Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2017. g. 25. jūlijā

Mīļie bērni! Esiet lūgšana un Dieva mīlestības atspulgs visiem tiem, kas ir tālu no Dieva un Dieva baušļiem. Bērniņi, esiet uzticīgi un apņēmīgi atgriežoties un strādājiet ar sevi, lai dzīvības svētums jums būtu patiesība; Un mudiniet viens otru uz labo, izmantojot lūgšanu, lai jūsu dzīve uz zemes būtu patīkamāka. Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

 

 

 

pārējie vēstījumi

Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2017.gada 2. augustā

Mīļie bērni, saskaņā ar Debesu Tēva gribu, kā Māte Tam, kas jūs mīl, Es esmu kopā ar jums, lai palīdzētu jums Viņu iepazīt un Viņam sekot. Mans Dēls ir atstājis jums savu pēdu nospiedumus, lai jums būtu vieglāk sekot Viņam. Nebaidieties. Neesiet nedroši, Es esmu ar jums. Nezaudējiet drosmi, jo ir nepieciešams daudz lūgšanu un upuru par tiem, kuri nelūdzas, nemīl un nepazīst Manu Dēlu. Palīdziet, viņos redzot savus brāļus. Manas mīlestības apustuļi, sadzirdiet Manu balsī sevī, sajūtiet Manu Mātes mīlestību. Tāpēc lūdzieties Mana Dēla vārdā, lūdzieties rīkojoties, lūdzieties dāvājot, lūdzieties ar mīlestību, lūdzieties ar darbu un domām. Jo vairāk mīlestības dosiet, jo daudz vairāk to arī saņemsiet. Mīlestība, kas nāk no mīlestības, izgaismo pasauli.

Pestīšana ir mīlestība, bet mīlestībai nav gala. Kad Mans Dēls atkal no jauna atgriezīsies uz zemes, Viņš meklēs mīlestību jūsu sirdīs. Mani bērni, daudz ir mīlestības pierādījumu, ko Viņš jums ir darījis. Es mācu jums tos redzēt, saprast un pateikties Viņam, mīlot Viņu un vienmēr no jauna piedodot saviem tuvākiem. Jo mīlēt Manu Dēlu nozīmē piedot. Mans Dēls netiek mīlēts, ja tuvākam nevar piedot, ja nemēģina saprast tuvāko, ja viņš tiek tiesāts. Mani bērni, kāda nozīme ir jūsu lūgšanai, ja jūs nemīlat un nepiedodat? Pateicos jums!

 

 

 
 

Lūgšana pirms interneta lappušu un diskusiju forumu apmeklēšanas:

Visvarenais un Mūžīgais Dievs, Kas radīji mūs pēc Savas līdzības un liki mums vispirms meklēt to, kas labs, patiess un skaists, īpaši Tava Vienpiedzimušā Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievišķajā personā.
Lūdzam Tevi, palīdzi mums, ar sv. Izidora, bīskapa un mācītāja, aizbildniecību, lai mēs, apmeklējot interneta lapas, virzītu savas rokas un sirdis tikai uz to, kas ir Tev patīkams, un raudzītos ar mīlestību un iecietību uz visiem tiem, kurus satiksim.
Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu
Amen.

Katolis - tā nav profesija, bet tā ir dzīve ar Jēzu sirdī un ar Mariju pie rokas. Marijas vislielākā vēlēšanās ir  mūs visus aizvest pie Dieva. Un īpaši pēdējā laika Viņa mūs visus pamāca ar saviem vēstījumiem no Medjugorjes. Daži tos pieņem un pēc tiem dzīvo, daži tikai plecus parausta. Tā ir mūsu izvēle, ko un kā mēs pieņemam.

 

 

Ieteikumus, sūdzības sūtīt:    juris-e@inbox.lv