. Apustuliskā Krēsla atzīto litāniju sarakstam tika pievienotas Vissvētākās Jēzus Sirds litānija (1861),
svētā Jāzepa litānija (1909) un Jēzus Vissvētāko Asiņu litānija (1960). Pēdējos gadu desmitos litānijas tika pārtulkotas nacionālajās valodās, publicētas lūgšanu grāmatiņās un arvien dziļāk iesakņojās tautas dievbijībā. Ticīgie arvien biežāk tās sāka izmantot savā individuālajā dievbijības praksē. Daudzās valstīs nostiprinājās ieradums veltīt maija mēnesi Jaunavai Marijai, katru dienu lūdzoties Dievmātes Loreto litāniju, bet jūniju veltīt Jēzus Sirdij (ar sekojošo litāniju). Pāvests Leons XIII ieteica ticīgajiem oktobra mēnesī katru dienu lūgties rožukroņa lūgšanu kopā ar Dievmātes litāniju.


UZ AUGŠUATPAKAĻ

Litānija Bērniņam Jēzum

 

Litānija par slimniekiem

Kyrie eleison. Christe eleison, Kyrie eleison!

Bērniņ Jēzu, uzklausi mūs!

 

Kyrie eleison. Christe eleison, Kyrie eleison!

Kristu, klausi mūs! Kristu, uzklausi mūs!

Dievs Tēvs no debesīm, 
Dievs Dēls pasaules Pestītājs,
Dievs Svētais Gars,
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,

  apžēlojies par mums.

 

Dievs Tēvs no debesīm, 
Dievs Dēls pasaules Pestītājs,
Dievs Svētais Gars,
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,

  apžēlojies par mums.

Bērns Jēzu, Tu patiesais Dieva Dēls,

Bērns Jēzu, Tu Jaunavas Marijas Dēls,

Bērns Jēzu, Tu esi Dieva Vārds, kurš kļuva cilvēks,

Bērns Jēzu, Pirmsmūžīgā Tēva gudrība,

Bērns Jēzu, Tu kurā Tēvs atrod savu labpatiku,

Bērns Jēzu, Tu kuru ar ilgām gaidīja visi taisnīgie,

Bērns Jēzu, pēc kura ilgojas arī mūsu sirdis,

Bērns Jēzu, Tu eņģeļu karalis, apžēlojies par mums,

Bērns Jēzu, Tu mūsu Pestītājs, apžēlojies par mums,

Bērns Jēzu, Tu, kurš sev par mājvietu izvēlējies Betlēmes nabadzīgo stallīti, silīti par šūpuli un vienkāršos ganiņus par saviem godinātājiem,

Bērns Jēzu, kuru karaļi un austrumu gudrie atzina par gaismu visu tautu pestīšanai,

Bērns Jēzu, Tu, kas sevī nes visas Dieva žēlastību bagātības,

Bērns Jēzu, Tu Vissvētās Mīlestības avots,

Esi mums žēlīgs, piedod mums, Bērns Jēzu,

Esi mums žēlīgs, uzklausi mūs, Bērns Jēzu,

Esi mums žēlīgs, atpestī mūs, Bērns Jēzu,

No grēka verdzības atpestī mūs, Bērns Jēzu,

No pasaules ļaunuma atpestī mūs, Bērns Jēzu,
No miesas iekārēm, atpestī mūs, Bērns Jēzu,
No dzīves lepnības atpestī mūs, Bērns Jēzu,
Tavas pazemīgās piedzimšanas dēļ atpestī mūs, Bērns Jēzu,
Tavas godpilnās atklāšanās dēļ, atpestī mūs, Bērns Jēzu,
Tavas godības parādīšanās dēļ atpestī mūs, Bērns Jēzu,
Caur Tavu uzupurēšanu Jeruzalemes svētnīcā,
Tavas nevainības dēļ atpestī mūs, Bērns Jēzu,
Tavas vienkāršības dēļ atpestī mūs, Bērns Jēzu,
Tavas paklausības dēļ atpestī mūs, Bērns Jēzu,
Tava maiguma dēļ atpestī mūs, Bērns Jēzu,
Tavas pazemības dēļ atpestī mūs, Bērns Jēzu,
Tavas Mīlestības dēļ atpestī mūs, Bērns Jēzu,

  apžēlojies par mums

 

 

Dievs, kurš esi radījis cilvēku pēc savas līdzības un neesi vēlējies viņu iznīcināt,

Dievs, kurš mūsu pirmsvecākiem pēc viņa grēkā krišanas devi cerību, ka nāks Pestītājs,

Dievs, kurš liki Mozum izgatavot vara čūsku, lai izraēlieši, uz to lūkojoties, nenomirtu no čūsku dzēlieniem,

Dievs, kurš esi radījis dažādas zāles un augus mūsu slimību ārstēšanai,

Dievs, kurš žēlsirdīgi uzlūkoji karali Ezehiēlu viņa asarās un lūgšanās un pagarināji viņa mūžu,

Dievs, kurš daudzējādi piemeklēto Ījabu beigtās brīnišķi atalgoji,

Dievs, kurš pieļāvi, ka dievbijīgais Tobiass zaudē redzi, bet vēlāk ļāvi viņam redzēt,

Dievs, kurš caur ciešanām mūs attīri kā zeltu kausējamā krāsnī,

Jēzu, kurš esi nācis dziedināt slimos, mierināt nomāktos un noslaucīt mūsu asaras,

Jēzu, kurš ar sava vārda spēku izdziedināji slimo no viņa trīsdesmit astoņu gadu ilgas slimības,

Jēzu, kurš uzmodināji jau četras dienas kapā gulošo Lācaru,

Jēzu, kurš dziedināji lepras slimniekus, aklos darīji redzīgus, kurlos dzirdīgus, mēmajiem atdevi runas spēju, bet tos, kuri paļāvībā pieskārās Tavām drēbēm, apveltīji ar veselību,

Jēzus, Sāpju Vīrs, kurš no savas pieredzes zini mūsu vājības,

Jēzu, kurš nāci nomirt kā Jērs, kurš tiek vests uz nokaušanu,

 apžēlojies par mums

Esi mums žēlīgs

saudzē mūs, Kungs un Dievs.

Esi mums žēlīgs

uzklausi mūs, Kungs un Dievs.

No grēka, kas dvēselei nes nāvi,

No tādas nāves, kas ved uz mūžīgo pazušanu,

No ļaunā gara slazdiem un viltībām,

No visām briesmām,

No gara nomāktības un sirds nemiera,

pasargā mūs, Kungs un Dievs.

Mēs, grēcinieki, Tevi lūdzam,

Lai Tu mūs mūža noslēgumā mūžīgajā mierā ievestu,

Lai mēs izturētu līdz galam un nonāktu mūžīgās laimes valstībā,

uzklausi mūs, Kungs un Dievs

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,

saudzē mūs, Bērns Jēzu!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,

atlaid mums, Kungs un Dievs!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,

uzklausi mūs, Bērns Jēzu!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,

uzklausi mūs, Kungs un Dievs!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,

apžēlojies par mums, Bērns Jēzu!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,

apžēlojies par mums!

Es priecāties priecāšos Kungā, manā Dievā Jēzu Kristū.

