Dievmātes vēstījumi no Medjugorjes

 

 

Paņemt rakstu doc formāta (950 kB)

 

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
2019 2020

2021

2022

2023

     

 

 

25.01.1987.

Šodien, mīļie bērni, vēlos aicināt, lai jūs ar šodienu sāktu jaunu dzīvi. Dārgie bērni, Es ilgojos, lai jūs saprastu, ka Dievs ir izvēlējies ikkatru no jums, lai iesaistītu jūs savā lielajā visas cilvēces glābšanas nodomā. Mīļie bērni, jūs pat nespējat aptvert, cik liela ir jūsu loma Dieva plānos. Tādēļ, dārgie bērni, lūdzieties, lai lūgšanā jūs varētu saprast Dieva nodomus attiecībā uz jums personīgi. Ziniet, ka jūsu Debesu Māte ir kopā ar jums, lai jūs varētu visā pilnībā īstenot to uzdevumu, kādu Dievs jums katram ir izraudzījis. Es pateicos, ka uzklausāt manu aicinājumu.

 

25.02.1987.

Es vēlos, mīļie bērni, jūs visus aicināt manā Mātes patvērumā un vadīt jūs atgriešanas ceļā. Dārgie bērni, Es jūs lūdzu; atdodiet Kungam visu savu pagātni ar tās grēkiem, visu to ļaunumu, kas sakrājies jūsu sirdīs un atdodiet to Dievam. Es ilgojos, lai ikkatrs no jums būtu laimīgs. Bet ar grēku nav iespējams būt laimīgam. Tādēļ, dārgie bērni, lūdzieties, lai lūgšanā jūs varētu pazīt jaunu dvēseles prieka ceļu. Prieks parādīsies jūsu sirdī, un tā jūs kļūsiet prieka pilni liecinieki tam visam, ko no jums gaidām, Es un mans Dēls Jēzus. Es svētīju jūs un pateicos, ka uzklausāt savas Debesu Mātes aicinājumu.

 

25.03.1987.

Arī šodien, mīļie bērni, Es pateicos par jūsu klātbūtni šajā vietā, kur Es dodu jums īpašas žēlastības. Es aicinu ikkatru, lai no šodienas jūs sāktu dzīvot tā, kā Dievs to vēlas, lai jūs sāktu darīt labus tuvāk mīlestības un žēlsirdības darbus. Es negribu, ka jūs, dārgie bērni, klausīdamies šos vēstījumus, turpinātu grēkot, tas ir tik nepatīkami Kungam. Tādēļ, mīļie bērni, Es ilgojos, lai katrs no jums dzīvotu jaunu dzīvi un lai jūs nenoslāpētu savā sirdī to visu, ko Dievs jums ir devis un jūsos ir ielicis. Dodu jums šodien manu īpašu Mātes svētību un palieku kopā ar jums jūsu atgriešanās ceļā pie Dieva. Pateicos, ka uzklausāt manu aicinājumu.

 

25.04.1987.

Dārgie bērni! Šodien jūs aicinu uz lūgšanu. Dārgie bērni, Dievs dod jums sevišķas žēlastības, kad jūs lūdzaties. Tādēļ lūdzieties, lai jūs varētu saprast to visu, ko jums šeit dodu. Es aicinu jūs, dārgie bērni, lūgties ar sirdi. Jūs zināt, ka bez lūgšanas nav iespējams saprast to visu, ko Dievs īsteno pasaulē caur katru no jums, tādēļ lūdzieties. Es ilgojos, lai ikkatra jūsu dzīvē piepildītos Dieva nodomi, lai augtu viss, ko Dievs ielicis jūsu sirdī. Tādēļ lūdzieties, lai Dieva svētība varētu jūs ikkatru pasargāt no ļaunā, kas jūs apdraud. Esiet svētīti, jūs dārgie bērni, un pateicos, ka uzklausāt savas Debesu Mātes aicinājumu.

 

25.05.1987.

Dārgie bērni, Es aicinu katru no jums sākt dzīvot Dieva mīlestībā. Dārgie bērni, jums gadās, ka darāt grēku bez apdomas un tā atdodat sevi sātanam. Es aicinu jūs, lai katrs ar pilnu atdevi pieņemtu savā sirdī lēmumu izvēlēties Dievu. Es esmu jūsu Māte un tāpēc ilgojos jūs visus vadīt uz pilnvērtīgu svētumu. Es ilgojos, lai katrs no jums būtu laimīgs šeit virs zemes un lai katrs no jums būtu kopā ar mani debesīs. Tas ir, dārgie bērni, manas šurp atnākšanas mērķis, un tās ir manas lielākās ilgas. Es pateicos, ka uzklausāt savas Debesu Mātes aicinājumus.

 

25.06.1987.

Mīļie bērni, šodien Es pateicos par jūsu klātbūtni šajā vietā un ilgojos jūs visus aicināt uz Dieva mieru. Es ilgojos, lai katrs no jums savā paša sirdī iemantotu tā miera pieredzi, kuru dod Dievs un spēj dot vienīgi Dievs. Šodien Es gribu jums visiem dot svētību; tādēļ svētīju jūs ar Dieva svētību un lūdzu, dārgie bērni, lai jūs dotos uz priekšu un paliktu uzticīgi šai manu aicinājumu ceļā. Es mīlu jūs, dārgie bērni, un nez cik reizes esmu gatava jūs aicināt un pateikties jums par visu, ko darāt, atsaucoties uz maniem aicinājumiem. Es lūdzu jūs, palīdziet savai Debesu Mātei, lai Es varētu jūs atdot Kungam un lai varētu jūs izglābt vadot pestīšanas ceļā. Es pateicos, ka uzklausāt savas Debesu Mātes aicinājumus.

 

25.07.1987.

Šodien, mīļie bērni, Es lūdzu, lai jūs pieņemtu svētuma ceļu. Es mīlu jūs un tādēļ ilgojos, lai jūs būtu svēti. Es negribu, ka sātans jūs traucētu šinī ceļā. Tādēļ, dārgie bērni, jums jālūdzas un jāpieņem viss, ko Dievs jums dod šai svētuma ceļā, kas gan ir rūgts, bet tam, kurš aizsācis to ticībā drosmīgi iet, Dievs parādīs arī šī ceļa saldumu tādā veidā, ka atbildēs uz katru jūsu lūgšanu un izklausīs ikvienu jūsu saucienu. Lai neizkliedē jūsu sirdi šīs zemes laicīgās, mazvērtīgās lietas. Uzņemiet taisnu kursu uz debesīm. Es pateicos, ka uzklausāt savas Debesu Mātes aicinājumu.

 

25.08.1987.

Dārgie bērni! Šodien aicinu jūs visus, lai jūs uzklausītu manus vēstījumus. Dievs atļāva man arī šinī gadā, kuru Baznīca veltījusi man, nākt pie jums un aicināt jūs iet svētuma ceļu. Dārgie bērni, lūdziet Dievam žēlastības, ar kurām Viņš jūs apdāvina caur mani. Es lūgšu Dievam visu, pēc kā jūs ilgojaties, lai jūsu svētums kļūtu pilnīgs. Tādēļ, dārgie bērni, lūdzieties, jo Dievs ir devis man šo žēlastību – lai Es varētu no Dieva izlūgt jums visu, ko jūs vēlaties. Pateicos, ka uzklausāt savas Debesu Mātes aicinājumu.

 

25.09.1987.

Dārgie bērni! Šodien Es ilgojos jūs visus aicināt uz lūgšanu. Lai lūgšana jums kļūst par dzīvesveidu. Dārgie bērni, veltījiet laiku Jēzum. Atrodiet īpašu laiku, ko veltīsiet tikai Viņam, un Viņš jums dos visu, pēc kā jūs savā dvēselē ilgosieties. Viņš jums atklāsies pilnībā. Dārgie bērni, sātans ir stiprs un uzglūn ikkatram no jums, lai jūs kārdinātu, bet jūs lūdzieties, tad viņš nespēs jums kaitēt un novest jūs no svētuma ceļa. Dārgie bērni, pieaudziet no dienas dienā lūgšanā, lai jūs būtu tuvāk Dievam. Es pateicos, ka uzklausāt savas Debesu Mātes aicinājumus.

 

25.10.1987.

Dārgie bērni! Es vēlos aicināt ikkatru no jums, lai jūs sirdī pieņemtu lēmumu izvēlēties debesis. Tas ir grūti tikai tiem, kuri nav pieņēmuši savā sirdī lēmumu izvēlēties Dievu. Dārgie bērni, izvēliet Dievu un ticiet, ka Dievs dāvās jums Pats Sevi visā pilnībā. Un jums ir jāatbild uz Tēva aicinājumu, kurš jūs aicina caur jūsu Debesu Māti. Lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, lai lūgšanā ikkatrs no jums spētu iemantot pilnīgo mīlestību. Es svētīju jūs un ilgojos palīdzēt, lai ikkatrs no jums būtu manā Mātes patvērumā. Pateicos, ka uzklausāt manu aicinājumu.

 

25.11.1987.

Dārgie bērni! Aicinu ikkatru no jums, lai atkal no jauna jūs savā sirdī pieņemtu lēmumu atdot sevi savai Debesu Mātei pilnīgi. Vienīgi tad Es spēšu jūs katru atdot Dievam. Dārgie bērni, ziniet, ka Es jūs bezgalīgi mīlu un ilgojos, lai jūs ikviens būtu veltījušies savai Debesu Mātei. Bet Dievs ikkatram no jums ir dāvājis brīvību un Es to cienu pilnīgā mīlestībā un pazemībā tai pakļaujos. Dārgie bērni, Es ilgojos, lai jūs man palīdzētu īstenot visu, ko Dievs ir vēlējies šajā draudzē. Bet, ja jūs nelūgsities, jūs nespēsiet atklāt mīlestības nodomus, kādi Dievam ir attiecībā uz šo draudzi un ikkatru no jums. Lūdzieties, lai sātans nespētu jūs iekārdināt lepnībā un ar savu viltus varenību. Es esmu ar jums un ilgojos, lai jūs ticētu, ka Es jūs mīlu. Pateicos, ka uzklausāt savas Debesu Mātes aicinājumu.

 

25.12.1987. – Jēzus Dzimšanas svētki

Dārgie bērni! Priecājieties kopā ar mani. Mana sirds priecājas Jēzus dēļ, Kuru Es gribu dāvāt jums. Es ilgojos, lai katrs no jums atvērtu savu sirdi Jēzum, tad Es jums Viņu mīlestībā dāvināšu. Es ilgojos, dārgie bērni, lai Jēzus pārvērstu jūsu sirdis, lai viņš jūs mācītu un sargātu. Šodien īpaši lūdzos par ikkatru no jums un upurēju jūs visus Dievam, lai Kungs varētu jūsos atklāties, lai jūs kļūtu līdzīgi Viņa attēlam. Es aicinu jūs uz īpašu lūgšanu. Lūdzieties ar sirdi, tā lai jūsu lūgšana kļūst par dzīvu sastapšanos ar Dievu. Atvēliet Dievam pirmo vietu savā ikdienas dzīvē un savā darbā. Šodien Es ar lielu nopietnību aicinu, lai jūs būtu paklausīgi savai Debesu Mātei un izpildītu to, ko jums saku. Pateicos, ka uzklausāt savas Debesu Mātes aicinājumu.

 

1988

 

25.01.1988.

Dārgie bērni! Arī šodien Es aicinu jūs uz pilnīgu atgriešanos. Tas ir grūti tiem, kas vēl nav pilnīgi atdevuši sevi Dievam. Es aicinu, dārgie bērni, lai jūs ar nedalītu sirdi atgrieztos pie Dieva. Dievs spēj dot jums visu, ko vien no Viņa slāpstat saņemt. Bet jūs diemžēl meklējat Dievu tikai tad, kad atnāk slimības, problēmas un grūtības. Jūs uzskatāt, ka Dievs ir tālu no jums, ka viņš jūs nedzird un jūsu lūgšanas neuzklausa. Nē, dārgie bērni, tas nav taisnība. Tikai tad, ja jūs esat tālu no Dieva, jūs nespējat saņemt žēlastības, kādas Kungs grib jums dot; tāpēc, ka jūs nelūdzat ar stipru ticību. Es katru dienu lūdzos par jums un ilgojos jūs aizvien vairāk tuvināt Dievam, bet Es nespēju, ja jūs paši to negribat. Tādēļ, dārgie bērni, salieciet savu dzīvi Dieva rokās. Es svētīju jūs un pateicos, ka atbildat manam aicinājumam.

 

25.02.1988.

Dārgie bērni! Arī šodien Es ilgojos jūs aicināt uz lūgšanu un pilnīgu atdevi Dievam. Ziniet, ka Es jūs ļoti mīlu un šīs savas mīlestības dēļ nāku šurp, lai parādītu jums ceļu, kā iemantot dvēselei mieru un mūžīgo pestīšanu. Es ilgojos, lai jūs mani uzklausītu un neatļautu sātanam jūs piekrāpt. Dārgie bērni, sātans ir ļoti stiprs, un tādēļ Es prasu jūsu lūgšanas par tiem, kuri atrodas zem sātana iespaida, lai arī viņi varētu tikt izglābti. Dodiet liecību ar savu dzīvesveidu. Upurējiet savu dzīvi par pasaules pestīšanu. Es esmu ar jums un pateicos jums; debesīs jūs saņemsit no Tēva atlīdzību, kādu Viņš jums ir apsolījis. Tādēļ, dārgie bērni, lai jūsos nav baiļu. Ja jūs lūdzaties, tad sātans nespēs jums kaitēt, tāpēc, ka jūs esat Dieva bērni un Dievs ir nomodā par jums. Lūdzieties; lai Rožukronis ir vienmēr jūsu rokās kā zīme sātanam par to, ka jūs piederat savai Debesu Mātei. Pateicos, ka jūs uzklausāt manu aicinājumu.

 

25.03.1988.

Dārgie bērni! Arī šodien aicinu jūs uz pilnīgu atdevi Dievam. Jūs, dārgie bērni, pat nespējat aptvert, cik Dieva mīlestība ir bezgalīga. Tādēļ Viņš atļauj man būt kopā ar jums, lai Es jūs pamācītu un palīdzētu jums atrast miera ceļu. Bet šo ceļu jūs nespēsit atrast, ja jūs nelūgsities. Tādēļ, dārgie bērni, atstājiet visu un veltījiet laiku tikai Dievam, un Dievs jūs apdāvinās un svētīs. Dārgie bērni, neaizmirstiet, ka jūsu dzīve ir īslaicīga kā pavasara zieds, kurš šodien ir brīnumjauks, bet rīt tas vairs nebūs. Tādēļ lūdzieties, lai jūsu lūgšana, jūsu atdeve Dievam kļūtu jums kā ceļa rādītājs. Tad jūsu ticības liecībai būs vērtība gan šeit, gan visā mūžībā. Es pateicos, ka jūs uzklausāt savas Debesu Mātes aicinājumu.

 

25.04.1988.

Dārgie bērni! Dievs ilgojas jūs darīt svētus, tādēļ Viņš jūs aicina caur mani, jūsu Debesu Māti, lai jūs visā pilnībā atdotos Dievam. Lai Svētā Mise kļūst jūsu dzīvesveids. Saprotiet, ka baznīca ir Dieva nams, tā ir vieta, kurā Es jūs pulcinu un ilgojos jums parādīt ceļu pie Dieva. Nāciet uz baznīcu un lūdzieties, Jums nav jāskatās uz citiem, neaprunājiet nevienu, bet lai jūsu dzīve ir svētuma liecība. Baznīcas pelna visdziļāko cieņu, tādēļ, ka Dievs dzīvo tajās dienu un nakti. Bērni, ticiet un lūdzieties, lai Tēvs pavairo jūsu ticību. Un tad lūdziet visu, kas vien jums nepieciešams. Es esmu kopā ar jums, priecājos par jūsu atgriešanos un sargāju jūs manā Mātes patvērumā. Es pateicos, ka uzklausāt manu aicinājumu.

 

25.05.1988.

Dārgie bērni! Es aicinu, lai jūs pilnīgi un nedalīti veltītu sevi Dievam. Lūdzieties, bērni, lai sātans nespētu jūs plosīt, kā vējš koka zarus. Palieciet stipri iesakņojušies Dievā. Es ilgojos, lai caur jums pasaule pazītu Dieva prieku. Ar savu dzīvi dodiet liecību par Dieva prieku. Nekļūstiet rūpju nomākti, un lai jūsos nav baiļu, Dievs jums palīdzēs un parādīs jums ceļu. Es ilgojos, lai jūs visus mīlētu ar manu mīlestību, labos un ļaunos. Tikai tad mīlestība spēs valdīt šai pasaulē. Bērni, jūs piederat Man. Es jūs mīlu un ilgojos, lai jūs Man uzticētos, lai Es varētu jūs vadīt pie Dieva. Lūdzieties nemitīgi, piepildiet savu sirdi ar īsām šautru lūgšanām katrā mirklī, lai sātans nespētu jūs izmantot. Lūdzieties, lai jūs spētu saprast, ka piederat Debesu Mātei. Es svētīju jūs ar Dieva iepriecinājuma svētību. Pateicos, ka atbildat manam aicinājumam.

 

25.06.1988.

Septītā parādību gadadiena.

Dievmāte ir vēlējusies, lai 25.jūnijs tiktu svinēts kā Miera Karalienes svētki.

Dārgie bērni! Šodien Es aicinu jūs uz mīlestības pilnu atdevi Dievam. Bērni, mīlestība pacieš visu, kas ir grūts un rūgts Jēzus dēļ, kurš ir pati Mīlestība. Dārgie bērni, lūdziet Dieva palīdzību. Tomēr nevis kā jūs no cilvēciskā viedokļa to gribētu, bet gan lai viss notiktu saskaņā ar Dieva Mīlestības gribu. Atdodiet sevi Dievam, lai Dievs varētu jūsu dvēseli dziedināt, iepriecināt un piedot visu, kas jūsu dvēselē ir kā šķērslis ceļā uz mīlestību. Tādā veidā Dievs veidos jūsu dzīvi un jūs augsiet mīlestībā. Dārgie bērni, godiniet un pielūdziet Dievu, lai Dieva mīlestība varētu pieaugt jūsos no dienas dienā līdz pat pilnībai. Pateicos, ka atbildat manam aicinājumam.

 

25.07.1988.

Dārgie bērni! Šodien Es aicinu jūs pilnīgi un nedalīti atdot sevi Dievam. Visu, ko vien jūs darāt, visu, kas jums pieder, atdodiet Dievam, lai Viņš varētu valdīt jūsu dzīvē kā Karalis pār visu. Tad Dievs varēs caur mani vadīt jūs garīgās dzīves dziļumos. Bērni, lai jūsos nav baiļu; Es pati esmu jūsu tuvumā. Šķietamas bezizejas situācijās, kad jums šķiet, it kā sātans būtu pārņēmis valdīšanu, Es nesu jums mieru, jo Es esmu jūsu Māte un Miera Karaliene. Es svētīju jūs ar Dieva iepriecinājuma svētību. Lai Dievs ir viss jūsu dzīvē. Es pateicos, ka atbildat manam aicinājumam.

 

25.08.1988.

Dārgie bērni! Šodien Es aicinu jūs visus priecāties par dzīvi, kas jums ir dāvana no Dieva. Dārgie bērni, priecājieties par Dievu, kurš ir jūsu Radītājs, par to, ka tik brīnišķīgi Viņš jūs radījis. Lūdziet, lai jūsu dzīve būtu kā priecīga pateicības dziesma, kas plūst no jūsu sirdīm kā nebeidzama prieka upe. Mani bērni, pateicieties nemitīgi par visu, kas jums ir, par katru arī mazu žēlastību, kādu dod Dievs, lai iepriecinājumu nesoša svētība no Dieva plūstu vienmēr pār visu jūsu dzīvi. Es pateicos, ka uzklausāt manu aicinājumu.

 

25.09.1988.

Mīļie bērni, aicinu jūs visus bez izņēmuma nostāties uz svētuma ceļa, Dievs ir devis jums svēttapšanas žēlastību. Lūdzieties, lai jūs varētu Viņu dziļāk pazīt. Tādā veidā jūs pratīsiet ar savu dzīvi dot liecību par Dievu. Dārgie bērni, Es svētīju jūs un aizbildinu par jums pie Dieva, lai jūsu ceļš būtu pilnības ceļš un kļūtu par iepriecinājumu Dievam. Pateicos, ka uzklausāt manu aicinājumu.

 

25.10.1988.

Dārgie bērni! Šodien aicinu jūs dzīvot saskaņā ar maniem vēstījumiem, tos ik dienas īstenojot savā dzīvē, īpaši tādēļ, lai Es varētu, dārgie bērni, jūs vadīt tuvāk pie Jēzus Sirds. Tādēļ aicinu jūs šodien pievērsties lūgšanai, lai jūs upurētos Jēzum, manam dārgajam Dēlam, lai ikkatra sirds piederētu Viņam. Aicinu jūs veltīties arī manai Bezvainīgajai Sirdij. Ilgojos, lai jūs upurētos katrs personīgi, un kopīgi ģimenē, draudzē, lai visi caur manām Mātes rokām piederētu Dievam. Tādēļ, dārgie bērni, lūdzieties, lai jūs saprastu šī vēstījuma svarīgumu. Es neko nemeklēju dēļ sevis, bet esmu tikai norūpējusies par jūsu dvēseļu pestīšanu. Sātans ir stiprs, tādēļ arī caur izturīgu, pacietīgu lūgšanu aizvien pieglaužaties savas Mātes Sirdij. Es pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.11.1988.

Dārgie bērni! Aicinu jūs uz lūgšanu, tādēļ, ka lūgšanā jūs sastapsit ar Dievu. Dievs dāvā un atdod upurī jums sevi pašu, bet no jums Viņš ilgojas, lai jūs savā brīvībā atbildētu Viņa aicinājumam. Tādēļ, bērni, ikkatru dienu atrodiet laiku, lai mierā un pazemībā palūgtos un tā sastaptos ar Dievu. Es esmu kopā ar jums un aizbildinu par jums Dieva priekšā. Esiet nomodā – tā, lai katra sastapšanās ar Dievu kļūtu jums par iepriecinājumu nesošu sastapšanos. Es pateicos, ka atsaucaties manam aicinājumam.

 

25.12.1988.

Dārgie bērni! Šodien aicinu jūs iemantot mieru. Dzīvojiet ar mieru sirdī, lai visi iepazītu to mieru, kurš nāk nevis no jums, bet no Dieva. Bērni, šodien ir liela diena, priecājieties kopā ar savu Debesu Māti, svinot Jēzus dzimšanu. Viņš ir miera Karalis, un ar Viņu Es nāku pie jums kā Māte un Miera Karaliene. Šodien Es dodu jums īpašu svētību, aiznesiet to ikkatrai radībai, lai ikvienā sirdī būtu miers. Es pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

1989

 

25.01.1989.

Dārgie bērni! Šodien Es aicinu jūs svētuma ceļā. Lūdzieties, lai jūs varētu saprast šī ceļa skaistumu, kurā Dievs jums atklājas sevišķā veidā. Lūdzieties, lai jūs ļautos Dieva gribai un atsauktos visam, ko Dievs vēlās darīt caur jums, un lai jūs spētu savā dzīvē pateikties Dievam un priecāties par visu, ko Viņš dara caur ikvienu no jums. Es svētīju jūs un pateicos, ka uzklausāt manu aicinājumu.

 

25.02.1989.

Dārgie bērni! Šodien Es aicinu jūs lūgties ar sirdi. Šis ir žēlastību laiks, un Es ilgojos, lai katrs no jums savā dvēselē savienotos ar Jēzu. Bet bez nemitīgas lūgšanas jūs nespējat sajust šīs žēlastības, kādu Dievs jums grib dāvāt, skaistumu un diženumu. Tādēļ, bērni, piepildiet nemitīgi savu sirdi kaut ar vismazākajām šautru lūgšanām ikkatru mirkli. Es esmu kopā ar jums un nemitīgi nomodā par ikkatru sirdi, kura grib veltīt sevi Dievam. Es pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.03.1989.

Dārgie bērni! Aicinu jūs uz pilnīgu atdevi Dievam. Aicinu iemantot Dieva prieku un to mieru, kuru dāvā un spēj dāvāt vienīgi Dievs. Es esmu ar jums un ik dienas aizbildinu par jums Dieva priekšā. Es lūdzu, bērni, lai jūs būtu paklausīgi un dzīvotu saskaņā ar vēstījumiem, kādus jums dodu. Pateicos, ka uzklausāt manu aicinājumu.

 

25.04.1989.

Dārgie bērni, aicinu jūs uz pilnīgu atdevi Dievam. Visu, dārgie bērni, kas jums pieder, un visu, ar ko nākas sastapties dzīvē, salieciet Dieva rokās, tikai tā jūs spēsiet iemantot savai sirdij mieru un prieku. Bērni, priecājieties par visu, ko sastopat savā dzīvē. Pateicieties Dievam par visu, jo viss ir žēlastības dāvana. Tā jūs iemācīsieties dzīvot pateicībā un saskatīt Dieva klātbūtni it visos dzīves notikumos, pat vismazākajā lauku ziediņā. Tā jūs atradīsiet lielu prieku savai sirdij, tādēļ, ka atklāsiet Dievu. Es pateicos, ka uzklausāt savas Debesu Mātes aicinājumus.

 

25.05.1989.

Dārgie bērni, Es aicinu jūs atvērt savu sirdi Dievam. Palūkojieties, kā atveras daba saulei, dodot dzīvību un augļus, tā arī jūs esat aicināti dzīvot Dievam un pilnīgi atdoties Viņam. Es esmu kopā ar jums un ilgojos jūs vadīt dzīves prieka ceļā. Es ilgojos, lai ikkatrs no jums iemantotu dvēseles prieku un mīlestību, kas nāk no Dieva un kādu vienīgi Dievs spēj dot. Dievs nevēlās no jums neko citu kā tikai vienīgi jūsu pilnīgo atdevi Dievam. Tādēļ, dārgie bērni, pieņemiet savā sirdī nopietnu lēmumu izvēlēties Dievu, tāpēc, ka viss pārējais pasaulē ir iznīkstošs, vienīgi Dievs ir mūžīgs. Lūdzieties, lai jūs spētu atklāt dzīves cildenumu un prieku, tās dzīves, kādu Dievs jums dāvā. Es pateicos, ka uzklausāt savas Debesu Mātes aicinājumus.

 

25.06.1989. Astotā gadadiena kopš Dievmātes parādīšanās sākuma.

Dārgie bērni, Es aicinu jūs visus dzīvot saskaņā ar maniem vēstījumiem, kādus esmu jums devusi šo aizritējušo astoņu gadu laikā. Šis laiks ir žēlastības laiks, un Es ilgojos, mani bērni, lai šī žēlastība būtu bagātīga ikkatram no jums. Es svētīju jūs un mīlu, un gribu dāvāt jums īpašu mīlestību. Pateicos, ka uzklausāt savas Debesu Mātes aicinājumus.

 

25.07.1989.

Dārgie bērni, šodien Es jūs lūdzu: atjaunojiet savu sirdi Dievā un atdodiet Dievam visas problēmas, sirdssāpes un krustus; Dievs ir tas, kurš jūsu sāpes pārvērtīs priekā, tikai atdodiet, uzticiet tās Kungam. Mani bērni, bet jūs spēsiet atvērt savu sirdi Dievam tikai tad, ja jūs paliksiet lūgšanā. Tādēļ jums savā sirdī jāpieņem lēmums, ka jūs katru dienu atradīsiet laiku lūgšanai, laiku, kas veltīts vienīgi Dievam, lai sastaptos ar Kungu klusumā; laiku, kad jūs sacīsiet: tagad man nav svarīgs nekas kā vienīgi Dievs. Dārgie bērni, Es negribu jūs piespiest ar varu, bet veltījiet Dievam labprātīgi jūsu laiku kā labi bērni savam Tēvam. Pateicos, ka uzklausāt manu aicinājumu.

 

25.08.1989.

Dārgie bērni! Es aicini Jūs uz lūgšanu. Ar lūgšanas palīdzību, bērniņi, jūs iegūstat prieku un mieru. Caur lūgšanu jūs esat bagātāki Dieva žēlastībai. Tādēļ, bērniņi, lai lūgšana būtu jūsu katra dzīve. Īpaši Es jūs aicinu lūgties, lai atgrieztos visi tie, kas ir tālu no Dieva! Tad mūsu sirdis būs bagātākas, jo Dievs tad valdīs šo cilvēku sirdīs. Tādēļ, bērniņi, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties! Lai lūgšana sāk vadīt visu pasauli! Pateicos, ka uzklausāt manu aicinājumu.

 

25.09.1989.

Dārgie bērni! Šodien Es jūs aicinu pateikties Dievam par visām dāvanām, kuras jūs esat savas dzīves laikā ieguvuši, un Es pateicos kopā ar jums pat par vismazāko dāvanu, ko esat saņēmuši, un Es gribu, lai jūs visi sajustu prieku par šīm dāvanām, un Es gribu, lai ikvienam jums Dievs nozīmē visu. Un tad, bērniņi, jūs varēsiet nepārtraukti augt svētuma ceļā. Pateicos, ka uzklausāt manu aicinājumu.

 

 

25.10.1989.

Dārgie bērni! Arī šodien Es aicinu jūs uz lūgšanu. Es vienmēr jūs aicinu, bet jūs vēl esat tālu. Tādēļ no šodienas nopietni izlemiet veltīt Dievam laiku. Es esmu ar jums, un Es vēlos jūs mācīt lūgties ar sirdi. Lūdzoties ar sirdi, jūs satiksiet Dievu! Tādēļ, bērniņi, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties! Pateicos, ka uzklausāt manu aicinājumu.

 

 

25.11.1989.

Dārgie bērni! Es jau gadiem aicinu jūs ar šo vēstījumu starpniecību, kurus Es jums dodu. Bērniņi, ar vēstījumu palīdzību Es vēlos jūsu sirdīs izveidot brīnišķīgu mozaīku, lai Es varētu katru no jums stādīt Dieva priekšā kā neatkārtojamu attēlu. Tādēļ, bērniņi, Es vēlos, lai jūsu lēmumi attiecībā uz Dievu būtu brīvi, jo Viņš jums ir devis brīvību. Tādēļ lūdzieties, lai brīvi no katras sātana ietekmes, jūs varētu izšķirties tikai par Dievu. Es lūdzos par jums Dieva priekšā un Es meklēju jūsu uzticēšanos Dievam. Pateicos, ka uzklausāt manu aicinājumu.

 

 

25.12.1989.

Dārgie bērni! Šodien Es jūs svētīju īpašā veidā ar Manu Mātes svētību un Es lūdzu par jums Dievu, lai Viņš jums piešķirtu sirds atgriešanās dāvanu. Jau daudzus gadus Es jūs aicinu un cenšos pierunāt uz dziļu garīgo dzīvi un vienkāršību, bet jūs esat tik auksti. Tādēļ, bērniņi, Es aicinu jūs pieņemt un izdzīvot visā nopietnībā šos vēstījumus, lai jūsu dvēsele nebūtu noskumusi, kad Es vairs nebūšu ar jums un kad vairs jūs nevadīšu kā nedrošus bērnus, kas sper savus pirmos soļus. Tādēļ, bērniņi, katru dienu lasiet vēstījumus, ko Es esmu jums devusi, un realizējiet tos, pārvērtiet darbībā. Es mīlu jūs un tādēļ aicinu jūs visus uz pestīšanas ceļa ar Dieva palīgu. Pateicos, ka uzklausāt manu aicinājumu.

 

 

1990

 

25.01.1990.

Dārgie bērni, šodien aicinu, lai jūs atkal no jauna savā sirdī Dievu izvēlētu pāri visam, lai Kungs varētu darīt brīnumainas lietas jūsu dzīvē, lai no dienas dienā jūsu dzīve kļūtu iepriecinājums Dievam. Tādēļ, dārgie bērni, lūdzieties un nepieļaujiet, ka sātans ietekmē jūsu dzīvi ar dažādiem konfliktiem, savstarpēju nesaprašanos un neatzīstot citam citu. Lūdzieties, lai jūs saprastu dzīvības cildenumu un skaistumu. Es pateicos, ka uzklausāt manu aicinājumu.

 

25.02.1990.

Dārgie bērni, aicinu jūs atkal uz pilnīgu atdevi Dievam. Šai gavēņa laikā īpaši ilgojos, lai jūs atteiktos no tām lietām, kurām jūsu sirds sevišķi piesaistījusies, bet kuras kaitē jūsu garīgai dzīvei. Tādēļ, mani mīļotie bērni, izvēliet pāri visam vienīgi Dievu un neatļaujiet sātanam ienākt jūsu dzīvē caur šīm lietām, kas kaitē jūsu dvēselei. Mani mīļie bērni, Dievs dāvā jums sevi pašu pilnībā, bet jūs spēsiet Viņu atklāt un pazīt tikai lūgšanā. Tādēļ pieņemiet sirdī lēmumu veltīt laiku lūgšanai. Es pateicos, ka uzklausāt manu aicinājumu.

