Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2018. gada 25. oktobrī
Dārgie bērni! Jums ir dota liela žēlastība jo jūs esat aicināti uz jaunu dzīvi caur vēstījumiem, ko Es jums dodu. Bērniņi, tas ir svētlaimīgs laiku, laiks un aicinājums jums un nākamajām paaudzēm. Tāpēc Es aicinu jūs, bērni: lūdzieties vairāk un atveriet savu sirdi Manam Dēlam Jēzum. Es esmu ar jums, un Es jūs visus mīlu, un Es svētīju jūs ar savu Mātes svētību. Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

pārējie vēstījumi

Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2018. gada 2. novembrī
Dārgie bērni, mana Mātes sirds cieš, kamēr Es skatos uz Saviem bērniem, kuriem nepatīk patiesība un slēpt to, kad Es redzu Savus bērnus, kuriem nav dedzības lūgšanā un nelūdzās ar saviem darbiem. Es esmu bēdīga, kad saku Savam Dēlam, ka daudziem Maniem bērniem vairs nav ticība, un viņi nepazīst Viņu - Manu Dēlu. Tāpēc Es jūs aicinu, Manas mīlestības apustuļi: mēģināt ieskatīties pašos cilvēka sirdī dziļumos, un tur jūs noteikti atradīsiet mazu apslēptu dārgumu. Šādā veidā skatīšanās ir žēlastība no Debesu Tēva. Meklēt labo pat vislielākajā ļaunumā, mēģināt saprast, nevis tiesāt otru - tas ir tas, ko Mans Dēls no jums sagaida. Es, kā Māte, aicinu jūs Viņu uzklausīt.
Mani bērni, prāts ir stiprāks par ķermeni, un spēj ar mīlestību un darbiem pārvar visus šķēršļus. Neaizmirstiet, Mans Dēls mīlēja tevi un tevi mīl. Viņa mīlestība ir ar jums, kad jūs esat vieni ar Viņu. Viņš ir pasaules gaisma un nekas un neviens nevarēs apturēt Viņu pēdējā slavā.
Tādēļ Mani mīlestības apustuļi, nebaidieties liecināt patiesību. Liecinieks par to ar entuziasmu aktiem, ar mīlestību, saviem upuriem, un pirmām kārtām ar pazemību. Lieciniet par patiesību visiem tiem, kuri nav iepazinuši Manu Dēlu. Es būšu kopā ar jums, Es jūs uzturēšu. Lieciniet par mīlestību, kura nekad nebeidzas tāpēc, ka tā nāk no Debesu Tēva, Kurš ir mūžīgs, un Kurš piedāvā mūžību visiem Maniem bērniem. Mana Dēla Gars būs ar jums. Mani bērni, Es jūs aicinu lūgties par saviem ganiem; lūdzieties, lai viņus vada Mana Dēla mīlestība. Paldies jums!

 

 

 
 

Lūgšana pirms interneta lappušu un diskusiju forumu apmeklēšanas:

Visvarenais un Mūžīgais Dievs, Kas radīji mūs pēc Savas līdzības un liki mums vispirms meklēt to, kas labs, patiess un skaists, īpaši Tava Vienpiedzimušā Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievišķajā personā.
Lūdzam Tevi, palīdzi mums, ar sv. Izidora, bīskapa un mācītāja, aizbildniecību, lai mēs, apmeklējot interneta lapas, virzītu savas rokas un sirdis tikai uz to, kas ir Tev patīkams, un raudzītos ar mīlestību un iecietību uz visiem tiem, kurus satiksim.
Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu
Amen.

Katolis - tā nav profesija, bet tā ir dzīve ar Jēzu sirdī un ar Mariju pie rokas. Marijas vislielākā vēlēšanās ir  mūs visus aizvest pie Dieva. Un īpaši pēdējā laika Viņa mūs visus pamāca ar saviem vēstījumiem no Medjugorjes. Daži tos pieņem un pēc tiem dzīvo, daži tikai plecus parausta. Tā ir mūsu izvēle, ko un kā mēs pieņemam.

 

 

Ieteikumus, sūdzības sūtīt:    juris-e@inbox.lv