 

Lūgsimies: Dievs, Tavs Dēls nesa mūsu vainas un atklāja mums ciešanu vērtību, uzklausi mūsu lūgšanu par slimo N. un visiem slimniekiem; dari, lai viņi atceras, ka pieder pie tiem, kuriem Evaņģēlijs apsola mierinājumu, un justos vienoti ar Kristu, kurš cieš par pasaules pestīšanu, Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

Amen.

 

 

 

Kungs Jēzu, Tu no mīlestības uz mums esi kļuvis par cilvēkbērnu, nabadzīgu un pazemotu šai Betlēmes silē, mēs pielūdzam Tevi kopā ar eņģeļiem un austrumu gudrajiem un gribam upurēt Tev mūsu mīlestības zeltu, mūsu lūgšanas vīraku. Svētī, lūdzam, mūsu sirdis, kā Tu toreiz svētīji vienkāršo ganiņu sirdis, lai arī mēs Tev vienmēr uzticīgi kalpotu un nepārstātu godināt, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen.

 

 


UZ AUGŠUATPAKAĻ

Sv. Annas litānija

 

Litānija svētā Donāta Nomocītā godam

Kyrie eleison. Christe eleison, Kyrie eleison!

Kristu, klausi mūs! Kristu, uzklausi mūs!

 

Kyrie eleison. Christe eleison, Kyrie eleison!

Kristu, klausi mūs! Kristu, uzklausi mūs!

Dievs Tēvs no debesīm, 
Dievs Dēls pasaules Pestītājs,
Dievs Svētais Gars,
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,

apžēlojies par mums.

 

Dievs Tēvs no debesīm, 
Dievs Dēls pasaules Pestītājs,
Dievs Svētais Gars,
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,

apžēlojies par mums.

Svētā Anna,

Svētā Anna, Kristus vecmamma,

Svētā Anna, bezvainīgi ieņemtās Jaunava Marijas māte,

Svētā Anna, svētā Joahima laulātā draudzene,

Svētā Anna, taisnīgā Noasa šķirsts,

Svētā Anna, Derības šķirsts,

Svētā Anna, Jesses roze,

Svētā Anna, no karaliskās cilts cēlusies,

Svētā Anna, Betlēmes slava,

Svētā Anna, Dieva žēlastības auglis,

Svētā Anna, skaistuma mājoklis,

Svētā Anna, spožas mākonis,

Svētā Anna, Dieva žēlastības pilnais mājoklis,

Svētā Anna, paklausības spogulis,

Svētā Anna, pacietība spogulis,

Svētā Anna, žēlastības spogulis,

Svētā Anna, apbrīnojamas dievbijības spogulis,

Svētā Anna, Dieva baznīcas patvērums,

Svētā Anna, slīkstošo glābēja,

Svētā Anna, drošais ceļš ceļiniekiem,

Svētā Anna, izlūdzēju atbrīvotāja,

Svētā Anna, nabadzīgo bāreņu aizbildne,

Svētā Anna, laulības dzīves rota,

Svētā Anna, atraitņu aizbildne,

Svētā Anna, mēmo valoda Dieva priekšā,

Svētā Anna, aklo gaisma,

Svētā Anna, noskumušo mierinātāja,

Svētā Anna, slimnieku veselība,

Svētā Anna, grēcinieku patvērums,

Svētā Anna palīdzība no debesīm visiem, kas tevi piesauc,

Svētā Anna, eņģeļu prieks,

Svētā Anna, patriarhu meita,

Svētā Anna, praviešu taisnība,

Svētā Anna, apustuļu ķēniņiene,

Svētā Anna, mocekļu stiprinājums,

Svētā Anna, priesteru un levītu lepnums,

Svētā Anna, izzinēju stiprums,

Svētā Anna, visu sieviešu kronis,

Svētā Anna, visu svēto rota,

  lūdz Dievu par mums!

 

 

Svētā Marija,

Svētais Donāt,

Svētais Donāt, Tu taisnīgais vīrs,

Svētais Donāt, Tu Dieva dāvanām bagāts,

Svētais Donāt, Tu Dieva žēlastībām uzticīgi padevīgs,

Svētais Donāt, Tu uzticīgais Kristum pakaļdarītājs,

Svētais Donāt, Tu tikumu paraugs,

Svētais Donāt, Tu ticības gara dzīvē piemērotājs,

Svētais Donāt, Tu dedzīgais Dieva mīļotājs,

Svētais Donāt, Tu pasaules viltības drošais pārvarētājs,

Svētais Donāt, Tu varonīgais Kristus izzinējs,

Svētais Donāt, Tu nenoziedzīgais Kristus liecinieks,

Svētais Donāt, Tu ar mūžīgā labuma cerību stiprinātais,

Svētais Donāt, Tu labprāt ļāvi sevi mocīt Dievam par godu,

Svētais Donāt, Tu briesmīgo moku nepārvarēts,

Svētais Donāt, Tu ar savu asni ticības apliecinātājs,

Svētais Donāt, Tu slavenā nāvē uz debesīm pārnests,

Svētais Donāt, Tu nomocīto pulkā mūžīgais Dieva slavētājs,

Svētais Donāt, Tu dārgā manta no Dieva mums atsūtītais,

Svētais Donāt, Tu Dieva dotais mūsu malas aizbildnis,

Svētais Donāt, Tu mūsu sevišķais patron,

lūdz Dievu par mums!

 

Mēs grēcinieki lūdzam,

Ka mēs caur īstu grēku sūdzēšanu grēku atlaišanu saņemtu,

Ka mēs visās mūsu dzīves dienās svētīgi un taisnīgi kalpotu Dievam,

Ka mēs mēra, bada, uguns, kara un  visām nelaimēm izglābti būtu,

Ka mēs visās mūsu dvēseles un miesas vajadzībās Tavu aizbildniecību izpelnītos,

Ka mēs mūžīgā svētībā un tavā draudzībā patstāvīgi slavētu Dievu,

  aizbildi par mums!

 

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,

atlaid mums, Kungs un Dievs!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,

uzklausi mūs, Kungs un Dievs!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,

apžēlojies par mums!

Kristu, klausi mūs! Kristu, uzklausi mūs!

Kyrie eleison. Christe eleison, Kyrie eleison!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,

saudzē mums, Kungs un Dievs!

 

Vs. Ar godu un slavu esi pagodinājis viņu, o Kungs!

Rs. Un padarījis viņu pārāku savu roku darbos.

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,

atlaid mums, Kungs un Dievs!

 

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,

apžēlojies par mums!

 

Lūgsimies!

O Dievs, kas ieceļ godā tos, kuri Tev dara godu, Tu, kas savu svēto godināšanā esi godināms, dod mums žēlīgi to, ka mēs, kuri svēto Donātu, Tavu Nomocīto, slavējamos darbus cienījam, arī viņa svētās aizbildniecības līdz darbinieki laimīgi kļūtu.

O Dievs, kas savā labumā un žēlsirdībā esi bezgalīgs, lai Tev labpatīk pagriezt savu žēlsirdības ausi uz tavu kalpotāju lūgšanām, ka visi, kas Tevi svētā Donātā, Tavā Nomocītā, padevīgi cienī, godina un slavē, caur šo Svēto aizbildniecību savu lūgšanu augļus saņemtu.