 

25.03.1990.

Dārgie bērni, Es esmu kopā ar jums arī tad, kad jūs to nespējat sajust. Es ilgojos sargāt jūs no visa, ko sātans jums piedāvā, gribēdams jūs iznīcināt. Tāpat kā Es nesu Jēzu savās rokās, tā arī jūs, dārgie bērni, ilgojos nest svētuma ceļā. Dievs ilgojas jūs atpestīt un sniedz jums savu aicinājumu caur cilvēkiem un dabu un caur daudziem notikumiem, kas jums palīdz, lai tikai jūs saprastu, ka jāmaina savas dzīves orientācija. Mani mīļotie bērni, saprotiet arī tās dāvanas lielumu, kādu Dievs dod, sūtot jūsu Debesu Māti, lai Es jūs sargātu savā patvērumā un vadītu pretī dzīves priekam. Pateicos, ka uzklausāt manu aicinājumu.

 

25.04.1990.

Dārgie bērni, šodien aicinu, lai jūs nopietnībā pieņemtu manus vēstījumus un dzīvotu saskaņā ar tiem. Esmu kopā ar jums un ilgojos, dārgie bērni, lai ikviens no jums būtu tuvāk manai sirdij. Tādēļ, mani mīļotie bērni, lūdzieties un meklējiet Dieva gribu ikdienas dzīvē. Es ilgojos, lai ikkatrs no jums atrastu svētuma ceļu un augtu tajā līdz pat mūžības slieksnim. Es lūgšu par jums un aizbildināšu Dieva priekšā, lai jūs spētu saprast šī aicinājuma cildenumu un tās dāvanas lielumu, ka Dievs atļauj man būt pie jums. Es pateicos, ka uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.05.1990.

Dārgie bērni, Es aicinu, lai jūs savā sirdī nopietnībā nolemtu pārdzīvot šīs novennas dienas pirms Svētā Gara atnākšanas svētkiem. Veltījiet laiku lūgšanai un sniedziet pašaizliedzības upurus. Esmu kopā ar jums un ilgojos jums palīdzēt augt pašaizliedzībā, lai jūs būtu spējīgi saprast to cilvēka dzīves skaistumu, kurš ir veltījies savai Debesu Mātei. Dārgie bērni, Dievs svētī jūs no dienas dienā un ilgojas, lai jūs labotu savu dzīvesveidu. Tādēļ lūdzieties, lai jums būtu spēks labot savu dzīvi. Es pateicos, ka uzklausāt manu aicinājumu.

 

25.06.1990.

Dārgie bērni, šodien pateicos jums par visiem pašaizliedzības darbiem un jūsu lūgšanām. Es svētīju jūs ar manu īpašu Mātes svētību un aicinu, lai no dienas dienā jūs lūgšanā tiektos saprast Dieva gribu. Es ilgojos, dārgie bērni, jūs visus aicināt uz pilnīgu atgriešanos, lai jūsu sirdīs būtu Dieva prieks. Es esmu laimīga par to, ka esat šeit klātesoši šodien tik kuplā skaitā. Es pateicos, ka uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.07.1990.

Dārgie bērni, šodien aicinu jūs nākt miera ceļā. Esmu atnākusi uz šejieni kā Miera Karaliene un gribētu jūsu sirdi darīt bagātu, piepildot ar manu Mātes sirds mieru. Dārgie bērni, Es mīlu jūs un visus jūs ilgojos vadīt Dieva miera ceļā. Šo mieru spēj dot vienīgi Dievs, un Kungs vēlas ar to bagātu darīt ikkatra jūsu sirdi. Es aicinu jūs, lai jūs kļūtu par mana mātišķā miera nesējiem un lieciniekiem šajā nemiera pilnajā pasaulē. Lai miers sāk valdīt visā pasaulē, pasaulē, kurai nav miera, bet kura pēc tā tik ļoti slāpst. Es svētīju jūs visus ar manu Mātes svētību. Pateicos, ka uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.08.1990.

Dārgie bērni, šodien ilgojos jūs aicināt, lai jūs ar nopietnību uzklausītu manus vēstījumus un īstenotu tos dzīvē. Dārgie bērni, ziniet, ka Es esmu kopā ar jums un ilgojos jūs aizvest uz debesīm pa ceļu, kurš ir ļoti skaists un kuru jūs varat atklāt lūgšanā. Tādēļ lūdzu jūs, mani dārgie bērni, neaizmirstiet, ka jums savā ikdienas dzīvē jādzīvo saskaņā ar vēstījumiem, kādus Es jums dodu, lai jūs tad varētu sacīt, lūk, Es pieņēmu vēstījumus un gribu dzīvot pēc tiem. Dārgie bērni, Es aizbildinu par jums Debesu Tēva priekšā. Es pateicos, ka uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.09.1990.

Dārgie bērni, aicinu jūs lūgties ar sirdi, lai jūsu lūgšana ir kā saruna un satikšanās ar Dievu. Es ilgojos, lai katrs no jums veltītu Dievam vairāk laika. Sātans ir stiprs un spēcīgs un grib jūs iznīcināt un piekrāpt visdažādākajos veidos. Tādēļ, mani dārgie bērni, lūdzieties ikdienas, lai jūsu dzīve būtu kā labums jums pašiem un visiem tiem, kurus sastapsiet. Es esmu kopā ar jums un sargāju jūs, neskatoties uz to, ka sātans grib iznīcināt manus nodomus un likt šķēršļus Debesu Tēva gribai, kādu Viņš vēlas šeit, Medjugorjē, īstenot. Es pateicos, ka uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.10.1990.

Dārgie bērni, šodien aicinu jūs uz īpašu lūgšanu. Salieciet labo darbu upurus, lūdzot pasaulei mieru. Sātans ir stiprs un ar visiem saviem spēkiem grib iznīcināt to mieru, kurš nāk no Dieva. Tādēļ, dārgie bērni, lūdzieties ar savu Debesu Māti īpašā veidā par mieru. Es esmu kopā ar jums, ilgojos jums palīdzēt ar savām lūgšanām un vadīt jūs miera ceļā. Es dodu jums savu Mātes svētību. Neaizmirstiet dzīvot saskaņā ar miera vēstījumiem, kādus jums dodu. Es pateicos, ka uzklausāt manus aicinājumus.

Šis vēstījums tika dots tajās dienās, kad Dienvidslāvijā veidojās kara situācija.

 

25.11.1990.

Dārgie bērni, šodien jūs atkal aicinu, lai jūs veiktu žēlsirdības darbus ar mīlestību, mīlestības vārdā. Manis dēļ un jūsu māsu un brāļu dēļ, visu, ko darāt citu labā, dariet ar lielu prieku un pazemību Dieva priekšā. Es esmu kopā ar jums un no dienas dienā jūsu upurus un lūgšanas aiznesu Dievam par pasaules pestīšanu. Es pateicos, ka uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.12.1990.

Dārgie bērni! Šodien aicinu jūs īpašā veidā lūgties par mieru. Ja nebūs miera jūsu sirdī, tad jūs, dārgie bērni, nespēsiet pienācīgā veidā pārdzīvot mazā Bērna Jēzus dzimšanu nedz šodien, nedz jūsu ikdienā. Tādēļ lūdziet miera Valdnieku, lai Viņš sargātu jūs savā patvērumā un jums palīdzētu saprast, cik ļoti svarīgi ir, lai būtu miers jūsu sirdī. Tikai tā jūs spēsiet izplatīt mieru no jūsu sirds uz visu pasauli. Es esmu kopā ar jums un aizbildinu par jums Dieva priekšā. Lūdzieties, dārgie bērni, tādēļ, ka sātans grib iznīcināt jūsu Debesu Mātes miera plānus. Samierinieties savā starpā un ar jūsu dzīvi palīdziet, lai miers sāktu valdīt visā pasaulē. Es pateicos, ka jūs atbildat manam aicinājumam.

 

1991

 

25.01.1991.

Šodien, mīļie bērni, vairāk kā jebkad līdz šim Es aicinu jūs uz lūgšanu. Lai jūsu lūgšana ir sauciens pēc Dieva miera. Sātans ir stiprs, un viņš grib iznīcināt ne tikai cilvēku dzīvību, bet arī šo dabu un šo planētu, kur jūs dzīvojat. Tādēļ, dārgie bērni, lūdzieties, lai caur lūgšanu jūs iemantotu Dieva miera un svētības aizsardzību. Dievs sūtīja mani jūsu vidū, lai Es jums palīdzētu. Pieņemiet Rožukroņa lūgšanu. Jau pati vien Rožukroņa lūgšana var veikt brīnumus pasaulē un jūsu dzīvē. Es svētīju jūs un palieku kopā ar jums, iekams tāda būs Dieva griba. Es pateicos jums, ka jūs esat uzticīgi manai klātbūtnei šeit un ka jūsu atbilde uz maniem aicinājumiem kalpo labestībai un mieram. Es pateicos, ka uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.02.1991.

Dārgie bērni, šodien Es jūs aicinu, lai jūs savā sirdī pieņemtu lēmumu izvēlēties Dievu, tādēļ, ka mokošais nemiers jūsu sirdī rodas tikai tādēļ, ka jūs attālināties no Dieva. Dievs ir jūsu dvēseles miera avots, tādēļ vajag Viņam tuvoties ar lūgšanu. Ja jūsu sirdī būs Dieva miers, tas pāries arī uz citiem jūsu līdzcilvēkiem un ģimenes locekļiem. Nav vajadzības daudz runāt par mieru, vajag tikai dzīvot dvēseles mierā. Es svētīju katru no jums, katru jūsu labo apņemšanos. Es pateicos, ka uzklausāt savas Debesu Mātes aicinājumu.

 

18.03.1991.

Gadskārtējais Mirjanas dzimšanas dienas vēstījums:

Mīļie bērni, esmu priecīga, ka jūs esat pulcējušies tik kuplā skaitā.  Es vēlētos, lai jūs veltītu savas lūgšanas tiem Maniem bērniem, kuri nepazīst Manu mīlestību un Mana Dēla mīlestību! Palīdziet viņiem to iepazīt! Palīdziet Man kā visu jūsu Mātei! Mani bērni, cik daudz reižu Es jūs šeit, Medjugorjē, esmu jau aicinājusi uz lūgšanu, un Es aicināšu jūs atkal, jo Es vēlos, lai jūs atverat savas sirdis Manam Dēlam un atļaujat Viņam ienākt un piepildīt jūs ar mieru un mīlestību! Ļaujiet Viņam, ļaujiet Viņam ienākt! Palīdziet Viņam ar savām lūgšanām, lai jūs būtu spējīgi izplatīt mieru un mīlestību uz pārējiem, jo tas šajos, cīņas ar sātanu laikos, ir ļoti svarīgi. Es bieži esmu jums teikusi: lūdzieties, lūdzieties, jo tikai ar lūgšanas palīdzību jūs aizdzīsiet sātanu un visu ļauno, kas nāk viņam līdzi. Es jums apsolu, mani bērni, ka Es par jums lūgšos, bet Es no jums gaidu spēcīgākas lūgšanas un Es gaidu, ka jūs sāktu izplatīt mieru un mīlestību, uz ko Es esmu jūs aicinājusi Medjugorjē jau gandrīz desmit gadus! Palīdziet Man, un Es lūgšu Manu Dēlu par jums!

 

25.03.1991.

Dārgie bērni, šodien Es aicinu, lai jūs dzīvotu līdzi Kunga Jēzus ciešanām savā lūgšanā un sirds vienotībā ar Viņu. Pieņemiet savā sirdī lēmumu veltīt vairāk laika Dievam, kurš jums ir dāvājis šīs žēlastības dienas. Tādēļ, dārgie bērni, lūdzieties un īpašā veidā atjaunojiet savā sirdī mīlestību uz Jēzu. Es esmu kopā ar jums un pavadu jūs ar manu Mātes svētību un lūgšanu. Es pateicos, ka uzklausāt savas Debesu Mātes aicinājumu.

 

25.04.1991.

Dārgie bērni, šodien Es aicinu, lai jūsu lūgšana kļūtu par sirds lūgšanu, lai katrs no jums atrod laiku lūgšanai, tādēļ, ka lūgšanā jūs atklāsiet Dievu. Es negribu, ka jūs daudz runātu par lūgšanu, bet vajag tikai lūgties, lai katra jūsu diena tiek piepildīta ar pateicības lūgšanu; pateicībā Dievam par jūsu dzīvību, par visu to, ar ko sastopaties šajā pasaulē. Dievs nevēlas, lai jūs savu dzīvi izniekotu ar runāšanu, bet Dievs vēlas, lai jūs slavētu Viņu ar darbiem. Jūsu Debesu Māte ir kopā ar jums, un Es pateicos Dievam par katru mirkli, kuru man iespējams būt kopā ar jums. Es pateicos, ka uzklausāt savas Debesu Mātes aicinājumu.

 

25.05.1991.

Dārgie bērni! Aicinu jūs visus, kas esat dzirdējuši manus miera vēstījumus, tos visā nopietnībā un ar mīlestību īstenot savā dzīvē. Ir daudzi tādi, kuri domā, ka dara daudz, ja runā par vēstījumiem, bet tomēr nedzīvo saskaņā ar tiem. Es aicinu jūs, dārgie bērni, labot visu to, kas jūsos negatīvs, lai tas tiktu pārvērsts par labo un par mūžībai derīgu dzīvības ceļu. Dārgie bērni, Es esmu kopā ar jums un ilgojos ikkatram no jums palīdzēt dzīvot, lai jūsu dzīvesveids būtu liecība par Evaņģēliju. Esmu šeit, dārgie bērni, lai jums palīdzētu un vestu jūs uz debesīm. Debesīs ir prieks; un to var iemantot jau tagad un tā dzīvot debesu atmosfērā jau šeit virs zemes. Es pateicos, ka atbildat manam aicinājumam.

 

25.06.1991.

Dārgie bērni! Šodien, šai lielajā dienā, kādu esat man dāvājuši, Es ilgojos jūs visus svētīt un jums pasacīt, ka tās ir žēlastības dienas, kamēr Es esmu kopā ar jums. Es ilgojos jums palīdzēt, jūs pamācīt, lai jūs ietu svētuma ceļu. Ir daudzi cilvēki, kuri negrib saprast manus vēstījumus un negrib ar nopietnību pieņemt to, ko jums runāju. Tādēļ Es aicinu jūs un lūdzu, lai jūs ar savu dzīvesveidu savā ikdienā liecinātu par manu klātbūtni šeit. Ja jūs lūgsieties, Dievs jums palīdzēs atklāt patieso manas atnākšanas iemeslu. Tādēļ, dārgie bērni, lūdzieties, lasiet Svētos Rakstus, lai tajos atrastu vēstījumu tieši jums, un uz kuru Es jums norādu ar manu atnākšanu. Pateicos, ka atsaucaties manam aicinājumam. 

 

25.07.1991.

Dārgie bērni! Šodien aicinu jūs lūgties par mieru. Šajos laikos miers ir īpaši apdraudēts, un Es prasu no jums, lai jūs atjaunotu gavēni un lūgšanu jūsu ģimenēs. Dārgie bērni, Es ilgojos, lai jūs saprastu situācijas nopietnību un to, ka daudz no visa tā, kas notiks nākotnē, ir atkarīgs no jūsu lūgšanas, bet jūs pārāk maz lūdzaties. Dārgie bērni, esmu kopā ar jums un aicinu, lai jūs ar nopietnību sāktu lūgties un gavēt tā, kā manas atnākšanas pirmajās dienās. Pateicos, ka atsaucaties manam aicinājumam.

 

25.08.1991.

Dārgie bērni! Arī šodien aicinu jūs uz lūgšanu vairāk kā jebkad kopš laika, kad iesāka īstenoties mana misija. Sātans ir stiprs, viņš grib traucēt Dieva miera nodomiem, atņemt jums dvēseles prieku un likt sajust, it kā mans Dēls Jēzus nebūtu stiprs savos lēmumos. Tādēļ aicinu jūs visus, dārgie bērni, lai jūs lūgtos un gavētu vēl stiprāk. Es aicinu jūs izpildīt deviņu dienu pašaizliedzības novennu. Lai pateicoties jūsu palīdzībai Es spētu īstenot to, ko vēlos īstenot noslēpumos, kurus aizsāku Fatimā. Aicinu jūs, dārgie bērni, lai jūs kaut jel tagad saprastu manas atnākšanas nozīmīgumu un situācijas pasaulē nopietnību. Es ilgojos izglābt visas dvēseles un atdot tās Dievam. Tādēļ lūdzieties, lai izpildītos viss, ko esmu aizsākusi. Es pateicos, ka atbildat manam aicinājumam.

 

25.09.1991.

Dārgie bērni! Šodien īpaši aicinu jūs visus uz lūgšanu un pašaizliedzības darbiem, tāpēc, ka sātans šobrīd vairāk kā jebkad grib pasaulei rādīt savu apkaunojošo tēlu un piekrāpt cik iespējams vairāk cilvēku, lai novestu viņus nāves un grēka ceļā. Tādēļ, dārgie bērni, palīdziet, lai mana Bezvainīgā Sirds varētu valdīt šajā grēkpilnā pasaulē. Es lūdzu jūs visus lūgties un salikt upurus manos nodomos, lai Es varētu jūs atdot Dievam pasaules vislielākajās vajadzībās. Aizmirstiet par savām vēlmēm un lūdzieties, dārgie bērni, lai izpildās tas, ko Dievs vēlas, bet ne tas, ko jūs gribētu. Es pateicos, ka uzklausāt savas Debesu Mātes aicinājumus.

 

25.10.1991.

Dārgie bērni! Lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties!

 

25.11.1991.

Dārgie bērni! Arī šodien aicinu jūs visus uz lūgšanu. Lūdzieties, lai jūs būtu spējīgi saprast, ko Dievs ilgojas pasacīt ar manu klātbūtni un caur maniem vēstījumiem. Es ilgojos jūs visus cik vien iespējams vairāk tuvināt Jēzum un Viņa ievainotajai Sirdij, lai jūs kļūtu spējīgi saprast bezgalīgo mīlestību, kas tika atdota upurī par jūsu ikviena glābšanu. Tādēļ, dārgie bērni, lūdzieties, lai no jūsu sirds izplūstu mīlestības avots uz ikkatru cilvēku, arī to, kurš jūs neieredz un panicina jūs. Ar Jēzus mīlestības spēku jūs varat viegli uzvarēt visu šīs pasaules nožēlojamību, kura ir bezcerīga tiem, kas nepazīst Jēzu. Es esmu kopā ar jums un mīlu jūs ar bezgalīgu Jēzus mīlestību. Es pateicos par visiem pašaizliedzības upuriem un lūgšanām, lūdzieties, lai Es spētu jums palīdzēt vēl jo vairāk. Man ir vajadzīgas jūsu lūgšanas. Pateicos, ka jūs uzklausāt savas Debesu Mātes aicinājumu.

 

25.12.1991.

Dārgie bērni! Šodien īpašā veidā Es atnesu jums manu mazo Jēzu, lai Viņš dotu jums miera un mīlestības svētību. Dārgie bērni, neaizmirstiet, ka tā ir žēlastība, kuru daudzi cilvēki vēl aizvien nesaprot un nepieņem. Tādēļ jūs, kuri esat sacījuši, ka gribat piederēt savai Debesu Mātei un meklējat pie manis palīdzību, dodiet arī jūs visu, ko spējat. Vispirmām kārtām dodiet savu mīlestību un savas mīlestības un labu dzīves piemēru savās ģimenēs. Jūs runājat, ka Kristus dzimšanas svētki ir ģimenes svētki. Tādēļ dārgie bērni, atvēliet Dievam jūsu ģimenēs pirmo vietu, lai Dievs varētu jūsu sirdij dāvināt mieru un lai jūs sargātu ne tikai no kara, bet arī glābtu no visiem sātana uzbrukumiem. Kad Dievs ir ar jums, tad jums ir viss, bet, ja jūs pēc Dieva neslāpstat, tad esat nabagi un nomaldījušies un nesaprotat paši, kam piederat. Tādēļ, dārgie bērni, pieņemiet savā sirdī lēmumu izvēlēties Dievu un tad jūs iemantosiet visu, kas nepieciešams jūsu dvēseles mieram un priekam šai dzīvē. Pateicos, ka uzklausāt manu aicinājumu.

 

1992

 

25.01.1992.

Dārgie bērni! Šodien Es aicinu atjaunot lūgšanu jūsu ģimenēs, lai katra ģimene kļūst iepriecinājums mana Dēla Jēzus Sirdij. Dārgie bērni, lūdzieties un meklējiet veltīt vairāk laika Jēzum, lai jūs spētu visu saprast un pieņemt, pat grūtas slimības un dzīves krustus. Es esmu kopā ar jums un ilgojos jūs visus uzņemt manā sirdī un jūs aizstāvēt, sargāt, bet jūs vēl neesat pieņēmuši lēmumu atdoties Dievam. Tādēļ, dārgie bērni, Es prasu jūsu lūgšanas, lai, pateicoties jūsu lūgšanai, Es varētu jums palīdzēt. Lūdzieties, mani dārgie bērni, lai lūgšana kļūst jums kā ikdienas maize. Pateicos, ka atbildat manam aicinājumam.

 

25.02.1992.

Dārgie bērni! Šodien aicinu, lai jūs aizvien vairāk tuvotos Dievam lūgšanā. Tikai tā Es spēšu jums palīdzēt un sargāt jūs pret katru sātana uzbrukumu. Es esmu jums tuvu un aizbildinu par jums Dieva priekšā, bet man ir vajadzīgas jūsu lūgšanas un jūsu “Jā” vārds. Jūs viegli zaudējat sapratni par vērtībām un nomaldāties materiālajās un cilvēciskajās lietās un aizmirstat, ka vienīgi Dievs ir jūsu vislielākais un uzticamākais draugs. Tādēļ, mani dārgie bērni, tuvojieties Dievam, lai Viņš jūs varētu pasargāt pret katru ļaunumu. Pateicos, ka uzklausāt savas Debesu Mātes aicinājumu.

 

25.03.1992.

Dārgie bērni! Šodien vairāk kā jebkad līdz šim aicinu jūs visus dzīvot saskaņā ar maniem vēstījumiem un īstenot tos ikdienas dzīvē. Es atnācu, lai jums palīdzētu, tādēļ aicinu jūs labot savu dzīvi, jo jūs ejat pa nelaimīgu ceļu, iznīcības ceļu. Kad jums sacīju: atgriezieties, gavējiet, lūdzieties, izlīgstiet savā starpā, jūs uzņēmāt šos vēstījumus pavirši un vieglprātīgi. Jūs gan sākāt dzīvot pēc tiem, bet vēlāk atkāpāties, tādēļ, ka jums tas izlikās grūti. Nē, dārgie bērni, ja ir kas labs, tad vajag labajā izturēt, un nedomājiet, ka Dievs jūs neredz, nedzird un jums nepalīdz. Tā arī jūs dažādu mazvērtīgu zemes interešu dēļ esat attālinājušies no Dieva un no savas Debesu Mātes. Es ilgojos šeit Medjugorjē radīt miera, mīlestības un labestības oāzi. Dievs ilgojas, lai caur savu mīlestību un ar Dieva žēlastības palīdzību darītu brīnumainas lietas un tā jūs kļūtu par Dieva klātbūtnes zīmi. Es jums saku, bērni: sātans rotaļājas ar jums un jūsu dvēselēm, bet Es nespēju jums palīdzēt, tāpēc, ka jūs esat tālu no manas sirds. Tādēļ lūdzieties, dzīvojiet saskaņā ar maniem vēstījumiem un jūs skatīsiet Dieva mīlestības brīnumus pat jūsu ikdienas dzīvē. Pateicos, ka uzklausāt savas Debesu Mātes aicinājumu.

 

25.04.1992.

Dārgie bērni! Šodien atkal no jauna aicinu jūs uz lūgšanu, tikai ar lūgšanas un gavēņa palīdzību ir iespējams apturēt karu; tādēļ, mani dārgie bērni, lūdzieties un ar savu dzīvi dodiet liecību par to, ka jūs piederat man, tādēļ, ka sātans grib šajās sajukuma dienās novest cik vien var vairāk dvēseļu ļaunuma ceļā. Tādēļ Es jūs aicinu pieņemt savā sirdī lēmumu pievērsties Dievam, un Dievs jūs sargās un norādīs, kas darāms un kāds ceļš ejams. Tādēļ aicinu jūs visus, kuri man esat devuši savu “Jā” vārdu, atjaunot veltīšanos manam Dēlam Jēzum, Viņa Sirdij un jūsu Debesu Mātei, lai mēs varētu jūs vēl stiprāk aicināt būt par miera nesējiem šajā nemiera pilnajā pasaulē. Medjugorje – jums visiem ir zīme, un aicinājums lūgties un aicinājums pieņemt žēlastības dienas, kādas Dievs jums dāvā. Tādēļ, dārgie bērni, pieņemiet aicinājumu uz lūgšanu. Es esmu kopā ar jums, un jūsu ciešanas ir vienlīdz arī manējās. Pateicos, ka uzklausāt savas Debesu Mātes aicinājumu.

 

25.05.1992.

Dārgie bērni! Arī šodien Es atkārtoju aicinājumu uz lūgšanu, lai visa pasaule aizvien vairāk tuvotos Dievam. Esmu kopā ar jums un ilgojos jūs visus vadīt pestīšanas ceļā, kādu atver mums Jēzus. No dienas dienā Es esmu aizvien tuvāk jums, kaut arī jūs to nespējat aptvert un dažkārt negribat pieņemt, ka esat vēl pārāk maz saistīti ar savu Debesu Māti lūgšanā. Kad atnāk pārbaudījumi un problēmas, jūs saucat – “Dievs, Debesu Māte, kur jūs esat“, bet Es tikai gaidu, lai jūs sacītu “Jā” vārdu Dieva gribai, lai Es varētu šo jūsu “Jā” vārdu aiznest Jēzum, un Jēzus varētu jūs apdāvināt ar savām žēlastībām. Tādēļ vēlreiz pieņemiet manu aicinājumu un atkal no jauna sāciet lūgties. Lūdzieties tikmēr, līdz lūgšana kļūs jums par sirds iepriecinājumu. Un tad jūs atklāsiet, ka Dievs ir visvarens, un pieredzēsiet brīnumainas lietas pat ikdienišķā dzīvē. Es esmu jums tuvu un gaidu uz jums. Pateicos, ka uzklausāt manu aicinājumu.

 

26.06.1992.

Dārgie bērni! Šodien Es esmu laimīga, kaut gan mana sirds vēl ir mazliet noskumusi visu to dēļ, kuri bija aizsākuši manis norādīto ceļu, bet pēc tam atkāpās no tā. Mana klātbūtne šeit ir tādēļ, lai Es vadītu jūs jaunā ceļā, pestīšanas ceļā. Tādēļ aicinu jūs ik dienas uz atgriešanos. Bet ja jūs nelūdzaties, jūs nevarat sacīt, ka atgriežaties pie Dieva. Es lūdzos par jums un aizbildinu Dieva priekšā, lūdzot jums mieru; mieru jūsu sirdī un jūsu apkaimē, lai pats Dievs ir jūsu miers. Pateicos, ka atbildat manam aicinājumam.

 

25.06.1992.

Gadskārtējā parādīšanās Ivankai Dievmātes atnākšanas Gadadienā.

Dievmāte ļoti lūdza mūs lūgties un gavēt. Tas ir vienīgais ierocis pret sātanu. Sātans grib sagraut visu labo mūsos. Caur lūgšanu un gavēni mēs varam uzvarēt ļauno un pretoties visiem kārdinājumiem. Dievmāte bija tērpusies zeltā. Ivanka pacēla savas rokas parādīšanās laikā un vēlāk paskaidroja, ka viņa ir pieskārusies Dievmātes rokām.

 

25.07.1992.

Dārgie bērni! Šodien atkal no jauna aicinu jūs uz lūgšanu, turklāt uz prieka pilnu lūgšanu, lai neviens no jums šajās drūmajās (kara) dienās nekurnētu, bet lai jūsu sirdī būtu prieks, satiekoties ar Dievu, savu Radītāju. Lūdzieties, mīļie bērni, lai jūs būtu aizvien tuvāk savai Debesu Mātei un lūgšanā sajustu, ko Es vēlos no jums. Esmu kopā ar jums un ikkatru dienu svētīju jūs ar manu Mātes svētību, lūdzot, lai Dievs apdāvinātu jūs visus ar bagātīgām žēlastībām jūsu ikdienas dzīvē. Pateicieties Dievam par to žēlastības dāvanu, ka drīkstu būt kopā ar jums, jo patiesi jums saku, tā ir liela žēlastība. Es pateicos, ka uzklausāt savas Debesu Mātes aicinājumu.

 

25.08.1992.

Dārgie bērni! Šodien gribu jums pasacīt, ka jūs mīlu, mīlu jūs ar manu Mātes mīlestību un aicinu jūs atvērt dvēseli savai Debesu Mātei visā pilnībā. Lai caur katru no jums Es spētu atgriezt un glābt pasauli, kurā ir tik daudz grēku, tik daudz tā, kas nav labs. Tādēļ, mani dārgie bērni, atveriet sirdi savai Debesu Mātei visā pilnībā, lai Es varētu jūs vadīt pretī tai brīnišķajai Dieva, jūsu Radītāja mīlestībai, kāda jums atklājas no dienas dienā. Es esmu jums tuvu un vēlos, lai jūs iepazītu Dievu, kurš jūs mīl. Es pateicos, ka uzklausāt savas Debesu Mātes aicinājumu.

 

25.09.1992.

Dārgie bērni! Arī šodien Es gribu jums sacīt, ka esmu kopā ar jums šajās nemiera pilnajās kara dienās, kad sātans grib iznīcināt visu to, ko Es un mans Dēls Jēzus veidojam, īpaši viņš grib iznīcināt jūsu dvēseli, grib jūs arvien vairāk attālināt no kristīgā dzīvesveida un no Dieva baušļiem, saskaņā ar kuriem jūs aicina dzīvot Baznīca. Sātans grib iznīcināt visu to, kas ir svēts jūsos un jūsu dzīvē. Tādēļ, mani mīļie bērni, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, lai jūs varētu saprast visu, ko Dievs caur manu atnākšanu jums dāvā. Es pateicos, ka jūs uzklausāt savas Debesu Mātes aicinājumus.

 

25.10.1992.

Dārgie bērni! Aicinu jūs uz lūgšanu tagad, kad sātans ir stiprs un grib pārņemt valdīšanu pēc iespējas vairākās dvēselēs. Lūdzieties, dārgie bērni, un lai jūsos ir vairāk paļāvības uz savu Debesu Māti, jo Es esmu šeit, tuvu jums klāt, lai jums palīdzētu un vadītu jūs jaunā ceļā pretī jaunai dzīvei, tādēļ, mani dārgie bērni, klausieties un dzīvojiet saskaņā ar to, ko jums runāju, jo tas jums ir svarīgi, lai jūs atcerētos to visu tad, kad manis vairs nebūs kopā ar jums. Es aicinu jūs, lai jūs pašos pamatos pārveidotu savu dzīvi un sirdī pieņemtu lēmumu atgriezties nevis domās, bet dzīves īstenībā. Es pateicos, ka jūs uzklausāt savas Debesu Mātes aicinājumus.

 

25.11.1992.

Dārgie bērni! Šodien vairāk kā jebkad Es aicinu jūs uz lūgšanu, lai visa jūsu dzīve kļūst kā nemitīga lūgšana, kā sauciens uz Dievu. Bez mīlestības nav iespējams lūgties. Tādēļ aicinu jūs, lai vispirms jūs iemīlētu Dievu, kurš ir jūsu dzīvības Radītājs, un tad jūs it visā spēsiet atpazīt Dievu un iemīlēsiet Viņu ar to mīlestību, ar kādu Dievs jūs mīl. Dārgie bērni, tā ir žēlastība, ka varu būt kopā ar jums, tādēļ pieņemiet manus vēstījumus, dzīvojiet saskaņā ar tiem, tas nepieciešams jūsu pašu labumam. Es mīlu jūs un esmu ar jums, lai jūs pamācītu un vadītu jūs pašaizliedzības ceļā, pretī jaunai dzīvei un uz atgriešanos. Tikai tādejādi jūs atklāsiet Dievu un arī to, no kā vēl šodien esat tālu. Tādēļ lūdzieties, dārgie bērni. Es pateicos, ka jūs uzklausāt savas Debesu Mātes aicinājumus.

 

25.12.1992.

