Žēlastības stunda

 

 

 

Aicinām sapulcināt draudzi kopīgai lūgšanai 8.decembrī plkst.12 – 13, žēlsirdības stundā, uz kuru mūs aicina Dievmāte  Montihiari 1974 g. ar apsolījumu uzklausīt visas mūsu lūgšanas.

 

8.decembris 2009 g. Žēlastības stunda  laikā no plkst.12 – 13

 

Godājamais priesteri! Šajā žēlastības stundā, kas ir dāvāta pasaulei, tu vari daudz palīdzēt un daudz laba darīt tev uzticētajam ganāmpulkam. Pietiek tikai savākt draudzi Vissvētākā Sakramenta priekšā 8.decembrī no plkst.12-13 un „iznomāt” ceļgalus un „ubagot” žēlastības, kādas no augstienes Kungs Dievs mums ir apsolījis šajā stundā un šajā dienā, lai glābtu to, kas pazudis, nomaldījies; tu vari savākt to, kas ir paklīdis; un daudz dvēseles atgriezīsies pie Dieva. Kopā ar Vissvēto Jaunavu Mariju uzvara ir droša.  Un tā mums dota iespēja katru gadu iekarot debesis, un katram priesterim tajā palīdzēs viņa draudze. Neviens taču mēs neesam vienaldzīgi pret mūsu mūžīgo likteni.

Un tā lūk - Žēlastības stunda.

 

Dievmāte 1974. gadā atklāsmē Montihiari pavēstīja:

Tā ir mana vissirsnīgākā vēlēšanās, lai katru gadu 8.decembrī pusdienlaikā tiktu sludināta pasaulē žēlastības stunda. Ar šo dievkalpojumu jūs iemantosiet daudz žēlastību dvēselei un miesai.  Mans Dievišķais Dēls Jēzus sūtīs jums savu pārbagāto žēlsirdību, ja visi labie  cilvēki sapulcēsies, lai lūgtos par saviem grēcīgajiem brāļiem.

(dziesma)

 

Lūgšanas

 1) Vismīļākā Māte, tu - līdzjūtīgā Māte, brīnišķā Māte, mistiskā Roze, lūk mēs, grēcinieki, stāvam tava Dēla un Tavā priekšā, atzīstoties savā dvēseliskajā nabadzībā, nožēlojamībā. Mēs gribam pārlūgt par visu to ļaunumu, kādu arī mēs paši esam izplatījuši savā apkārtnē. Šodien gribam spert pirmo soli pretī Dievam. Daudzas reizes esam solījuši, ka attīrīsimies no visa ļaunā un attīrīsim savas sirdis no visa ļaunā. Bet sastopoties ar ikdienu, mēs atkal aizmirstam un pazaudējam savu apņemšanos un savu  ticību, mūsu paļāvību, un mēs meklējam aizvien tos vieglākos risinājumus savas dzīves vajadzībām, un mēs pat neapzināmies, nesaprotam, pat nespējam nokonstatēt to brīdi, kad esam izvēlējušies ļaunumu un grēku, kuru mums piedāvā šīs pasaules melu tēvs, kurš ar neprātīgu niknumu uzbrūk Dieva radībai, kādi esam mēs, un cenšas dvēseles pievilkt pie savas elles līdzīgi kā magnēts pievelk metāla gabaliņus.

Tādēļ šodien mēs esam sapulcējušies šeit, savā draudzē un ar savu klātbūtni šeit mēs gribam atbildēt uz tavu, vissvētākā Debesu Māte, aicinājumu, un tā apliecināt Tev mūsu mīlestību. Mēs Tev pateicamies un priecājamies par šo žēlastības stundu. Kungs Dievs reiz pirms Sodomas un Gomoras iznīcināšanas sacīja: ja atrastos šajās pilsētās 10 taisnīgie, tad Sodoma un Gomora tiktu izglābtas un saudzētas, bet šeit, tu redzi, vismīļā Māte, mēs savā draudzē esam sapulcējušies vairāk kā 10, iespējams, ka mūsu vidū arī ir kāds taisnīgais, vai daži taisnīgie, kuri varētu ietekmēt pasaules likteņus, un tiktu glābtas mūsu ģimenes, mūsu pilsēta, mūsu diecēze, mūsu tēvzeme un mūsu pasaule. Bet ja arī mūsu vidū nebūtu šo taisnīgo, tad mēs vēlamies nākotnē kļūt par taviem paklausīgiem bērniem, mēs vēlamies mācīties būt taisnīgi, mīloši un darīt labus darbus un lūgties.