O Dievs, kam ir labpaticis svēto Donātu, Tavu Nomocīto, kaulus no Romas mums pārsūtīt, dod mums žēlīgi to, ka mēs caur viņa aizbildniecību Tavu žēlastību cienīgi būtu un no visām nelaimēm izglābti taptu. Caur to pašu Jēzu Kristu, mūsu Kungu, Tavu Dēlu, kas ar Tevi dzīvo un valda mūžīgi mūžos.

Amen

Kristu, klausi mūs! Kristu, uzklausi mūs!

Kyrie eleison. Christe eleison, Kyrie eleison!

 

Tēvs mūsu... Esi sveicināta, Marija... Gods lai ir Tēvam...

 

P. Žēlastības greznota ir tava seja,

A. Tāpēc Dievs Tevi ir svētījis uz mūžiem.

 

Lūgsimies!

Visuvarenais, mūžīgais Dievs, kam bija labpaticis izvēlēties svēto Annu par māti Vissvētākajai Tava Vienpiedzimušā Dēla Dzemdētājai, mēs Tevi pazemīgi lūdzam, dāvā mums, kuri ar dievbijīgām sirdīm viņas piemiņu godinājām, lai mēs caur viņas aizbildniecību varētu sasniegt mūžīgo dzīvi.

Caur Jēzu Kristu,  mūsu Kungu.

Amen

 


UZ AUGŠUATPAKAĻ

Litānija Terēzes no Bērna Jēzus godam

Kyrie eleison. Christe eleison, Kyrie eleison!

Kristu, klausi mūs! Kristu, uzklausi mūs!

Dievs Tēvs no debesīm, 
Dievs Dēls pasaules Pestītājs,
Dievs Svētais Gars,
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,

apžēlojies par mums.

Svētā Marija,

Svētā Terēze no Bērna Jēzus,

Debesu Tēva mīļotais dēls,

Jēzus Kristus Līgava,

Svētā Gara gudrības apdāvinātā,

Dieva - Mīlestības noslēpuma ikona,

Žēlsirdīgās Mīlestības priecīgais upuris,

Vissvētākās Jaunavas Marijas mīļotā meita,

Baznīcas Doktore,

Karmela meita, kas rādi ceļu uz pestīšanu,

Svētās Terēzes no Jēzus uzticīgā meita,

Svētā Jāņa no Krusta uzticīgā mācekle,

Šaubās un izmisumā grimstošo aizbildne,

Misiju un misionāru aizbildne,

Pirmās svētās Komūnijas pieņēmēju aizbildne,

Mazo un pazemīgo aprūpētāja,

Evaņģēliskās gudrības paraugs

Tuvāk mīlestības paraugs,

Patiesību meklējošo paraugs,

Pazemības, kas visu pieņem kā Dieva dāvanu, paraugs,

Bērna paļāvības un atdošanās Dievam paraugs,

Visiem sasniedzama svētuma paraugs,

Autentiskas garīgās dzīves paraugs,

Kristus iepazīšanas mācītāja,

Mīlestības uz Baznīcu mācītāja,

Lūgšanas mācītāja,

Ticības mācītāja,

Garīgās bērnības ceļa mācītāja,

Kristīgās dzīves mācītāja,

lūdz Dievu par mums!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,

saudzē mums, Kungs un Dievs!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,

atlaid mums, Kungs un Dievs!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,

apžēlojies par mums!

Lūgsimies!

Kungs, kurš sacīji, ja nekļūsim kā bērni, jūs neieiesiet Debesu Valstībā, palīdzi mums kā svētajai Terēzei, jaunavai, dzīvot pazemībā un sirds vienkāršībā, lai iemantojam mūžīgo algu. Kas dzīvo un valdi mūžu mūžos.

Amen.

Litānija Sv. Apustuļa Pāvila godam

Kyrie eleison. Christe eleison, Kyrie eleison!

Kristu, klausi mūs! Kristu, uzklausi mūs!

Dievs Tēvs no debesīm, 
Dievs Dēls pasaules Pestītājs,
Dievs Svētais Gars,
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,

apžēlojies par mums.

Sv. Pāvil, tu baudi Dieva žēlastību,

Sv. Pāvil. tev atklājas Dieva dēls,

Sv. Pāvil, tu biji Kristus izvēlētais trauks,

Sv. Pāvil, tu biji sprediķotājs, Apustulis un tautu mācītājs,

Sv. Pāvil, tu savu apustulisko amatu apliecināji ar brīnumainām zīmēm un tikumiem,

Sv. Pāvil, tu biji Baznīcas uzticīgs kalps,

Sv. Pāvil, tu veltīji savu dzīvi Kristus Evaņģēlija sludināšanai tautām.

Sv. Pāvil, tu mīlēji kristiešus līdz pat cietumam,

Sv. Pāvil, tu līdz ar Kristu tiki piekalts krustā,

Sv. Pāvil, tevī dzīvoja un runāja Kristus,

Sv. Pāvil, tu cieti apcietinājumus un grūtības,

Sv. Pāvil, tu pacieti ievainojumus un briesmas,

Sv. Pāvil, tev dzīves laikā bija dāvāts ielūkoties debesīs,

Sv. Pāvil, tu izcili izpildīji savu aicinājumu,

Sv. Pāvil, tu pēc šīs zemes dzīves ar ilgām gaidīji taisnības kroni,

lūdz Dievu par mums!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,

saudzē mums, Kungs un Dievs!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,

atlaid mums, Kungs un Dievs!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,

apžēlojies par mums!

V. Sv. Apustuli Pāvil, tu esi Kristus izvēlētais trauks!

R. Kurš sludināji patiesību visā pasaulē!

Lūgsimies!

Dievs, Tu izvēlējies Sv. Apustuli Pāvilu par Evaņģēlija sludinātāju, dari, lai ikviens cilvēks saņem ticības gaismu, kādu Sv. Pāvils sludināja tautām, bet Tava Baznīca lai vienmēr ir kā Māte. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.


UZ AUGŠUATPAKAĻ

Lurdas Dievmātes litānija

Kyrie eleison. Christe eleison, Kyrie eleison!

Kristu, klausi mūs! Kristu, uzklausi mūs!

Dievs Tēvs no debesīm, 
Dievs Dēls pasaules Pestītājs,
Dievs Svētais Gars,
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,

apžēlojies par mums.