Dārgie bērni! Šodien Es ilgojos jūs visus apsegt ar savu Mātes apmetni un pasargāt no visiem sātana uzbrukumiem. Šodien ir miera diena, bet visā pasaulē ir vēl ļoti daudz nemiera, un tāpēc aicinu jūs, lai jūs visi kopā ar mani caur lūgšanu veidotu jaunu miera pasauli. Es nespēju to izdarīt bez jums un tādēļ aicinu visus jūs ar mātišķu mīlestību, bet Dievs izdarīs tālāk visu pārējo. Atveriet tikai savu sirdi Dieva nodomiem, lai jūs spētu līdz strādāt ar Viņu pasaules mieram un labumam, un neaizmirstiet, ka jūsu dzīve nepieder jums, bet tā ir dāvana, kuru saņēmuši esat no Dieva un ar kuru jums ir pienākums iepriecināt citus un vadīt viņus mūžīgās dzīves ceļā. Tādēļ, dārgie bērni, lai jūs vienmēr pavada jaunpiedzimušā Jēzus Bērniņa mīlestība. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

1993

 

25.01.1993.

Dārgie bērni! Šodien jūs aicinu, lai jūs visā nopietnībā pieņemtu manus vēstījumus un dzīvotu saskaņā ar tiem. Šīs ir dienas, kad jums sirdī jāpieņem lēmums izvēlēties Dievu, izvēlēties mieru un labestību. Lai ikkatrs naids un skaudība attālinās no jūsu sirds, no jūsu domām un lai iemājo jūsos tikai mīlestība uz Dievu un līdzcilvēkiem. Tā un vienīgi tikai tā jūs spēsiet atpazīt laiku zīmes. Es esmu kopā ar jums un vadu jūs pretī jauniem laikiem, laikiem, kurus Dievs jums dod kā žēlastību, lai jūs Dievu varētu vēl labāk pazīt. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.02.1993.

Dārgie bērni! Šodien svētīju jūs ar manu Mātes svētību un aicinu jūs visus uz atgriešanos. Es ilgojos, lai katrs no jums pieņemtu sirdī lēmumu labot savu dzīvi un lai katrs no jums vairāk strādātu Baznīcā nevis ar vārdiem un domām, bet ar savu darba piemēru, tā, lai jūsu dzīve būtu priecīga liecība par Jēzu. Jūs nevarat apgalvot, ka esat atgriezušies pie Dieva, tāpēc, ka visai jūsu dzīvei ir jākļūst par nemitīgu atgriešanos. Bērni, Dievs dos jums pazīt, kas jums konkrēti darāms un kā veidot savu dvēseli labāku. Es esmu ar jums un ņemu jūs visus manā Mātes patvērumā. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.03.1993.

Dārgie bērni! Šodien vairāk kā jebkad Es aicinu jūs, lai jūs lūgtos par mieru, lai miers būtu jūsu sirdī, miers jūsu ģimenēs un miers visā pasaulē, tādēļ, ka sātans grib karu, grib nemieru, grib iznīcināt visu, kas ir labs. Tāpēc, dārgie bērni, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties! Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.04.1993.

Dārgie bērni! Šodien aicinu jūs pamodināt savu sirdi Dieva mīlestībai. Ielūkojieties dabā, kā tā mostas, un tas jums palīdzēs atvērt jūsu sirdi Dieva, jūsu Radītāja mīlestībai. Es ilgojos, lai jūs pamodinātu mīlestību jūsu ģimenēs, tur, kur ir nemiers un naids, lai valda mīlestība, jo, ja sirdī ir mīlestība, tad ģimenē ir lūgšana. Dārgie bērni, neaizmirstiet, ka Es esmu jums tuvu, palīdzu jums ar savu lūgšanu, lai Dievs dotu jums spēju mīlēt. Es svētīju jūs un mīlu ar manu Mātes mīlestību. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.05.1993.

Dārgie bērni! Šodien jūs aicinu lūgšanā atvērties Dievam, lai Svētais Gars varētu sākt darīt brīnumainas lietas jūsos un caur jūsu klātbūtni šai pasaulē. Es esmu kopā ar jums un Es aizbildinu par ikkatru no jums Dieva priekšā, tāpēc, ka ikviens no jums, mīļie bērni, esat ļoti svarīgi manā pasaules glābšanas plānā. Dievs var jums dot mieru, ja jūs atgriezīsieties un lūgsieties, tādēļ lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties un dariet to, uz ko iedvesmo jūs Svētais Gars. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.06.1993.

Dārgie bērni! Arī šodien Es priecājos par jūsu klātbūtni šeit. Es svētīju jūs ar Mātes svētību un aizbildinu par katru no jums Dieva priekšā, Es aicinu jūs, lai jūs atjaunotu dzīvi saskaņā ar maniem vēstījumiem un īstenotu tos. Es esmu ar jums un svētīju visus jūs ikkatru dienu. Dārgie bērni, šie ir īpaši laiki un tādēļ Es esmu kopā ar jums, lai jums dāvātu mīlestību un jūs sargātu, lai sargātu jūsu sirdis pret sātanu, lai arvien vairāk jūsu sirdis tuvinātu mana Dēla Jēzus Sirdij. Es pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.06.1993.

Gadskārtējais vēstījums Ivankai.

Dievmāte raudāja. Viņa rādīja Ivankai iespējamu notikumu šausmīgas ainas. Viņa aicināja mūs visus atvērt savas sirdis Viņas Dēlam Jēzum, lai Viņš mūs vadītu pareizā virzienā. Ar lūgšanu to visu var novērst. Viņa aicināja mūs regulāri lūgties un tad katru svētīja. Parādīšanās ilga apmēram 10 minūtes, kuras laikā Ivanka raudāja.

 

25.07.1993.

Dārgie bērni! Es pateicos jums par lūgšanu un mīlestību, kādu parādāt man. Es aicinu jūs savā sirdī pieņemt lēmumu lūgties savas Debesu Mātes nodomos. Dārgie bērni, upurējiet novennu, atsakoties īpaši no tā, kam jūs esat visvairāk piesaistījušies. Es ilgojos, lai jūsu dzīve būtu saistīta ar mani. Es esmu jūsu Māte un man ir svarīgi tas, lai sātans jūs nepiekrāptu, tādēļ, ka viņš grib jūs vest ļaunuma ceļā, bet viņš nespēs to darīt, ja jūs paši to neatļausiet. Tādēļ, dārgie bērni, lūdzieties ar sirdi, jo tad jūs sapratīsiet manus aicinājumus un manu dedzīgo vēlēšanos jums palīdzēt. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.08.1993.

Dārgie bērni! Es ilgojos, lai jūs saprastu, ka Es esmu jūsu Māte un ka Es gribu jums palīdzēt un aicināt jūs uz lūgšanu. Vienīgi lūdzoties jūs būsiet spējīgi saprast, pieņemt un īstenot dzīvē manus vēstījumus. Lasiet Svētos Rakstus, dzīvojiet saskaņā ar tiem. Lūdzieties, lai jūs spētu saprast šo laiku zīmes. Šis ir īpašs laiks, un tādēļ esmu kopā ar jums, lai tuvinātu jūs manai Sirdij un mana Dēla Jēzus Sirdij. Dārgie bērni, Es ilgojos, lai jūs kļūtu gaismas bērni un nebūtu tumsas bērni. Tādēļ dzīvojiet saskaņā ar to, ko jums runāju. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus. 

 

25.09.1993.

Dārgie bērni! Es esmu jūsu Māte un aicinu jūs, lai jūs tuvotos Dievam caur lūgšanu. Jo vienīgi Dievs ir jūsu miera avots un jūsu Pestītājs. Tādēļ, mani mīļie bērni, nemeklējiet materiālās izpriecas, bet meklējiet Dievu. Es lūdzos par jums un aizbildinu par katru no jums Dieva priekšā. Es lūdzu, lai jūs lūgtos, lai tādā veidā jūs kļūtu spējīgi pieņemt savu Debesu Māti, kā arī pieņemt manus vēstījumus tā, kā jūs tos pieņēmāt pirmajās manu parādību dienās. Vienīgi tad, kad jūs atvērsiet savu sirdi un lūgsieties, tad notiks brīnumainas lietas jūsu dzīvē. Es pateicos, ka jūs uzklausāt savas Debesu Mātes aicinājumu.

 

25.10.1993.

Dārgie bērni! Šajos gados Es esmu aicinājusi jūs uz lūgšanu un dzīvi saskaņā ar to visu, ko jums runāju, bet jūs pārāk maz uzklausāt manus vēstījumus. Jūs runājat, bet nedzīvojat. Tādēļ, mani mīļie bērni, arī šis karš tā ieilgst. Bet Es aicinu jūs atvērties Dievam un dzīvot, glabājot Dievu savā sirdī, dodot liecību par maniem vēstījumiem un darot labu. Es mīlu jūs un ilgojos pasargāt jūs no katra ļaunuma, bet jūs to paši vēl nevēlaties. Dārgie bērni, Es nespēju jums palīdzēt, ja jūs nedzīvojat saskaņā ar Dieva baušļiem, ja jūs nedzīvojat ar Svētās Mises upuri, ja jūs neizvairāties no grēka. Es aicinu jūs, lai jūs kļūtu par mīlestības un labestības apustuļiem. Šajā nemiera pilnajā pasaulē lieciniet par Dievu un Dieva mīlestību, un Dievs jūs svētīs un dos jums visu, ko jūs no Dieva lūgsiet. Es pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.11.1993.

Dārgie bērni! Aicinu jūs, lai jūs šobrīd sagatavotos Jēzus atnākšanai kā vēl nekad līdz šim. Lai Jēzus Bērniņš valda jūsu sirdī, jo vienīgi tikai tad jūs būsiet laimīgi, kad Jēzus būs jūsu draugs. Jums nebūs grūti tad lūgties, darīt pašaizliedzības darbus un liecināt savā dzīvē par Jēzus diženumu, tāpēc, ka Viņš dos jums spēku un dvēseles prieku. Es esmu pie jums tuvu, aizbildinu par jums un lūdzos par jums. Es mīlu jūs visus un svētīju. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.12.1993.

Dārgie bērni! Šodien Es priecājos kopā ar Bērnu Jēzu un ilgojos, lai Jēzus prieks piepildītu arī ikkatra jūsu sirdi. Dārgie bērni, caur šiem vēstījumiem Es dodu jums svētību kopā ar manu Dēlu Jēzu, lai ikkatrā sirdī iemājotu un valdītu miers. Es mīlu jūs, bērni, un aicinu jūs visus tuvoties man caur lūgšanu. Jūs gan runājat, bet nelūdzaties. Tādēļ, dārgie bērni, pieņemiet lēmumu lūgties. Tikai tā jūs kļūsiet laimīgi un Dievs jums dos visu, ko no Dieva lūgsiet. Pateicos, ka atbildat manam aicinājumam.

 

1994

 

25.01.1994.

Dārgie bērni! Jūs visi esat mani bērni, Es jūs mīlu, bet, mani mīļotie bērni, neaizmirstiet, ka bez lūgšanas nav iespējams būt tuvu man. Šajos laikos sātans grib ieviest postu jūsu sirdī un jūsu ģimenē. Bērni, neatļaujiet viņam to, neatļaujiet, lai sātans virzītu jūs un jūsu dzīvi. Es mīlu jūs un aizbildinu Dieva priekšā par jums. Mani bērni, lūdzieties. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.02.1994.

Dārgie bērni! Šodien Es pateicos jums par jūsu lūgšanām. Jūs visi man esat palīdzējuši, lai šis karš beigtos jo drīzāk. Es esmu jums tuvu un lūdzos par katru no jums, bet arī jūs Es aicinu– lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, jo vienīgi tikai ar lūgšanas spēku mēs varam uzvarēt ļaunumu un izglābt visu to, ko sātans grib iznīcināt jūsu dzīvē. Es esmu jūsu Māte, visus jūs mīlu vienādi un aizbildinu Dieva priekšā par jums. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.03.1994.

Dārgie bērni! Šodien Es priecājos kopā ar jums un aicinu jūs atvērt savu sirdi man, lai jūs kļūtu kā rīki manās rokās pasaules pestīšanai. Es ilgojos, dārgie bērni, lai jūs visi, kuri esat sajutuši svētuma smaržu caur šiem maniem vēstījumiem, nestu to pasaulei, kas ir izslāpusi pēc Dieva un Dieva mīlestības. Es pateicos jums visiem, ka tik lielā skaitā jūs esat atsaukušies manam aicinājumam, un Es visiem jums dodu manu Mātes svētību. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.04.1994.

Dārgie bērni! Aicinu jūs visus, lai jūs savā sirdī pieņemtu lēmumu lūgties savas Debesu Mātes nodomos. Bērni, Es jūs lūdzu, lai ikkatrs no jums palīdzētu īstenot manus nodomus caur šo draudzi. Īpaši, dārgie bērni, Es aicinu jūs pieņemt lēmumu iet svētuma ceļu. Tikai tādi jūs būsiet tuvu man. Es jūs mīlu un ilgojos vadīt jūs visus kopā ar mani uz paradīzi. Bet ja jūs tomēr nelūgsieties, nebūsiet pazemīgi un paklausīgi maniem vēstījumiem, Es nespēju jums palīdzēt. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.05.1994.

Dārgie bērni! Aicinu jūs visus, lai jums būtu vairāk paļāvības uz savu Debesu Māti un lai jūs dziļāk sirdī dzīvotu ar maniem vēstījumiem. Es esmu ar jums un aizbildinu par jums Dieva priekšā, bet Es gaidu, lai arī jūsu sirdis atvērtos manam aicinājumam. Priecājieties par to, ka Dievs jūs mīl un ikkatru dienu dāvā jums iespēju atgriezties un padziļināt savu ticību Dievam, jūsu Radītājam. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.06.1994.

Dārgie bērni! Šodien Es priecājos savā sirdī, raugoties uz jums visiem šeit klātesošiem. Es svētīju jūs visus un aicinu, lai jūs nolemtu dzīvot saskaņā ar maniem vēstījumiem. Arī Es, dārgie bērni, ilgojos jūs visus atvest pie Jēzus, tādēļ, ka Viņš ir jūsu pestīšana. Tādēļ, dārgie bērni, jo vairāk jūs lūdzaties, jo vairāk jūs kļūstat mani un mana Dēla Jēzus. Es svētīju jūs visus ar manu Mātes svētību un pateicos jums, ka atbildat manam aicinājumam.

 

25.06.1994.

Gadskārtējais vēstījums Ivankai.

 Ivanka stāstīja, ka Dievmāte palikusi ar viņu 8 minūtes un visu parādīšanās laiku starojusi priekā (pretstatā iepriekšējam gadam, kad viņa ļoti daudz raudāja). Dievmāte sacīja:

Mīļie bērni, Mana Sirds ir mīlas pārpilna, jo tik daudz cietas sirdis ir atvērušās Manam Dēlam Jēzum, lai Viņš tās varētu vadīt pa pareizo ceļu.

Pēc tam Dievmāte aicinājusi visus turpināt lūgties un gavēt, un nobeigumā viņa runāja ar Ivanku par noslēpumiem.

 

25.07.1994.

Dārgie bērni! Šodien aicinu jūs, lai jūs pieņemtu lēmumu pacietīgi veltīt laiku lūgšanai. Bērni, jūs nevarat sacīt, ka piederat man un ka caur maniem vēstījumiem esat pieņēmuši atgriešanās ceļu, ja jūs neesat gatavi veltīt laiku Dievam katru dienu. Es esmu jums tuvu un svētīju jūs visus. Bērni, neaizmirstiet, ka, ja jūs nelūdzaties, jūs nespējat būt tuvu man un tuvu Svētajam Garam, kurš vada jūs svētuma ceļā. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.08.1994.

Dārgie bērni! Šodien Es vienojos ar jums īpašā veidā, lūdzot jūsu tēvzemei mana mīļotā dēla pāvesta klātbūtnes dāvanu. Lūdzieties, dārgie bērni, par mana visdārgākā dēla veselību, kurš cieš un kuru Es esmu izvēlējusi šiem laikiem. Es lūdzos un aizbildinu pie mana Dēla Jēzus Kristus, lai īstenotos jūsu tēvu iepriekšējo paaudžu sapnis un lai pāvests varētu ierasties jūsu zemē. Lūdzieties, dārgie bērni, īpaši stipri, tādēļ, ka sātans ir stiprs un grib iznīcināt cerību jūsu sirdī. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.09.1994.

Dārgie bērni! Es priecājos kopā ar jums un aicinu jūs visus uz lūgšanu. Dārgie bērni, Es aicinu, lūdzieties manos nodomos, jūsu lūgšanas man ir ļoti nepieciešamas. Pateicoties jūsu lūgšanām, Es ilgojos vadīt jūs pie Dieva. Dievs ir jūsu pestīšana. Dievs sūta mani, lai Es jums palīdzētu un vadītu jūs ceļā uz paradīzi, kura ir jūsu dzīves mērķis. Tādēļ, dārgie bērni, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.10.1994.

Dārgie bērni! Es esmu kopā ar jums un priecājos par Visaugstā Dieva dāvanu, ka Es varu šeit būt ar jums un pamācīt jūs, un vadīt jūs pilnības ceļā. Dārgie bērni, Es ilgojos, lai jūs kļūtu kā skaists ziedu klēpis, kuru Es gribu uzdāvināt Dievam Visu Svēto svētku dienā. Es aicinu jūs, atveriet savu sirdi, dzīvojiet pēc svēto dzīves parauga. Māte Baznīca ir izvēlējusies viņus, lai viņi būtu jums kā pamudinājums jūsu ikdienas dzīvē. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.11.1994.

Dārgie bērni! Šodien aicinu jūs uz lūgšanu. Es esmu ar jums un mīlu jūs visus. Es esmu jūsu Māte un ilgojos, lai jūsu sirdis būtu līdzīgas manai Sirdij. Mani bērni, bez lūgšanas jūs nespējat dzīvot. Lūgšana – tas ir prieks jūsu dvēselē, lūgšana ir tas, kā visvairāk slāpst cilvēka sirds. Tādēļ tuvojieties, dārgie bērni, savas Debesu Mātes Bezvainīgajai Sirdij, un jūs atklāsiet Dievu. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.12.1994.

Dārgie bērni! Šodien Es priecājos kopā ar jums un lūdzos kopā ar jums par mieru, lai miers būtu jūsu sirdī, miers jūsu ģimenēs, miers jūsu ilgās un miers visā pasaulē. Lai šodien svētī jūs Miera Karalis un apdāvina jūs ar savu mieru. Es svētīju jūs un nesu ikkatru no jums savā sirdī. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

1995

 

25.01.1995.

Dārgie bērni! Šodien aicinu, lai jūs atvērtu jūsu sirds durvis Jēzum, tā kā zieds atveras saulei. Jēzus ilgojas piepildīt jūsu sirdi ar savu dievišķo iepriecinājumu un Dieva mieru. Jūs nevarat, dārgie bērni, iemantot mieru, ja jūs neesat samierināti ar Jēzu. Tādēļ Es jūs aicinu pie Grēku nožēlošanas Sakramenta, lai Jēzus kļūtu jūsu patiesība un jūsu miers. Dārgie bērni, lūdzieties, lai Dievs jums dāvātu spēku īstenot dzīvē visu to, ko jums runāju. Es esmu kopā ar jums un mīlu jūs. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.02.1995.

Dārgie bērni! Šodien jūs aicinu, lai jūs kļūtu par manu vēstījumu misionāriem, kādus Es jums dodu šai manai sirdij tik dārgajā vietā. Dievs atļāva palikt man pie jums tik ilgu laiku, tādēļ, dārgie bērni, aicinu jūs, dzīvojiet saskaņā ar maniem mīlestības vēstījumiem. Izplatiet tos visā pasaulē, lai plūstu mīlestības upe pie cilvēkiem, kuru sirds pārpildīta ar naidu un nemieru. Es aicinu jūs, dārgie bērni, lai jūs kļūtu miers tur, kur valda nemiers, lai jūs būtu gaisma tur, kur valda tumsība. Lai katra sirds varētu pieņemt Dieva gaismu un pestīšanas ceļu. Pateicos, ka atbildat manam aicinājumam.

 

18.03,1995.

Mirjanas dzimšanas dienas vēstījums.

Pēc vēstījuma saņemšanas Mirjana ilgi raudāja. Jautāta, kādēļ viņa cieš, un vai Dievmāte nav devusi kādu vēstījumu, Marija atbildēja:

'Man ir ļoti grūti, kad Dievmāte aiziet. Ar Viņu kopā man ir viss, Es pati jūtos pilnīga. Bet, kad Viņa aiziet, un Es saprotu, ka man būs jāpaliek tepat, uz zemes, un Es aiziešu bez Viņas, tad Es jūtos kā atstumta, lai gan saprotu, ka tas nav tā, Tas ir tik smagi, smagi...'

 Bet Dievmātes vēstījums skan:

Mīļie bērni! Kā jūsu Māte jau daudzus gadus Es esmu mācījusi jums ticību un mīlestību uz Dievu. Bet ne jūs esat izrādījuši pateicību Mīļajam Debesu Tēvam, ne esat devuši Viņam godu. Jūs esat kļuvuši tukši un jūsu sirdis ir kļuvušas cietas un bez mīlestības pret tuvāko ciešanām. Es mācu jūs, un Es rādu jums, ka Mīļais Tēvs ir mīlējis jūs, bet jūs neesat mīlējuši Viņu. Viņš upurēja Savu Dēlu jūsu glābšanai, Mani bērni! Tik ilgi, kamēr jūs nemīlēsiet, jūs neuzzināsiet sava Tēva mīlestību. Jūs neuzzināsiet Viņu tāpēc, ka Dievs ir mīlestība. MĪLESTĪBA! Un nebaidieties, Mani bērni, jo mīlestībā nav baiļu. Ja jūsu sirdis ir atvērtas Tēvam, un ja tās piepilda mīlestība uz Viņu, kādēļ tad būtu jānāk bailēm? Tie, kuri nemīl, baidās, jo viņi sagaida sodu, un viņi zina, cik tukši un cieti tie ir. Es jūs vadu, bērniņi, pretī mīlestībai, pie Mīļā Tēva. Es ievedu jūs Mūžīgajā Dzīvē. Mūžīgā Dzīve ir Mans Dēls. Pieņemiet Viņu, un jūs būsiet pieņēmuši mīlestību!

 

25.03.1995.

Dārgie bērni! Šodien aicinu, lai jūs dzīvotu, glabājot mieru savā sirdī un savā ģimenē. Dārgie bērni, nav miera tur, kur nav lūgšanas, un nav mīlestības tur, kur nav ticības. Tādēļ Es aicinu jūs visus, dārgie bērni, lai jūs šodien atkal no jauna savā sirdī pieņemtu lēmumu atgriezties. Es esmu jums tuvu un ielūdzu jūs visus nākt manos Mātes apskāvienos, lai Es varētu jums palīdzēt. Bet jūs to neslāpstat un tāpēc sātans ved jūs kārdināšanās, pat visniecīgākos dzīves sarežģījumos jūsu ticība izgaist. Tādēļ, dārgie bērni, lūdzieties, jo pateicoties lūgšanai jūs iemantosiet Dieva svētību un mieru. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.04.1995.

Dārgie bērni! Šodien aicinu jūs uz mīlestību. Bērni, bez mīlestības nav iespējams dzīvot nedz ar Dievu, nedz ar līdzcilvēkiem. Tādēļ jūs visus aicinu, lai jūs atvērtu savu sirdi Dieva mīlestībai, kura ir bezgalīga un pieejama ikvienam no jums. Dievs sūtīja mani pie jums tāpēc, ka Viņš jūs ļoti mīl, lai Es jums parādītu pestīšanas un mīlestības ceļu. Ja jūs nemīlēsiet Dievu, jūs nespēsiet mīlēt savu tuvāko, un it sevišķi to, pret kuru jums ir antipātijas. Tādēļ, bērni, lūdzieties, jo tikai lūgšanā jūs spēsiet atklāt mīlestību. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.05.1995.

Dārgie bērni! Es aicinu jūs, mani bērni, palīdziet man ar savām lūgšanām, lai Es varētu pieglaust pie savas Bezvainīgās Sirds cik iespējams vairāk manu bērnu sirdis. Sātans ir stiprs, un ar visu savu spēku viņš grib pievilkt arvien vairāk personu pie sevis un vedināt grēka ceļā. Sātans uzglūn, lai izmantotu ikkatru iespējamo momentu. Es lūdzu jūs, dārgie bērni, lūdzieties un palīdziet savai Debesu Mātei, lai Es varētu palīdzēt jums. Es esmu jūsu Māte un mīlu jūs, tāpēc Es ilgojos jums palīdzēt. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.06.1995.

Dārgie bērni! Es esmu ļoti laimīga, redzot jūs šeit sapulcējušos tik lielā skaitā. Esmu laimīga par to, ka jūs atbildat manam aicinājumam un esat šeit ieradušies, lai dzīvotu saskaņā ar maniem vēstījumiem. Es aicinu jūs, dārgie bērni, lai jūs būtu priecīgi miera nesēji šajā nemiera pilnajā pasaulē. Lūdzieties par mieru, lai jo drīzāk šai pasaulē iestātos miera ēra, uz kuru mana Mātes Sirds ar nepacietību gaida. Es, dārgie bērni, esmu jums tuvu un aizbildinu par katru no jums visvarenā Dieva priekšā. Es visus jūs svētīju ar manu Mātes svētību.

 

25.07.1995.

Dārgie bērni! Arī šodien aicinu jūs uz lūgšanu, jo tikai lūgšanā jūs spēsiet saprast manas šeit atnākšanas mērķi. Svētais Gars apgaismos jūs lūgšanā, lai jūs saprastu, ka jums ir jāatgriežas. Dārgie bērni, Es ilgojos izveidot no jums brīnumskaistu ziedu klēpi, kas sagatavots mūžībai, bet jūs nepieņemat atgriešanās ceļu, pestīšanas ceļu, kādu jums cenšos parādīt šais atklāsmēs. Dārgie bērni, lūdzieties, lai atgriežas jūsu sirds, tuvojieties savai Debesu Mātei, lai labestība uzvar ļaunumu. Es mīlu jūs un svētīju jūs. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.08.1995

Dārgie bērni! Šodien aicinu jūs uz lūgšanu, lai lūgšana kļūst kā jūsu dzīvesveids. Neviena ģimene nevar sacīt, ka tajā ir miers, ja tajā nav lūgšanas. Tā lai katra diena jums iesākas ar rīta lūgšanu un beidzas ar vakara pateicības lūgšanu. Dārgie bērni, Es esmu kopā ar jums un mīlu jūs, un svētīju jūs, un ilgojos, lai ikkatrs no jums būtu manos Mātes apskāvienos. Bet jūs nevarat būt savas Debesu Mātes apskāvienos, ja jūs neesat gatavi ik dienas lūgšanai. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.09.1995.

Dārgie bērni! Šodien jūs aicinu, lai jūs iemīlētos Vissvētākajā Altāra Sakramentā. Adorējiet Jēzu, dārgie bērni, jūsu draudzēs, un tā jūs kļūsiet vienoti ar visu pasauli. Jēzus kļūs jūsu draugs, un jūs tad spēsiet runāt par Viņu ne tā, kā par kādu tik tikko pazīstamu. Vienotība ar Jēzu kļūs jūsu dvēseles prieks, un jūs kļūsiet par Jēzus mīlestības lieciniekiem, tās mīlestības, kāda Viņam ir uz ikkatru radību. Dārgie bērni, kad jūs adorējat Jēzu, jūs esat vienlīdz tuvu arī man, savai Debesu Mātei. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.10.1995.

Dārgie bērni! Šodien aicinu jūs, lai jūs ielūkotos dabā, tādēļ, ka tur jūs sastapsiet Dievu, visa Radītāju. Dārgie bērni, Es aicinu, lai jūsu sirdī ir pateicība Dievam par visu, ko Viņš jums dod. Tā pateicoties, jūs iepazīsiet Visaugsto Dievu un visu no Dieva jums doto labumu. Dārgie bērni, Dievs ir liels un liela ir Viņa mīlestība uz katru radību. Tādēļ lūdzieties, lai jūs kļūtu spējīgi saprast Dieva mīlestību un labestību. Arī Es, jūsu Debesu Māte, esmu šobrīd kopā ar jums kā Dieva labestības un mīlestības dāvana. Es pateicos, ka jūs uzklausāt savas Debesu Mātes aicinājumus.

 

25.11.1995.

Dārgie bērni! Šodien jūs aicinu, lai ikkatrs no jums atkal no jauna pāri visam sāktu mīlēt Dievu, kurš jūs glābj un atpestī ikvienu no jums, un lai jūs mīlētu savus brāļus un māsas, vispirms savus tuviniekus. Dārgie bērni, bez mīlestības jūs nespējat augt svētumā un nespējat darīt labus darbus. Tādēļ, dārgie bērni, lūdzieties un nerimstieties lūgšanā, lai Dievs varētu atklāt jums savu mīlestību. Es aicinu jūs visus, lai jūs būtu vienoti ar mani, savu Debesu Māti, mīlestībā uz Dievu mūsu Radītāju. Arī šodien Es esmu kopā ar jums un aicinu jūs, lai jūs atklātu mīlestību savās sirdīs un savās ģimenēs. Lai Dievs dzīvotu jūsu sirdīs, jums ir jāmīl. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.12.1995

Dārgie bērni! Šodien Es priecājos kopā ar jums un atnesu jums manu mazo Bērnu Jēzu, lai Viņš jums dotu savu svētību. Es aicinu jūs, dārgie bērni, lai jūs vienotu savu dzīvi ar Jēzu. Jēzus ir Miera Karalis, un tikai Viņš spēj dāvāt jums mieru, pēc kāda slāpst jūsu sirdis. Es esmu kopā ar jums un īpašā veidā dāvāju jums Jēzu, tagad, šais jaunajos laikos, kad ir tik liela nepieciešamība izvēlēt Dievu un atdot Viņam pirmo vietu savā dzīvē. Šis laiks ir žēlastības laiks. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

1996

 

25.01.1996.

Dārgie bērni! Šodien jūs aicinu, lai jūs savā sirdī pieņemtu lēmumu glabāt mieru. Dzīvojot ar mieru sirdī, jūs sapratīsiet, dārgie bērni, ka miers ir Dieva dāvana. Dārgie bērni, bez mīlestības jūs nespējat dzīvot mierā. Miera auglis ir mīlestība, bet mīlestības auglis ir piedošana. Es esmu ar kopā jums un aicinu jūs visus, dārgie bērni, lai jūs vispirms piedotu savas ģimenes tuviniekiem, lai tā jūs kļūtu spējīgi piedot visiem. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.02.1996.

Dārgie bērni, Šodien aicinu jūs uz atgriešanos. Tas ir vissvarīgākais vēstījums, kādu jums šeit dodu. Dārgie bērni, Es ilgojos, lai ikviens no jums kļūtu par manu vēstījumu nesējiem pasaulē. Es aicinu jūs, dārgie bērni, lai jūs dzīvotu saskaņā ar šiem vēstījumiem, kādus jums esmu devusi šeit tik ilgus gadus. Šis laiks ir īpašas žēlastības laiks, kāds nekad nav bijis virs zemes un nekad vairs nebūs. Īpaši tagad, kad Baznīca jūs aicina uz lūgšanu un atgriešanos, arī Es aicinu, dārgie bērni, lai jūs dzīvotu saskaņā ar maniem aicinājumiem, kādus jums esmu devusi šai laikā, kopš esmu šeit un jums parādos. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

18.03.1996.

Mirjanas dzimšanas dienas vēstījums

Mīļie bērni! Šinī vēstījumā, kuru Es šodien jums dodu caur Manu kalponi. Es vēlos ar jums parunāt par tālākiem laikiem. Mani bērni, liela ir Dieva mīlestība! Neaizveriet savas acis, neaizdariet savas ausis, kamēr Es jums atkārtoju: Liela ir Viņa mīlestība! Uzklausiet Manu aicinājumu un pazemīgu lūgumu, ar kuru Es pie jums vēršos! Konsekrējiet, novēliet savu sirdi un veidojiet tur Kungam mājvietu! Lai Viņš tajā dzīvo mūžīgi! Manas acis un Mana Sirds šeit būs pat tad, kad Es vairs neparādīšos! Visās lietās rīkojaties, kā Es jums esmu lūgusi un vadījusi jūs pie Kunga! Neatmetiet no sevis Dieva Vārdu, lai jūs netiktu atmesti! Pieņemiet Manus vēstījumus, lai jūs tiktu pieņemti! Izšķirieties, Mani bērni, šis ir laiks lēmumiem! Esiet taisni un sirdsšķīsti, lai Es varētu jūs vadīt pie Tēva, jo tas, ka Es esmu šeit, ir Viņa lielās mīlestības dēļ! Paldies, ka esat šeit!

 

25.03.1996.

