Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2018. gada 25. decembrī

Mīļie bērni! Es nesu jums Manu Dēlu Jēzu, kas ir Miera Karalis. Viņš dāvā jums mieru, un lai tas nav tikai jums, bērniņi, bet nesiet to citiem ar prieku un pazemību. Es esmu ar jums un aizlūdzu par jums šajā žēlastības laikā, ko Dievs vēlas jums dot. Mana klātbūtne ir mīlestības zīme, kamēr Es esmu kopā ar jums, lai aizsargātu jūs un vadītu jūs uz mūžību. Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

pārējie vēstījumi

Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2018.gada 2. jnvārī

Mīļie bērni! Diemžēl, starp jums, Maniem bērniem, ir tik daudz cīņas, naida, personisko interešu un egoisma.

Mani bērni, jūs tik viegli aizmirstat par Manu Dēlu, par Viņa vārdiem, par Viņa mīlestību. Daudzās dvēselēs ticība dziest un sirdis pārņem pasaules materiālās lietas. Bet Mana Mātes sirds zina, ka tomēr ir vēl arī tie, kas tic un mīl, kuri meklē, kā pievērsties arvien tuvāk Manam Dēlam; kuri nenogurstoši meklē Manu Dēlu – tad viņi arī Mani meklē. Viņi ir pazemīgi un lēnprātīgi savās sāpēs un ciešanās, ko panes klusējot ar cerību un, galvenais, ar ticību. Tie ir Manas mīlestības apustuļi. Mani bērni, Manas mīlestības apustuļi, Es mācu jums, ka Mans Dēls prasa netikai nepārtrauktas lūgšanas, bet arī darbus un jūtas – lai jūs ticat, lai lūdzaties, lai ar savu personisko lūgšanu pieaugat ticībā, lai augat mīlestībā. Viņš prasa, lai jūs mīlētu viens otru, jo tas ir ceļš uz mūžīgo dzīvi. Mani bērni, neaizmirstiet, ka Mans Dēls atnesa gaismu šai pasaulei, un Viņš to atnesa tiem, kas vēlējās to redzēt un saņemt.
Esat tie jūs, jo tā ir patiesības, miera un mīlestības gaisma. Es kā Māte jūs vadu, lai jūs pielūgtu Manu Dēlu; lai jūs kopā ar Mani mīlētu Manu Dēlu; lai jūsu domas, vārdi un darbi tiktu virzīti pie Mana Dēla, lai tie būtu Viņa vārdā. Tad Manas sirds ilgas būs piepildītas. Pateicos jums!

 

Gadskārtējais Dievmātes vēstījums Jakovam Čolo 2018.gada 25.decembrī

Pēdējā ikdienas parādīšanās laikā 12.09.1998. Dievmāte pateica, ka turp māk viņam būs viena parādīšanās gadā – 25.decembrī, Kristus Dzimšanas svētkos. Tā notika arī šogad. Parādīšanās sākās plkst.13.38 un ilga 9 minūtes. Dievmāte atnāca ar Jēzus Bērniņu uz rokām. Dievmāte caur Jakovu nodeva mums sekojošu vēstījumu:
 Mīļie bērni, šajā žēlastības dienā Es aicinu jūs mīlēt. Dievs jūs bezgalīgi mīl un tāpēc, bērniņi, pilni uzticības, neatskatoties atpakaļ un bez bailēm atdodiet savas sirdis Viņam, lai Dievs tās piepilda ar savu mīlestību. Nebaidieties ticēt Viņa mīlestībai un žēlsirdībai, jo Viņa mīlestība ir stiprāka par jebkuru jūsu vājumu un bailēm. Tādēļ, Mani bērni, ar mīlestības pilnām sirdīm uzticieties Jēzum un sakiet Viņam savu JĀ, jo Viņš ir vienīgais ceļš, kas ved jūs pie mūžīgā Tēva.

 

 
 

Lūgšana pirms interneta lappušu un diskusiju forumu apmeklēšanas:

Visvarenais un Mūžīgais Dievs, Kas radīji mūs pēc Savas līdzības un liki mums vispirms meklēt to, kas labs, patiess un skaists, īpaši Tava Vienpiedzimušā Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievišķajā personā.
Lūdzam Tevi, palīdzi mums, ar sv. Izidora, bīskapa un mācītāja, aizbildniecību, lai mēs, apmeklējot interneta lapas, virzītu savas rokas un sirdis tikai uz to, kas ir Tev patīkams, un raudzītos ar mīlestību un iecietību uz visiem tiem, kurus satiksim.
Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu
Amen.

Katolis - tā nav profesija, bet tā ir dzīve ar Jēzu sirdī un ar Mariju pie rokas. Marijas vislielākā vēlēšanās ir  mūs visus aizvest pie Dieva. Un īpaši pēdējā laika Viņa mūs visus pamāca ar saviem vēstījumiem no Medjugorjes. Daži tos pieņem un pēc tiem dzīvo, daži tikai plecus parausta. Tā ir mūsu izvēle, ko un kā mēs pieņemam.

 

 

Ieteikumus, sūdzības sūtīt:    juris-e@inbox.lv