Lurdas Dievmāte, Bezvainīgi Ieņemtā Jaunava,

Lurdas Dievmāte, Dievišķā Pestītāja Māte,

Lurdas Dievmāte, kas izvēlējies par savu uzklausītāju vārgu un nabadzīgu bērnu,

Lurdas Dievmāte, kas esi likusi izplūst no zemes avotam, kurš dziedina daudzus svētceļniekus,

Lurdas Dievmāte, debesu dāvanu Dalītāja,

Lurdas Dievmāte, kurai Jēzus neko nespēja atteikt,

Lurdas Dievmāte, kuru neviens nav lūdzis veltīgi,

Lurdas Dievmāte, cietēju Mierinātāja,

Lurdas Dievmāte, kas dziedini slimos,

Lurdas Dievmāte, svētceļnieku Cerība,

Lurdas Dievmāte, kas lūdz par grēciniekiem,

Lurdas Dievmāte, kas aicini nožēlot grēkus,

Lurdas Dievmāte, svētās Baznīcas uzturētāja,

Lurdas Dievmāte, šķīstītavā cietēju dvēseļu aizstāve,

Lurdas Dievmāte, svētā Rožukroņa Jaunava,

lūdz Dievu par mums!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzē mums, Kungs un Dievs!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, atlaid mums, Kungs un Dievs!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

V. Lūdz par mums, Lurdas Dievmāte.
R. Lai mēs Kristus apsolījumu cienīgi topam.
Lūgsimies: Kungs Jēzu, mēs Tevi slavējam un Tev pateicamies par visām žēlastībām, kuras Tu caur Savu Māti Lurdā tik bagātīgi dāvā tiem, kas uzticas Tev. Dāvā arī mums caur Tavas Mātes, Vissvētās Lurdas Jaunavas aizbildniecību saņemt miesas un dvēseles dziedināšanu Dieva godam, līdzcilvēku labumam un dvēseles pestīšanai. Amen.

Vissvētākās Jaunavas Marijas Patstāvīgā palīga litānija

Kyrie eleison. Christe eleison, Kyrie eleison!

Kristu, klausi mūs! Kristu, uzklausi mūs!

Dievs Tēvs no debesīm, 
Dievs Dēls pasaules Pestītājs,
Dievs Svētais Gars,
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,

apžēlojies par mums.

Svētā Marija,
Svētā Dieva Dzemdētāja,
Svētā Jaunava bez grēka ieņemtā,
Dieva Māte Patstāvīgā palīdze,

lūdz Dievu par viņiem

 

Mēs nabaga grēcinieki, uz Tevi saucam

O Marija, Dieva māte,

Ka mēs Dievu, Visaugstāko labumu no visas sirds mīļotu,

Ka mēs Kungam Jēzum, Tavam Dēlam līdzīgi palikt censtos,

Ka mēs ar dedzīgu dievību uz Tevi, Svēto Jaunavu pārņemti būtu,

Ka mēs mūsu grēkus ar visu dvēseles spēku neieredzētu,

Ka mēs par savu beidzamo brīdi arvien domātu,

Ka mēs Vissvētāko Sakramentu bieži un cienīgi pieņemtu,

Ka mēs bez iemesla grēkot no visa spēka sargātos,

Ka mēs nevienu dienu bez lūgšanām nepalaistu, sevišķi kārdinājumu un šaubu brīdī,

Ka mēs ar Dieva Žēlastību dzīvotu un nomirt varētu,

Visās dvēseles un miesas vajadzībās,

Slimībās un sāpēs,

Bēdās un trūkumos,

Vientulībā un vajāšanās,

Sirds nemierā un skumjās,

Kara laikā un mērī,

Ļaunā gara kārdinājumos,

Mainīgos pasaules kārdinājumos,

Kaujās ar ļauniem kārumiem,

Kārdinājumos pret šķīstības tikumu,

Katrā grēka briesmās,

Kad beidzamais brīdis mums tuvoties,

Kad nāves gultā būsim guldīti,

Kad pie nāves mūs bailes pārņems,

Kad pie nāves ļaunie gari mūs uz šaubām gribēs pavest,

Kad priesteris dos mums pēdējo grēku atlaišanu un svētību,

Kad nāves plīvurs aizklās mūsu acis un mūsu sirds pārstās pukstēt,

Kad mūsu radi un draugi ap mūsu nāves gultu raudās un lūgsies,

Kad mūsu garu Radītāju rokās atdos,

Kad mūsu dvēsele Dieva tiesas priekšā nostāsies,

Kad galīgais tiesas spriedums tiks sludināts,

Marija, Dieva māte,

palīdzi mums vienmēr!

Kirie eleison, Kriste eleion, Kirie eleison.

Lūdz Dievu par mums Svētā Dieva Dzemdētāja!

Lai mēs Kristus solījumu taptu cienīgi!


UZ AUGŠUATPAKAĻ

 

Litānija sv. tēvam Pio

 

Litānija sargeņģelim

Kungs, esi mums žēlīgs. Kristu, esi mums žēlīgs.

Kungs, esi mums žēlīgs. Kristu, esi mums žēlīgs. Kristus, žēlīgi uzklausi mūs.

 

Kristu, uzklausi mūs! Apžēlojies par mums!

Dievs, Debesu Tēvs, apžēlojies par mums!

Dievs debesu Tēvs,

Dievs dēls, pasaules Pestītājs,

Dievs Svētais Gars,

Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,

apžēlojies par mums.

 

 

Dievs Tēvs no debesīm, 
Dievs Dēls pasaules Pestītājs,
Dievs Svētais Gars,
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,

apžēlojies par mums.

Svētā Marija, šķīstā Jaunava,

Svētais Pio no Pjetrelčinas,

Dieva mīlētais,

Jēzus Kristus atveids,

Labais cilvēku gans,

Priesteru paraugs,

Baznīcas gaisma,

Svētā Sakramenta pielūdzējs,

Uzticīgais svētā Franciska dēls,

ar Jēzus iededzināto zīmi iezīmētais,

Ciešanās pacietīgais,

Mirstošo palīgs,

dvēseļu vadītājs,

Zelta sirds,

Žēlastības apustulis,

Brīnumu darītājs,

Sirgstošo mierinātājs,

Vissvētā rožukroņa mīlētājs,

Šaubās un tumsā esošo dvēseļu palīgs,

Slimo mierinātājs,

Pazemības paraugs,

Gudrības avots,

Dievišķās dzīves atspulgs,

Krustā sistā Jēzus mīļots,

Ar Dieva gribu samierinājies,

Pasaulei labu darošais,

Ar pašuzupurēšanās garu piepildītais,

Mūsu palīdzība un cerība visās mūsu vajadzībās,

Svētā Gara trauks,

Mūsu vedējs pie Kristus,

Mūsu garīgais tēvs un aizstāvis,

Debesu svētlaimes vainagojums.

lūdz Dievu par mums

 

Svētā Debesu valdniece, Marija! Lūdzies par mums!

Svētais Eņģel, mans Sargs,

Svētais Eņģel, mans aizstāvi visās briesmās,

Svētais Eņģel, mans visuzticīgākais draugs,

Svētais Eņģel, mans aizbildni,

Svētais Eņģel, mans vadoni,

Svētais Eņģel, visu manu labo darbu lieciniek,

Svētais Eņģel, uzticamais palīgs visās grūtībās,

Svētais Eņģel, mans aizstāvi,

Svētais Eņģel, šķīstības mīlētāj,

Svētais Eņģel, nevainības mīlētāj,

Svētais Eņģel, vispaklausīgākais Dievam,

Svētais Eņģel, tīrības paraugs,

Svētais Eņģel, paklausības paraugs,

Svētais Eņģel, dzīvības aizstāvi,

Svētais Eņģel, padomdevēj šaubās,

Svētais Eņģel, vairogs nāves stundā,

lūdzies par mums

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzē mums, Kungs un Dievs!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, atlaid mums, Kungs un Dievs!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

Lūgsimies: Dievs, mūsu Tēvs, Tu palīdzēji svētajam Pio atspoguļot Kristus tēlu caur žēlsirdību un pašuzupurēšanos. Dari, lai mēs sekotu Tavam Dēlam, ejot svētā Pio no Pjetrelčinas pēdās un atdarinot viņa pašaizliedzīgo mīlestību.