Dārgie bērni! Es aicinu, lai jūs atkal no jauna savā sirdī pieņemtu lēmumu mīlēt Dievu vairāk par visu. Šais laikos, kad konsumpcionisma gara dēļ cilvēki aizmirst, ko tas nozīmē, mīlēt un cienīt patiesās vērtības, Es jūs, dārgie bērni, atkal no jauna aicinu, lai Dievam jūs atvēlētu pirmo vietu savā dzīvē, lai sātans nespētu jūs piekrāpt ar materiāliem labumiem, bet, dārgie bērni, izvēlieties Dievu, kurš ir brīvība un mīlestība. Izvēlieties dzīvību, nevis nāvi savai dvēselei. Dārgie bērni, šajā laikā, kad jūs pārdomājat Jēzus ciešanas un nāvi, Es jūs aicinu, lai jūs gribētu izvēlēties dzīvību, kura ir uzplaukusi Augšāmcelšanās brīnumā, un lai jūsu dzīve šodien kļūst atjaunota caur atgriešanos, kas jūs aizvedīs mūžīgā dzīvē. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.04.1996

Dārgie bērni! Šodien aicinu jūs, lai lūgšana būtu pirmā vietā jūsu ģimenē. Dārgie bērni, kad Dievs ieņem pirmo vietu, tad arī jūs paši meklēsiet Dieva gribu visā, ko vien jūs darāt. Un tad jūsu ikdienas atgriešanās jums kļūs viegla. Dārgie bērni, ielūkojieties ar pazemību jūsu sirdī un atrodiet, kas tajā vēl ir nesakārtots, lai jūs zinātu, kas jums darāms. Atgriešanās kļūs jūsu ikdienas uzdevums, un to jūs pildīsiet ar prieku. Dārgie bērni, Es esmu ar jums, svētīju jūs un aicinu, lai jūs kļūtu mani liecinieki caur lūgšanu un personīgo atgriešanos. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.05.1996

Dārgie bērni! Šodien ilgojos jums sacīt pateicību par visām jūsu lūgšanām un pašaizliedzības upuru darbiem, kādus šajā jūsu Debesu Mātei veltītajā maija mēnesī esat man upurējuši. Dārgie bērni, Es ilgojos, lai jūs visi būtu darbīgi šajā laikā, kurš, pateicoties jūsu Debesu Mātes klātbūtnei virs zemes, ir īpašs laiks, kurā pasaule ir savienota ar debesīm. Lūdzieties, lai jūs saprastu, ka ar savas personīgās dzīves piemēru jums ir pienākums strādāt pie pestīšanas vēsts izplatīšanas pasaulē. Dārgie bērni, Es ilgojos, lai cilvēki atgrieztos un redzētu jūsos mani pašu un manu Dēlu Jēzu. Es aizbildināšu par jums Dieva priekšā un palīdzēšu jums, lai jūs kļūtu par gaismu šai pasaulē. Palīdziet citiem, jo, palīdzot viņiem, jūsu dvēsele atradīs atgriešanās ceļu. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.06.1996.

Dārgie bērni, šodien pateicos jums par visiem upuriem, kādus šais dienās esat man veltījuši. Dārgie bērni, Es aicinu jūs atvērt savu sirdi un pieņemt lēmumu atgriezties. Jūsu sirds, dārgie bērni, vēl nav atvērta man, tādēļ Es atkal no jauna jūs aicinu, lai jūs atvērtos lūgšanā Svētajam Garam, tādēļ, ka Viņš jums palīdzēs pārveidot jūsu akmeņaino sirdi par dzīvu, mīlēt spējīgu sirdi. Dārgie bērni, Es pateicos, ka jūs atbildat manam aicinājumam, ka esat savā sirdī pieņēmuši lēmumu sekot savai Debesu Mātei svētuma ceļā.

 

25.07.1996

Dārgie bērni! Aicinu jūs, lai ikkatru dienu jūs izvēlētos Dievu pāri visam. Dārgie bērni, jūs gan daudz runājat par Dievu, bet maz liecināt par Viņu ar savu dzīvesveidu. Dārgie bērni, pieņemiet savā sirdī lēmumu atgriezties, lai jūsu dzīve būtu patiesa Dieva priekšā, lai jūs sirds patiesībā spētu liecināt par to skaistumu, ar kādu Dievs jūs ir apdāvinājis. Dārgie bērni, Es aicinu jūs atkal no jauna, lai jūs lūgtos, jo lūgšanā jūs spēsiet piedzīvot atgriešanās žēlastību. Un tā ikkatrs no jums savā sirds vienkāršībā kļūs līdzīgs bērnam, kurš atvērts Tēva mīlestībai. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.08.1996

Dārgie bērni! Klausieties tādēļ, ka Es ilgojos runāt uz jums un aicināt jūs stiprākai ticībai un paļāvībai uz Dievu, kurš jūs tik bezgalīgi mīl. Dārgie bērni, jūs neprotat dzīvot Dieva žēlastībā, tādēļ atkal no jauna jūs aicinu, lai jūs nestu Dieva vārdu savā sirdī un savās domās. Nolieciet, dārgie bērni, Svētos Rakstus redzamā vietā savā ģimenē un lasiet tos, un dzīvojiet saskaņā ar tiem. Pamāciet savus bērnus, jo, ja jūs nekļūsiet viņiem par dzīves paraugu, viņi izaugs par bezdievjiem. Pārdomājiet un lūdzieties, un tad Dievs piedzims jūsu sirdī un jūsu sirds piepildīsies ar Dieva prieku. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.09.1996

Dārgie bērni! Šodien Es aicinu jūs, lai jūs upurētu Dievam savus krustus un ciešanas savas Debesu Mātes nodomos. Dārgie bērni, Es esmu jūsu Māte un ilgojos jums palīdzēt, izlūdzot jums žēlastības pie Dieva. Dārgie bērni, upurējiet savas ciešanas kā dāvanu Dievam, un tās kļūs jums par brīnumskaistu iepriecinājumu ziediem. Tādēļ lūdzieties, dārgie bērni, lai jūs kļūtu spējīgi saprast, ka ciešanas var kļūt par sirds iepriecinājumu un krusts var kļūt par lielākā prieka ceļu. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.10.1996

Dārgie bērni! Šodien aicinu jūs, lai jūs atvērtu savu sirdi Dievam, savam Radītājam, lai Viņš varētu jūs pārvērst. Dārgie bērni, jūs esat man tik dārgi, mīlu jūs visus un aicinu, lai jūs tuvotos man un lai jūsu mīlestība uz manu Bezvainīgo Sirdi būtu dedzīga. Es ilgojos atjaunot jūsu dvēseli un vadīt caur manu Sirdi pie Jēzus Sirds, kura šodien par jums tik ļoti cieš un aicina jūs uz atgriešanos un atjaunotni. Caur jums, dārgie bērni, Es ilgojos atjaunot visu šo pasauli. Saprotiet, dārgie bērni, ka šodien jūs esat zemes sāls un pasaules gaisma. Dārgie bērni, aicinu jūs un mīlu jūs, īpašā veidā lūdzu – atgriezieties. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.11.1996

Dārgie bērni! Šodien atkal no jauna aicinu jūs uz lūgšanu. Lai caur lūgšanu, gavēni un maziem pašaizliedzības upuriem jūs sagatavotos Jēzus atnākšanai. Lai šis laiks, dārgie bērni, kļūst jums par žēlastības laiku. Izmantojiet ikkatru mirkli un steidzieties darīt labu, jo tādā veidā jūs savā sirdī sajutīsiet Jēzus piedzimšanu. Ja jūs dosiet savas personīgās dzīves piemēru, jūs kļūsiet par Dieva mīlestības zīmi šai pasaulē un visu cilvēku sirdis piepildīs debesu prieks. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.12.1996

Dārgie bērni! Šodien Es esmu kopā ar jums īpašā veidā, Es turu rokās manu mazo Bērnu Jēzu un aicinu jūs, dārgie bērni, lai jūs atvērtu savu sirdi Jēzus aicinājumam. Viņš aicina jūs uz dvēseles prieku. Dārgie bērni, dzīvojiet priecīgi saskaņā ar Evaņģēlija vēsti, kuru Es jums atgādinu visus šos gadus, kopš esmu kopā ar jums. Dārgie bērni, Es esmu jūsu Māte un ilgojos atklāt jums mīlestības Dievu un miera Dievu. Es nevēlos, lai jūs dzīve aizritētu skumjās, bet lai tā būtu kā prieka pārpilns ceļš uz mūžību saskaņā ar Evaņģēliju. Tikai tā jūsu dzīvei būs jēga. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

1997

 

25.01.1997.

Dārgie bērni! Es aicinu jūs pārdomāt par savu nākotni. Jūs veidojat jaunu pasauli bez Dieva, tikai saviem spēkiem, un tāpēc jūs esat neapmierināti un bez prieka sirdī. Šis laiks ir mans laiks. Tādēļ, dārgie bērni, Es atkal no jauna jūs aicinu uz lūgšanu. Kad jūs atradīsiet vienību ar Dievu, tad jūs sajutīsiet slāpes pēc Dieva vārda un jūsu sirdi pārpildīs prieks. Kur vien jūs būsiet, jūs liecināsiet par Dieva mīlestību. Es svētīju jūs un atkārtoju – Es esmu kopā ar jums, lai jums palīdzētu. Pateicos, ka atbildat manam aicinājumam.

 

25.02.1997.

Dārgie bērni! Šodien īpaši aicinu jūs, lai jūs atvērtos Dievam Radītājam un kļūtu darbīgi. Es aicinu jūs, dārgie bērni, lai šajā laikā jūs palūkotos apkārt un censtos ievērot, kam vajadzīga jūsu palīdzība, garīgā vai materiālā. Caur savas dzīves piemēru, dārgie bērni, jūs kļūsiet it kā Dieva rokas turpinājums, un tas ir tas, ko cilvēce meklē, pēc kā ilgojas. Tikai tā jūs sapratīsiet, ka esat aicināti, lai dotu liecību, lai kļūtu prieka pilni Dieva vārda un Dieva mīlestības nesēji pasaulē. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

02.03.1997.

Šis acīmredzot ir pirmais publiskais vēstījums, ko Dievmāte Mirjanai sniegusi mēneša otrajos datumos. Šo vēstījumu Mirjana lūgusi izplatīt Amerikā:

Mīļie bērni! Lūdzieties par tiem jūsu brāļiem un māsām, kuri nav sajutuši Tēva mīlestību, par tiem, kuru vienīgā jēga ir dzīve uz šīs zemes. Atveriet savas sirdis pret viņiem un redziet viņos Manu Dēlu, kurš tos mīl! Esiet Mana gaisma, un apgaismojiet visas dvēseles, kurās valda tumsa! Pateicos, ka atbildat manam aicinājumam.

 

18.03.1997.

Mirjanas dzimšanas dienas vēstījums.

Mīļie bērni! Kā Māte Es jūs aicinu neatgriezties uz ceļa, uz kura jūs bijāt, jo tas ir ceļš bez mīlestības uz tuvāko un uz Manu Dēlu! Uz šī ceļa jūs atradīsiet tikai sirds smagumu un tukšumu, bet nevis mieru, pēc kā jūs visi ilgojaties. Patiess miers ir vienīgi ar to cilvēku, kurš savā tuvākajā redz un mīl Manu Dēlu. Un tas cilvēks, kura sirdī tikai Mans Dēls valda, zina, kas ir miers un drošība. Pateicos, ka atbildat manam aicinājumam.

Mirjana stāstīja, ka Dievmāte bijusi noskumusi tikai laikā, kamēr sniegusi vēstījumu, citādi viņa izskatījusies normāli. Viņa svētīja katru klātesošo un visus reliģiskos priekšmetus. Dievmāte kopā ar Mirjanu lūdzās "Tēvs mūsu.." un "Gods lai ir..." par neticīgajiem. Atklāsme ilga 6 minūtes, tā sākās 13.50

 

25.03.1997.

Dārgie bērni! Šodien īpaši jūs aicinu, lai jūs paņemtu savās rokās krustu un pārdomātu par Jēzus rētām. Lūdziet Jēzu, lai viņš dziedinātu rētas jūsu dvēselē, kādas esat mantojuši savas dzīves laikā jūsu pašu grēku dēļ un arī jūsu vecāku grēku dēļ. Tikai tā, dārgie bērni, jūs sapratīsiet, ka pasaulei ir nepieciešama dziedināšana caur ticību Dievam, savam Radītājam. Pārdomājot par Jēzus ciešanām un nāvi uz krusta, jūs sapratīsiet, ka tikai caur lūgšanu arī jūs varat kļūt par patiesiem ticības apustuļiem, kad sirds vienkāršībā un lūgšanā jūs pārdzīvosiet savu ticību, kas jums ir dāvana no Dieva. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.04.1997.

Dārgie bērni! Šodien aicinu jūs, lai jūsu dzīve būtu vienota ar Dievu, jūsu Radītāju. Tikai tādā veidā jūsu dzīve iemantos jēgu un jūs sapratīsiet, ka Dievs ir Mīlestība. Dievs sūtīja mani pie jums tāpēc, ka Viņš jūs tik ļoti mīl, sūtīja, lai Es jums palīdzētu saprast, ka bez Dieva jums nav nedz nākotnes, nedz prieka, un vispirmām kārtām nav mūžīgās pestīšanas. Dārgie bērni, Es jūs aicinu, lai jūs novērstos no grēka un lūgtos nemitīgi, un lūgšanā atrastu savas dzīves jēgu. Dievs dāvā sevi ikkatram, kurš Viņu meklē. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.05.1997.

Dārgie bērni! Šodien aicinu jūs, lai jūs slavētu Dievu un lai Dieva Vārds būtu svēts jūsu sirdī un jūsu dzīvē. Dārgie bērni, kad jūs dzīvojat Dieva svētumā, Dievs ir ar jums un apdāvina jūs ar savu mieru un prieku, kāds var nākt vienīgi no Dieva un tikai caur lūgšanu. Tādēļ, dārgie bērni, atjaunojiet lūgšanu savā ģimenē, un jūsu sirds slavēs Dieva svēto vārdu un debesis iemājos jūsu sirdī. Es esmu jums tuvu un aizbildinu par jums Dieva priekšā. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.06.1997.

Dievmātes gadskārtējais vēstījums Ivankai:

Mīļie bērni! Lūdzieties ar sirdi, lai saprastu, kā piedot un kā gūt piedošanu. Es jums pateicos par lūgšanām un par mīlestību, ko jūs Man dodiet!

 

25.06.1997.

Dārgie bērni! Šodien īpašā veidā Es esmu pie jums un dotu jums manu Mātes miera svētību. Es lūdzos par jums un aizbildinu Dieva priekšā, lai jūs saprastu, ka ikkatrs no jums esat aicināts kļūt par miera vēstnesi šai pasaulē. Dārgie bērni, jūs pieredzēsiet mieru savā dzīvē, ja jūsu sirdī nemājos Dieva miers. Tādēļ, dārgie bērni, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, jo lūgšana ir jūsu dvēseles miera pamats. Atveriet savu sirdi un veltījiet Dievam laiku, lai Viņš kļūtu jūsu lielākais draugs. Ja jūs nodibināsiet patiesu draudzību ar Dievu, tad nekādas dzīves vētras nespēs to izpostīt. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.07.1997.

Dārgie bērni! Šodien jūs aicinu, lai jūs atbildētu uz manu aicinājumu lūgties. Es ilgojos, dārgie bērni, lai šajā laikā jūs atrastu kādu brītiņu gluži personīgai klusai lūgšanai. Es gribu jūs vadīt sirds lūgšanas ceļā, jo tikai tad jūs sapratīsiet, cik tukša ir cilvēka dzīve, ja tajā nav lūgšanas. Jūs atklāsiet savas dzīves jēgu tad, kad jūs atklāsiet Dievu, Dievu atklāsiet lūgšanā. Tādēļ, dārgie bērni, atveriet savas sirds durvis, lai jūs spētu saprast, ka lūgšana, tas ir iepriecinājums, bez kura nevar dzīvot cilvēka sirds. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.08.1997.

Dārgie bērni! Dievs dāvā man šo laiku kā žēlastības dāvanu jūsu dēļ, lai Es varētu jūs pamācīt un vadīt pestīšanas ceļā. Šobrīd, dārgie bērni, jūs nesaprotat šo žēlastību, bet drīzumā pienāks laiks, kad jūsu sirdis sāpēs ilgās pēc šiem vēstījumiem. Tādēļ, dārgie bērni, dzīvojiet saskaņā ar maniem vārdiem, kādus esmu jums devusi šajā žēlastības laikā, un atjaunojiet lūgšanu. Lūdzieties, līdz lūgšana kļūst jūsu sirds prieks. Īpaši aicinu visus tos, kuri veltījušies manai Bezvainīgai Sirdij, lai viņi kļūtu paraugs citiem. Es aicinu visus priesterus, klostera brāļus un māsas uz Rožukroņa lūgšanu, lai jūs to mācītu citiem. Rožukronis ir man īpaši dārgs. Caur Rožukroni jūs atvērsiet man savu sirdi un Es spēšu jums palīdzēt. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.09.1997.

Dārgie bērni! Šodien jūs aicinu, lai jūs sajustu, ka bez mīlestības nav iespējams saprast to, ka Dievam nepieciešami vajag atvēlēt pirmo vietu savā dzīvē. Tādēļ, dārgie bērni, aicinu jūs visus mīlēt, bet nevis ar cilvēcisku, bet ar dievišķu mīlestību. Tad jūsu dzīve kļūs skaista un nesavtīga. Jūs sapratīsiet, ka Dievs dāvina arī sevi jums no mīlestības un tik vienkāršā veidā. Dārgie bērni, lai jūs saprastu manus vārdus, kurus jums šeit no mīlestības runāju, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties un jūs spēsiet ar mīlestību pieņemt citus tādus, kādi viņi ir, un spēsiet piedot visiem, kuri jums nodarījuši ļaunu. Uz pārestību atbildiet ar lūgšanu, jo lūgšana ir mīlestības auglis, dāvāts Dievam, mūsu Radītājam. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.10.1997.

Dārgie bērni! Arī šodien Es esmu kopā ar jums un aicinu jūs visus uz dvēseles atjaunotni, dzīvojot saskaņā ar maniem vēstījumiem. Dārgie bērni, lai lūgšana kļūst jūsu dzīvesveids. Kļūstiet par paraugu citiem. Dārgie bērni, Es ilgojos, lai jūs nestu mieru un Dieva prieku mūsdienu nemierīgajai pasaulei. Tādēļ, dārgie bērni, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties. Es esmu ar jums un svētīju ar manu Mātes miera svētību. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.11.1997.

Dārgie bērni! Šodien jūs aicinu, lai jūs saprastu savu kristīgo aicinājumu. Mīļotie bērni, Es jūs vadīju un vadu cauri šiem žēlastības laikiem, lai jūs spētu saprast un apzināties savu kristīgo aicinājumu. Svētie mocekļi mirstot liecināja: Es esmu kristietis, Es mīlu Dievu vairāk par visu. Mīļotie bērni, šodien aicinu arī jūs, lai jūs priecātos un kļūtu prieka pilni kristieši ar atbildības sajūtu dvēselē un, apzinoties to, ka Dievs ir jūs aicinājis, lai jūs īpašā veidā ietu ar priecīgi izstieptām rokām pretī tiem, kuri netic, lai viņi, uzlūkojot jūsu dzīves piemēru, spētu atrast ticību un iemantot Dieva mīlestību. Tādēļ lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, lai jūs sirds kļūtu atvērta un jūtīga uz Dieva vārdu.

 

25.12.1997.

Dārgie bērni! Arī šodien Es priecājos kopā ar jums un aicinu jūs uz labestību. Es ilgojos, lai katrs no jums nestu mieru  savā sirdī un meditētu par vārdiem: Es gribu, lai Dievs ieņem pirmo vietu manā dzīvē. Tādā veidā ikkatrs no jums kļūsiet svēti. Runājiet katram, mīļotie bērni, ka jūs ilgojaties dāvāt tam tikai labestību, un tad arī viņš atdarīs ar labestību, un tad labestība iemājos visu cilvēku sirdīs. Šodien vakarā, mani mīļotie bērni, Es jums atnesu visaugstāko labumu, manu Dēlu, kurš ir atdevis dzīvību par jūsu atpestīšanu. Tādēļ, mīļotie bērni, priecājieties un sniedziet savas rokas pretī Jēzum, kurš ir vienīgais, augstākais labums. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

1998

 

25.01.1998.

Dārgie bērni! Arī šodien Es esmu kopā ar jums un atkal no jauna jūs visus aicinu, lai šajā žēlastību laikā jūs censtos tuvoties Jēzum caur lūgšanu, īpaši lūdzu jūs uzņemties pašaizliedzības upurus. Mīļotie bērni, pārdomājiet un caur jūsu mazajiem upuriem pārdzīvojiet Jēzus ciešanas, kurš ir miris par ikkatru no jums. Jo vienīgi tad, ja jūs šādi tuvosieties Jēzum, jūs kļūsiet spējīgi saprast Viņa bezgalīgo mīlestību uz ikkatru no jums. Lūgšana un pašaizliedzības darbi panāks to, ka jūs kļūsiet aizvien vairāk atvērti ticības dāvanai un mīlestībai uz Baznīcu, un arī uz cilvēkiem, kuri jums līdzās. Es mīlu jūs visus un svētīju, un pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.02.1998.

Dārgie bērni! Šodien arī esmu kopā ar jums un atkal no jauna aicinu jūs, lai jūs tuvotos man lūgšanā. It īpaši aicinu jūs uz pašaizliedzību šajā žēlastības laikā. Bērniņi, pārdomājiet un pārdzīvojiet Jēzus ciešanas un nāvi, ņemot līdzdalību tajās, salikdami savus mazos ikdienas pašaizliedzības upurīšus par visiem cilvēkiem. Vienīgi tad, kad jūs pietuvosieties Jēzum, jūs sapratīsiet to bezgalīgo mīlestību, kāda Jēzum ir uz katru no jums. Lūdzoties un gavējot jūs kļūsiet vairāk atvērti ticības un mīlestības dāvanai uz Baznīcu un apkārtējiem cilvēkiem. Es mīlu jūs un svētīju. Pateicos, ka atbildat manam aicinājumam.

 

18.03.1998.

Mirjanas dzimšanas dienas vēstījums. Dievmātes ikdienas parādīšanās Mirjanai beidzās jau 1982. gada 25. decembrī. Toreiz, pēc pēdējā, desmitā noslēpuma uzticēšanas, Dievmāte Mirjanai apsolīja, ka Viņa Mirjanai parādīsies viņas dzimšanas dienā, 18. martā visā viņas dzīves laikā. Un tā tas notika arī šogad. Atklāsme ilga 4 - 5 minūtes. Dievmāte runāja ar viņu par noslēpumiem, svētīja visus klātesošos, un deva sekojošu vēstījumu:

Mīļie bērni! Es aicinu jūs būt manai Gaismai, lai apgaismotu visus tos, kuri vēl dzīvo tumsībā, lai piepildītu viņu sirdis ar mana Dēla Mieru! Pateicos, ka atbildat manam aicinājumam.

 

25.03.1998.

Dārgie bērni! Šodien atkal aicinu jūs uz gavēni un pašaizliedzību. Bērniņi, atsakieties no visa tā, kas traucē būt tuvāk Jēzum. It īpaši aicinu jūs; lūdzieties, jo tikai lūgšanā jūs spēsiet pasmelt spēkus, valdīt par savu gribu un atklāt Dieva gribu pat vismazākajās ikdienišķajās lietās. Bērniņi, jūsu ikdienas dzīve liecinās par to, vai jūs dzīvojat ar Jēzu, vai pretēji – esat nostājušies pret Jēzu un Viņa gribu. Bērniņi, Es gribu, lai jūs kļūtu mīlestības apustuļi. Mīlot, bērniņi, jūs sapratīsiet, ka piederat man. Pateicos, ka atbildat manam aicinājumam.

 

25.04.1998.

Dārgie bērni! Šodien aicinu, lai lūgšanā jūs atvērtos Dievam, līdzīgi kā zieds atveras rīta saules stariem. Bērniņi, lai jūsos nav baiļu, Es esmu kopā ar jums un aizbildinu Dieva priekšā par katru no jums, lai jūsu sirds pieņemtu atgriešanās dāvanu. Bērniņi, tikai tādā veidā jūs sapratīsiet, cik svarīga ir žēlastība šajos laikos, un Dievs kļūs jums tuvāks. Pateicos, ka atbildat manam aicinājumam.

 

25.05.1998.

Dārgie bērni! Šodien aicinu jūs ar lūgšanu un pašaizliedzības darbiem sagatavoties Svētā Gara pieņemšanai. Bērniņi, šis ir žēlastības laiks, tādēļ atkal no jauna jūs aicinu, lai savā sirdī jūs pieņemtu lēmumu izvēlēties Dievu Radītāju augstāk par visu. Atļaujiet Svētajam Garam, lai Viņš jūs pārveido. Atveriet jūsu sirdis, lai saskaņā ar visu to dzīvotu un uzklausītu, ko Svētais Gars jūsu dzīvē ir ieplānojis. Bērniņi, atļaujiet Svētajam Garam jūs vest patiesības un pestīšanas ceļā uz mūžīgo dzīvi. Pateicos, ka atbildat manam aicinājumam.

 

25.06.1998.

Dārgie bērni! Šodien ilgojos jums pateikties par to, ka dzīvojat saskaņā ar maniem vēstījumiem. Es svētīju jūs ar manu Mātes svētību un visus jūs atnesu, lai atdotu manam Dēlam Jēzum. Es pateicos, ka uzklausījāt manu aicinājumu.

 

25.07.1998.

Dārgie bērni! Šodien, bērniņi, aicinu jūs, lai lūdzoties jūs būtu tuvu Jēzum, lai caur personīgo pieredzi jūs spētu atklāt Dieva radības skaistumu. Jūs nevarat runāt, nedz dot liecību par lūgšanu, ja jūs paši nelūdzaties. Tādēļ, bērniņi, sirds klusumā palieciet ar Jēzu, lai Viņš ar savas mīlestības spēku pārvērstu jūsu sirdi. Šis laiks, bērniņi, ir žēlastības laiks jums, izmantojiet to, meklējot sev personīgās atgriešanās ceļu. Ja jums būs Dievs, tad jums būs viss. Pateicos, ka uzklausījāt manu aicinājumu.

 

25.08.1998.

Dārgie bērni! Šodien jūs aicinu, lai jūs aizvien vairāk tuvotos man. Es esmu jūsu Māte un mīlu jūs, un ilgojos, lai ikkatrs no jums kļūtu pestīts un būtu ar mani kopā paradīzē. Tādēļ, bērniņi, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, līdz visa jūsu dzīve kļūs par nemitīgu lūgšanu. Es pateicos, ka atbildat manam aicinājumam.

 

12.09.1998.

Jakova Colo stāstījums:

"11. septembrī, piektdienā, ikdienas parādīšanās laikā dievmāte sacīja, ka Viņa rīt man dos pēdējo noslēpumu, un lai Es tam lūgšanā sagatavojos.

 Sestdien, 12. septembrī, Dievmāte ieradās 11.15 pēc vietējā laika un svētīja mani kā parasti: "Lai ir slavēts Jēzus!" Dodot desmito noslēpumu, Dievmāte bija skumja. Tad ar laipnu smaidu Viņa man sacīja: "Dārgais bērns! Es esmu tava Māte un mīlu tevi bez jebkādiem nosacījumiem. No šodienas Es tev neparādīšos vairs katru dienu, bet tikai Ziemassvētkos, Mana Dēla Jēzus dzimšanas dienā. Neesi noskumis, jo kā Māte Es vienmēr būšu ar tevi un kā īsta Māte Es tevi nekad nepametīšu. Bet tu turpini tālāk sekot Mana Dēla ceļu, miera un mīlestības ceļu, un centieties būt uzticīgs misijai, kādu Es tev esmu devusi! Esi par piemēru kā tāds cilvēks, kurš iepazinis Dievu un Dieva mīlestību! Lai cilvēki tevī vienmēr redz piemēru tam, kā Dievs palīdz ļaudīm un kā Viņš darbojas caur tiem. Es svētu tevi ar Savu Mātes svētību, un Es pateicos, ka atsaucies manam aicinājumam."

Parādīšanās beidzās 11.45 Draudzes prāvests pastāstīja, ka vēlāk Jakovs ilgi raudājis.

 

25.09.1998.

Dārgie bērni! Šodien aicinu jūs, lai jūs būtu mani liecinieki, dzīvojot savu tēvu ticībā. Bērniņi, jūs meklējat zīmes un aicinājumus, bet neredzat, ka Dievs aicina jūs pirms katra saules lēkta no rīta, lai jūs atgrieztos uz patiesības un izglābšanās ceļa. Bērni, jūs daudz runājat par savu atgriešanos, bet maz darāt. Tādēļ atgriezieties pie Dieva un sāciet dzīvot pēc mana aicinājuma ne tikai vārdos, bet savā dzīvē, un tad jums, maniem bērniem, būs spēks, ja būsiet stingri un patiesi ticīgi savā sirdī. Pateicos, ka atbildat uz maniem aicinājumiem.

 

25.10.1998.

Dārgie bērni! Šodien aicinu jūs tuvoties manai Bezvainīgajai Sirdij. Aicinu jūs, lai jūs savās ģimenēs atjaunotu pirmo dienu dedzību, kad aicināju jūs uz gavēni, lūgšanu un atgriešanos. Bērniņi, jūs pieņēmāt manu aicinājumu ar atvērtu sirdi, kaut arī nesapratāt, ko nozīmē lūgšana.

 

25.11.1998.    

Dārgie bērni! Šodien Es aicinu, lai jūs sagatavotos Jēzus atnākšanai. Īpašā veidā sagatavojiet savas sirdis. Lai svētās Grēksūdzes Sakraments ir jūsu pirmais darbs atgriešanās ceļā, un tad, dārgie bērni, pieņemiet savā sirdī lēmumu izvēlēties svētuma ceļu. Lai jūsu atgriešanās un jūsu izvēle par svētumu notiek šodien, nevis rīt. Es, bērniņi, visus jūs aicinu pestīšanas ceļā un gribu jums parādīt ceļu uz paradīzi. Tādēļ, bērniņi, esiet mani un kopā ar savu Debesu Māti izvēlieties svētumu. Bērniņi, ar nopietnību pieņemiet aicinājumu lūgties un lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties. Pateicos, ka atsaucāties uz manu aicinājumu.

 

25.12.1998.

Dārgie bērni! Jēzus Kristus Dzimšanas svētku priekā Es gribu jūs svētīt ar savu Mātes svētību. Bērniņi, īpašā veidā dodu jums mana Jēzus svētību. Lai Jēzus piepilda jūs ar savu dievišķo mieru. Bērniņi, šodien, šais laikos, jums nav miera, bet jūs slāpstat pēc tā, tādēļ šajā dienā kopā ar manu Dēlu Jēzu Es jūs aicinu – lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, jo bez lūgšanas jums nebūs prieka, nedz miera, nedz nākotnes. Jūs tiecaties iegūt mieru, jūs meklējat to, bet Dievs - vienīgi Viņš ir patiesais jūsu miers. Pateicos, ka uzklausāt manu aicinājumu.

 

25.12.1998.

Dievmātes vēstījums Jakovam. Parādīšanās sākās 11.50 un ilga 12 min. Dievmāte bija priecīgā un sveicināja Jakovu kā parasti: "Slavēts Jēzus!" Viņa sacīja:

Mīļie bērni! Šodien, Mana Dēla dzimšanas dienā Mana sirds pārplūst neizmērojamā priekā, mīlestībā un mierā. Kā jūsu Māte Es vēlos, lai katra sirds jūt to pašu prieku, mīlestību un mieru. Tādēļ nebaidieties atvērt savu sirdi un pilnībā uzticēt sevi Jēzum, jo tikai tā Viņš varēs ieiet jūsu sirdī un piepildīt to ar mīlestību, mieru un prieku! Es jūs svētīju ar savu Mātes svētību!

 

1999

 

25.01.1999.

Dārgie bērni! Atkal no jauna jūs aicinu uz lūgšanu. Jūs nevarat aizbildināties, ka daudz darba, ja daba vēl guļ dziļā miegā. Atveriet sevi lūgšanā. Atjaunojiet lūgšanu savās ģimenēs. Lieciet Svētos Rakstus redzamā vietā savā ģimenē, lasiet tos, pārdomājiet un mācieties saprast, cik ļoti Dievs mīl savu tautu. Viņa mīlestība parādās arī šajā laikā, kad Viņš jums sūtīja mani, lai Es jūs aicinātu iet glābšanas ceļu.. Pateicos, ka uzklausāt manu aicinājumu.

 

25.02.1999.

Dārgie bērni! Arī šobrīd esmu kopā ar jums, lai īpašā veidā pārdomātu un savā sirdī līdz dzīvotu Jēzus ciešanām. Bērniņi, atveriet savu sirdi un atdodiet man visu, kas ir tajā: iepriecinājumus, bēdas un ikkatras, pat vismazākās sāpes, lai Es varētu tās upurēt Jēzum, un Viņš savas bezgalīgās mīlestības spēkā tās sadedzinās un pārvērtīs jūsu skumjas savas Augšāmcelšanās priekā. Tādēļ, bērniņi, aicinu jūs, lai jūsu sirds īpašā veidā atveras lūgšanā, lai caur lūgšanu jūs kļūtu Jēzus draugi. Pateicos, ka atsaucaties manam aicinājumam.

