Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2021. gada 25.  februārī

Mīļie bērni! Dievs Man ir ļāvis arī šodien būt kopā ar jums, jūs aicināt uz lūgšanu un gavēni. Izdzīvojiet šo žēlastības laiku un esiet cerības liecinieki, jo – Es jums atgādināšu, bērniņi, – ar lūgšanu un gavēni var izbeigt pat karus. Bērniņi, ticiet un izdzīvojiet šo žēlastības laiku ticībā un ar ticību, un Mana Bezvainīgā Sirds nevienu no jums neatstās bez miera, ja jūs vērsīsieties pie Manis. Es aizbilstu par jums Visaugstā priekšā un lūdzu par mieru jūsu sirdī un cerību uz nākotni. Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!

pārējie vēstījumi

Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2020.gada 2. martā

Mīļie bērni, jūsu tīrā un sirsnīgā mīlestība piesaista Manu mātes sirdi. Jūsu ticība un cerība uz Debesu Tēvu ir smaržīgās rozes, kuras jūs nesat Man, labākais rožu pušķis, ko veido jūsu lūgšanas, žēlsirdības un mīlestības darbi. Mani mīlestības apustuļi, jūs, kas sirsnīgi un ar tīru sirdi turpiniet sekot Manam Dēlam, jūs, kas patiesi mīlat Viņu, palīdziet - kļūstiet par piemēru tiem, kuri vēl nezina Mans Dēla mīlestību. Bet, Mani bērni, ne tikai ar vārdiem, bet arī ar darbiem un sirsnīgām jūtām, ar kuru jūs godājat Debesu Tēvu. Manas mīlestības apustuļi, šis ir nomodā laiks, un Es lūdzuno jums mīlestību. Lai jūs netiesātu nevienu, jo Debesu Tēvs tiesās visus. Es lūdzu lai jūs mīlat, pasludinat patiesību, jo patiesība ir veca, tā nav jauna, bet mūžīga.Tā ir patiesība. Viņa apliecina Dieva mūžību. Nesiet Mana Dēla gaismu un izkliedējiet tumsa, kas vēlas jūs sagūstīt arvien vairāk. Nebaidieties. Ar Mana Dēla žēlastību un mīlestību Es esmu kopā ar jums. Paldies jums!

 

Šis bija pēdējais mēneša 2. datuma Dievmātes vēstījums

 

 
 

Lūgšana pirms interneta lappušu un diskusiju forumu apmeklēšanas:

Visvarenais un Mūžīgais Dievs, Kas radīji mūs pēc Savas līdzības un liki mums vispirms meklēt to, kas labs, patiess un skaists, īpaši Tava Vienpiedzimušā Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievišķajā personā.
Lūdzam Tevi, palīdzi mums, ar sv. Izidora, bīskapa un mācītāja, aizbildniecību, lai mēs, apmeklējot interneta lapas, virzītu savas rokas un sirdis tikai uz to, kas ir Tev patīkams, un raudzītos ar mīlestību un iecietību uz visiem tiem, kurus satiksim.
Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu
Amen.

91. Psalms

Visuaugstākā patvērumā

Kas dzīvo Visuaugstākā patvērumā un mīt Visuvarenā ēnā,
2 tas saka uz To Kungu: "Mans patvērums un mana pils, mans Dievs, uz ko es paļaujos!"
3 Jo Viņš tevi glābj kā putnu no ķērēja cilpas, pasargā no iznīcinātāja mēra.
4 Viņš tevi sedz ar Saviem spārniem, zem Viņa spārniem tu esi paglābts; Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas.
5 Tu nebīsties nakts briesmu, nedz arī bultu, kas dienu skraida,
6 nedz mēra, kas tumsā lien, nedz sērgu, kas pusdienā nomaitā.
7 Jebšu tūkstoši krīt tev blakus un desmit tūkstoši tev pa labo roku, taču tevi tas neskars.
8 Tiešām, tu vēl skatīsi ar savām acīm un redzēsi, kā bezdievjiem tiek atmaksāts.
9 Tiešām, Tu, ak, Kungs, esi mans patvērums! Visuaugstāko tu esi izraudzījis sev par aizsargu.
10 Nekāds ļaunums tev nenotiks, nedz kāda nediena tuvosies tavai teltij,
11 jo Viņš sūtīs tev Savus eņģeļus tevi pasargāt visos tavos ceļos.
12 Viņi tevi uz rokām nesīs, lai tava kāja nepieduras pie akmens.
13 Pār lauvām un odzēm tu varēsi staigāt, tu samīsi jaunos lauvas un čūskas!
14 "Tādēļ, ka viņš Man stipri pieķēries, Es viņu izglābšu; Es viņu paaugstināšu, jo viņš pazīst Manu Vārdu.
15 Kad viņš Mani piesauks, tad Es viņu paklausīšu; Es viņam esmu klāt bēdās, Es viņu izraušu no tām un celšu godā.
16 Es viņam došu ilgu mūžu un parādīšu viņam Savu pestīšanu!"

Katolis - tā nav profesija, bet tā ir dzīve ar Jēzu sirdī un ar Mariju pie rokas. Marijas vislielākā vēlēšanās ir  mūs visus aizvest pie Dieva. Un īpaši pēdējā laika Viņa mūs visus pamāca ar saviem vēstījumiem no Medjugorjes. Daži tos pieņem un pēc tiem dzīvo, daži tikai plecus parausta. Tā ir mūsu izvēle, ko un kā mēs pieņemam.

 

 

Ieteikumus, sūdzības sūtīt:    juris-e@inbox.lv