Amen

 

Dievs, kuram ar neizsakāmu providenci labpaticies sūtīt Eņģeļus mums par sargiem, žēlsirdīgi atļauj, lai mēs, Tavi lūdzēji, būtu vienmēr Sargeņģeļu aizstāvēti un varētu palikt viņu sabiedrībā mūžīgi. Caur Jēzu Kristu, Tavu Dēlu, mūsu Kungu, kurš dzīvo un valda ar Tevi, Svēto Garu vienā Svētā Trīsvienībā, tagad un mūžīgi mūžos. Amen

 
 
 

UZ AUGŠUATPAKAĻ

 

Litānija Monližonas Dieva Mātei - atbrīvotājai un debesu vārtiem

 

LITĀNIJA SV. MIĶEĻA ERCEŅĢEĻA GODAM

Kungs, apžēlojies par mūsu mūžībā aizgājušajiem brāļiem un māsām, īpaši par tiem, kuri visvairāk ir vajadzīga Tava žēlastība.

Kungs, apžēlojies par mūsu mūžībā aizgājušajiem brāļiem un māsām, īpaši par tiem, kuri visvairāk ir vajadzīga Tava žēlastība.

Kungs, apžēlojies par mūsu mūžībā aizgājušajiem brāļiem un māsām, īpaši par tiem, kuri visvairāk ir vajadzīga Tava žēlastība.

 

Kyrie eleison. Christe eleison, Kyrie eleison!

Kristu, klausi mūs! Kristu, uzklausi mūs!

Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums.
Dievs Dēls pasaules Pestītājs, apžēlojies par mums.
Dievs Svētais Gars, apžēlojies par mums.
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, apžēlojies par mums.

Marija, mūžīgā Tēva meita,

Marija, iemiesotā Glābēja māte,

Marija, Svētā Gara templi,

Marija, vienīgā Dieva izraudzītā,

Marija, praviešu pieminētā,

Marija, taisnīguma Dēla māte,

Marija, bez pirmdzimtā grēka ieņemtā,

Marija, kuras miesa nav pazinusi kapa iznīcību,

Marija, kuru Jēzus ietērpis ar savu slavu,

Marija, kuras tronis ir blakus Jēzus tronim,

Marija, eņģeļu Karaliene,

Marija, svēto Karaliene,

Marija, debesu un zemes Karaliene,

Marija, Dieva žēlastības izteicēja,

Marija, atpestīšanas nodrošinātāja tiem, kuri Tevī modušies,

Marija, kuras vārds iedveš pārliecību,

Marija, kuras roka vienmēr svētījoša,

Marija, Jēzus Sirds atspulgs,

Marija, ticības un cilvēcīguma paraugs,

Marija, iekšējās dzīvas paraugs,

Marija, Dieva gribas īstenotāja,

Marija, visas esības paraugs,

Marija, cilvēku gods,

Marija, kura pārrauga mūs visās mūsu vajadzībās,

Marija, kura dalījās ciešanās ar cilvēces Upuri,

Marija, kura sekoja Jēzum uz Kalvārīju,

Marija, kura upurēja Jēzu mūsu atpestīšanai,

Marija, kuras Sirdi caurdūra zobena asmens,

Jaunava, līdzcietības pilnā,

Miera vidutāja starp Dievu un cilvēkiem,

Dzīvības avots,

Glābiņš vētrās,

Grēcinieku Debesis.

Mirstošo palīdzība,

Izmisušo cerība,

Debesu vārti,

Bezcerīgo patvērums,

Satraukto mierinājums,

Samierināšanās Dievmāte,

Mūsu Žēlastības Dievmāte,

Mūsu garīgais enkurs,

Mūsu atbrīvošanas Dievmāte,

Mūsu cerību Dievmāte,

palīdzi mūsu mirušajiem brāļiem un māsām

 

Svētā Marija,

Svētā Dieva Dzemdētāja,

Svētā Jaunava Marija,

Sv. Miķeli, apveltīts ar vislielākām Dieva dāvanām,

Sv. Miķeli, apskaidrots ar dievišķās gudrības gaismu,

Sv. Miķeli, Dieva mīlētājs ar serafisku mīlestību,

Sv. Miķeli, godpilnais debesu virsniek,

Sv. Miķeli, viens no tiem eņģeļiem, kas stāv pie Dieva troņa,

Sv. Miķeli, debesu pulku karavadoni,

Sv. Miķeli, sātana uzvarētāj, kurš Luciferu un viņa eņģeļus padzini no debesīm un ellē nogrūdi,

Sv. Miķeli, kronētais par vislielāko Dieva ienaidnieku uzvarētāju,

Sv. Miķeli, Dieva goda apvainošanas atriebēj,

Sv. Miķeli, ar Dieva spēku stiprinātais,

Sv. Miķeli, dievišķais sūtni cilvēkiem,

Sv. Miķeli, Dieva Dēla sargātāj,

Sv. Miķeli, dievbijīgiem ļaudīm palīdzētāj, kurš svētajiem patriarhiem parādījies esi,

Sv. Miķeli, Dieva apgaismes sludinātāj, kurš dievbijīgu ļaužu lūgšanas aiznes pie Dieva,

Sv. Miķeli, bezdievības satriecēj,

Sv. Miķeli, kristīgo un svētās Baznīcas sargātāj un glābēj,

Sv. Miķeli, Miera eņģeli,

Sv. Miķeli, mūsu cerība un mūsu glābēj,

Sv. Miķeli, atgriez neticīgos un maldu ticīgos,

Sv. Miķeli, satriec pagānisma kultu mūsu zemē,

Sv. Miķeli, ar savu balsi stiprini mūs cīņā pret sātana varu,

lūdz Dievu par mums!
  Sv. Miķeli - Sargeņģeļi, izlūdz, lai ar Dieva žēlastības palīdzību...

...mēs varētu atturēties no visādām ļauna gara viltībām,

...mēs nepārstātu Dieva baušļus pildīt,

...mūsu sirdis vienmēr būtu pavērstas uz debesīm kā mūžīgo Tēviju,

...mēs visvairāk mīlētu Kungu Jēzu - mūsu Pestītāju,

...mēs ar vislielāko dvēseles un sirds šķīstību pieņemtu Sv. Sakramentus,

...mēs ar īstu mīlestību un paļāvību kalpotu Vissvētākai Jaunavai Marijai un Viņai kā Mātei uzticētos visās vajadzībās,

...mēs pirms nāves Sv. Sakramentus cienīgi pieņemt varētu.

 

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, atlaid mums, Kungs un Dievs!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mums, Kungs un Dievs!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

Monližonas Dieva Māte, nāc palīgā mūsu mirušajiem brāļiem un māsām, lai tie Jēzus solījumu cienīgi taptu. Amen

  V. Sv. Erceņģeli Miķeli, lūdzam tevi, piemini mūs visus un aizbildi par mums visās mūsu vajadzībās pie Dieva Tēva, Dieva Dēla un Dieva Svētā Gara.