 

18.03.1999.

Mirjanas dzimšanas dienas gadskārtējais vēstījums.

Mīļie bērni! Es vēlos, lai jūs uzticat savas sirdis Man, lai Es jūs varētu vest uz gaismu un mūžīgo dzīvi. Es negribu, lai jūsu sirdis klejotu šodienas tumsā! Es jums palīdzēšu. Es būšu ar jums šinī Dieva mīlestības un žēlastības ceļā. Kā Māte Es lūdzu jūs Man atļaut to darīt.  Pateicos, ka atbildat manam aicinājumam.

 

25.03.1999.

Dārgie bērni! Aicinu jūs uz lūgšanu ar sirdi. Īpaši, bērniņi, aicinu jūs lūgties par grēcinieku atgriešanos, to, kuri ar naida un ikdienas zaimu zobenu pārdur manu un mana Dēla Jēzus Sirdi. Lūdzieties, bērniņi, lai viņi, kuri negrib pazīt Dieva mīlestību, atgrieztos Baznīcā. Lūdzieties, lai viņi atgriežas, lai Baznīca augšāmceltos mīlestībā. Tikai ar mīlestību un lūgšanu, bērniņi, varēsiet izdzīvot laiku, kurš jums dots priekš atgriešanās. Lai jums Dievs ir pirmajā vietā, lai Augšāmcēlies Jēzus kļūst par jūsu draugu. Pateicos, ka uzklausāt manus aicinājumus.

 

25.04.1999.

Dārgie bērni! Es atkal jūs aicinu uz lūgšanu. Bērniņi, esiet priecīgi miera un mīlestības nesēji šajā nemierīgajā pasaulē. Ar gavēni un lūgšanu aplieciniet, ka esat mani un dzīvojat pēc maniem vēstījumiem. Lūdzieties un meklējiet. Es lūdzos un aizbildinu par jums pie Dieva, lai jūs atgrieztos, lai jūsu dzīve un jūsu darbība vienmēr būtu kristīga. Pateicos, ka atsaucaties maniem aicinājumiem.

 

25.05.1999.

Dārgie bērni! Šodien atkal aicinu, lai jūs atgrieztos un aizvien stiprāk ticētu Dievam. Bērniņi, jūs meklējat mieru un lūdzaties visdažādākos veidos, bet vēl neesat atdevuši savu sirdi Dievam, lai Viņš to piepildītu ar savu mīlestību. Lūk, tādēļ Es esmu kopā ar jums, lai jūs pamācītu un tuvinātu jūs Dieva mīlestībai. Ja jūs iemīlēsiet Dievu pāri visam, tad viegli jums kļūs lūgties un atvērt savu sirdi. Pateicos, ka atbildat uz maniem aicinājumiem.

 

24.06.1999.

Dievmāte bija klātesoša lielam skaitam sapulcējušos cilvēku, kas kopā lūdzās Parādīšanās kalnā. Vēlāk Viņa ar vizionāru Ivanu nodeva ļaudīm īsu vēstījumu:

Mīļie bērni, atcerieties šo dienu! Atgriezieties atmiņās 1981. gadā un domājiet par to šonakt, un rīt Māte jums dos vēstījumu, jaunu vēstījumu!"

Ivans sacīja, ka Dievmātes mīlestība uz ļaudīm nav ne ar ko salīdzināma, tik liela tā ir.

 

25.06.1999.

Dievmātes gadskārtējais vēstījums Ivankai (Kosovas krīzes laikā)

Mīļie bērni, pateicieties Manam Dēlam par visām žēlastībām, ko Viņš jums ir devis! Lūdzieties par mieru, lūdzieties par mieru, lūdzieties par mieru!

 

25.06.1999.

Šodien, dārgie bērni, Es pateicos jums par to, ka jūs dzīvojat saskaņā ar maniem vēstījumiem un ar savu dzīvi liecināt par šiem vēstījumiem. Bērniņi, esiet stipri un lūdzieties, lai lūgšanā jūs spētu smelties spēku un prieku. Tikai tādā veidā jūs spēsiet piederēt man un Es spēšu jūs vadīt pa pestīšanas ceļu. Bērniņi, lūdzieties un ar savu dzīvesveidu lieciniet par manu klātbūtni šeit. Lai katra diena jums būtu priecīga liecība par Dieva mīlestību. Pateicos, ka atsaucaties maniem aicinājumiem.

 

25.07.1999.

Dārgie bērni! Arī šodien priecājos kopā ar jums un visus jūs aicinu uz lūgšanu ar sirdi. Aicinu jūs, bērniņi, lai jūs pateiktos kopā ar mani Dievam par žēlastībām, kuras jums caur mani tiek dotas. Es vēlos, lai jūs saprastu, ka Es esmu šeit ne tādēļ, lai radītu tikai lūgšanu vietu, bet arī siržu satikšanās vietu. Es vēlos, lai mūsu sirdis – Mana Sirds, Jēzus un jūsu sirds pārtaptu vienā miera un mīlestības sirdī. Tāpēc, bērniņi, lūdzieties un priecājieties par visu, ko Dievs jums dod, neskatoties uz to, ka sātans rada strīdus un nemieru. Es esmu ar jums un vadu jūs visus mīlestības ceļā. Pateicos, ka atsaucaties maniem aicinājumiem.

 

25.08.1999.

Dārgie bērni! Arī šodien jūs aicinu, lai uzlūkojot dabas krāsainību, jūs slavētu Dievu Radītāju. Pat caur katru vismazāko ziediņu Radītājs runā par savu brīnišķo skaistumu un par mīlestības dziļumu, kurā jūs esat radīti. Bērniņi, lai lūgšana plūst no jūsu sirds kā svaigs ūdens no dzidra avota. Lai kviešu lauki jums stāsta par Dieva žēlsirdību attiecībā uz katru radību. Tādēļ atjaunojiet lūgšanu pateicībā par visu, ko Dievs jums dod. Pateicos, ka uzklausāt manu aicinājumu.

 

25.09.1999.

Dārgie bērni! Šodien atkal Es aicinu, lai jūs kļūtu mana miera nesēji; īpaši šais laikos, kad tiek runāts, it kā Dievs būtu tālu, bet īstenībā Viņš ir jums tuvāk, nekā jebkad agrāk. Es aicinu jūs atjaunot lūgšanu savās ģimenēs, lasot Svētos Rakstus, un iemantot prieka pieredzi, sastopoties ar Dievu, kurš bezgalīgi mīl savu radību. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

25.10.1999.

Dārgie bērni! Neaizmirstiet: šis ir žēlastības laiks - tādēļ lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

25.11.1999.

Dārgie bērni! Šodien atkal Es aicinu jūs uz lūgšanu. Šajā žēlastību laikā lai krusts jums kļūst ceļa rādītājs uz mīlestību un kopību, caur kuru atnāks īstais miers. Tāpēc, bērniņi, lūdzaties, sevišķi šajā laikā, lai jūsu sirdīs dzimst mazais Jēzus, miera nesējs. Tikai caur lūgšanu jūs kļūsiet mani miera apustuļi šajā nemierīgajā pasaulē. Tāpēc lūdzieties, kamēr lūgšana jums kļūst par prieku. Es pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

Dievmātes vēstījums Jakovam Colo 25.12.1999.

Parādīšanās sākās 15.00 un ilga 10 minūtes. Dieva Māte atnāca priecīga, tērpta zeltītās drēbēs ar bērniņu Jēzu uz rokām. Runāja par noslēpumiem un visus svētīja. Deva vēstījumu:

Dārgie bērni!

Šodien, mana Dēla dzimšanas dienā, kad mana sirds piepildīta ar neizmērojamu prieku un mīlestību, aicinu, lai jūs pilnīgi atvērtos un pilnīgi atdotos Dievam. Izmetiet ārā no savas sirds visu tumsību un atļaujiet Dieva gaismai un Dieva mīlestībai ienākt jūsu sirdī, lai tā iemājotu tajā mūžīgi. Esiet Dieva gaismas un mīlestības nesēji visiem cilvēkiem, tā, lai visi spētu sajust jūsos un pieredzēt caur jums patiesu gaismu un mīlestību, kādu vienīgi Dievs spēj dot. Es svētīju jūs ar savu Mātes svētību.

 

25.12.1999.

Dārgie bērni! Šis ir žēlastības laiks. Bērniņi, šodien īpašā veidā kopā ar Jēzus bērnu, kuru nesu savās rokās, dodu jums iespēju pieņemt lēmumu izvēlēties mieru. Kā atbilde nopietnam jūsu “Jā” vārdam par mieru un lēmumam izvēlēties Dievu, jums atvērsies jauna miera iespēja. Bērniņi, vienīgi tad šī gadsimta laiks būs jums miera un labklājības laiks. Tādēļ atvēliet mazajam jaunpiedzimušajam Jēzum pirmo vietu savā dzīvē un Viņš jūs vadīs pestīšanas ceļā. Pateicos, ka atbildat manam aicinājumam.

 

2000

 

25.01.2000.

Dārgie bērni! Aicinu jūs, bērniņi, uz nepārtrauktu lūgšanu. Ja jūs lūdzaties, jūs esat tuvāk Dievam un Viņš jūs vadīs miera un pestīšanas ceļā. Tādēļ šodien aicinu, lai jūs dāvātu mieru arī līdzcilvēkiem. Vienīgi Dievā ir patiesais miers. Atveriet savas sirdis un kļūstiet miera dāvātāji citiem, un cilvēki jūsos un caur jums atklās mieru. Un tā jūs liecināsiet par Dieva mieru un mīlestību, kādu Viņš jums dāvā. Pateicos, ka atbildat manam aicinājumam.

 

25.02.2000.

Dārgie bērni! Pamostieties no neticības un grēka miega, jo šis vēl ir žēlastības laiks, kuru Dievs jums dāvā. Izmantojiet šo laiku, ilgojoties no Dieva saņemt dziedināšanas žēlastību savai sirdij, lai jūs spētu ar sirdi raudzīties uz Dievu un cilvēku. Lūdzieties īpaši par tiem, kuri vēl nepazīst Dieva mīlestību un lieciniet ar savu dzīvi, lai arī viņi varētu iepazīt Dievu un Viņa neizmērojamo mīlestību. Pateicos, ka uzklausāt manu aicinājumu.

 

18.03.2000.

Dievmātes gadskārtējā parādīšanās Mirjanai:

Dārgie bērni! Nemeklējiet veltīgi mieru un laimi sliktās vietās un sliktās lietās! Nepieļaujiet, ka jūsu sirdis kļūtu smagas, mīlot tukšību un iznīcību! Piesauciet Mana Dēla Vārdu! Pieņemiet Viņu savā sirdī! Tikai Mana Dēla Vārdā jūs savā sirdī sajutīsiet īstu laimi un mieru! Tikai tādā veidā jūs iepazīsiet Dieva Mīlestību un dosiet To tālāk! Es jūs aicinu būt Maniem apustuļiem!

Parādīšanās sākās 9.55 no rīta un ilga apmēram 5 min. Dievmāte lūdzās par ikvienu un svētīja ikvienu. Mirjana īpaši stādīja priekšā slimos. Šoreiz Dievmāte nerunāja neko par noslēpumiem.

 

25.03.2000.

Dārgie bērni!  Lūdzieties un izmantojiet šo laiku, tādēļ ka šis ir žēlastības laiks. Es esmu ar jums un Dieva priekšā aizbildinu par ikvienu no jums, lai jūsu sirds atvērtos Dievam un Dieva mīlestībai. Bērniņi, lūdzieties nemitīgi, iekams lūgšana kļūs jūsu sirds iepriecinājums. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

25.04.2000.

Dārgie bērni!   Aicinu jūs arī šodien uz atgriešanos. Jūs pārlieku rūpējaties par materiālajām lietām, un maz par garīgajām. Atveriet savas sirdis un no jauna strādājiet vairāk pie personiskās atgriešanās. Ik dienas nolemiet veltīt laiku Dievam un lūgšanai, līdz lūgšana kļūs jums par prieka pilnu satikšanos ar Dievu. Vienīgi tā jūsu dzīvei būs jēga un ar prieku jūs sāksiet pārdomāt par mūžīgo dzīvi. Pateicos, ka atsaucaties manam aicinājumam.

 

25.05.2000.

 Dārgie bērni! Priecājos ar jums un šai žēlastības laikā aicinu jūs uz garīgu atjaunotni. Lūdzieties, bērniņi, lai Svētais Gars iemājo jūsos visā pilnībā, lai sirds priekā jūs spētu dot liecību tiem, kuri vēl ir tālu no ticības. Īpaši, bērniņi, lūdziet Svēta Gara dāvanas, lai mīlestības garā ikkatru dienu un katrā situācijā jūs būtu tuvāk līdzcilvēkam, un gudrībā un mīlestībā pārvarētu visas grūtības. Es esmu ar jums un aizbildinu par katru no jums pie Jēzus. Pateicos, ka atsaucāties uz manu aicinājumu.

 

25.06.2000.

Dārgie bērni! Šodien aicinu jūs uz lūgšanu. Tam, kurš lūdzas, nav baiļu no nākotnes. Bērniņi, neaizmirstiet: Es esmu ar jums un visus jūs mīlu. Pateicība jums, ka atbildat manam aicinājumam.

 

25.06.2000.

Dievmātes gadskārtējā parādīšanās Ivankai. Parādīšanās ilga 7 min un Ivanka šinī laikā atradās savas ģimenes mājā. Atklāsmes brīdī ar Ivanku kopā bija tikai viņas ģimene: vīrs un trīs bērni. Dievmāte deva sekojošu vēstījumu:

Es jums stādījis priekšā kā "Miera Karaliene". Atkal Es jūs aicinu uz mieru, gavēni, lūgšanu. Atjaunojiet ģimenes lūgšanu un saņemiet Manu svētību!

Ivanka sacīja, ka Dievmāte bijusi priecīga un runājusi ar viņu par sesto noslēpumu.

 

25.07.2000.

Dārgie bērni! Neaizmirstiet, ka jūs šeit uz zemes esat ceļā uz mūžību un jūsu mājas ir debesis. Tādēļ, bērniņi, esiet atvērti Dieva mīlestībai, un atmetiet patmīlību un grēku. Lai vienīgais jūsu iepriecinājums ir atklāt Dievu ikdienas lūgšanā. Tādēļ izmantojiet šo laiku un lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, Dievs ir jums tuvu lūgšanā un caur lūgšanu. Pateicos, ka atbildat manam aicinājumam.

 

25.08.2000.

Dārgie bērni! Es ilgojos ar jums dalīties savā priekā. Manā Bezvainīgajā Sirdī Es jūtu, ka daudzi no jums, lūdzoties un atgriežoties, jau ir cieši saistīti ar mani un īpašā veidā savās sirdīs nes manas Bezvainīgās Sirds uzvaru. Es vēlos jums pateikties un iedvesmot aizvien vairāk strādāt Dieva un Viņa Valstības labā Svētā Gara mīlestībā un spēkā. Es esmu ar jums un svētīju jūs ar manu Mātes svētību. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

25.09.2000.

Dārgie bērni! Šodien aicinu jūs, lai jūsu sirdis atvērtos lūgšanai. Lai lūgšana jums pārvēršas priekā. Atjaunojiet lūgšanu savās ģimenēs un veidojiet lūgšanu grupas un tā jūs lūgšanā saņemsiet prieku un vienotību. Jums visiem, kuri lūdzas un piedalās lūgšanu grupās, sirdis atveras Dieva gribai un jūs esat prieka pilni Dieva mīlestības liecinieki. Es esmu kopā ar jums, jūs visi esat manā sirdī un svētīju jūs ar manu Mātes svētību. Pateicos, ka atbildat manam aicinājumam.

 

25.10.2000.

Dārgie bērni! Šodien ilgojos jums atvērt manu mātišķo Sirdi un aicinu jūs visus lūgties manos nodomos. Es ilgojos, lai jūs atjaunotu lūgšanu un aicinu uz gavēni, lai to veltītu manam Dēlam Jēzum nākot jaunajam laikam – atmodas laikam. Šajā jubilejas gadā man atveras daudzas sirdis un Baznīca atjaunojas Garā. Es priecājos kopā ar jums un slavēju Dievu par šo dāvanu, un jūs, mani mīļie bērni, Es atkal aicinu: lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, līdz lūgšana jums kļūs par iepriecinājumu. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

25.11.2000.

Dārgie bērni! Šodien, kad jums debesis īpašā veidā ir tik tuvu, aicinu jūs uz lūgšanu, lai pateicoties lūgšanai jūs atvēlētu Dievam pirmo vietu. Bērniņi, šodien esmu jums tuvu un svētīju ikkatru no jums ar manu Mātes svētību, lai jums būtu stiprinājums un mīlestība dēļ ikkatra cilvēka, kuru sastopat savā zemes dzīvē un lai jūs spētu dāvāt Dieva mīlestību. Priecājos kopā ar jums un ilgojos jums pasacīt, ka jūsu brālis Slavko ir piedzimis debesīm un aizbildina par jums. Pateicos, ka atbildat manam aicinājumam.

 

25.12.2000.

Dārgie bērni! Šodien, kad Dievs man ļāvis, ka varu būt kopā ar jums, nesot mazo Bērnu Jēzu rokās, priecājos kopā ar jums un pateicos Dievam par visu, ko Viņš darījis šajā jubilejas gadā. Īpaši pateicos Dievam par visiem, kuri, saņemot Dieva aicinājumu, pilnībā devuši  JĀ vārdu Dievam. Es svētīju jūs visus ar manu Mātes svētību un jaunpiedzimušā Jēzus svētību. Lūdzos par jums visiem, lai jūsu sirdīs dzimst prieks, lai priecīgi jūs nestu citiem to prieku, kāds šodien ir manī. Šajā bērnā nesu jums jūsu siržu Pestītāju, to, kurš jūs aicina uz svētu dzīvi. Pateicos, ka uzklausāt manu aicinājumu.

 

25.12.2000.(Jakovam Colo 25.decembrī)

Dārgie bērni! Šodien, kad ir piedzimis Jēzus, Viņš ar savu piedzimšanu atnes jums neizmērojamu prieku, mīlestību un mieru. Īpašā veidā tāpēc jūs aicinu, lai jūs sacītu Jēzum savu Jā vārdu. Atveriet savas sirdis, lai Jēzus ienāktu tajās, iemājotu jūsu sirdīs un varētu sākt savu atpestīšanas darbu pasaulē arī caur jums. Tikai tad jūs spēsiet saprast Dieva mīlestības, prieka un miera patieso skaistumu. Dārgie bērni, priecājieties par Jēzus dzimšanu un lūdzieties par tām sirdīm, kuras nav vēl atvērušās Jēzus mīlestībai, lai Jēzus varētu ienākt arī viņos, katrā tādā sirdī un darīt savu atpestīšanas darbu caur visām sirdīm. Lai katrs cilvēks kļūst kā patiesas cilvēcības attēls, caur kuru darbojas Dievs.   

 

2001

 

25.01.2001.

Dārgie bērni!  Šodien aicinu, lai jūs ar vēl lielāku sajūsmu atjaunotu lūgšanu un gavēni, iekams lūgšana kļūst jums par prieka avotu. Bērniņi, tam, kurš lūdzas, nav baiļu no nākotnes, un tas, kurš gavē, nebaidās no ļaunuma. Atkārtoju jums vēlreiz: vienīgi caur lūgšanu un gavēni ir iespējams apturēt karus, jūsu neticības un baiļu no nākotnes nemieru. Bērniņi, Es esmu ar jums un pamācu jūs: jūsu miers un cerība ir Dievā. Tādēļ tuvojieties Dievam un atvēliet Viņam pirmo vietu jūsu dzīvē. Pateicos, ka atbildat manam aicinājumam.

 

25.02.2001.

Dārgie bērni! Šis ir žēlastības laiks. Tādēļ lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, iekams spēsiet aptvert Dieva mīlestību uz ikvienu no jums. Pateicos, ka atsaucāties uz manu aicinājumu.

 

25.03.2001.

Dārgie bērni! Vienlīdz šodien jūs aicinu, lai jūs atvērtos lūgšanai. Bērniņi, jūs dzīvojat laikos, kad Dievs dāvā jums lielas žēlastības, bet jūs neprotat tās izmantot. Jūs rūpējaties par visu ko citu, bet vismazāk par dvēseles pestīšanu un garīgo dzīvi. Pamostieties no šī mokošā jūsu dvēseles miega un pasakiet Dievam ar visiem spēkiem JĀ vārdu. Pieņemiet atgriešanās un dzīves svētuma lēmumu. Bērniņi, Es esmu ar jums, un aicinu jūs uz dvēseles pilnību, un lai jūs pilnīgā mīlestībā darītu visu, ko darāt. Pateicos, ka atbildat manam aicinājumam.

 

25.04.2001.

Dārgie bērni! Arī šodien jūs aicinu uz lūgšanu. Bērniņi, lūgšana dara brīnumainas lietas. Kad esat noguruši un slimi un neredzat jēgu savai dzīvei, ņemiet Rožukroni un lūdzieties; lūdzieties, iekams lūgšana kļūst kā priecīga sastapšanās ar jūsu Pestītāju. Esmu ar jums, aizbildinu un lūdzos, bērniņi, par jums. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

25.05.2001.

Dārgie bērni!  Šai žēlastības laikā aicinu jūs uz  lūgšanu. Bērniņi, jūs strādājiet daudz, bet bez Dieva svētības. Pielūdziet un meklējiet Svētā Gara gudrību, lai Viņš jūs vada šai laikā, lai jūs saprastu un dzīvotu šī laika žēlastībā. Atgriezieties, bērniņi, un sirds klusumā stājieties ceļos. Atvēliet Dievam vietu jūsu būtības centrā, lai jūs varētu priecīgi liecināt par skaistumu, ko Dievs pastāvīgi sniedz jums jūsu dzīvē. Pateicos, ka atbildat manam aicinājumam.

 

25.06.2001.

Dārgie bērni!  Esmu ar jums un svētīju visus jūs ar manu Mātes svētību. Īpaši šajā laikā, kad Dievs dod jums  žēlastību pārpilnību, lūdzieties un meklējiet Dievu caur Mani. Dievs sniedz jums lielas žēlastības, tāpēc bērniņi, izmantojiet šo žēlastības laiku un piekļaujieties Manai Sirdij, lai Es varu jūs vadīt pie mana Dēla Jēzus. Pateicos, ka atbildat manam aicinājumam.

 

25.07.2001.

Dārgie bērni!  Šajā žēlastības laikā aicinu, lai jūs vēl vairāk tuvotos Dievam, īpaši caur jūsu lūgšanu. Izmantojiet atpūtas laiku un dodiet jūsu dvēselei un jūsu acīm atpūtu Dievā. Atrodiet mieru dabā un jūs atklāsiet Dievu Radītāju, kuru jūs varēsiet slavēt par visu, ko Viņš radījis, un tādā veidā jūsu sirdī radīsies prieks. Pateicos, ka atbildat manam aicinājumam.

 

25.08.2001.

Dārgie bērni! Šodien aicinu jūs visus pieņemt lēmumu kļūt svētiem. Bērniņi, lai svētums ir vienmēr pirmajā vietā jūsu domās un katrā situācijā, darbā un sarunās. Tā ienesiet svētumu praktiskajā ikdienā, tad lēnām un  pamazām, solīti pa solītim, lūgšana un lēmums kļūt svētiem ienāks arī jūsu ģimenēs. Esiet patiesi prasīgi paši pret sevi un nepiesaistieties materiālajām lietām, bet gan Dievam. Bērniņi, neaizmirstiet, ka jūsu dzīve ir īslaicīga kā zieda mūžs. Pateicos, ka atbildat manam aicinājumam.

 

25.09.2001.

Dārgie bērni! Arī šodien aicinu jūs uz lūgšanu, īpaši šodien, jo sātans grib karu un naidu. Bērniņi, atkal no jauna Es jūs aicinu, bērniņi, lūdzieties un gavējiet, lai Dievs jums dotu mieru. Dodiet liecību par mieru ikkatrai sirdij un esiet miera nesēji šai nemiera pilnajai pasaulei. Esmu ar jums un aizbildinu pie Dieva par katru no jums. Bet lai jūsos nav baiļu, tādēļ ka tas, kurš lūdzas, nebaidās no ļaunuma un  viņa sirdī nav naida. Pateicos jums, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

25.10.2001.

Dārgie bērni! Arī šodien aicinu, lai jūs lūgtos ar visu sirdi un mīlētu viens otru. Bērniņi, jūs esat izvēlēti, lai dotu liecību par mieru un prieku. Ja nav miera, lūdzieties un jūs to saņemsit. Bērniņi, caur jums un jūsu lūgšanām miers nāks un plūdīs pār pasauli. Tādēļ, bērniņi, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, tādēļ ka lūgšana dara brīnumus cilvēku sirdīs un pasaulē. Es esmu ar jums un pateicos Dievam par katru no jums, kurš ar nopietnību ir pieņēmis aicinājumu lūgties un dzīvo ar lūgšanu. Pateicos, ka atbildat manam aicinājumam.

 

25.11.2001.

Dārgie bērni! Šai žēlastības laikā atkal no jauna aicinu jūs uz lūgšanu. Bērniņi, lūdzieties un sagatavojiet savas sirdis Miera Karaļa atnākšanai, lai Viņš ar savu svētību dāvātu mieru visai pasaulei. Nemiers ir iemājojis sirdīs un naids ir pārņēmis pasauli. Tādēļ jūs, kuri dzīvojat saskaņā ar maniem vēstījumiem, esiet gaisma un šai neticīgai pasaulei pretī izstieptās rokas, lai visi spētu pazīt Mīlestības Dievu. Neaizmirstiet, bērniņi, Es esmu ar jums un visus jūs svētīju. Pateicos, ka atbildat manam aicinājumam.

 

25.12.2001.

Dārgie bērni! Šodien aicinu jūs un mudinu lūgšanai par mieru. Īpaši aicinu jūs šodien, kad savās rokās nesu jums jaundzimušo Jēzu, lai jūs vienotos ar Viņu caur lūgšanu un kļūtu kā zīme šai nemiera pilnajai pasaulei. Pamudiniet viens otru, bērniņi, uz lūgšanu un mīlestību. Lai jūsu ticība kļūst kā pamudinājums citiem vairāk mīlēt un ticēt. Jūs visus Es svētīju un aicinu, lai jūs būtu tuvāk manai Sirdij un mazā Jēzus Sirdij. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

2002

 

25.01.2002.

Dārgie bērni! Šajā laikā, kad jūs vēl atskatāties uz aizritējušo gadu, aicinu jūs, bērniņi, lai jūs ielūkotos savas sirds dziļumos un pieņemtu lēmumu būt tuvāk Dievam un lūgšanai. Bērniņi, jūs esat vēl pārlieku saistīti ar zemes lietām, un maz ar garīgo dzīvi. Lai mans šīsdienas aicinājums kļūst jums pamudinājums izvēlēties Dievu un atgriešanos ik dienu. Bērniņi, jūs nespēsit atgriezties, ja neatmetīsiet grēkus, lai izvēlētos Dieva un tuvākā mīlestību. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

25.02.2002.

Dārgie bērni! Šajā žēlastības laikā aicinu, lai jūs kļūstat Jēzus biedri. Lūdzaties par mieru jūsu sirdīs un strādājiet pie personīgās atgriešanās. Bērniņi, tikai tā jūs varēsiet kļūt miera un Jēzus mīlestības liecinieki pasaulē. Esiet atvērti lūgšanā un lai lūgšana jums kļūst nepieciešamība. Atgriezieties, bērniņi, un  strādājiet, lai jūsu dvēsele cik iespējams pilnīgāk iepazītu Jēzu un Viņa mīlestību. Esmu jums klāt un visus jūs svētīju. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

25.03.2002.

Dārgie bērni! Šodien aicinu, lai jūs  vienotos ar Jēzu lūgšanā. Atveriet Viņam savu sirdi un dāviniet Viņam visu, kas tajā ir: prieku, bēdas, cilvēcisko vājumu. Lai šis laiks jums ir žēlastības laiks. Lūdzieties, bērniņi, lai katrs jūsu acumirklis piederētu Jēzum. Esmu ar jums un aizbildinu par jums.  Pateicos, ka atsaucāties uz manu aicinājumu.

 

25.04.2002.

Dārgie bērni! Priecājieties kopā ar mani šajā pavasara laikā, kad visa daba mostas un jūsu sirdis gaida pārmaiņas. Atverieties dvēselē, bērniņi, un lūdzieties. Neaizmirstiet, ka Es esmu kopā ar jums un gribu jūs vadīt pie mana Dēla, lai Viņš jūs apdāvinātu ar patiesu mīlestību uz Dievu un ar visu to, kas no Dieva nāk. Atverieties lūgšanai, un lūdziet Dievu par jūsu siržu atgriešanos, bet Kungs redz visas jūsu vajadzības un rūpēsies par tām. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

25.05.2002.

Dārgie bērni! Šodien aicinu, lai jūs lūgšanai atvēlētu pirmo vietu jūsu dzīvē. Lūdzieties, bērniņi, un lai lūgšana kļūst jūsu dvēseles prieks. Es esmu ar jums un aizbildinu par jums visiem, bet jūs, bērniņi, kļūstiet par prieka pilniem manu vēstījumu nesējiem. Lai dzīve vienotībā ar Mani ir jūsu prieks. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

25.06.2002.

Dārgie bērni! Šodien lūdzos par jums un kopā ar jums, lai Svētais Gars jums palīdz un stiprina jūsu ticību, lai jūs vēl nopietnāk pieņemtu vēstījumus, kurus jums dodu šeit, šai svētajā vietā. Bērniņi, aptveriet, ka šis ir žēlastības laiks katram no jums, un kopā ar mani, bērniņi, jūs esat drošībā. Es ilgojos vadīt jūs visus svētuma ceļā. Dzīvojiet saskaņā ar maniem vēstījumiem un īstenojiet dzīvē katru vārdu, kuru jums dodu. Lai tie kļūst jums dārgi, tādēļ, ka nākuši no debesīm. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

Ikgadējais Dievmātes vēstījums vizionārei Ivankai

 25.06.2002. - vizionāre Ivanka Ivankovića Eleza saņēma īpaši viņai teikto ikgadējo Dievmātes vēstījumu 25. jūnijā 2002. Vizionāri Vicka, Marija un Ivans vēstījumus saņem ik dienas, Mirjana, Ivanka un Jakovs vēstījumus saņem vienu reizi gadā.

Ivanka pēdējo ikdienas vēstījumu saņēma 7. jūnijā 1985. Dievmāte Ivankai, uzticot viņai pēdējo, desmito noslēpumu, teica, ka visas savas dzīves laikā Ivanka saņems vēstījumu ik gadus Dievmātes parādību gadadienā. Tā bija arī šogad. Ivankas tikšanās ar Dievmāti ilga 6 minūtes, Ivanka atradās savā ģimenes mājā. Vēstījuma laikā mājās bija viņas vīrs un trīs bērni. Dievmāte deva sekojošu vēstījumu:

«Dārgie bērni, nemitīgi lūdzieties. Lūdzieties par mieru, mieru, mieru.»

Dievmāte Ivankai stāstīja ko no savas dzīves un visus svētīja ar savu Mātes svētību. Dievmāte bija priecīga.

 

25.07.2002.

Dārgie bērni! Šodien Es priecājos kopā ar jūsu aizbildni un aicinu, lai jūs būtu atvērti Dieva gribai tā, lai jūsos un caur jums cilvēkos, kurus ikdienas dzīvē satiekat, augtu ticība. Bērniņi, lūdzieties visi, līdz lūgšana jums kļūs iepriecinājums. Lūdziet savus svētos aizbildņus, lai jums palīdz augt mīlestībā uz Dievu. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

25.08.2002.

Dārgie bērni! Arī šodien esmu kopā ar jums lūgšanā, lai Dievs jums dotu aizvien stiprāku ticību. Bērniņi, jūsu ticība ir maza un jūs to pat neapzināties, tā ka neesat pat gatavi lūgt Dievam ticības dāvanu. Tādēļ Es esmu kopā ar jums, lai jums, bērniņi, palīdzētu saprast manus vēstījumus un lai jūs īstenotu tos dzīvē. Lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, jo vienīgi ticībā un caur lūgšanu jūsu dvēsele atradīs mieru un pasaule, savienota ar Dievu, atradīs prieku. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

25.09.2002.

