Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2018.gada 25. maijā

Mīļie bērni! Šajā nemierīgajā laikā Es aicinu jūs vairāk uzticēties Dievam, kas ir jūsu Tēvs Debesīs un kas ir sūtījis Mani, lai jūs vadītu pie Viņa. Atveriet savas sirdis dāvanām, ko Viņš vēlas jums dot, un sirds klusumā pielūdziet Manu Dēlu Jēzu, kas ir atdevis savu dzīvi, lai jūs varētu dzīvot mūžībā, kurp Viņš vēlas jūs aizvest. Lai jūsu cerība ir prieks par tikšanos ar Visaugsto ikdienas dzīvē. Tādēļ Es jūs aicinu: nepametiet novārtā lūgšanu, jo lūgšana dara brīnumus. Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

 

pārējie vēstījumi

Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2018.gada 2. jūnijā

Mīļie bērni, Es aicinu jūs sirds vienkāršībā pieņemt Manus vārdus, kurus Es jums saku kā Māte, lai jūs varētu iziet pilnīgas gaismas un šķīstības ceļā, Mana Dēla – cilvēka un Dieva – neatkārtojamās mīlestības ceļā. Viens prieks, viena gaisma, kas nav aprakstāma cilvēciskiem vārdiem, iekļūs jūsu dvēselē, un jūs pārņems Mana Dēla miers un mīlestība. To Es vēlos visiem Saviem bērniem. Tāpēc jūs, Manas mīlestības apustuļi, jūs, kas protat mīlēt un piedot, jūs, kas netiesājat, jūs, kurus Es iedrošinu, esiet piemērs visiem tiem, kuri neiet gaismas un mīlestības ceļā vai kuri ir novirzījušies no tā. Ar savu dzīvi parādiet viņiem patiesību. Parādiet viņiem mīlestību, jo mīlestība pārvar visas grūtības, un visi Mani bērni slāpst pēc mīlestības. Jūsu vienotība mīlestībā ir dāvana Manam Dēlam un Man. Bet, Mani bērni, atcerieties, ka mīlēt nozīmē arī vēlēt labu savam tuvākam un vēlēties sava tuvākā dvēseles atgriešanos. Kad redzu jūs, sapulcējušos ap Mani, Mana sirds ir skumja, jo Es redzu tik maz brālīgas mīlestības, žēlsirdīgas mīlestības. Mani bērni, Euharistija ir Mans dzīvais Dēls starp jums, Viņa vārdi palīdzēs jums saprast, ka Viņa vārds ir dzīvība, Viņa vārds ļauj dvēselei elpot, Viņa vārds ļauj iepazīt mīlestību. Mīļie bērni, no jauna Es lūdzu jūs kā Māte, kas vēl labu saviem bērniem: mīliet savus dvēseļu ganus, lūdzieties par viņiem. Pateicos jums!

 

 

 
 

Lūgšana pirms interneta lappušu un diskusiju forumu apmeklēšanas:

Visvarenais un Mūžīgais Dievs, Kas radīji mūs pēc Savas līdzības un liki mums vispirms meklēt to, kas labs, patiess un skaists, īpaši Tava Vienpiedzimušā Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievišķajā personā.
Lūdzam Tevi, palīdzi mums, ar sv. Izidora, bīskapa un mācītāja, aizbildniecību, lai mēs, apmeklējot interneta lapas, virzītu savas rokas un sirdis tikai uz to, kas ir Tev patīkams, un raudzītos ar mīlestību un iecietību uz visiem tiem, kurus satiksim.
Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu
Amen.

Katolis - tā nav profesija, bet tā ir dzīve ar Jēzu sirdī un ar Mariju pie rokas. Marijas vislielākā vēlēšanās ir  mūs visus aizvest pie Dieva. Un īpaši pēdējā laika Viņa mūs visus pamāca ar saviem vēstījumiem no Medjugorjes. Daži tos pieņem un pēc tiem dzīvo, daži tikai plecus parausta. Tā ir mūsu izvēle, ko un kā mēs pieņemam.

 

 

Ieteikumus, sūdzības sūtīt:    juris-e@inbox.lv