Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2017.gada 25. septembrī
Mīļie bērni! Es aicinu jūs būt augstsirdīgiem atsakoties, gavējot un lūdzoties par visiem tiem, kas tiek kārdināti, viņi taču ir jūsu brāļi un māsas. Īpašā veidā Es aicinu jūs lūgties par priesteriem un visiem konsekrētajiem, lai viņi Jēzu mīlētu vēl kvēlāk, lai Svētais Gars piepilda viņu sirdis ar prieku, lai viņi var liecināt par Debesīm un Debesu noslēpumiem. Daudzas dvēseles ir grēkā, jo nav, kas upurētos un lūgtos par viņu atgriešanos. Es esmu ar jums un lūdzos par jums, lai jūsu sirdis tiktu piepildītas ar prieku. Pateicos, ka at saucāties Manam aicinājumam!

 

pārējie vēstījumi

Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2017.gada 2. oktobrī

Mīļie bērni, Es runāju ar jums kā Māte – vienkāršiem vārdiem, bet piepildītiem ar lielu mīlestību un rūpēm par saviem bērniem, kuri Man ir Mana Dēla uzticēti. Un Mans Dēls, kas nāk no mūžīgās Tagadnes, runā uz jums ar dzīvības vārdiem un sēj mīlestību atklātās sirdīs. Tāpēc Es lūdzu jūs, Manas mīlestības apustuļi, saglabājiet atvērtas sirdis, kas vienmēr gatavas žēlastībai un piedošanai. Caur Manu Dēlu vienmēr piedodiet saviem tuvākiem, jo tādā veidā jūsos būs miers. Mani bērni, rūpējieties par savu dvēseli, jo tā ir vienīgais, kas patiešām pieder jums. Jūs aizmirstat ģimenes nozīmi. Ģimenei nav jābūt ciešanu un sāpju vietai, bet gan izpratnes un maiguma vietai. Ģimenes, kuras cenšas dzīvot saskaņā ar Manu Dēlu, dzīvo savstarpējā mīlestībā. Kad Viņš vēl bija mazs, Mans Dēls Man sacīja, ka visi cilvēki ir Viņa brāļi. Tāpēc atcerieties, Manas mīlestības apustuļi, ka visi cilvēki, kurus jūs satiekat, ir jūsu ģimenes locekļi – brāļi Manā Dēlā. Mani bērni, netērējiet laiku, domājot par nākotni satraucoties. Lai jūsu vienīgā rūpe ir, kā ikkatru mirkli labi dzīvot saskaņā ar Manu Dēlu. Lūk, tas ir jūsu miers! Mani bērni, nekad neaizmirstiet lūgties par saviem dvēseļu ganiem. Lūdzieties, lai viņi varētu pieņemt visus cilvēkus kā savus bērnus; lai caur Manu Dēlu viņi būtu viņu garīgie tēvi. Pateicos jums!

 

 

 
 

Lūgšana pirms interneta lappušu un diskusiju forumu apmeklēšanas:

Visvarenais un Mūžīgais Dievs, Kas radīji mūs pēc Savas līdzības un liki mums vispirms meklēt to, kas labs, patiess un skaists, īpaši Tava Vienpiedzimušā Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievišķajā personā.
Lūdzam Tevi, palīdzi mums, ar sv. Izidora, bīskapa un mācītāja, aizbildniecību, lai mēs, apmeklējot interneta lapas, virzītu savas rokas un sirdis tikai uz to, kas ir Tev patīkams, un raudzītos ar mīlestību un iecietību uz visiem tiem, kurus satiksim.
Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu
Amen.

Katolis - tā nav profesija, bet tā ir dzīve ar Jēzu sirdī un ar Mariju pie rokas. Marijas vislielākā vēlēšanās ir  mūs visus aizvest pie Dieva. Un īpaši pēdējā laika Viņa mūs visus pamāca ar saviem vēstījumiem no Medjugorjes. Daži tos pieņem un pēc tiem dzīvo, daži tikai plecus parausta. Tā ir mūsu izvēle, ko un kā mēs pieņemam.

 

 

Ieteikumus, sūdzības sūtīt:    juris-e@inbox.lv