Dārgie bērni! Šajā nemiera pilnajā laikā Es aicinu jūs uz lūgšanu. Bērniņi, lūdzaties par mieru, lai pasaulē katrs cilvēks izjustu ilgas pēc miera un iemīlētu mieru. Tikai tad, kad dvēsele atradīs mieru Dievā, tā jutīsies laimīga un mīlestība plūdīs pār pasauli. Bet īpašā veidā, bērniņi, jūs esat aicināti, lai dzīvotu un liecinātu pat mieru, par mieru jūsu sirdīs un ģimenēs, un miers caur jums plūdīs uz pasauli. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

25.10.2002.

Dārgie bērni! Arī šodien aicinu jūs uz lūgšanu. Bērniņi, ticiet, ka arī ar pavisam vienkāršu lūgšanu ir iespējams panākt brīnumu. Lūdzoties jūs atverat savas sirdis Dievam un Kungs dara brīnumus jūsu dzīvē. Un, kad jūs ieraugāt lūgšanas augļus, jūsu sirdis piepildās ar prieku un pateicību Dievam par visu, ko Viņš dara jūsu dzīvē, un caur jums arī citu dzīvē. Lūdzieties un ticiet, bērniņi, Dievs jums dāvā žēlastības, bet jūs tās nepamaniet. Lūdzieties, un jūs spēsiet tās saskatīt. Lai ikkatra jūsu diena ir piepildīta ar lūgšanu un pateicību par visu, ko Dievs jums dāvā. Pateicos, ka atbildat manam aicinājumam.

 

25.11.2002.

Dārgie bērni! Vienlīdz šodien aicinu jūs uz atgriešanos. Bērniņi, atveriet jūsu sirdis Dievam svētajā grēku nožēlas sakramentā un sagatavojiet dvēseles, lai jūsu sirdīs atkal no jauna varētu piedzimt Bērniņš Jēzus. Atļaujiet Viņam jūs pārveidot un vadīt jūs miera un prieka ceļā. Bērniņi, iegremdējieties lūgšanā. Īpaši tagad, šajā žēlastības laikā, lai jūsu sirdis ir izslāpušas pēc lūgšanas. Es esmu jums tuvu un aizbildinu par jums visiem pie Dieva.  Pateicos, ka atsaucaties manam aicinājumam

 

25.12.2002.

Dārgie bērni! Šis ir lielu žēlastību laiks, bet arī lielu kārdinājumu un pārbaudījumu laiks, īpaši tiem, kuri vēlās iet miera ceļu. Bērniņi, tādēļ jūs atkal no jauna aicinu: lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, tomēr ne vien vārdiem, bet ar sirdi. Dzīvojiet saskaņā ar maniem vēstījumiem un atgriezieties pie Dieva. Jums ir nepieciešami apzināties šo žēlastības dāvanu, ka Dievs man atļāvis būt kopā ar jums, īpaši šodien, kad Es savos apskāvienos turu Bērniņu Jēzu - Miera Karali. Es ilgojos jums dāvāt mieru tādēļ, lai jūs nestu to savās sirdīs un dāvātu citiem; lai Dieva miers valdītu pasaulē. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

Dievmātes ikgadējais vēstījums Jakovam Colo 2002. gada 25. decembrī

Dieva Māte arī šogad Jakovam Colo deva ikgadējo vēstījumu. Dievmāte ieradās ar Bērniņu uz rokām. Vēstījums sākās 1720 un ilga 7 minūtes.

Mīļie bērni! Šodien, mīlestības un miera dienā, ar Jēzu manās  rokās aicinu jūs uz lūgšanu par mieru. Bērniņi, bez  Dieva un lūgšanas jūs nevarat iemantot mieru. Tādēļ, bērniņi, atveriet savu sirdi, lai Miera Karalis piedzimst jūsu sirdī. Tikai tā jūs būsiet liecinieki un varēsiet nest Dieva mieru šai nemiera pilnajai  pasaulei. Es esmu ar jums un svētīju jūs ar manu Mātes svētību.  Pateicos, ka atsaucaties manam aicinājumam.

 

2003

 

25.01.2003.

Dārgie bērni! Ar šo vēstījumu atkal no jauna aicinu jūs lūgties par mieru. Īpaši tagad, miera krīzes situācijā, esiet tie, kuri lūdzas un sniedz liecību par mieru. Bērniņi, esiet miers šai nemiera pilnajā pasaulē. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

25.02.2003.

Dārgie bērni! Arī šodien aicinu jūs uz lūgšanu, un gavēni miera nodomā. Kā jau jums sacīju, bērniņi, tā atkārtoju atkal, vienīgi ar lūgšanu un gavēni pat karus var apturēt. Miers ir dārga Dieva dāvana. Meklējiet, lūdziet un jūs iemantosit mieru. Sludiniet mieru un nesiet mieru jūsu sirdīs. Rūpējaties par mieru tāpat kā par kādu ziedu, kam jādod ūdens, gaisma un delikāta kopšana. Esiet tie, kuri nes mieru citiem. Esmu ar jums un aizbildinu par jums. Pateicos, ka atsaucaties manam aicinājumam.

 

18.03.2003. – Vizionāre Mirjana Dragicevicai-Soldo Medjugorjē no 1981.gada 24.jūnija līdz 1982.gadam saņēma ik dienas Dievmātes vēstījumus. Pēdējā vēstījuma laikā Dievmāte deva viņai devīto noslēpumu, apsolot arī dot vēstījumus katru gadu 18.martā – Mirjanas dzimšanas dienā. Tā bija arī šajā gadā. 

Vairāk kā tūkstotis svētceļnieku vēstījuma laikā kopā ar Mirjanu sapulcējās uz Rožukroņa lūgšanu kopienā “Cenakolo”. Vēstījums sākās 8:55 un beidzās 9:02. Dievmāte deva sādu vēstījumu.

Dievmātes ikgadējais vēstījums Mirjanai Dragicevičai 18.03.2003.

Dārgie bērni! Šai svētajā gandarīšanas un lūgšanas laikā īpaši jūs aicinu izdarīt izvēli. Dievs ir devis jums brīvu gribu, lai jūs izvēlaties - dzīvību vai nāvi. Klausieties manus vēstījumus ar sirdi, lai jūs saprastu, kas jums jādara un kā atrast  ceļu uz dzīvību. Mani bērni, bez Dieva jūs nespējat neko, un ne uz mirkli jūs nedrīkstat to aizmirst. Jo kas gan jūs esat un kas jūs būsit virs zemes tad, kad nonāksit zem tās. Neaizdusmojiet Dievu, sekojiet man dzīvības ceļā. Pateicība jums par to, ka esat šeit.

 

25.03.2003.

Dārgie bērni! Vienlīdz šodien aicinu, lai jūs lūgtos par mieru. Bērniņi, lūdzieties ar sirdi un nezaudējiet cerību, tādēļ, ka Dievs mīl savu radību.  Kungs caur manu atnākšanu slāpst izglābt ikvienu no jums. Aicinu jūs svētuma ceļā. Lūdzieties un lūgšanā esiet atvērti Dieva gribai un tādā veidā visā, ko jūs darāt, īstenojiet Dieva plānu jūsos un caur jums.  Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

25.04.2003.

Dārgie bērni! Arī šodien aicinu jūs atvērties lūgšanai. Aizritējušā Lielā Gavēņa laikā jūs sapratāt, cik mazi jūs esat un cik maza ir jūsu ticība. Bērniņi, arī šodien salieciet cerību Dievā, lai Viņš jūsos un caur jums pārveido  cilvēku sirdis, un arī jūsu sirdis. Esiet prieka pilni Jēzus Augšāmcelšanās vēsts nesēji šajā nemiera pilnajā pasaulē, kura ir izslāpusi pēc Dieva un pēc visa tā, kas no Dieva nāk. Es esmu kopā ar jums, bērniņi, un mīlu jūs ar īpašu mīlestību. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

25.05.2003.

Dārgie bērni! Arī šodien jūs aicinu uz lūgšanu. Atjaunojiet jūsu personīgo lūgšanu un īpaši lūdziet Svēto Garu, lai Viņš palīdzētu jums lūgties ar sirdi. Aizbildinu par jums visiem, bērniņi, un aicinu visus jūs uz atgriešanos. Ja jūs atgriezīsities, tad arī jums līdzās visi tiks atjaunoti un lūgšana kļūs viņiem iepriecinājums. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

25.06.2003.

Dārgie bērni! Arī šodien lielā priekā aicinu jūs dzīvot saskaņā ar maniem vēstījumiem. Esmu ar jums un pateicos jums, ka īstenojiet dzīvē to, par ko jums runāju. Aicinu, lai jūs paši ar jaunu sirds degsmi un prieku aizvien vairāk atjaunotos caur maniem vēstījumiem. Lai lūgšana kļūst jūsu ikdiena. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

25.07.2003.

Dārgie bērni! Arī šodien jūs aicinu uz lūgšanu. Mani bērni, lūdzieties, līdz lūgšana jums kļūs par iepriecinājumu. Tikai tādā veidā jūsu sirds atvērsies mieram un jūsu dvēsele iemantos mieru. Lai jūs jūtat sevī nepieciešamību liecināt citiem par mīlestību, kuru piepilda jūsu sirdis un ikdienu. Esmu ar jums un aizbildinu pie Dieva par katru no jums. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

25.08.2003

Dārgie bērni! Arī šodien jūs aicinu, lai jūs Dievam savā sirdī pateiktos par visām žēlastībām, kādas Viņš jums dod arī caur zīmēm un krāsu daudzveidību, kas ir dabā. Dievs ilgojas jūs tuvināt sev un mudina jūs, lai jūs dotu Viņam godu un pateicību. Tādēļ atkal jūs aicinu, bērniņi, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties un neaizmirstiet, ka Es esmu ar jums. Es aizbildinu Dieva priekšā par ikvienu no jums, līdz kamēr jūs atradīsiet prieku vienīgi Dievā. Pateicos jums, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

25.09.2003.

Dārgie bērni! Arī šodien aicinu jūs tuvoties Manai Sirdij. Vienīgi tā jūs sapratīsiet manas klātbūtnes dāvanu šeit jūsu vidū. Bērniņi, Es ilgojos jūs vest pie mana Dēla Jēzus Sirds. Bet jūs pretojaties un nevēlaties atvērt jūsu sirds lūgšanai. Atkal no jauna jūs aicinu, bērniņi, neesiet kurli, bet saprotiet, ka mani aicinājumi ir jūsu pestīšana. Pateicos, ka atsaucaties Manam aicinājumam.

 

25.10.2003.

Dārgie bērni! Atkal no jauna aicinu jūs veltīties manai Sirdij un mana Dēla Jēzus Sirdij. Es ilgojos, bērniņi, jūs visus vest atgriešanās un svētuma ceļā. Tikai tad caur jums visvairāk dvēseles Mēs spēsim vest pestīšanas ceļā. Nevilcinieties, bērniņi, bet sakiet no visas sirds: Es ilgojos palīdzēt Jēzum un Marijai, lai pēc iespējas vairāk brāļi un māsas iepazītu svētuma ceļu. Tālā veidā sajutīsiet gandarījumu tajā, ka esat Jēzus draugi. Pateicos, ka atsaucaties manam aicinājumam.

 

25.11.2003.

Dārgie bērni! Aicinu jūs, lai šis laiks jums būtu vēl spēcīgāks pamudinājums uz lūgšanu. Šai laikā, bērniņi, lūdzieties, lai Jēzus piedzimst visās sirdīs, īpaši tajās, kuras Viņu nepazīst. Esiet mīlestības, prieks un miers šai nemiera pilnajā pasaulē. Esmu ar jums un aizbildinu pie Dieva par katru no jums. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

25.12.2003.

Dārgie bērni! Aicinu jūs, lai šis laiks jums būtu vēl spēcīgāks pamudinājums uz lūgšanu. Šai laikā bērniņi lūdziet lai Jēzus piedzimst visās sirdīs, īpaši tajās, kuras Viņu nepazīst. Esiet mīlestība, prieks un miers šai nemiera pilnajā pasaulē. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

2004

 

25.01.2004.

Dārgie bērni! Arī šodien jūs aicinu lūgties. Lūdzieties, bērniņi, īpaši par visiem, kuri vēl nepazīst Dieva Mīlestību. Lūdzieties, lai viņu sirdis atvērtos un viņi tuvotos Manai Sirdij un Mana Dēla Jēzus Sirdij, lai Mēs varētu pārveidot viņus par miera un mīlestības cilvēkiem. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

25.02.2004

Dārgie bērni! Arī šodien, vairāk kā jebkad līdz šim aicinu, lai jūs atvērtu savas sirdis  maniem vēstījumiem. Bērniņi, esiet tādi, kuri dvēseles tuvina Dievam, bet ne tādi, kuri tās attālina no Viņa. Esmu ar jums un visus jūs mīlu ar sevišķu mīlestību. Šis ir gandarīšanas un atgriešanās laiks. No Manas sirds dziļumiem Es aicinu jūs, lai jūs piederētu Man ar visu savu sirdi, un tad jūs redzēsiet, cik jūsu Dievs ir liels un kādu žēlastības un miera pārbagātību Viņš jums dāvā. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

25.03.2004.

Dārgie bērni! Arī šodien jūs aicinu, lai jūs būtu atvērti lūgšanai. Īpaši tagad, šai žēlastības laikā, atveriet jūsu sirdis, bērniņi, un aplieciniet savu mīlestību Krustā Sistajam. Tikai tādā veidā jūs atklāsiet mieru un lūgšana no jūsu sirds plūdīs pasaulē. Esiet kā paraugs, bērniņi, un mudinājums uz labu. Es esmu jums tuvu un visus jūs mīlu. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

25.04.2004.

Dārgie bērni! Arī šodien jūs aicinu, lai jūs vēl augstākā pakāpē dzīvotu pēc maniem vēstījumiem pazemībā un mīlestībā tā, lai Svētais Gars piepilda jūs ar savu žēlastību un spēku. Tikai tādā veidā jūs kļūsiet par miera un piedošanas lieciniekiem. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

25.05.2004.

Dārgie bērni! Arī šodien mudinu, lai jūs pilnībā veltītos Manai Sirdij un Mana Dēla Jēzus Sirdij. Tikai tādā veidā  ar katru dienu jūs aizvien vairāk piederēsiet man un aizvien vairāk iedvesmosit viens otru svētumu. Tad prieks valdīs jūsu sirdīs un jūs būsiet patiesi miera un mīlestības nesēji.  Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

25.06.2004.

Dārgie bērni! Arī šodien prieks mājo Manā Sirdī. Es vēlos jums pateikties par to, ko jūs darāt manu nodomu īstenošanas labā. Ikviens no jums ir svarīgs, tāpēc, bērniņi, lūdzieties par ikkatru sirdi, kura ir atgriezusies un ir kļuvusi par miera nesēju pasaulē. Lūgšanu grupām ir liels spēks, un caur tām, bērniņi, Es varu redzēt, ka Svētais Gars darbojas pasaulē. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

25.07.2004.

Dārgie bērni! Aicinu jūs atkal: esiet atvērti maniem vēstījumiem. Es ilgojos jūs, bērniņi,  visus tuvināt manam Dēlam Jēzum, tāpēc lūdzaties un gavējiet. Īpaši aicinu jūs lūgties manos nodomos, tikai tā Es varu jūs veltīt manam Dēlam Jēzum, un Viņš pārveidos un atvērs jūsu sirdis mīlestībai. Ja jums būs mīlestība sirdī, jūsos valdīs miers. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

25.08.2004.

Dārgie bērni! Aicinu jūs visus uz atgriešanos sirdī. Pieņemiet sirdī lēmumu pilnībā pārveidot savu dzīvi tā, kā jūs to darījāt manas atnākšanas pirmajās dienās. Šādā veidā, bērniņi, jums būs spēks, nostājoties ceļos, atvērt Dieva priekšā savas sirdis. Dievs tad sadzirdēs jūsu lūgšanas un uzklausīs tās. Es Dieva priekšā aizbildinu par ikvienu no jums. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

25.09.2004.

Dārgie bērni! Arī šodien aicinu, lai jūs būtu mīlestība tur, kur valda naids un barība tur, kur valda bads. Atveriet savas sirdis, bērniņi, un lai jūsu rokas stieptas visiem pretī un devīgas, lai visas radības caur jums pateiktos Dievam Radītājam. Lūdzieties, bērniņi, un atveriet sirdis Dieva Mīlestībai, bet tas nav iespējams, ja nelūdzaties. Tādēļ lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties. Pateicos, ka atsaucaties Manam aicinājumam.

 

25.10.2004.

Dārgie bērni! Šis ir žēlastības laiks ģimenei, tādēļ jūs aicinu atjaunot lūgšanu. Lai jūsu ģimenes sirdī ir Jēzus. Lūgšanā mācieties mīlēt visu to, kas ir svēts. Sekojiet svēto dzīves paraugam, lai viņi būtu jums kā pamudinājums un skolotāji svētuma ceļā. Lai katra ģimene kļūst par mīlestības liecinieci pasaulei, kurā nav lūgšanas un nav miera. Pateicos, ka atsaucaties Manam aicinājumam.

 

25.11.2004.

Dārgie bērni! Šai laikā Es aicinu visus jūs lūgties manos nodomos. Tādēļ, bērniņi, lūdzieties par tiem, kuri vēl nepazīst Dieva Mīlestību un nemeklē Dievu Pestītāju. Bērniņi, esiet Manas viņiem pretī izstieptās rokas un ar savu piemēru tuviniet viņus Manai Sirdij un Mana Dēla Jēzus Sirdij. Dievs jūs atlīdzinās ar žēlastībām un visaptverošu svētību. Pateicos, ka atsaucaties manam aicinājumam.

 

Dievmātes vēstījums  Mirjamai 02.12.2004 (11tos, stundā, kad Dievmāte kopā ar Mirjamu lūdzas par tiem, kuri nepazīst Dieva Mīlestību)

Dārgie bērni! Jūs man esat vajadzīgi. Es aicinu jūs un Es lūdzu jūsu palīdzību. Izlīgstiet savā starpā (viens ar otru), izlīgstiet ar Dievu (grēksūdzes sakramentā), un ar jūsu kaimiņiem. Tā jūs palīdzēsiet Man. Palīdziet atgriezties neticīgiem. Tā jūs noslaucīsiet asaras no Mana vaiga.

 

25.12.2004.

Dārgie bērni! Šodien ar lielu prieku nesu jums uz savām rokām manu Dēlu Jēzu, kurš jūs svētī un aicina uz mieru. Lūdzieties, bērniņi, un katrā situācijā esiet drosmīgi liecinieki par labo vēsti. Tikai tad Dievs jūs svētīs un dos jums visu, ko no Viņa ticībā lūgsiet. Es esmu ar jums tik ilgi, kamēr Visvarenais man atļaus. Ar lielu mīlestību aizbildinu par katru no jums. Pateicos, ka atsaucaties manam aicinājumam

 

Ikgadējais Dievmātes vēstījums Jakovam Colo 2004.g. 25. decembrī

Pēdējā parādīšanās reizē 1998.g.12.septembrī Dieva Māte solīja Jakovam ierasties pie viņa katru gadu 25.decembrī, Kristus Dzimšanas svētkos. Parādīšanās sākās 14.00 un ilga 7 minūtes.

  Dieva Māte deva šādu vēstījumu:

Dārgie bērni! Šodien, žēlastības dienā, ar Bērnu Jēzu uz rokām īpaši jūs aicinu, lai jūs atvērtu savas sirdis un lūgtos. Bērniņi, lūdziet Jēzu, lai Viņš piedzimst katrā sirdī un lai Viņš būtu Valdnieks jūsu dzīvē. Lūdziet Viņam žēlastību, lai jūs spētu atpazīt Viņu vienmēr un ikkatrā cilvēkā. Bērniņi, lūdziet Jēzum mīlestību, tādēļ, ka vienīgi ar Dievišķo Mīlestību jūs varat mīlēt Dievu un visus cilvēkus. Es nesu jūs visus manā sirdī un dodu jums savu Mātes svētību.

 

2005

 

25.01.2005.

Dārgie bērni! Patreizējā žēlastības laikā atkal no jauna aicinu jūs uz lūgšanu. Lūdzieties, bērniņi, par kristiešu vienību, kamēr jūs visi kļūsiet kā viena sirds. Vienotība iemājos jūsu vidū tik lielā mērā, cik jūs lūgsities un piedosit. Neaizmirstiet: mīlestība uzvarēs vienīgi tad, ja jūs lūgsities un būs atvērtas jūsu sirdis. Pateicos, ka atsaucaties manam aicinājumam.

 

25.02.2005.

Dārgie bērni! Šodien aicinu, lai jūs būtu manas rokas, kas sniedzas pretī šai pasaulei, kura Dievu atstājusi pēdējā vietā. Bet jūs, bērniņi, atvēliet Dievam pirmo vietu jūsu dzīvē. Dievs jūs svētīs un dos jums spēku, lai jūs liecinātu par mīlestības un miera Dievu. Es esmu ar jums un aizbildinu par jums visiem. Bērniņi, neaizmirstiet, ka mīlu jūs ar delikātu vismaigāko mīlestību. Pateicos jums, ka atsaucaties manam aicinājumam.

 

Vizionāre Mirjana Dragiceviča – Soldo saņēma ikdienas vēstījumus no 24.jūnija 1981.g. līdz 1982.g.25.12.

Pēdējā ikdienas vēstījumā Dievmāte viņai uzticēja desmito noslēpumu  un teica, ka turpmāk dos vēstījumus ik gadus 18.martā. Tā  bija arī šajā gadā.

Vairāk kā tūkstoš svētceļnieku piedalījās Rožukroņa lūgšanā „Cenakolo” kopienā. Vēstījums sākās 14.09  un beidzās 14.14. Dievmāte deva sekojošu vēstījumu:

2005.g.18.martā.   Dārgie bērni! Nāku pie jums kā Māte, kura vairāk par visu mīl savus bērnus. Mani bērni, vēlos jūs iemācīt mīlēt. Es lūdzos par to. Lūdzos, lai katrā savā tuvākā jūs iepazītu manu Dēlu. Ceļš pie mana Dēla, kurš ir patiesā Mīlestība un Miers, ir ejams tikai caur mīlestību uz visiem tuvākiem. Bērniņi mani, lūdzieties un gavējiet, lai jūsu sirds ir atvērta šim Manam nodomam

 

25.03.2005.

Dārgie bērni! Šodien aicinu jūs dzīvot mīlestībā. Bērniņi, mīliet viens otru ar Dieva mīlestību. Ik katru brīdi, iepriecinājumā un sāpēs, lai uzvar mīlestība, un tad mīlestība sāks valdīt jūsu sirdīs. Jēzus, kurš augšāmcēlies, tad būs ar jums, bet jūs būsiet Viņa liecinieki, un Es priecāšos kopā ar jums un sargāšu jūs manā Mātes patvērumā. It īpaši, mani bērniņi, ar mīlestību raudzīšos uz jūsu nemitīgu atgriešanos ik dienas. Pateicos jums, ka atsaucaties manam aicinājumam.

 

Dievmāte sacīja Mirjamai 2.aprīlī.

Šajā laika posmā Es jums dodu uzdevumu atjaunot Baznīcu.

Mirjama atbildēja : Mamma, bet tas ir pārāk grūts uzdevums.

 Dievmāte sacīja :

Dārgie bērni, bet Es esmu ar jums. Mani apustuļi Es vienmēr būšu ar jums un jums palīdzēšu. Atjaunojiet paši sevi un savas ģimenes un tad atjaunot Baznīcu būs daudz vieglāk.

Tad Mirjama sacīja: Māmiņ, tikai paliec kopā ar mums.

 

25.04.2005.

Dārgie bērni! Arī šodien aicinu, lai jūs atjaunotu lūgšanu jūsu ģimenēs. Lai Svētais Gars, kurš vēlās jūs atjaunot, caur lūgšanu un Svēto Rakstu lasījumiem ienāk jūsu ģimenēs. Tā jūs kļūsiet ticības mācītāji savā ģimenē. Caur lūgšanu un jūsu mīlestību pasaule izvēlēsies labāko ceļu un mīlestība sāks valdīt pasaulē. Pateicos, ka atsaucaties manam aicinājumam.

 

Dievmāte katra mēneša 02.datumā plkst.11.tos lūdzas kopā ar Mirjamu par tiem, kuri nepazīst Dieva mīlestību. 02.05.2005. Dievmāte Mirjamai deva sekojošu vēstījumu:

2005.g.02.maijā. Dārgie bērni! Es esmu ar jums tādēļ, lai jūs visus varētu nest un atdot manam Dēlam. Es ilgojos jūs visus nest uz pestīšanu, sekojiet Man, jo tādā veidā jūs atradīsiet patieso mieru un patieso prieku. Dārgie bērni, sekojiet Man.

 

25.05.2005.

Dārgie bērni! Atkal jūs aicinu, lai jūs pazemībā dzīvotu saskaņā ar maniem vēstījumiem. Īpaši lieciniet par tiem tagad, kad mēs tuvojamies Manas parādīšanās gadadienai. Bērniņi, esiet kā zīme tiem, kuri ir tālu no Dieva un no Viņa Mīlestības. Es esmu ar jums un svētīju jūs visus ar manu Mātes svētību. Pateicos jums, ka atbildat manam aicinājumam.

 

25.06.2005.

Dārgie bērni! Šodien pateicos jums par katru pašaizliedzības darbu, ko upurējat manos nodomos. Aicinu jūs, bērniņi, lai jūs būtu mani miera un mīlestības apustuļi savās ģimenēs un pasaulē. Lūdzieties, lai Svētais Gars jūs apgaismo un vada svētuma ceļā. Es esmu ar jums un svētīju jūs ar manu Mātes svētību. Pateicos, ka atsaucaties manam aicinājumam.

 

Ikgadējais vēstījums vizionārei Ivankai Ivankovičai Elezai:

Dārgie bērni! Mīliet viens otru ar Mana Dēla mīlestību. Miers, miers, miers.

Dievmāte bija priecīga un Ivankai runāja par  sesto noslēpumu.

 

25.07.2005.

Dārgie bērni! Arī šodien jūs aicinu piepildīt jūsu dienu ar īsām un dedzīgām šautru lūgšanām. Kad jūs lūdzaties, jūsu sirds ir atvērta un Dievs jūs mīl ar īpašu mīlestību un dāvā jums sevišķas žēlastības. Tādēļ izmantojiet šo žēlastības laiku un veltījiet to Dievam vairāk nekā jebkad līdz šim. Praktizējiet gavēņa un pašaizliedzības novennas, lai sātans būtu tālu no jums un žēlastība apņemtu jūs. Es esmu jums tuvu un aizbildinu Dieva priekšā par ikvienu no jums. Pateicos, ka atbildat manam aicinājumam. 

 

25.08.2005.

Dārgie bērni! Arī šodien aicinu, lai jūs dzīvotu saskaņā ar maniem vēstījumiem. Šobrīd ir laiks, kuru Dievs jums dāvā kā Žēlastības laiku. Tādēļ, bērniņi, izmantojiet ikkatru acumirkli un lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties. Jums visiem Es dodu svētību un aizbildinu Visaugstā Dieva priekšā par ikvienu no jums. Pateicos jums, ka atbildat manam aicinājumam.

 

25.09.2005.

Dārgie bērni! Sirsnīgā mīlestībā jūs aicinu: atgriezieties pat arī tad, ja jūs esat tālu no manas Sirds. Neaizmirstiet: Es esmu jūsu Māte un ciešu sāpes par katru, kurš ir tālu no manas Sirds, bet Es jūs nepametu vienus. Es ticu, ka jūs spējat atstāt grēka ceļu un izšķirties par svētumu. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

25.10.2005.

Bērniņi, ticiet, lūdzieties un mīliet un Dievs jums būs tuvu un apdāvinās jūs ar visām žēlastībām, kādas jūs no Viņa lūgsiet. Es pati esmu dāvana jums, tādēļ, ka Dievs no dienas dienā atļauj man būt kopā ar jums un mīlēt ikvienu no jums ar neizmērojamu mīlestību. Tādēļ, bērniņi, lūgšanā un pazemībā atveriet jūsu sirdis un esiet manas klātbūtnes liecinieki. Pateicos, ka atbildat manam aicinājumam.

 

25.11.2005.

Dārgie bērni! Arī šodien jūs aicinu: lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, kamēr lūgšana kļūst jūsu dzīve. Bērniņi, šai laikā Es īpaši lūdzos Dieva priekšā, lai Viņš dod jums ticības dāvanu. Vienīgi ticībā jūs spēsiet atklāt prieku par dzīvības dāvanu, ko jums dāvā Dievs. Jūsu sirds būs priecīga, domājot par mūžību. Es esmu ar jums un mīlu jūs ar maigu mīlestību. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

25.12.2005.

Dārgie bērni! Arī šodien nesu jums uz rokām Bērnu Jēzu Miera Karali, lai Viņš svētī jūs ar savu mieru. Bērniņi, šodien īpašā veidā aicinu, lai jūs būtu mani miera nesēji šai nemiera pilnajā pasaulē. Dievs jūs svētīs. Bērniņi, neaizmirstiet, ka esmu jūsu Māmiņa. Ar Bērniņu Jēzu uz rokām visus jūs svētīju ar īpašu svētību. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

 

Dievmātes vēstījums Jakovam Colo 2005.gada 25.decembrī

Savā pēdējā ikdienas vēstījumā Jakovam 1998.gada 12.septembrī Dievmāte teica, ka turpmāk Jakovam dos vēstījumu katru gadu 25.decembrī, Kristus Dzimšanas svētkos. Tā bija arī šinī gadā. Vēstījums sākās 14.45 un ilga 7 minūtes. 

Dārgie bērni! Šodien ar Jēzu uz rokām īpaši aicinu jūs uz atgriešanos. Bērni, caur visam šim laikam, ko Dievs ļāvis man būt kopā ar jums, esmu nepārtraukti aicinājusi jūs uz atgriešanos. Daudzu sirdis joprojām ir aizvērtas. Bērniņi, Jēzus ir miers, mīlestība un prieks, tāpēc izvēlieties Jēzu. Sāciet lūgties. Lūdziet, lai Jēzus dod jums atgriešanās dāvanu. Bērniņi, tikai vienotībā ar Jēzu jūs iemantosit mieru un prieku un mīlestības piepildītas sirdis. Bērniņi, Es jūs mīlu. Es esmu jūsu Māte un dodu jums manu Mātes svētību.

 

2006

 

Dievmātes vēstījums 2006. g. 1. janvārī Marijai Pavlovičai

Dārgie bērni! Neaizmirstiet, ka esmu jūsu Māte un mīlu jūs ar vismaigāko mīlestību.

 

Dievmātes vēstījumi 2006. g. 2. janvārī Mirjamai Cenakolo

Dārgie Bērni! Mans Dēls ir piedzimis, jūsu pestītājs ir kopā ar jums. Kas jums traucē pieņemt Viņu savās sirdīs? Cik daudz nevērtīgu lietu ir jūsu sirdīs. Šķīstiet un attīriet jūsu sirdis ar gavēni un lūgšanu. Atpazīstiet un pieņemiet manu Dēlu. Patiesu mieru un mīlestību spēj dāvāt jums vienīgi Viņš. Ceļš uz mūžīgo dzīvi ir vienīgi Viņā. Pateicos.

 

25.01.2006.

Dārgie bērni! Arī šodien jūs aicinu būt par Evaņģēlija vēsts nesējiem savās ģimenēs. Neaizmirstiet, bērniņi, lasīt Svētos Rakstus. Nolieciet tos redzamā vietā un lieciniet ar jūsu dzīvi, ka ticat un dzīvojat saskaņā ar Dieva Vārdu. Es esmu jums tuvu ar Manu mīlestību un aizbildinu Mana Dēla priekšā par ikvienu no jums. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

25.02.2006.

Dārgie bērni! Šajā Lielā Gavēņa žēlastības laikā aicinu jūs atvērt savas sirdis dāvanām, kādas Dievs ilgojas jums dot. Neaizslēdziet savas sirdis, bet caur lūgšanu un pašaizliedzību sakiet Dievam savu „JĀ” vārdu un Viņš jūs apdāvinās pārbagāti. Tāpat kā pavasarī zeme atveras sēklai un dod simtkārtīgu ražu, tāpat arī jūsu Debesu Tēvs apdāvinās jūs pārbagāti. Bērniņi, Es esmu ar jums un mīlu jūs ar maigu mīlestību. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

Ikgadējais vēstījums Mirjamai Dragicevičai – Soldo 2006.gada 18.martā

Vizionāre Mirjana Dragiceviča – Soldo saņēma ikdienas vēstījumus no 24.jūnija 1981.g. līdz 1982.g.25.12.

Pēdējā ikdienas vēstījumā Dievmāte viņai uzticēja desmito noslēpumu  un teica, ka turpmāk dos vēstījumus ik gadus 18.martā. Tā  bija arī šajā gadā.