P. Atsūti Kungs, savu Eņģeli no debesīm mūsu Tēvijas apsargāšanai un paglābšanai no ienaidniekiem un sniedz palīdzību roku tiem, kas Tevi lūdz un kuri cer uz Tevi.

   
 
 
Lūgsimies!

Dod mums, Visvarenais Dievs, lai mēs, kuri Svēto Erceņģeli Miķeli piesaucam šeit, virs Zemes, caur viņa spēcīgo aizstāvību tiktu pasargāti no ļaunuma pārspēka šeit, virs Zemes, un iemantotu debess valstību. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Amen.


UZ AUGŠUATPAKAĻ

 

LITĀNIJA SVĒTĀ APUSTUĻA PĀVILA GODAM

 

Litānija par mirušajiem

Kyrie eleison. Christe eleison, Kyrie eleison!

Kristu, klausi mūs! Kristu, uzklausi mūs!

 

Kyrie eleison. Christe eleison, Kyrie eleison!

Kristu, klausi mūs! Kristu, uzklausi mūs!

Dievs Tēvs no debesīm, 
Dievs Dēls pasaules Pestītājs,
Dievs Svētais Gars,
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,

apžēlojies par mums.

 

Dievs Tēvs no debesīm, 
Dievs Dēls pasaules Pestītājs,
Dievs Svētais Gars,
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,

apžēlojies par mums.

Svētais Pāvil,
Svētais Pāvil, kas pievērsies Kristum ceļā uz Damasku,
Svētais Pāvil, Jēzus Kristus vārda nesējs tautām,
Svētais Pāvil, izraudzītais kļūt par tautu apustuli,
Svētais Pāvil, Dieva izvēlētais trauks,
Svētais Pāvil, kas tiki aizrauts trešajās debesīs,
Svētais Pāvil, kas dzirdēji vārdus, kurus cilvēkam nav ļauts izrunāt (2 Kor 12,4)
Svētais Pāvil, kas zināji tikai Kristu un to pašu krustā sistu,

Svētais Pāvil, kura mīlestība uz Kristu bija stiprāka par nāvi,
Svētais Pāvil, kas vēlējies atraisīties un būt kopā ar Kristu (Fil 1,23),

Svētais Pāvil, kura dedzība nepazina robežas,
Svētais Pāvil, kas Atēnās sludināji tiem, kas pielūdza «nepazīstamo Dievu»,
Svētais Pāvil, kas biji īsts tēvs tiem, kurus caur Evaņģēlija sludināšanu dzemdināji Kristū Jēzū (Gal 4,19),
Svētais Pāvil, kas tiki šaustīts, ar akmeņiem nomētāts, slīcis un ieslodzīts,
Svētais Pāvil, kas trīs reizes lūdzi Kungu izraut dzeloni no tavas miesas (2 Kor 12,7-8),

Svētais Pāvil, kas kļuvi visiem viss, lai visus iegūtu Kristum,
Svētais Pāvil, kas sevi sauci par Kristus cietumnieku mūsu labā,
Svētais Pāvil, kas biji centīgs ar Dieva centību (sal. 2 Kor 11,2),
Svētais Pāvil, kas lepojies vienīgi ar Kristus krustu,
Svētais Pāvil, kas savā miesā nesi Kristus nāves ciešanas (sal. 2 Kor 4,10),
Svētais Pāvil, kas sacīji: „Ar Kristu esmu piesists krustā!”
Svētais Pāvil, kas atzini, ka Kristus labā vari pieņemt savas vājības, sliktu
izturēšanos, ciešanas, vajāšanas un grūtības,
Svētais Pāvil, kas mācīji, ka mīlestība ir pacietīga un mīlestība ir laipna,
Svētais Pāvil, kas mācīji, ka esam saņēmuši pieņemtā bērna garu, kurā saucam: „Abba! Tēvs!” (Rom 8,15),
Svētais Pāvil, kas mudināji nodot mūsu miesas par dzīvu, svētu, Dievam pa-
tīkamu upuri (Rom 12,1),

Lai mēs spētu piecelties un atbrīvotos no grēkiem,
Lai mēs Dieva žēlastības nesaņemtu veltīgi,
Lai mēs staigātu jaunas dzīves aizrautībā,
Lai mēs gādātu par pestīšanu trīsās un Dieva bijāšanā (Fil 2,12),
Lai mēs tērptos Dieva bruņās (Ef 6,11),
Lai mēs vērstos pret ļaunā viltībām,
Lai mēs izturētu līdz galam,
Lai mēs tiektos uz Dieva valstību,
Lai mēs iegūtu uzvaras kroni,
Lai mēs pārvarētu stūrgalvīgu nepakļaušanos Dieva gribai,
Lai mēs ik brīdi kalpotu Dieva lielākam godam Viņa paša izvēlētajā veidā,
Lai mēs tuvinātu cilvēkus Kristum, pēc kura sirds dziļumos viņi ilgojas,
Lai mēs vienmēr uzticētos tavai tēvišķai aizgādībai un aizstāvībai,
Lai mēs it visā paļautos uz Kristu, kad nonākam jebkādu ciešanu priekšā,
Lai mēs vienmēr īstenotu dzīvē pilnīgu atvēlēšanos Jēzus žēlastībai,
Lai mēs allaž dzīvotu ar atziņu, ka, būdami nespēcīgi, esam spēcīgi,
Lai mēs vienmēr īstā kristīgā mīlestībā sekotu tavai liecībai,
Lai mēs arvien dzīvotu pēc dzīvības gara likuma (Rom 8,2),
Lai mēs nekad nepieskaņotos šim laikam, bet atjaunotos un pārveidotos savā prātā,
Lai mēs vienmēr mīlētu tevi kā skolotāju, misionāru, līdzbiedru un apustuli,
Lai mēs sekotu tev Kristus atdarināšanā,
Lai mēs ņemtu tavu piemēru pilnīgā pašatdevē, drosmē un dedzībā par Kristu,

lūdz Dievu par mums!