(lūgšana)

2) raugies, Vissvētā Jaunava Marija uz mūsu sirdīm, cik daudz tajās ir nemiera un rūpju, domājot par labāku rītdienu, bet mēs, diemžēl, bieži vien mēģinām ar saviem spēkiem risināt savas dzīves problēmas, mums arī tik bieži pietrūkst pacietības, mēs tad esam gatavi vainot pašu Dievu par to, ka Viņš it kā neizklausa mūsu lūgšanas, bet paši nesaprotam, ka esam nepareizi lūguši. Ja Dievs Kungs uz katru lūgumu mūs apdāvinātu ar savām žēlastībām dotu mums to, ko mēs prasām, tad mēs atkal noteikti pavisam drīz Dievu aizmirstu. Mēs sāktu atkal savu dzīvi veidot pēc savām vēlmēm, kuras bieži vien ir pretrunā ar Dieva svēto gribu. Mēs aizmirstam Dievu un paši sevi sākam nolikt Dieva vietā, aizmirstam, ka esam radība un ka mūsu Dievs ir mūsu Radītājs. Vissvētākā Jaunava Marija, šodien mēs esam šeit sapulcējušies Tava Dēla Jēzus klātesoša – Vissvētākā Sakramenta priekšā tādēļ, ka negribam stāvēt pasīvi malā šai dienā un stundā, kad tu esi sacījusi, ka mēs esam tev tik ļoti vajadzīgi.  Patiesi Māt, pie kā gan lai mēs ejam, un kur gan lai palīdzību meklējam? Šodien te altāra priekšā mēs lūdzam Tavu aizbildniecību, nepieļauj vairs nekad, ka mēs kļūtu par krāpjošo kārdinājumu upuriem, mēs negribam būt tādi, kas no iekšpuses sagrauj Tava Dēla Baznīcu, bet mēs gribam stiprināt Baznīcu.

Lūk, tādēļ mēs esam šeit, ak Māte, vadi mūs!

 (lūgšana)

 

3) Tagad mēs ilgojamies pārlūgt Tavu Dēlu un Tevi par mūsu grēkiem.

Visa draudze atkārto lūgumu pēc katra priestera izteiktā lūgšanas nodoma: 

Visi kopā sakām: Jēzu, Marija mēs mīlam Jūs, glābiet dvēseles

 

-        mēs pārlūdzam Tevi par necienīgu izturēšanos pret Dieva vārdu un pret Tevi,

-        mēs lūdzam piedošanu par to, ka svētdienās nodarbojamies ar savu biznesu, savas laicīgās labklājības vairošanu un svētdienas neesam veltījuši Dievam

-        mēs lūdzam piedošanu par Dieva bauslību pārkāpšanu;

-        mēs lūdzam piedošanu par vieglprātīgu izturēšanos attiecībā uz grēku sūdzēšanas un  Euharistijas sakramentiem.

-     mēs lūdzam piedošanu par vieglprātīgu izturēšanos pret svētās Mises upuri un svēto Komūniju,                                            ak Jēzu, Marija mēs mīlam Jūs, glābiet dvēseles

-        mēs lūdzam piedošanu par ģimenisku kopdzīvi bez laulības Sakramenta

-        mēs lūdzam piedošanu par grēkiem un pārkāpumiem pret dvēseles šķīstību

-        mēs lūdzam piedošanu par laulības pārkāpšanas grēkiem

-        mēs lūdzam piedošanu par izlaidīgu dzīvi, ak Jēzu, Marija mēs mīlam Jūs, glābiet dvēseles

-        mēs lūdzam piedošanu par alkohola grēkiem, par narkomāniju,

-        mēs lūdzam piedošanu par pornogrāfijas izplatīšanu un skatīšanos,

-        mēs lūdzam piedošanu par aizraušanos ar azartspēlēm

-        mēs lūdzam piedošanu par to , ka tik daudzas stundas ik dienas skatāmies televizoru,

-        mēs lūdzam piedošanu, ka tik daudzas stundas pavadām, sērfojot internetā

-        mēs lūdzam piedošanu par aborcijas grēkiem, eitanāzijas, ļauna vēlēšanas, zaimošanas grēkiem

-        mēs lūdzam piedošanu par to, ka esam tiek izsmieta kādreiz Baznīca

-        mēs lūdzam piedošanu par aprunāšanu un cilvēku tiesāšanas grēkiem, ak Jēzu, Marija mēs mīlam Jūs, glābiet dvēseles

-        mēs lūdzam piedošanu, ka piektdienas pārvēršam par izpriecas un jubileju svinēšanas dienām, tai laikā, kad tā ir Kunga Jēzus ciešanu un nāves diena

-        mēs lūdzam piedošanu par vecākiem, kuri nerūpējas par saviem bērniem mācīt kristīgās vērtības

-        mēs lūdzam piedošanu par tām vecmāmiņām, kuras neaicina mazbērnus uz kopēju lūgšanu