Vairāk kā tūkstoš svētceļnieku piedalījās Rožukroņa lūgšanā „Cenakolo” kopienā. Vēstījums sākās 13.59  un beidzās 14.04. Dievmāte deva sekojošu vēstījumu:

 2006.g.18.martā. Dārgie bērni! Šai gavēņa laikā Es aicinu jūs uz iekšējo atteikšanos. Ceļš uz to ved jūs caur mīlestību, gavēni, lūgšanu un labiem darbiem. Tikai caur pilnīgu iekšējo atteikšanos jūs iepazīsiet Dieva mīlestību un šī laika, kurā dzīvojiet, zīmes. Esiet šo zīmju liecinieki, runājiet par tām. Tikai tā Es jūs varu aizvadīt (pestīšanas ceļā). Pateicos, ka atsaucaties manam aicinājumam.

 

25.03.2006.

Bērniņi, esiet drosmīgi! Es esmu uzdrošinājusies vadīt jūs svētuma ceļā. Atsakāties no grēka un ejiet glābšanas ceļu, to ceļu, kuru izvēlējās Mans Dēls. Ikkatrās jūsu bēdās  un ciešanās Dievs parādīs jums iepriecinājuma ceļu. Tādēļ, bērniņi, lūdzieties! Mans Dēls un Es esam jums tuvu ar mūsu mīlestību. Pateicos, ka sekojat manam aicinājumam.

 

25.04.2006.

Dārgie bērni! Arī šodien aicinu, lai jūs vēl vairāk uzticētos man un manam Dēlam. Caur Savu nāvi un Augšāmcelšanos Viņš ir uzvarējis un aicina jūs, lai caur mani jūs kļūtu kā daļiņa Viņa priekā. Jūs neredzat Dievu, bērniņi, bet, ja jūs lūgsieties, jūs sajutīsiet Viņa klātbūtni. Es esmu ar jums un aizbildinu par ikvienu no jums Dieva priekšā. Pateicos, ka atbildat manam aicinājumam.

 

Dievmātes vēstījums Mirjamai Dragicevičai 2006.g.02.maijā

   Dārgie bērni! Nāku pie jums kā Māte. Nāku ar atvērtu sirdi, pilnu mīlestības uz jums, maniem bērniem. Atbrīvojiet savas sirdis no visa tā, kas traucē jums pieņemt Mani, lai iepazītu Mana Dēla mīlestību. Mana sirds ilgojas gūt uzvaru jūsu sirdīs, lai tajās īstenojas Mans triumfs. Atveriet savas sirdis! Uz to Es vēlos jūs vadīt, tās ir manas ilgas. Pateicos jums!

 

25.05.2006.

Dārgie bērni! Arī šodien aicinu, lai jūs īstenotu dzīvē vēstījumus, kurus jums dotu, un dzīvotu ar to norādījumiem. Bērniņi, izlemiet izvēlēties svētuma ceļu un domājiet par paradīzi. Vienīgi tādā veidā jūs iemantosiet mieru savai sirdij, mieru, kuru nekas nespēs sagraut. Miers ir dāvana, kādu Dievs jums dod lūgšanā. Bērniņi, meklējiet un strādājiet ar visiem spēkiem, lai miers uzvar jūsu sirdīs un pasaulē. Pateicos, ka sekojiet manam aicinājumam!
 

25.06.2006.

Dārgie bērni! Ar lielu prieku manā sirdī Es pateicos jums par visām lūgšanām, kādas esat upurējuši manos nodomos šo dienu laikā. Saprotiet, bērniņi, ka par to nekad nenožēlosiet nedz jūs, nedz jūsu bērni. Dievs jūs apbalvos ar lielām žēlastībām un jūs iemantosiet mūžīgo dzīvi. Es esmu jums tuvu un pateicos jums visiem, kuri šo gadu laikā esat pieņēmuši manus vēstījumus un īstenojuši tos dzīvē un esat izvēlējušies svētumu un mieru. Pateicos, ka esat atbildējuši manam aicinājumam.

 

Ikgadējais vēstījums Ivankai ilga 7 minūtes un parādīšanās notika ģimenes mājā. Mājā tai laikā atradās Ivankas vīrs un trīs bērni. Dievmāte deva sekojošu vēstījumu:

Dārgie bērni, pateicos jums, ka atsaucaties uz maniem aicinājumiem. Lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties!

Dievmāte bija priecīga un runāja ar Ivanku par septīto noslēpumu.

 

Dievmātes vēstījums Ivanam 2006.gada 23.jūnijā Podbrdo. 22.00. Piedalījās ap 2530 cilvēki. Dievmāte deva sekojošu vēstījumu:

Dārgie bērni, šodien Es, jūsu Māte, priecājos kopā ar jums. Esmu atnākusi pie jums kā “Miera Karaliene”. Arī šodien aicinu jūs lūgties par mieru. Pieņemiet manus vēstījumus, dzīvojiet saskaņā ar maniem vēstījumiem. Lūdzieties, dārgie bērni, lūdzieties! Pateicos jums, dārgie bērni, ka atsaucaties uz manu aicinājumu! 

 

25.07.2006.

Dārgie bērni! Šai laikā nedomājiet vienīgi par atpūtu jūsu miesai, bet, bērniņi, meklējiet laiku arī dvēselei, jo klusumā jūs uzrunā Svētais Gars, un atļaujiet Viņam jūs atgriezt un pārveidot. Es esmu ar jums un Dieva priekšā aizbildinu par ikvienu no jums. Pateicos, ka esat atbildējuši manam aicinājumam.

 

Dievmātes vēstījums Mirjamai Dragicevičai 2006.g.02.augustā

Dārgie bērni! Šais nemiera pilnajos laikos nāku Es pie jums, lai rādītu jums ceļu, kā rast mieru. Es jūs mīlu ar neizmērojamu mīlestību un ilgojos, lai arī jūs mīlētu viens otru un katrā cilvēkā redzētu Manu Dēlu, Kurš ir Bezgalīga Mīlestība. Ceļu uz mieru var atrast, ejot vienīgi un tikai pa mīlestības taku. Sniedziet roku Man, jūsu Mātei, un ļaujiet man jūs vest. Es esmu Miera Karaliene. Es jums pateicos!

 

25.08.2006.

Dārgie bērni! Arī šodien jūs atkal aicinu: lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties. Vienoti lūgšanā jūs būsiet tuvāk man un manam Dēlam un sapratīsiet, cik īsa ir šī zemes dzīve un jūsu sirdī dzims ilgas pēc debesīm, un prieks ienāks jūsu sirdī un lūgšana plūdīs kā upes straume. Jūsu vārdos skanēs vienīgi slavas un pateicības dziesma Dievam par to, ka Viņš jūs radījis, un dvēselē iemājos reālas ilgas pēc svētuma. Pateicos, ka esat atbildējuši manam aicinājumam.

 

Dievmātes vēstījums Mirjamai Dragicevičai 2006.g.02.septembrī

"...jūs zināt, ka jūs sapulcinu šeit, lai palīdzētu jums iepazīt Dieva mīlestību. Es sapulcinu jūs zem mana Mātes apmetņa, lai palīdzētu iepazīt Dieva mīlestību un tās lielumu. Bērniņi mani, Dievs ir liels. Un vareni ir Viņa darbi. Nemāniet sevi domājot, ka varat iztikt bez Viņa. Bērniņi mani, bez Viņa nesperiet nevienu soli. Ejiet un lieciniet par Viņa mīlestību! Es esmu ar jums un jums pateicos."

 

 

25.09.2006.

Dārgie bērni! Šodien esmu ar jums un visus jūs aicinu uz pilnīgu atgriešanos. Bērniņi, pieņemiet lēmumu izvēlēties Dievu un Dievā atradīsiet mieru, kādu meklē jūsu sirdis. Sekojiet svēto dzīvei un lai viņi ir jums paraugs, un Es jūs nemitēšos mudināt tik ilgi, kamēr Visaugstais atļaus būt ar jums. Pateicos, ka esat atbildējuši manam aicinājumam.

 

 

Dievmātes vēstījums Mirjamai šī gada 2.oktobrī, šai datumā, kad Dievmāte kopā ar Mirjamu lūdzas par tiem, kuri nepazīst Dieva mīlestību.

Dārgie bērni! Šai laikā nāku pie jums, lai dotu jums aicinājumu uz mūžību, tas ir mīlestības aicinājums. Aicinu jūs mīlēt vienam otru, jo tikai caur mīlestību jūs pazīsiet Dieva mīlestību. Daudzi domā, ka viņiem ir ticība Dievam un, ka viņi zina Dieva likumus, taču viņi neievēro tos un nedara pašu svarīgāko – nemīl Viņu. Bērniņi mani, lūdzieties un gavējiet, tas ir ceļš, kurš jums palīdzēs atvērties un mīlēt. Tikai caur Dieva mīlestību jūs iemantosiet mūžību. Esmu ar jums un vadu jūs ar Mātes mīlestību!

Tad Dievmāte piebilda:

Priestera svētītās rokas ir Mana Dēla rokas, cieniet tās!

 

25.10.2006.

Dārgie bērni! Šodien Kungs  atļāva man, lai Es jums atkal no jauna pasacītu, ka jūs dzīvojiet žēlastības laikā. Bērniņi, jūs neapzināties, ka Dievs dod jums lielu iespēju, lai jūs atgrieztos un dzīvotu mierā un mīlestībā. Jūs esat tik akli un piesaistīti pie zemes lietām un domājiet par zemes dzīvi. Dievs sūtīja mani, lai Es jūs vestu uz mūžīgu dzīvi. Bērniņi, Es nerimšos, kaut arī Es redzu, ka jūsu sirdis smagas un apgrūtinātas, kad sastopaties ar visu to, kas ir žēlastība un dāvana. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

Dievmātes vēstījums Mirjamai šī gada 2.novembrī, datumā, kad Dievmāte kopā ar Mirjamu lūdzas par tiem, kuri nepazīst Dieva mīlestību.

Dārgie bērni! Mana atnākšana pie jums, bērniņi mani, ir Dieva mīlestības izpausme. Dievs mani sūtīja, lai Es jūs vestu un darītu jums redzamu patieso ceļu. Neaizveriet acis patiesības priekšā, bērniņi mani. Jūs laiks ir īss. Neatļaujiet ļaunumam (netikumiem) valdīt jūsos. Ceļš, kurā Es jūs ilgojos nest, ir miera un mīlestības ceļš, tas ir ceļš, kurā Es atdodu jūs savam Dēlam, jūsu Dievam. Atdodiet man jūsu sirdis, lai Es jūs varētu darīt par saviem apustuļiem, tā kā mans Dēls sūtīja savus apustuļus, lai jūs būtu miera un mīlestības apustuļi. Es jums pateicos.

Beigās Jaunava Marija pievienoja:

 Jūsu lūgšanās neaizmirstiet jūsu priesterus.

Dievmāte bija nopietna, bez emocijām, nedz laimīga, nedz noskumusi.

 

25.11.2006.
Dārgie bērni! Arī šodien jūs aicinu: lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties. Bērniņi, kad lūdzaties, jūs esat tuvi Dievam un Viņš dāvā jums ilgas pēc mūžīgās dzīves. Šis ir laiks, kad jums ir iespēja vairāk runāt par Dievu un darīt ko vairāk dēļ Dieva. Tādēļ nepretojaties Viņam, bet ļaujiet, bērniņi, lai Dievs jūs vada, jūs pārveido un ienāk jūsu dzīvē. Neaizmirstiet, ka jūs esat ceļinieki, un atrodaties ceļā uz mūžību. Tādēļ, bērniņi, atļaujiet, lai Dievs jūs vada kā gans savu ganāmpulku. Pateicos, ka atsaucaties manam aicinājumam.
 

Dievmātes vēstījums Mirjamai 2006.gada 2.decembrī, dienā, kad Dievmāte kopā ar Mirjamu lūdzas par tiem, kuri nepazīst Dieva mīlestību.

 Dārgie bērni! Šai priecīgajā (Adventa) laikā, gaidot manu Dēlu, Es vēlos jūs visus šais dienās aicināt nedomāt par laicīgo dzīvi, bet priecīgi gaidīt Manu Dēlu. Es aicinu jūs uz svētumu. Es aicinu, lai jūs būtu mani svētuma apustuļi, tieši jūs, lai Labā vēsts apgaismotu visus tos, kurus jūs vēlaties satikt. Gavējiet un lūdzaties, un Es būšu kopā ar jums. Pateicos jums!

Jaunava Marija svētīja visus klātesošos un visus reliģiskos priekšmetus. Viņa atkal uzsvēra priestera svētības nozīmīgumu.

 

 

25.12.2006.

Dārgie bērni! Arī šodien nesu jums savās rokās Jaundzimušo Jēzu. Viņš ir debesu un zemes Karalis, Viņš ir jūsu miers. Bērniņi, neviens nespēj jums dot tādu mieru kā Viņš, tādēļ ka Viņš ir miera Karalis. Tādēļ pielūdziet Viņu savās sirdīs, izvēlieties Viņu un Viņā jūs iemantosiet prieku Viņā. Viņš svētī jūs ar savu miera svētību. Pateicos, ka atbildat manam aicinājumam.

 

Dievmātes vēstījums 25.decembrī 2006.g. Jakovam Colo.
Vēstījums sākās 15.23 un ilga 6 minūtes.
Dārgie bērni! Šodien ir liela prieka un miera diena. Priecājieties kopā ar mani. Mīļotie bērni, it īpaši jūs aicinu svētdarīt jūsu ģimenes. Es ilgojos, mīļotie bērni, lai ikkatra jūsu ģimene būtu svēta un lai Dieva prieks un miers, kādu Dievs jums šodien dāvā, valdītu un iemājotu jūsu ģimenēs. Mīļotie bērni, šodien, šai īpašajā žēlastību dienā, atveriet jūsu sirdis, izvēlieties Dievu un atvēliet Viņam pirmo vietu jūsu ģimenēs. Es esmu jūsu Māte. Mīlu jūs un dodu jums manu Mātes svētību.
 

2007

 

Dievmātes vēstījums Mirjanai 2007.gada 2.janvārī

Dārgie bērni! Šajā svētajā Dieva žēlastības un Dieva mīlestības pilnajā laikā, kad Viņš mani sūta pie jums, Es jūs lūdzu, nenocietiniet savas sirdis. Gavēnis un lūgšana lai ir jūsu ieroči, lai jūs iepazītu Jēzu un tuvotos Viņam, Manam Dēlam. Sekojiet man, manam mirdzošajam paraugam, Es jums palīdzēšu, Es būšu jums tuvu, Es jums pateicos.

Visas šīs sarunas laikā Dievmāte bija sāpju pilna un noskumusi. Un viņa kļuva vēl vairāk nopietna tad, kad uzsvēra priestera svētības svarīgumu un aicināja lūgties un gavēt par priesteriem.

 

25.01.2007. 

Dārgie bērni! Novietojiet Svētos Rakstus redzamā vietā jūsu ģimenē un lasiet tos. Tādā veidā jūs iepazīsiet sirds lūgšanu un jūsu domas būs pie Dieva. Neaizmirstiet, ka jūs esat īslaicīgi kā zieds uz lauka, kurš redzams no tālienes, bet pēc brīža tā vairs nebūs. Bērniņi, atstājiet labestības un mīlestības zīmi ikkatrā vietā, kurp vien jūs ejat, un Dievs jūs svētīs ar savas svētības pārbagātību. Pateicos jums, ka atbildat manam aicinājumam.

 

25.02.2007.

Dārgie bērni! Atveriet jūsu sirdis Dieva žēlsirdībai šai Lielā gavēņa laikā. Debesu Tēvs ilgojas atbrīvot no grēka verdzības ikvienu no jums. Tādēļ, mīļotie bērni, izmantojiet šo laiku, un, sastopoties ar Dievu Gandarīšanas Sakramentā, atstājiet grēku un izvēlieties svētumu. Dariet to Jēzus mīlestības dēļ, kurš visus jūs ir atpestījis ar savām asinīm, lai jūs būtu laimīgi un dzīvotu mierā. Neaizmirstiet, mīļotie bērni, jūsu patvaļa (iedomātā neatkarība) ir jūsu vājums, tādēļ sekojiet nopietnībā maniem vēstījumiem. Pateicos, ka sekojat manam aicinājumam.

 

Dievmātes vēstījums Mirjamai 2007.gada 2.martā, dienā, kad Dievmāte kopā ar Mirjamu lūdzas par tiem, kuri nepazīst Dieva mīlestību.

Šodien Es jums runāju par to, ko esat aizmirsuši. Mīļie bērni, mans vārds ir Mīlestība, tādēļ Es esmu šai laikā tik ilgi kopā ar jums, un tā ir mīlestība, tādēļ, ka vislielākā Mīlestība mani ir sūtījusi. Es meklēju jūsos jūs pašus (jūsu dvēseli). Aicinu jūs dzīvot savstarpējā mīlestībā jūsu ģimenēs. Es aicinu, lai jūs pūlētos ieraudzīt savos līdzcilvēkos mīlestību. Vienīgi tā šajā mīlestības taciņā jūs saskatīsiet vislielākās Mīlestības Vaigu. Un tad gavēnis un lūgšana kļūs jūsu ceļa rādītāji. Atveriet jūsu sirdis mīlestībai, kas ved uz pestīšanu. Pateicos jums!

 

Dievmātes vēstījums Mirjanai  viņas dzimšanas dienā 2007.gada 18.martā. Vairāk nekā tūkstoš cilvēku lūdzās Rožukroni kopienā Cenakolo. Vēstījums sākās plkst.14.07. un ilga līdz 14.12. Dievmāte deva sekojošu vēstījumu: (Mirjanai 18.03.2007)

Dārgie bērni! Es nāku pie jums kā Māte ar žēlastības dāvanām. Nāku mīlestībā un žēlsirdībā. Dārgie bērni, manī ir liela sirds. Es ilgojos, lai jūsu visu sirdis, attīrītas gavēnī un lūgšanā, būtu manā sirdī. Es ilgojos, lai mūsu sirdis kopā triumfētu tādēļ, ka uzvar mīlestība. Es ilgojos, lai caur šo triumfu jūs redzētu īsteno Patiesību, patieso Ceļu un patieso Dzīvību. Ilgojos, lai  jūs varētu redzēt Manu Dēlu. Pateicos jums!

Dievmāte svētīja visus klātesošos un visus devicionalijas. Atkal no jauna Viņa uzsvēra, ka tā ir tikai viņas Mātes svētība un lūdza ikdienas lūgšanu par tiem (kā teica Dievmāte), „kurus Mans Dēls ir izvēlējis un svētījis” (Es domāju, ka tas attiecas uz priesteriem – Mirjama piebilda)

 

25.03.2007.

Dārgie bērni! No sirds ilgojos jums pateikties par jūsu gavēņa pašaizliedzības darbiem. Ilgojos jūs mudināt, lai jūs atvērtu sirdis un turpinātu dzīvot gavēņa garā. Bērniņi, pateicoties gavēnim un pašaizliedzības darbiem, jūs būsiet stipri ticībā. Dievā jūs atradīsiet patieso mieru, ja katru dienu lūgsieties. Es esmu ar jums un Es esmu nenogurdināma. Es ilgojos jūs visus aizvest Man līdzi uz paradīzi, tādēļ ikkatru dienu izvēlieties svētumu. Pateicos jums, ka atsaucaties manam aicinājumam.

 

25.04.2007.

Dārgie bērni! Arī šodien atkal no jauna aicinu jūs uz atgriešanos. Atveriet jūsu sirdis. Šis ir žēlastības laiks, kamēr Es esmu ar jums, izmantojiet to. Sakiet sev: „šis ir laiks dēļ manas dvēseles”. Es esmu ar jums un mīlu jūs ar neizmērojamu mīlestību. Pateicos jums, ka atsaucaties manam aicinājumam.

 

Dievmātes vēstījums Mirjanai 2007.gada 2.maijā, dienā, Dievmāte kopā ar Mirjamu lūdzas par tiem, kuri nepazīst Dieva mīlestību.
Dārgie bērni, šodien Es nāku pie jums ar mātišķām ilgām cerībā uz to, ka atdosiet man jūsu sirdis. Mani bērni, atdodieties man ar absolūtu uzticēšanos un bez bailēm. Es jūsu sirdis tad atdošu manam Dēlam un Viņa žēlsirdībai. Tad, mani bērni, jūs spēsiet redzēt visu ar savādākām acīm, nekā to redz pasaule. Tad jūs spēsiet ieraudzīt jūsu tuvākos un saprast viņu sāpes un ciešanas.

 

25.05.2007.
Dārgie bērni! Kopā ar mani lūdziet Svēto Garu, lai Viņš jūs vadītu meklēt Dieva gribu jūsu svēttapšanas ceļā. Un jūs, kuri esat tālu no lūgšanas, atgriežaties un savas sirds klusumā meklējiet pestīšanu savai dvēselei un barojiet to ar lūgšanu. Ikvienu no jums personīgi Es svētīju manu Mātes svētību. Pateicos, ka atbildat manam aicinājumam.
 

Vēstījums Mirjanai 2007. gada 2. jūnijā

“Dārgie bērni! Arī šajā sarežģītajā laikā Dieva mīlestība sūta mani pie jums. Mani bērni, nebaidieties, Es esmu ar jums. Ar pilnīgu uzticēšanos dāvājiet man savas sirdis, lai Es varētu palīdzēt jums atpazīt laika, kurā jūs dzīvojat, zīmes. Es palīdzēšu jums iepazīt mana Dēla mīlestību. Caur jums Es triumfēšu. Pateicos jums.”
Mirjana piebilda, ka Dievmāte vēlreiz atgādināja mums lūgties par priesteriem un vēlreiz pateica, ka “priestera svētība ir mana Dēla Jēzus svētība”.

 

25.06.2007.

Dārgie bērni! Arī šodien, ar lielu prieku savā sirdī Es jūs aicinu uz atgriešanos. Mīļotie bērni, neaizmirstiet, ka katrs no jums esat svarīgi šajā Dieva lielajā nodomā, kuru Dievs īsteno caur Medjugorji. Dievs ilgojas atgriezt visu pasauli un aicināt to uz pestīšanu un ceļā, kurš ved pie Viņa, kurš ir visa sākums un piepildījums ikkatrai eksistencei. Īpašā veidā, mīļotie bērni, no manas sirds dziļumiem Es aicinu jūs visus: atveriet savas sirdis tai lielajai žēlastībai, kādu Dievs jums dāvā caur manu klātbūtni šeit. Katram no jums Es ilgojos pateikties par upuriem un lūgšanām. Es esmu ar jums un jūs visus svētīju. Pateicos, ka atsaucaties manam aicinājumam.

Ikgadējā parādības dienā Ivankai Dievmāte atnāca Ivankas ģimenes mājā. Parādības brīdī mājās bija vīrs un trīs bērni.  Ivanka teica: Dievmāte palika kopā ar mani 17 minūtes, bija priecīga, stāstīja man par savu dzīvi. Beigās Dievmāte teica: „Dārgie bērni, saņemiet manu Mātes svētību!”

 

Dievmātes vēstījums Mirjamai 2007.gada 2.jūlijā,  kad Dievmāte kopā ar Mirjamu lūdzas par tiem, kuri nepazīst Dieva mīlestību.

Lielajā Dieva mīlestībā, dārgie bērni, Es nāku šodien pie jums, lai vadītu jūs pazemības un labestības ceļā. Pirmā apstāšanās šajā ceļā, mani bērni, ir grēksūdze. Atsakieties no jūsu lepnības un nostājieties ceļos mana Dēla priekšā. Saprotiet jel, mīļie bērni, ka jums nekas nepieder un paši no sevis jūs nespējat neko. Vienīgais jūsu īpašums, kas ir jūsu pašu radīts, ir grēks. Šķīstieties un ieņemiet pazemības un lēnprātības stāju. Mans Dēls spēj uzvarēt ar spēku, bet Viņš izvēlas labestību, pazemību un mīlestību. Sekojiet manam Dēlam un sniedziet man jūsu rokas, lai mēs reizē kāpjam kalnā un uzvaram. Pateicos jums!

 Dievmāte atkal runāja par priesterības amata un svētības svarīgumu. Jaunava Marija domā par kalnu garīgā šī vārda nozīmē.

 

25.07.2007.

Dārgie bērni! Šodien, jūsu draudzes aizbildņa dienā Es jūs aicinu, lai jūs sekotu svēto dzīves paraugam. Lai viņi jums kļūst kā piemērs un pamudinājums uz dzīvi svētumā. Lai lūgšana ir jums kā gaiss, kuru mēs elpojam un ne kā nasta. Bērniņi, Dievs vēlās jums atklāt savu mīlestību, bet jūs piedzīvosiet prieku, tādēļ, ka esat mani vismīļie. Dievs jūs svētī un dāvā jums žēlastību pārpilnību. Pateicos, ka atsaucaties manam aicinājumam.

 

Dievmātes vēstījums Mirjamai 2007.gada 2.augustā,  kad Dievmāte kopā ar Mirjamu lūdzas par tiem, kuri nepazīst Dieva mīlestību.

Mīļie bērni! Šodien Es ielūkojos jūsu sirdīs un skatoties uz tām, Mana Sirds sažņaudzas sāpēs. Mani bērni! Es lūdzu no jums bez noteikumu un tīru mīlestību uz Dievu. Jūs būsiet uz pareizā ceļa tad, ja ar miesu atrodoties uz zemes, dvēselē jūs nemitīgi būsiet saistīti ar Dievu. Pateicoties tādai bez noteikumu un tīrai mīlestībai, jūs spēsiet saskatīt Manu Dēlu ikkatrā cilvēkā. Jūs sajutīsiet vienotību ar Dievu. Un Es kā Māte būšu laimīga, tādēļ ka man piederēs jūsu sirdis, svētas un vienotas. Dārgie bērni, Es iegūšu jūsu pestīšanu. Pateicos jums!

 Mirjama tad arī sacīja: „Atklāsmes beigās Dievmāte parādīja to, kas mūs gaida, ja mūsu sirdīs nebūs svētuma un brāliskas vienotības ar Jēzu Kristu. Tas ko man parādīja, nebija nekas labs.”
Dievmāte neatlaidīgi prasīja, lai mēs lūgtos par mūsu priesteriem, tādēļ ka bez viņiem nav iespējama vienotība cilvēku starpā.

 

25.08.2007.

Dārgie bērni! Arī šodien aicinu jūs uz atgriešanos, lai jūsu dzīve , bērniņi, būtu Dieva labestības atspulgs, nevis naida un neticības. Lūdzieties, bērniņi, lai lūgšana kļūst jūsu dzīve. Tādā veidā jūsu dzīvē ienāks miers un prieks, kuru Dievs dod tiem, kuru sirds atvērta Viņa mīlestībai. Un jūs, kuri esat tālu no Dieva žēlsirdības, atgriezieties, lai Dievs nepaliek kurls uz jūsu lūgšanām un lai tas jums nebūtu par vēlu. Tādēļ atgriezieties šai žēlastības laikā un dodiet Dievam pirmo vietu jūsu dzīvē. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

Dievmātes vēstījums Mirjanai 2007.gada 2. septembrī

Dārgie bērni! Šajā laikā, kad Dievs dod tik daudz zīmes, lai jūsos nav baiļu, tādēļ, ka Es esmu kopā ar jums. Dievs savā lielajā mīlestībā ir mani sūtījis, lai Es jūs vestu uz pestīšanu. Dāviniet man jūsu vienkāršās sirdis, kas ir šķīstītas ar gavēni un lūgšanu. Jūsu pestīšana ir vienīgi jūsu siržu vienkāršībā. Es esmu kopā ar jums un vadīšu jūs. Pateicos jums.

 

25.09.2007.

Dārgie bērni! Arī šodien Es jūs visus aicinu, lai jūsu sirdis degtu aizvien dedzīgākā mīlestībā uz Krustā Sisto un lai jūs neaizmirstu, ka Viņš savu dzīvību ir atdevis no mīlestības uz jums, lai tā jūs tiktu atpestīti. Mīļotie bērni, meditējiet un lūdzieties, lai jūsu sirdis atvērtos Dieva mīlestībai. Pateicos jums, ka atbildat manam aicinājumam.

 

Dievmātes vēstījums Mirjanai 2007.gada 2. oktobrī, kad Dievmāte kopā ar Mirjamu lūdzas par tiem, kuri nepazīst Dieva mīlestību.

Dārgie bērni, Es jūs aicinu manā misijā, esiet līdzdalīgi tajā ar atvērtu sirdi un pilnīgu uzticēšanos (paļāvību). Mans ceļš, pa kuru jūs vedu pie Dieva, ir grūts, bet palieciet uzticīgi un beigās mēs visi priecāsimies Dievā. Tādēļ, dārgie bērni, nerimstieties lūgt ticības dāvanu. Tikai tad, ja ticēsiet, Dieva vārds būs gaisma tai tumsā, kura grib jūs apņemt. Nebaidieties, Es esmu ar jums. Pateicos jums!
Mirjama stāstīja: beigās atspīdēja intensīva gaisma un atvērās debesis un caur šo gaismu Dievmāte aizgāja Debesīs.

 

25.10.2007.

Dārgie bērni! Dievs savas mīlestības dēļ ir sūtījis mani jūsu vidū, lai Es vestu jūs uz pestīšanas ceļa. Daudzi no jums ir atvēruši savas sirdis un ir pieņēmuši manus vēstījumus, bet daudzi ir nomaldījušies uz šī ceļa un nav iepazinuši ar visu sirdi Mīlestības Dievu. Tādēļ Es jūs aicinu, esiet mīlestība un gaisma tur, kur ir tumsa un grēks. Es esmu ar jums un svētīju jūs visus. Pateicos jums, ka atbildat manam aicinājumam.

 

Dievmātes vēstījums Mirjamai 2007.gada 2.novembrī:

Dārgie bērni! Šodien aicinu, lai jūs atveriet savas sirdis Svētajam Garam un atļaujiet, lai Viņš jūs pārveido. Mani bērni! Dievs ir visaugstākais labums, un Es tā kā Māte jūs lūdzu, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, gavējiet un dzīvojiet cerībā, ka šo labumu iespējams sasniegt (iemantot) un ka šis labums rada mīlestību. Svētais Gars nostiprinās šo mīlestību un jūs tad spēsiet Dievu saukt par savu Tēvu. Caur šo viscildenāko mīlestību jūs kļūsiet spējīgi patiesi, neviltoti mīlēt visas personas un Dievā saskatīt tos kā savus brāļus un māsas. Pateicos.
     Svētības laikā Dievmāte sacīja: „Ceļā, pa kuru Es vadu jūs pie Mana Dēla, man blakus iet tie, kuri Viņu pavada.”
 

25.11.2007.

Dārgie bērni! Šodien, kad svinat Jēzus Kristus, visas radības Karaļa svētkus, Es ilgojos, lai Viņš būtu arī jūsu dzīves karalis. Bērniņi, vienīgi dāvinot jūs būsiet spējīgi saprast Jēzus krusta upura dāvanu ikviena jūsu labā. Bērniņi, dāviniet Dievam laiku, lai Viņš jūs pārveidotu un piepildītu ar savu žēlastību, lai arī jūs būtu kā žēlastības dāvana citiem. Es, bērniņi, esmu dēļ jums mīlestības dāvana no mīlestības, kas nāk no Dieva žēlastības dēļ šīs pasaules, kurā nav miera. Pateicos jums, ka atbildat manam aicinājumam.
 

Dievmātes vēstījums Mirjamai 2007. gada 2. decembrī:

Dievmāte bija ļoti noskumusi un visu laiku Viņas acīs bija asaras.
Dārgie bērni! Kad Es šobrīd ieskatos jūsu sirdīs, Mana sirds piepildās ar sāpēm un skumjām. Mīļie bērniņi, apstājieties uz mirkli un ielūkojieties savās sirdīs. Un pajautājiet sev, vai Manam Dēlam – jūsu Dievam – patiesi jūs esat atvēlējuši pirmo vietu savās sirdīs? Vai Viņa bauslības jūs patiesi esat pieņēmuši kā savas dzīves mērauklu? Lai no jauna Es atkal vēršu jūsu uzmanību, ka bez ticības nav iespējams būt tuviem Dievam. Dieva vārdi ir jūsu pestīšanas gaisma un gaisma jūsu veselajam saprātam.
Mirjama pievienoja: Es ar sāpēm lūdzu Dievmāti, lai Viņa mūs neatstāj, lai neatrauj savu roku no mums. Jaunava Marija sāpīgi pasmaidīja uz manu lūgumu un aizgāja. Šoreiz Viņa nesacīja: „Es pateicos jums!”. Dievmāte svētīja visus klātesošos un visas devocionālijas.

 

25.12.2007.
 
Dārgie bērni! Ar lielu prieku nesu jums Miera Karali, lai Viņš dod jums savu svētību. Adorācijā pielūdziet Viņu un upurējiet laiku savam Radītājam, pēc kura patiesībā slāpst jūsu sirds. Neaizmirstiet, ka jūs esat svētceļnieki šai zemē un ka materiālie labumi tikai niecīgu prieku spēj jums sagādāt, bet pateicoties Manam Dēlam, jums tiek dāvināta mūžīga dzīve. Es, bērni, esmu ar jums tādēļ, lai jūs vestu uz to, pēc kā patiesībā slāpst jūsu sirds. Pateicos jums, ka atbildat manam aicinājumam.