 

Svētā Marija,
Svētā Dieva Dzemdētāja
Svētā jaunavu Jaunava
Svētais Miķeli
Visi svētie eņģeļi un ercenģeļi
Visi svētie svētīgo garu kori
Visi svētie patriarhi un pravieši
Visi svētie apustuļi un evaņģēlisti
Visi svētie mocekļi
Visi svētie bīskapi un paliecinātāji
Visi svētie Baznīcas mācītāji
Visi svētie priesteri un levīti
Visi svētie mūki un vientuļi
Visas svētās jaunavas un atraitnes
Visi svētie Dieva izredzētie,

lūdz par viņiem

 

Esi viņiem žēlīgs,

saudzē viņus, Kungs

Esi viņiem žēlīgs,

uzklausi viņus, Kungs

No visa ļauna,

No savām dusmām,
No savas taisnības barguma,
No mokošiem sirdsapziņas pārmetumiem,
No viņu lielām skumjām,
No nežēlīgām liesmām,
No drausmīgas tumsības,
No briesmīgām vaimanām un žēlabām,
No bēdīgas vientulības,
No rūgtām mokām,
Ar Tavu svēto iemiesošanos,
Ar Tavu žēlastības pilno piedzimšanu,
Ar Tavu saldāko vārdu,
Ar Tavu kristību un Tavu svēto gavēšanu,
Ar Tavu dziļo pazemību,
Ar Tavu pilnīgo paklausību,
Ar Tavu bezgalīgo mīlestību,
Ar Tavām bailēm un mokām,
Ar Taviem asiņainiem sviedriem,
Ar Tavu sagūstīšanu,
Ar Tavu nežēlīgo šaustīšanu,
Ar Tavu kauna pilno kronēšanu,
Ar Tavu sāpīgo krusta nešanu,
Ar Tavu rūgto nāvi,
Ar Tavām svētām brūcēm,
Ar Tavu krustu un ciešanām,
Ar Tavu svēto apbedīšanu,
Ar Tavu slavas pilno augšāmcelšanos,
Ar Tavu brīnišķīgo debesīs uzkāpšanu,
Ar Svētā Gara, Iepriecinātāja, atnākšanu,
Ar Tavas vissvētās Mātes sāpēm,
Ar Tavu visu svēto aizlūgumu,
Tiesas dienā,

atpestī viņus, Kungs

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzē mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!
Lūdz par mums svētais Pāvil, tautu apustuli!
Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam!
Lūgsimies: Dievs, kas visu pasauli mācīji ar sv. Pāvila apustuļa sludināšanu,
dari, lai mēs, svinot viņa piemiņu, sekotu viņa piemēram un Tev tuvotos. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
Amen.

 

 

 

 

 

Mēs, grēcinieki,
Ka Tu dotu visiem nomirušiem kristīgajiem mūžīgo mieru,
Ka Tu apžēlotos par tām dvēselēm, kuras neviens virs zemes neatceras,
Ka Tu glābtu no šķīstīšanas uguns soda mūsu vecākus, radus un draugus,
Ka Tu vestu mūžīgās gaismas mājokļos mūsu garīgos vadoņus un priekšniekus,
Ka Tu apbalvotu mūžīgām mantām mūsu mirušos labdarus,
Ka Tu uzņemtu savu svēto sadraudzībā visus mūsu draudzes mirušos,
Augstās godības Karali,

Tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs

 

 
 
 
 
 
 
 

Lūdzot šo lūgšanu un izpildot parastos nosacījumus, ticīgie varēs saņemt pilnas atlaidas.

 

3x Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,

dod viņiem mūžīgo mieru!

5x Tēvs mūsu…  Esi sveicināta, Marija… Gods Dievam…

Lūgsimies. Dievs, Tu devi Tavam Dēlam uzvarēt nāvi un uzkāpt debesīs, dod Taviem mirušajiem kalpiem līdzdalību Viņa uzvarā pār nāvi , lai viņi varētu mūžīgi skatīt Tevi, savu Radītāju un Pestītāju caur Kristu, mūsu Kungu. Amen.


UZ AUGŠUATPAKAĻ

 

Svētā Gara litānija

 

LITĀNIJA KRISTUM – PRIESTERIM UN UPURIM

Kyrie eleison. Christe eleison, Kyrie eleison!

Kristu, klausi mūs! Kristu, uzklausi mūs!

 

Kungs, pažēlojies par mums!

Kristu, pažēlojies par mums!

Kungs, pažēlojies par mums!

Dievs Tēvs no debesīm,
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs, Dievs Svētais Gars,
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,
Dievs Svētais Gars, kas no Tēva un Dēla izej,
Dievs Svētais Gars, praviešu apgaismotājs,
Dievs Svētais Gars, gudrības un prāta devējs,
Dievs Svētais Gars, padoma un drosmes devējs,
Dievs Svētais Gars, dievbijības un sapratnes devējs,
Dievs Svētais Gars, bijāšanas iedvesējs,
Dievs Svētais Gars, žēlastību dalītājs,
Dievs Svētais Gars, svētuma avots,
Dievs Svētais Gars, ticības, miera un mīlestības stiprinātājs,
Dievs Svētais Gars, žēlsirdības modinātājs,
Dievs Svētais Gars, mūsu vienotājs ar Dievu,
Dievs Svētais Gars, mūsu siržu daiļotājs,
Dievs Svētais Gars, mūsu domu zinātājs,

apžēlojies par mums.   Kristu, klausi mūs! Kristu, uzklausi mūs!
  Dievs Tēvs no debesīm, 
Dievs Dēls pasaules Pestītājs,
Dievs Svētais Gars,
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,
apžēlojies par mums.
 

Jēzu, Tu mūžīgais Priesteris,

Jēzu, Tu Dieva Priesteris pēc Melhizedeka kārtas,
Jēzu, Tu Priesteris, kuru Dievs apveltījis ar Svēto Garu un spēku,
Jēzu, Tu augstais Priesteris,
Jēzu, Tu ieceltais Priesteris cilvēkiem,
Jēzu, Tu mūsu ticības Priesteris,
Jēzu, par Mozu lielāka goda Priesteris,
Jēzu, Tu patiesā tempļa Priesteris,
Jēzu, Tu nākošo labumu Priesteris,
Jēzu, Tu Svētais, nevainīgais un šķīstais Priesteris,
Jēzu, Tu uzticamais Priesteris,
Jēzu, Tu žēlsirdīgais Priesteris,
Jēzu, Tu labu darošais Priesteris,
Jēzu, Tu cilvēku dedzīgais aizstāvis,
Jēzu, Tu mūžam diženais Priesteris,
Jēzu, Tu Priesteris, kas uzkāpi debesīs,
Jēzu, Tu Priesteris, kas sēdi Dieva Majestātei pie labās rokas,
Jēzu, Tu Priesteris, kas mūs aizstāvi Dieva vaiga priekšā,
Jēzu, Tu Priesteris, kas mums pavēri ceļu uz jaunu dzīvi,
Jēzu, Tu Priesteris, kas mūs iemīlēji un ar Savām Asinīm nomazgāji no grēkiem,
Jēzu, Tu Priesteris, kas ziedojis Sevi kā upuri un hostiju Dievam,
Jēzu, Tu Dieva un cilvēku Upuris,
Jēzu, Tu Svētais Upuris,
Jēzu, Tu nevainīgais Upuris,
Jēzu, Tu Dieva pieņemtais Upuris,
Jēzu, Tu piedošanas Upuris,
Jēzu, Tu slavas Upuris,
Jēzu, Tu miera Upuris,
Jēzu, Tu aizlūgšanas Upuris,
Jēzu, Tu pestīšanas Upuris,
Jēzu, Tu Upuris, kuram uzticamies un caur kuru droši ejam pie Dieva,
Jēzu, Tu Upuris, kas ziedots kopš pasaules sākuma,

apžēlojies par mums.