-        mēs lūdzam piedošanu par to, ka aprunājam un tiesājam citus cilvēkus, aizmirstot, ka tikai Dievs ir taisnīgais tiesnesis

(lūgšana)

 

4) šai žēlastības stundā, kas dāvāta pasaulei, mūsu draudze, šeit sapulcējusies, lūdz no Tevis, Kungs, garīgās un fiziskās dziedināšanas žēlastības. Mēs lūdzam, atbrīvo mūs no alkoholisma un citiem netikumiem, atbrīvo mūs no visiem grēkiem. Šai priesterības gadā atvēlam Tev visus pasaules priesterus, visas konsekrētās personas, un īpaši tos, kuri cīnās ar šaubām sava aicinājuma ceļā. Mēs lūdzam, dāvā, Kungs, mūsu pasaulei svētus aicinājumus uz priesterību. Tavās mātišķās rokās mēs atdodam sevi pašus, mūsu ģimenes, mūsu draudzi, mūsu tuviniekus, un arī tos, kuri vēl mums ļaunu. Mēs saliekam tavās rokās visus, kas ir ciešanu gultā, it sevišķi tos, kas ir tuvu nāvei, atrodas agonijā, mēs atvēlam Tavai žēlsirdībai dvēseles, kas cieš šķīstīšanas ugunī. Mēs šodien īpaši atvēlam Tavai žēlsirdībai tos, kuriem kādreiz esam apsolījuši par viņiem lūgties. Īpaši Tavai gādībai, Vissvētā Jaunava Marija, mēs atvēlam mūsu bērnus, mūsu jaunatni, kura ne vienmēr prot izvēlēties dzīvē labu ceļu. Atvēlam Tev tās nabaga dvēseles, kuras meklē glābiņu sektās. Lūdzam Tevi par tiem, kas nomaldījušies, kuri nēsā talismanus un tiem uzticas, domādami, cerēdami, ka tie nesīs laimi. Mēs upurējam Tev šodien visus, kuru dvēseles ir piekrāptas šajā pasaulē un novestas maldu ceļos. Ņem savā gādībā bezpajumtniekus, bezdarbniekus, tēvus un mātes, vientuļos, un atstātos. Ak, Vissvētā Jaunava Marija, lai katrs no mums sajūt šodien Tavas Bezvainīgās Sirds gādību, Tavu klātbūtni mūsu dzīves grūtākajos brīžos. Piepildi mūsu dvēseles ar Tavu mieru, ar to mieru, kuru pasaule nespēj dot.

(lūgšana)

 

5) mēs pateicamies Tev, Vissvētā Jaunava Marija, par Tavu klātbūtni mūsu vidū, par to, ka Tu mūs esi šodien sapulcinājusi šai žēlastības stundā. Mēs pateicamies Tev par to, ka tu mums dāvā iespēju izmantot Tavas žēlastības pārbagātību, un mēs vēlamies to saglabāt. Mēs negribam izšķērdēt tavas žēlastības dāvanu, bet mēs gribam ar tām dalīties ar citiem. Tik daudz brāļi un māsas gaida mūsu lūgšanas atbalstu. Tik daudz ir nocietinātu grēcinieku šai nabaga pasaulē, tik daudz ir cietēju cilvēku vientuļās mājās, slimnīcās, un daudz bezpajumtnieku un bezdarbnieku. Mēs Tev pateicamies, ka dāvāji mums iespēju zināt par šo Tavas žēlastības stundu un dāvāji mums iespēju būt derīgiem un palīdzēt tev glābt tik daudzus Tavus nabaga bērnus, kuri nepazīst šo žēlastības stundu, kuri neprot pasmelties no Tavas žēlastības, Tavas mīlestības bagātīgā avota. Tādēļ mēs lūdzam, pasargi, lai mēs neizšķērdētu nevienu pilienu, ko šodien Tu mums atļāvi pasmelties no Dieva žēlsirdīgās mīlestības avota, tādēļ, Vissvētā Jaunava Marija, mēs atdodam Tev šajā stundā savas sirdis. No Tava žēlastības avota mēs smelsimies spēkus visam gadam līdz pat nākošās tikšanās reizei, atkal 8.decembrī pēc gada šai stundā. Mūsu sirdis šodien Tu piepildīji ar savu debesu prieku, tādēļ pasargā mūs šai gadā, lai mēs neskumdinātu Tavu Sirdi ar saviem grēkiem. Mēs mīlam Tevi, Vissvētā mūsu Debesu Māte, šodien, rīt, un visās mūsu mūža dienās. Tā lai palīdz mums Visvarenais Dievs un svētī mūs visus Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Svētais Gars. Amen.

(Šīs žēlastības stundas noslēgumā priesteris ar vissvētāko Sakramentu monstrancē iet baznīcā un svētī visus) .

(Dziesma – Gods lai un slava  )