Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2018.gada 25.februārī
Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā Es aicinu jūs visus atvērties un dzīvot saskaņā ar baušļiem, ko Dievs jums ir devis, lai tie caur sakramentiem jūs vadītu atgriešanās ceļā. Pasaule un pasaules uzbrukumi jūs pārbauda, bet jūs, bērniņi, raugieties uz Dieva radībām, ko Viņš jums ir devis skaistumā un pazemībā, un mīliet Dievu, bērniņi, pāri visam, un Viņš jūs vadīs pestīšanas ceļā. Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

 

 

pārējie vēstījumi

Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2018.gada 2.martā
Mīļie bērni, Debesu Tēvs Manī ir darījis lielas lietas, tāpat Viņš tās dara visos tajos, kas Viņu maigi mīl un patiesi, uzticīgi Viņam kalpo. Mani bērni, Debesu Tēvs jūs mīl, un Viņa mīlestības dēļ Es esmu šeit ar jums. Viņš uzrunā jūs. Kāpēc jūs nevēlaties redzēt zīmes? Viņam līdzās viss ir vieglāk. Arī sāpes, izdzīvotas kopā ar Viņu, ir vieglākas, jo ir ticība. Ticība palīdz sāpēs, bet sāpes bez ticības raisa izmisumu. Ciešanas, kas tiek izdzīvotas un uzupurētas Dievam, cilvēku ceļ augšup. Vai Mans Dēls neatpirka pasauli ar savu sāpīgo upuri?
Kā Viņa māte Es biju klāt Viņa sāpēs un ciešanās, tāpat kā esmu klāt jums visiem. Mani bērni, Es esmu ar jums dzīvē, ciešanās, sāpēs, priekā un mīlestībā, tāpēc ceriet. Cerība palīdz saprast, ka šeit ir dzīve. Mani bērni, Es vēršos pie jums, Mana balss uzrunā jūsu dvēseli, Mana Sirds uzrunā jūsu sirdi. Ak, Manas mīlestības apustuļi, cik ļoti Mana mātes Sirds jūs mīl! Cik daudzas lietas Es vēlos jums iemācīt! Kā Mana mātes Sirds vēlas, lai jūs būtu pilnīgi, bet tas ir iespējams vien tad, kad dvēsele, miesa un mīlestība jūsos būs vienota. Es lūdzu jūs kā Savus bērnus, daudz lūdzieties par Baznīcu un tās kalpiem – jūsu dvēseļu ganiem, lai Baznīca kļūtu tāda, kādu vēlas Mans Dēls: skaidra kā avota ūdens un mīlestības pilna. Pateicos jums!

 

 

 
 

Lūgšana pirms interneta lappušu un diskusiju forumu apmeklēšanas:

Visvarenais un Mūžīgais Dievs, Kas radīji mūs pēc Savas līdzības un liki mums vispirms meklēt to, kas labs, patiess un skaists, īpaši Tava Vienpiedzimušā Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievišķajā personā.
Lūdzam Tevi, palīdzi mums, ar sv. Izidora, bīskapa un mācītāja, aizbildniecību, lai mēs, apmeklējot interneta lapas, virzītu savas rokas un sirdis tikai uz to, kas ir Tev patīkams, un raudzītos ar mīlestību un iecietību uz visiem tiem, kurus satiksim.
Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu
Amen.

Katolis - tā nav profesija, bet tā ir dzīve ar Jēzu sirdī un ar Mariju pie rokas. Marijas vislielākā vēlēšanās ir  mūs visus aizvest pie Dieva. Un īpaši pēdējā laika Viņa mūs visus pamāca ar saviem vēstījumiem no Medjugorjes. Daži tos pieņem un pēc tiem dzīvo, daži tikai plecus parausta. Tā ir mūsu izvēle, ko un kā mēs pieņemam.

 

 

Ieteikumus, sūdzības sūtīt:    juris-e@inbox.lv