 
Esi mums žēlīgs! Uzklausi mūs, Kungs!
No visa ļauna,
No ikviena grēka,
No kārdinājumiem un ļaunā gara viltības,
No pretošanās atzītām patiesībām,
No Dieva žēlastību skaušanas tuvākam,
No nocietināšanās ļaunā,
No ikvienas dvēseles un miesas nešķīstības,
No dusmām, ienaida un nesaticības gara,
No ķecerībām un visādiem maldiem ticībā,
No ļaunā gara,
Ar savu mūžīgo iziešanu no Tēva un Dēla,
Ar savu atnākšanu virs Jēzus baloža veidā,
Ar savu atnākšanu Jēzus pārvēršanās brīdī,
Ar savu atnākšanu virs apustuļiem Vasarsvētkos, Tiesas dienā,
atpestī mūs, Kungs!
Mēs, grēcinieki, Tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs!
Ka Tev labpatiktu atlaist mums grēkus, Tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs!
Ka Tu mums ticībā, cerībā un mīlestībā uzticību dot vēlētos,
Tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie eleison!
Kristu, klausi mūs! Kristu, uzklausi mūs!
Tēvs mūsu... Esi sveicināta, Marija....
Gods lai ir Tēvam....
V. Dievs, radi manī šķīstu sirdi.
R. Un patiesības garu atjauno manī.
V. Kungs, uzklausi manu lūgšanu.
R. Un mans sauciens lai aizsniedz Tevi.
Lūgsimies: Dievs, kas ar Svētā Gara gaismu esi mācījis ticīgo sirdis, dāvā mums tā paša Svētā Gara spēkā saprast, kas ir patiess, un vienmēr baudīt Viņa iepriecinājumu. Caur Kristu, mūsu Kungu.
R. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jēzu, Tu visos mūžos dzīvais Upuris.
Apžēlojies par mums, piedod mums, Jēzu.
Apžēlojies par mums, uzklausi mūs, Jēzu.
 
 
 
No visa ļaunā,
No necienīgas kalpošanas Baznīcai,
No zaimošanas grēka,
No dumpības gara,
No dzīšanās pēc naudas,
No jebkuras alkatības,
No Baznīcas naudas izšķērdēšanas,
No pasaules un tās lepnības,
No necienīgas Tavu svēto Noslēpumu svinēšanas,
Caur Tavu mūžīgo Priesterību,
Caur svēto Dievišķību, ar kuras spēku Dievs Tēvs Tevi padarījis par Priesteri,
Caur Tavu Priesterības garu,
Caur Tavu kalpošanu, ar kuru Tu uz zemes slavēji Tavu Tēvu,
Caur asiņaino upuri, ar kuru Tu sevi ziedoji krustā,
Caur Tavu ik dienas atjaunoto upuri uz altāra,
Caur Dievišķo varu, kuru kā vienīgais un neredzamais Priesteris Tu īsteno caur saviem priesteriem,
atpestī mūs, Jēzu.
Lai visus Baznīcas kalpus svētā dievbijībā uzturētu,
Lai viņus piepilda Tavas priesterības gars,
Lai priesteru mute sargā zinības,
Lai Tu sūtītu uz savu pļauju nelokāmus strādniekus,
Lai Tu savus kalpus pārvērstu kā degošas lāpas,
Lai Tu savus ganus pēc savas Sirds veidotu,
Lai visi priesteri būtu šķīsti un nevainojami,
Lai visi, kuri sastaps altāra kalpus, godinātu Kungu,
Lai viņi Tev nestu taisnīgus upurus,
Lai viņi vairotu Vissvētākā Sakramenta godu,
Tevi lūdzam, uzklausi
mūs, Kungs,
Jēzu, Tu Priesteris un Upuris, Tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs.

Lūgsimies: Dievs, Tu Savas Baznīcas Svētītājs un Sargātājs, radi tajā ar Savu Garu cienīgus un uzticīgus svēto Noslēpumu pārvaldniekus, lai ar viņu kalpošanu un piemēru un ar Tavu palīdzību kristīgā tauta nonāktu uz pestīšanas ceļa. Dievs, Tu liki mācekļiem, kuri lūdzās un gavēja, nošķirt Pāvilu un Barnabu darbam, ko Tu biji viņiem paredzējis, uzklausi savas Baznīcas lūgšanas un norādi tos, kurus savai kalpošanai esi izredzējis. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.


UZ AUGŠUATPAKAĻ

Litānija uz sv. Rohu

   

Kyrie eleison. Christe eleison, Kyrie eleison!

Kristu, klausi myus! Kristu, uzklausi myus!

   
Dīvs Tāvs nu dabasim, 
Dīvs Dāls pasauļa Pesteitōjs,
Dīvs Svātais Gors,
Svātō Trejadeiba, vīns Dīvs,
apsažāloj par mums!      

Svātō Marija,

Svātō Dīva Dzemdeitōja,

Svāto Jaunovu Jaunova,

Svātais Rohs, nu franču kēninu dzymtas cēlīs,

Svātais Rohs, nu dīvbijeigu vacōku pīdzimis,

Svātais Rohs, caur Dīvmōtes aizbiļdeibu uz pasauļa radeits,

Svātais Rohs, ar sorkonu krysta zeimi uz kryutim pīdzimis,

Svātais Rohs, divi dīnas nedeļā, kryuti zeizdams, gavejis,

Svātais Rohs, ubogim bogōteigu dōvonu devejis,

Svātais Rohs, pasauļa montu smōdeitojs,

Svātais Rohs, apostolu sekōtōjs,

Svātais Rohs, sovu bogōteibu izdaleitōjs,

Svātais Rohs, rupa auduma drēbēs ītārpts,

Svātais Rohs, paklauseigais Kristus kolps.

Svātais Rohs, spitaleigūs dzīdynōtōjs,

Svātais Rohs, ar krystu mēra slimeibu savaļdeitojs,

Svātais Rohs, par dorbu ar nūnīvōšonu barōts,

Svātais Rohs, slimeibas dēļ izstumtīs,

Svātais Rohs, kas tuksnesī slimeibā gulējis,

Svātais Rohs, ar eņģeļu apraudzeišonu divi reizes styprynōts,

Svātais Rohs, nu suņa ar maizi breineigi barots,

Svātais Rohs, tāvu zemē nu sovim napazeits,

Svātais Rohs, sova radinīka cītumā īmasts,

Svātais Rohs, pīcus godus cītumā bejis,

Svātais Rohs, pasauļa kōreibas un dzeives lepneibu uzvarējis,

Svātais Rohs, cītumā nūmiris,

Svātais Rohs, ar gaismu nu debesim apspeidēts,

Svātais Rohs, pēc krysta uz kryutim pazeits,

Svātais Rohs, sova radinīka apraudōts,

Svātais Rohs, viņam veļteitā bazneicā īnasts,

Svātais Rohs, pēc nōves nu vysim par svātu atzeits,

Svātais Rohs, vysu mēra sliminīku patrons,

Svātais Rohs, breinumūs izslavynōts,

lyudz Dīvu par mums!      
   
   
   

Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, atlaid mums, Kungs un Dīvs!

Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, uzklausi myus, Kungs un Dīvs!

Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums!

     
 
 

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!

Lyudzīs par mums, Svātais Rohs, dzīdynōtojs,

Lai mes toptu breivi no mēra un nu nagaideitas nōves.

 
   
 

UZ AUGŠUATPAKAĻ

 


UZ AUGŠUATPAKAĻ