 

 

Dievmātes vēst. Jakovam 2007.g. 25.decembrī, sākās 14.29 un ilga 6 min.
Dārgie bērni! Šodien īpašā veidā aicinu, lai jūs atvērtos Dievam, lai ikkatra sirds kļūtu kā Jēzus Bērniņa piedzimšanas vieta. Mīļie bērni, visā šai laikā, kurā Dievs atļauj man būt kopā ar jums, Es ilgojos vadīt jūs uz mūžīgās dzīves prieku. Mīļotie bērni, vienīgais patiesais jūsu dzīves prieks ir Dievs. Tādēļ, dārgie bērni, nemeklējiet prieku zemes lietās, bet atveriet jūsu sirdis un pieņemiet Dievu. Mīļotie bērni, viss beidzas, tikai Dievs paliek mūžam jūsu sirdīs. Pateicos jums, ka atbildat manam aicinājumam.
 

2008

 

Vēstījums Mirjanai 2008.gada 2.janvārī

“Dārgie bērni, ar visu savas sirds spēku Es mīlu jūs un dodu jums sevi. Tāpat kā māte cīnās par saviem bērniem, tā Es lūdzos un cīnos par jums. Es vēlos, lai jūs nebaidītos atvērties, lai jūs spētu mīlēt ar sirdi un dāvātu sevi citiem. Jo vairāk jūs mīlēsiet ar sirdi, jo vairāk saņemsiet un labāk sapratīsiet manu Dēlu un Viņa žēlastības dāvanu jums. Lai ikviens pazīst jūs caur mana Dēla mīlestību un manu mīlestību uz jums. Pateicos jums.”

Dievmāte svētīja visus klātesošos un reliģiskos priekšmetus. Mirjana pie-bilda, ka Dievmāte atkal lūdza visus lūgties un gavēt par saviem dvēseļu ganiem – priesteriem.

 

 

25.01.2008.

Dārgie bērni! Ar Lielā Gavēņa laiku jūs tuvojaties žēlastības laikam. Jūsu sirds ir kā uzirdināta zeme un gatava pieņemt labo sēklu, kas augot radīs daudz laba. Jūs, bērniņi, esat brīvi izvēlēties labu vai ļaunu. Tāpēc Es jūs aicinu: lūdzieties un gavējiet. Iesējiet prieku un prieka augļi jūsu sirdīs izaugs, un jūsu labestībā žēlastības augļus ieraudzīs citi un tos pieņems caur jūsu dzīvi. Atsakieties no grēka un izvēlieties mūžīgo dzīvi. Es esmu ar jums un aizbildinu par jums Mana Dēla priekšā. Pateicos jums, ka atbildat manam aicinājumam.

 

 

Dievmātes vēstījums Mirjamai 2008.gada 2.februārī, dienā, kad Dievmāte kopā ar Mirjamu lūdzas par tiem, kuri nepazīst Dieva mīlestību.

Mīļie bērni! Es esmu ar jums. Es sapulcinu jūs kā māte, jo vēlos atbrīvot jūsu sirdis no tā, ko tajās redzu. Pieņemiet Mana Dēla mīlestību un atbrīvojiet savas sirdis no bailēm, sāpēm, ciešanām un vilšanās. Es izvēlējos īpaši jūs, lai jūs būtu Mana Dēla mīlestības Gaisma. Pateicos jums!

 

25.02.2008.

Dārgie bērni! Šajā žēlastības laikā atkal no jauna aicinu jūs uz lūgšanu un pašaizliedzības darbiem. Lai jūsu diena ir caurausta ar īsām un dedzīgām lūgšanām par visiem, kuri vēl nav iepazinuši Dieva mīlestību. Es pateicos, ka atbildat uz manu aicinājumu.

 

Dievmātes vēstījums Mirjanai 2008.gada 2.martā (Itālijā), kad Dievmāte kopā ar Mirjanu lūdzas par tiem, kuri nepazīst Dieva mīlestību.
Dārgie bērni, Es jūs lūdzu īpašā veidā šajā Lielā Gavēņa laikā, lai jūs atbildētu Mana Dēla mīlestībai, kurš jūs ir izvēlējies īpašā veidā un sūtījis Mani pie jums. Attīrāties no jūsu grēkiem un Jēzū, Manā Dēlā, jūs atpazīsiet Izlīguma upuri, ko Viņš jums ir dāvājis par pasaules grēkiem. Lai Viņš būtu vienīgā jūsu dzīves jēga, lai jūsu dzīve būtu kalpošana Dieva, Mana Dēla mīlestībai. Pateicos jums, mani dārgie bērni!
Jaunava Marija svētīja klātesošos un devocionālijas. Dievmāte atkal aicināja, lai mēs lūgtos par saviem priesteriem.
 

 18.03.2008. Vēstījums Mirjanai
Vairāk nekā 1000 svētceļnieku bija vienoti rožukroņa lūgšanā Cenakolo kopienā. Dievmātes parādīšanās sākās plkst.14.01. un ilga 7 min līdz beidzās 14.08. Mirjana mums pēc tikšanās teica šādus vārdus:

Es nekad neredzēju Dievmāti vēršamies pie mums šādā veidā. Viņa turēja izstieptas rokas pretī mums un tā, ar izstieptām rokām stāvot, Viņa sacīja:
Dārgie bērni, šodien es iztiepju savas rokas pretī jums, nebaidieties satvert tās. Šīs rokas vēlās jums dāvināt mīlestību, mieru un palīdzēt jums sasniegt pestīšanu. Un tādēļ, mani bērni, pieņemiet tās. Pildiet manu sirdi ar laimi un es jūs vedīšu uz svētumu. Ceļš, kurā es jūs vedu, ir grūts, pilns ar pārbaudījumiem un kritieniem. Es būšu kopā ar jums un manas rokas jūs turēs. Esiet izturīgi līdz dzīves ceļa galam, lai visi kopā priekā un mīlestībā varētu turēties pie Mana Dēla rokām. Nāciet kopā ar mani, lai jums nav baiļu. Pateicos jums!
 

25.03.2008.

Dārgie bērni! Aicinu, lai jūs strādātu pie savas atgriešanās. Jūs esat vēl tālu no tā, lai satiktos ar Dievu savā sirdī. Tādēļ pēc iespējas vairāk laika pavadiet lūgšanā un adorācijā pie Jēzus Vissvētākajā Sakramentā, lai Viņš jūs pārveidotu un ieliktu jūsu sirdī dzīvu ticību un slāpes pēc mūžīgās dzīves. Bērniņi, viss ir pārejošs, vienīgi Dievs ir mūžīgs. Es esmu ar jums un mudinu jūs ar mīlestību. Pateicos jums, ka atbildat manam aicinājumam.

 

 02.04.2008. vēstījums Mirjanai
Dārgie bērni! Arī šodien es esmu kopā ar jums, pateicoties Dieva lielajai mīlestībai, un ilgojos jums jautāt, vai jūsu sirds ir atvērta man? Vai jūs atļausiet Man šķīstīt jūsu sirdis un sagatavot tās Manam Dēlam? Mani bērni, jums ir jāzin, ka jūsu laikos pār zemi nākusi milzīga Dieva žēlastība, tādēļ nesvārstieties, bet pieņemiet to. Es jums pateicos.

 

25.04.2008.

Dārgie bērni! Arī šodien aicinu jūs visus augt mīlestībā uz Dievu kā zieds, kurš sajūt siltos pavasara starus. Tā arī jūs, bērniņi, audziet Dieva mīlestībā un nesiet to visiem, kuri ir tālu no Dieva. Meklējiet Dieva gribu un dariet labu tiem, kurus Dievs ir nolicis jūsu ceļā un esiet gaisma un prieks. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

Dievmātes vēstījums Mirjamai 2008.gada 2.maijā, kad Dievmāte kopā ar Mirjamu lūdzas par tiem, kuri nepazīst Dieva mīlestību.
Dārgie bērni! Saskaņā ar Dieva gribu es esmu šai vietā kopā ar jums. Es ilgojos, lai jūs atvērtu man savas sirdis un pieņemtu mani kā savu māti. Ar manas mīlestības spēku es gribu jūs mācīt dzīves vienkāršībai un atklāt jums žēlastības pārbagātību, un gribu jūs vest pie Mana Dēla. Ceļš pie Jēzus ir grūts un sāpīgs, bet nebaidieties, es būšu kopā ar jums. Manas rokas jūs turēs līdz pat beigām, līdz mūžīgajai svētlaimei, un tādēļ nebaidieties atvērt man sevi. Pateicos jums!
Jaunava Marija šai parādības reizē nebija ne priecīga, ne bēdīga, bija vienkārši nopietna. Dievmāte vēl piebilda:
Lūdzieties par priesteriem. Viņi ir Mana Dēla dāvana priekš jums.

 

25.05.2008.
Dārgie bērni! Šai žēlastības laikā kurā Dievs ir atļāvis man būt kopā ar jums, atkal no jauna jūs, bērniņi, aicinu uz atgriešanos. Strādājiet pasaules pestīšanas labā, īpašā veidā šai laikā, kamēr es esmu kopā ar jums. Dievs ir žēlsirdīgs un dāvā īpašas žēlastības, tādēļ sauciet uz Viņu īpaši lūgšanā. Es esmu ar jums un neatstāju jūs vienus. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.

Vēstījums Ivanam 2008.gada 30.maijā Podbrdo, plkst.22.00
Dārgie bērni, šodien es, jūsu Māte lūdzu: lūdzieties par maniem bērniem, kuri attālinājušies no Mana Dēla. Lūdzieties! Lūdzieties, lai viņi atgrieztos pie Mana Dēla un atrastu Viņā mieru. Pateicos, ka uzklausījāt manu aicinājumu!

 

Dievmātes vēstījums 2008.g. 2.jūnijā.
Dārgie bērni! Es esmu ar jums, Pateicoties Dieva žēlastībai, Es esmu kopā ar jums, lai veidotu jūs cildenus - izcilus ticībā un mīlestībā - jūs visus. Jūs, kuru sirdis jūsu grēka un vainas dēļ ir kļuvušas cietas kā akmens*, bet Es ilgojos apgaismot ar jaunu gaismu jūsu dvēseles, kuri vēlēsities atdoties Dievam. Lūdzieties, lai mans lūgums atrastu atvērtas sirdis, lai es varētu tās apgaismot ar ticības spēku un atvērt ceļu mīlestībai un cerībai. Esiet izturīgi (pacietīgi, neatlaidīgi). Es būšu ar jums.
*Kad Dievmāte teica: Jūs, kuru sirdis jūsu grēka un vainas dēļ ir kļuvušas cietas kā akmens, Viņa uzlūkoja tos klātesošos, uz kuriem tas attiecās, ar sāpīgu sejas izteiksmi un asarām acīs.
Dievmāte svētīja visus klātesošos un visas devocionālijas.

 

20.06.Ivanam

Šoreiz Dievmāte atnāca priecīga un laimīga. Un Viņa tuvojās, visus sveicinot ar savu mātišķo sveicienu - lai ir slavēts Jēzus Kristus, mani mīļie bērni!

Pēc tam Dievmāte lūdzās kādu laiku ar izstieptām rokām pār mums. Īpaši Viņa lūdzās par klātesošajiem slimniekiem un svētīja mūs visus ar savu Mātes svētību.

Svētīja visus dievbijības priekšmetus, ko cilvēki bija atnesuši pasvētīšanai. Pēc tam Ivans atvēlēja visus mūs Dievmātes gādībai, atvēlēja visas mūsu vajadzības, mūsu nodomus, mūsu ģimenes, un īpašā veidā slimniekus atvēlēja Dievmātes gādībai. Pēc tam Dievmāte sacīja:

Mīļie bērni, arī šodien Māte jūs aicina - atjaunojiet manus vēstījumus, dzīvojiet saskaņā ar vēstījumiem. Mīļotie bērni, es esmu kopā ar jums, un aizbildinu pie Mana Dēla par jums visiem. Lūdzieties, lūdzieties, mīļotie bērni. Pateicos jums, ka atbildat manam aicinājumam.

Tad mēs kopā ar Dievmāti lūdzāmies Tēvs mūsu .. un Gods Dievam..

Pēc tam Dievmāte aizgāja (kļuva neredzama), aizejot gaismā, kura mirdzēja  krusta veidā un ar sveicienu - ejiet mierā, mani bērni!

 

 

25.06.2008.

Mīļotie bērni! Arī šodien ar lielu prieku manā sirdī es aicinu jūs uzklausīt manus vēstījumus un sekot tiem. Kļūstiet prieka pilni miera un mīlestības nesēji šajā pasaulē, kurā nav miera. Es esmu kopā ar jums un svētīju jūs visus kopā ar Manu Dēlu Jēzu, kurš ir Miera Karalis. Pateicos jums, ka atsaucaties manam aicinājumam.
 

2008.gada 25.jūnijā vizionārei Ivankai Ivanković Elez Dievmāte deva ikgadējo vēstījumu. Vēstījums ilga 6 min, tas bija Ivankas mājā, klāt bija vīrs un trīs bērni. Ivanka teica: „Dievmāte runāja par devīto noslēpumu. Un deva mums savu Mātes svētību.”
 

Dievmātes vēstījums 2008.g. 2.jūlijā, kad Dievmāte kopā ar Mirjanu lūdzas par tiem, kuri nepazīst Dieva mīlestību.

Dārgie bērni! Ar mātišķu mīlestību es ilgojos jūs mudināt uz tuvāk mīlestību. Lai Mans Dēls Jēzus kļūst jums kā mīlestības avots. Viņš, kurš varēja savas visvarenības spēkā izdarīt jebko, ir izvēlējies mīlestības ceļu, lai dotu jums paraugu. Vienlīdz arī šodien Dievs caur Mani sūta jums savu bezgalīgo labestību un jums, bērni, ir pienākums atsaukties uz to. Ar tādu pašu labestību un augstsirdību jums ir jāizturas pret dvēselēm, kuras sastopat. Lai jūsu mīlestība tās atgriež. Tādā veidā Mans Dēls un Viņa Mīlestība atdzims jūsos.

Vēl Dievmāte piebilda: Jūsu sirdīs un jūsu lūgšanās vienmēr lai ir ieskauti jūsu gani - garīgie vadītāji.

 

25.07.2008.

Dārgie bērni! Šajā laikā, kad jūs domājiet par atpūtu miesai, es aicinu jūs uz atgriešanos. Lūdzieties un strādājiet tā, lai jūsu sirdis būtu izslāpušas pēc Dieva Radītāja, kurš ir patiesa atpūta jūsu dvēselei un miesai. Lai Viņš jums atklāj savu vaigu un lai apdāvina jūs ar savu mieru. Es esmu ar jums un aizbildinu par ikvienu no jums Dieva priekšā. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

Dievmātes vēstījums 2008.g. 2.augustā, kad Dievmāte kopā ar Mirjanu lūdzas par tiem, kuri nepazīst Dieva mīlestību.
Mīļotie bērni! Manā atnākšanā jūsu vidū atspoguļojas Dieva majestātiskums un jums atveras ceļš uz mūžīgo svētlaimi kopā ar Dievu. Jums nekad nav jājūtas vājiem, vientuļiem un aizmirstiem. Ar ticību, lūgšanu un mīlestību kāpiet pestīšanas kalnā. Svētā Mise, jūsu viscildenākā, cēlākā un visstiprākā lūgšana, lai ir jūsu garīgās dzīves centrā. Ticiet un mīliet, mani bērni. Tajā jums palīdzēs arī tie, kurus mans Dēls ir izvēlējis un aicinājis. Jums, un īpašā veidā viņiem es dodu manu mātišķo svētību. Pateicos jums.

 

Dievmātes vēstījums Ivanam 2008.g. 15.augustā plkst.22.00 kopā ar lūgšanu grupu lūdzās Podbrdo kalnā.

Dievmāte atnāca priecīga un sveicināja visus: „Lai slavēts Jēzus Kristus!” Dievmāte lūdzās par visiem ar pāri izstieptām rokām, īpaši lūdzās par slimniekiem, pēc tam svētīja visus ar savu Mātes svētību. Tad Ivans Dievmātei lika priekšā visus mūsu nodomus, ģimenes, īpaši slimniekus. Pēc tam Dievmāte turpināja lūgties ar izstieptām rokā un pēc tam sacīja:

Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu ar atbildības sajūtu pieņemt manus vēstījumus. Dzīvojiet, mīļie bērni, saskaņā ar maniem vēstījumiem. Šodien īpašā veidā jūs aicinu, atjaunojiet kopīgo lūgšanu ģimenē. Mīļie bērni, šodien pasauli iespējams atjaunot, vienīgi atjaunojot ģimenēs kopējās lūgšanas. Šodien pasaulei ir nepieciešama atjaunošanās garā. Mīļie bērni, jel saprotiet, Debesu Māte lūdzas kopā ar jums. Māte aizbildina sava Dēla priekšā par jums visiem, Māte mīl jūs visus. Mīļie bērni, pateicos, ka uzklausījāt manu aicinājumu.

Pēc tam Dievmāte lūdzās kopā ar mums Tēvs mūsu... un Gods Dievam... . Tad Viņai bija privāta saruna ar Ivanu. Dievmāte aizgāja gaismas krusta zīmē, ar sveicienu: „Ejiet mierā, mani mīļie bērni!”

 

25.08.2008.

Dārgie bērni! Arī šodien katru no jums aicinu uz personīgu atgriešanos. Jūs būsiet tie, kuri atgriežas un ar savu dzīvi liecināsiet, mīlēsiet, piedosiet un nesīsiet Augšāmcēlušā prieku šai pasaulei, kurā Mans Dēls nomira un kurā cilvēki nesajūt vajadzību, lai Viņu meklētu un atklātu savā dzīvē. Adorējiet Jēzu un lai jūsu cerība kļūst par cerību tām sirdīm, kurās nav Jēzus. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.
 

Dievmātes vēstījums 2008.g. 2.septembrī, kad Dievmāte kopā ar Mirjanu lūdzas par tiem, kuri nepazīst Dieva mīlestību.
Mīļie bērni! Šodien ar manu mātes Sirdi es aicinu jūs visus, kuri sapulcējušies man līdzās, lai jūs mīlētu savu tuvāko. Apstājieties, mani bērni. Paskatieties sava brāļa acīs un jūs ieraudzīsiet Jēzu, manu Dēlu. Ja jūs ieraudzīsiet prieku, priecājieties kopā ar Viņu. Ja jūsu brāļa acīs ir sāpes, tad novērsiet šīs sāpes ar jūsu labestību un maigumu, tādēļ ka bez mīlestības jūs esat pazuduši. Tikai mīlestība ir sekmīgs līdzeklis un dara brīnumus. Mīlestība dos jums vienotību ar manu Dēlu un gala iznākumā nesīs manas Bezvainīgās Sirds uzvaru. Tādēļ, mani bērni, mīliet!
Dievmāte atkal no jauna aicināja lūgties par priesteriem. Viņa svētīja visus klātesošos un visus dievbijības priekšmetus.

 

25.09.2008.

Mīļie bērni! Lai jūsu dzīve ir kā nemitīga izvēle par mieru. Ar prieku nesiet mieru un neaizmirstiet, ka jūs dzīvojat žēlastības laikā, kurā Dievs caur manu klātbūtni dod jums lielas žēlastības. Bērniņi, neaizveriet savas sirdis un izmantojiet šo laiku un lūdziet miera un mīlestības dāvanu jūsu dzīvē, lai jūs kļūtu liecinieki dēļ citiem. Es svētīju jūs ar manu Mātes svētību un pateicos, ka atbildat manam aicinājumam.

 

Dievmātes vēstījums 2008.g. 2.oktobrī, kad Dievmāte kopā ar Mirjanu lūdzas par tiem, kuri nepazīst Dieva mīlestību.

Mīļie bērni! Atkal no jauna jūs aicinu, lai jūs ticētu. Mana Mātes sirds grib, lai jūsu sirdis būtu atvērtas atgriešanās aicinājumam. Mani bērni, vienīgi ticība spēj jums dot spēku dzīves pārbaudījumos. Ticība dziedinās jūsu dvēseli un atvērs ceļu cerībai. Es esmu kopā ar jums un pulcinu jūs pie sevis, tādēļ ka ilgojos jums palīdzēt, lai jūs palīdzētu savam tuvākajam atklāt ticību. Vienīgais prieks un laimība šai zemes dzīvē jums ir ticība. Es jums pateicos

Dievmāte atkal no jauna aicināja lūgties par priesteriem. Viņa svētīja visus klātesošos un visus dievbijības priekšmetus.

 

25.10.2008.

Mīļie bērni! Īpašā veidā aicinu jūs visus, lai jūs lūgtos manos nodomos, lai caur jūsu lūgšanām apturētu sātana plānu attiecībā uz zemi, kura ar katru dienu arvien vairāk attālinās no Dieva, bet Dieva vietā liek sevi un iznīcina visu, kas ir skaists un labs katra jūsu dvēselē. Tādēļ, mīļotie bērni, apbruņoties ar gavēni un lūgšanu, lai jūs būtu liecinieki tam, cik ļoti Dievs jūs mīl un pildītu Dieva gribu. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

Dievmātes vēstījums 2008.g. 2.novembrī, kad Dievmāte kopā ar Mirjanu lūdzas par tiem, kuri nepazīst Dieva mīlestību.
Mīļotie bērni! Šodien aicinu jūs uz pilnīgu vienotību ar Dievu. Jūsu miesa ir uz zemes, bet es aicinu, lai jūsu dvēsele būtu aizvien biežāk Dieva tuvumā. Jūs to sasniegsiet lūgšanā, caur lūgšanu un atvērtu sirdi. Tādā veidā jūs pateicaties Dievam par Viņa neizmērojamo labumu, ko Viņš jums dod caur Mani, uzņemiet to ar tīru sirdi, lai jūs varētu izturēties ar to pašu labestību pret citiem, kurus satiekat savā ceļā. Pateicos jums, mani bērni!
Jaunava Marija piebilda: no visas sirds lūdzu Dievu, lai Viņš dod spēku un mīlestību jūsu garīgajiem ganiem - priesteriem, lai viņi tajā jums palīdzētu un jūs vadītu.

 

25.11.2008.

Dārgie bērni! Arī šodien, šai žēlastības laikā, aicinu jūs lūgties, lai Bērns Jēzus piedzimtu jūsu sirdī. Viņš, kurš ir vienīgais Miers savā būtībā, lai caur jums dāvā mieru visai pasaulei. Tādēļ, bērniņi, lūdzieties nemitīgi par šo haosā novesto pasauli, kura ir bez cerības, lai jūs kļūtu miera liecinieki dēļ visiem. Lai cerība ieplūst jūsu sirdīs kā žēlastības upe. Pateicos, ka atbildat manam aicinājumam.

 

Dievmātes vēstījums 2008. g. 2. decembrī, kad Dievmāte kopā ar Mirjamu lūdzas par tiem, kuri nepazīst Dieva mīlestību.
Mīļie bērni! Šai svētajā priecīgās gaidīšanas laikā Dievs izvēlēja jūs, kas esat mazi, lai Viņš īstenotu caur jums savus lielos nodomus. Mani bērni, esiet pazemīgi. Dievs, pateicoties jūsu pazemībai un savā gudrībā jūsu dvēselēs izveidos savu īpaši izvēlēto mājokli. Jūs izgaismosiet to ar saviem labajiem darbiem un tādā veidā ar atvērtu sirdi jūs gaidīsiet mana Dēla piedzimšanu Viņa cildenās mīlestības pārbagātībā. Pateicos jums, mīļotie bērni!
 

25.12.2008.

Mīļie bērni! Jūs skrienat, jūs strādājat, jūs krājat mantu, bet tas notiek bez Dieva svētības, tādēļ, ka jūs nelūdzaties. Šodien es jūs aicinu, lai jūs apstātos pie Betlēmes stallīša un padomātu par Jēzu, kuru šodien es jums dāvāju, lai Viņš jūs svētītu un palīdzētu jums saprast, ka bez Viņa jums nav nākotnes. Tādēļ, bērniņi, atdodiet savu dzīvi Jēzus rokās, lai Viņš jūs vadītu un sargātu no visa ļauna. Es pateicos, ka atbildat manam aicinājumam.

 

Pēdējā ikdienas vēstījuma laikā 12.septembrī 1998.g. Dievmāte Jakovam Čolo pavēstīja, ka nāks pie viņa ik gadu 25.decembrī, Jēzus dzimšanas svētkos. Arī šogad (2008. g. 25. decembrī) Dievmāte atnāca ar Bērnu Jēzu uz rokām un deva vēstījumu:
Mīļie bērni! Šodien īpašā veidā jūs aicinu, lai jūs lūgtos par mieru. Bez Dieva jums nav iespējams miers, nedz arī dzīve mierā, tādēļ bērniņi, šodien, šajā žēlastības dienā, atveriet jūsu sirdis Miera Karalim, lai viņš jūsos piedzimtu un apdāvinātu jūs ar savu mieru, bet jūs tad nesiet Viņa mieru šai nemiera pilnajai pasaulei. Es pateicos, ka atsaucaties uz manu aicinājumu.
 

2009

 

Dievmātes vēstījums 2009.g. 2.janvārī, kad Dievmāte kopā ar Mirjanu lūdzas par tiem, kuri nepazīst Dieva mīlestību.
Mīļie bērni! Kaut arī tik liela debesu žēlastība ir nākusi pār jums, jūsu sirdis palikušas cietas un neatsaucīgas. Mīļie bērni, kādēļ jūs nedodat man pilnībā jūsu sirdis? Es tajās gribu ielikt vienīgi mieru un pestīšanu - manu Dēlu. Kopā ar manu Dēlu jūsu dvēseles tiks pagrieztas uz cildenu mērķi un jūs vairs nebūsiet nomaldījušies, un visbiezākā tumsā jūs atradīsiet ceļu. Bērniņi mani, izlemiet ieiet jaunā dzīvē ar mana Dēla vārdu uz jūsu lūpām. Pateicos jums, mīļotie bērni!

 

25.01.2009.

Mīļie bērni! Šodien es aicinu jūs uz lūgšanu. Lai lūgšana kļūst jums kā graudiņš, kuru jūs ievietojat manā sirdī, bet es to pasniegšu par jums Manam Dēlam Jēzum jūsu dvēseļu pestīšanas labā. Bērniņi, es ilgojos, lai katrs no jums sirds mīlestībā piesaistītos mūžīgai dzīvei, kas ir jūsu nākotne, un lai visi zemes dzīves notikumi palīdzētu jums tuvoties Dievam Radītājam. Es esmu ar jums tik ilgi tādēļ, ka jūs atrodaties uz maldīga ceļa. Vienīgi ar manu palīdzību, bērniņi, jūs atvērsiet acis. Daudz ir cilvēku, kuri dzīvojot saskaņā ar maniem vēstījumiem saprot, ka atrodas uz svētuma ceļa, kurš ved mūžīgajā dzīvē. Es pateicos, ka atbildat manam aicinājumam.
 

Dievmātes vēstījums 2009.g. 2. februārī, kad Dievmāte kopā ar Mirjanu lūdzas par tiem, kuri nepazīst Dieva mīlestību.

Mīļotie bērni! Ar Mātes Sirdi šodien es vēlos jums atgādināt, un proti, lai jūs pievērtu uzmanību Dieva neizmērojamai mīlestībai un pacietībai, kas no tās izriet. Jūsu Tēvs sūta mani jums un gaida. Viņš gaida, lai jūsu atvērtās sirdis būtu gatavas viņa darbiem, Viņš gaida, lai jūsu sirdis būtu vienotas kristīgā mīlestībā un žēlsirdībā mana Dēla garā. Nezaudējiet laiku, bērni, jo jūs neesat tā noteicēji. Pateicos jums.  

 

25.02.2009.

Mīļie bērni! Šajā pašaizliedzības, lūgšanas un gandarīšanas laikā atkal no jauna jūs aicinu, ejiet, atzīstiet jūsu grēkus, lai žēlastība varētu atvērt jūsu sirdis un atļaujiet, lai žēlastība jūs pārveido. Atgriezieties, bērniņi, atveriet sevi Dievam un Viņa nodomiem, kādi Viņam ir attiecībā uz katru no jums. Pateicos, ka atbildat manam aicinājumam.

 

Dievmātes vēstījums 2009.g. 2. martā, kad Dievmāte kopā ar Mirjanu lūdzas par tiem, kuri nepazīst Dieva mīlestību.
Mīļie bērni! Es esmu šeit, jūsu vidū. Es raugos uz jūsu ievainotajām un nemiera pilnajām sirdīm. Jūs esat kā pazuduši, mani bērni. Jūsu grēku vainas arvien kļūst lielākas un lielākas un jūs attālināties aizvien vairāk no autentiskās patiesības. Jūs meklējiet cerību un iepriecinājumu maldu ceļos, bet es jums piedāvāju patieso dievbijību, kas smeļ spēkus mīlestībā un patiesības upurī. Es jums dodu savu Dēlu.

 

2009.g. 18. martā vairāk nekā 1000 cilvēku sapulcējās pie Zilā Krusta, gaidot Dievmātes vēstījumu Mirjanai, ikgadējais vēstījums sākās 13.52, beidzās 13.58. Dievmāte deva sekojošu vēstījumu: Mīļotie bērni! Šodien jūs aicinu jūs patiesi, atklāti, neviltoti un ilgstoši ielūkotos jūsu sirdīs. Ko gan tajās saskatīsiet? Kur jūsu sirdīs atrodas Mans Dēls un kur ir jūsu ilgas, lai sekotu man ceļā pie Viņa? Mani bērni, šis gandarīšanas, pašaizliedzības laiks lai kļūst kā laiks, kurā jūs jautājiet paši sev, ko Dievs gaida personīgi no manis? Kas man ir jādara? Lūdzieties, gavējiet un lai jūsu sirdis ir žēlsirdības pilnas. Neaizmirstiet par jūsu dvēseļu ganiem (priesteriem). Lūdzieties, lai viņi nenomaldītos un paliktu uzticīgi Manam Dēlam, līdz kļūs par labiem ganiem sava ganāmpulka ganītājiem.
Un tad Dievmāte paskatījās uz visiem klātesošiem un runāja tālāk: Vēl reizi jums atkārtoju, ak, ja vien jūs zinātu, kā es jūs mīlu, jūs raudātu no prieka. Es pateicos jums.
 

25.03.2009.
Mīļie bērni! Šai pavasara laikā, kad viss uzmostas no ziemas miega, arī jūs uzmodiniet savas dvēseles ar lūgšanu, lai tās būtu gatavas saņemt Augšāmceltā Jēzus gaismu. Bērniņi, lai Viņš tuvina jūs Savai Sirdij, lai jūs kļūtu atvērti mūžīgās dzīves dāvanai. Es lūdzos par jums un aizbildinu Visaugstā priekšā jūsu patiesas atgriešanās nodomā. Es pateicos, ka atbildat manam aicinājumam.

 

Dievmātes vēstījums 2009.g. 2. aprīlī, kad Dievmāte kopā ar Mirjamu lūdzas par tiem, kuri nepazīst Dieva mīlestību.
Mīļie bērni! Manos vārdos ir Dieva mīlestība. Mani bērniņi, tā ir mīlestība, kas ilgojas pievērst jūs taisnībai un patiesībai. Tā ir mīlestība, kas slāpst izglābt jūs no ilūzijām. Bet kā jūs, mani bērni? Jūsu sirdis paliek aizslēgtas, tās ir cietas, jūs neatbildat uz maniem aicinājumiem, jūsu sirdis nav patiesas. Ar mātišķu mīlestību es lūdzu par jums, tādēļ ka ilgojos, lai jūs visi augšāmceltos Manā Dēlā. Es pateicos jums.
Mirjana sajuta stipras sāpes un lūdza, lai Dievmāte mūs neatstāj. Dievmāte teica: Ar manu Mātes sirdi es lūdzos, tādēļ ka gribu, lai jūs visi augšāmceltos Manā Dēlā. Es pateicos jums
 

25.04.2009.

Mīļie bērni! Šodien es jūs visus aicinu, lai jūs lūgtos par mieru un liecinātu jūsu ģimenēs, lai miers kļūst visaugstākais labums (vislielākais dārgums) šajā nemiera pilnajā pasaulē. Es esmu jūsu Miera Karaliene un jūsu Māte. Es ilgojos vest jūs miera ceļā, tā miera, kurš nāk vienīgi no Dieva. Tādēļ lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties. Pateicos, ka jūs atbildat manam aicinājumam.

 

 Dievmātes vēstījums Mirjanai 2009.g. 2. maijā, kad Dievmāte kopā ar Mirjamu lūdzas par tiem, kuri nepazīst Dieva mīlestību.
Mīļotie bērni! Jau ilgu laiku es jums dāvāju manu Mātes sirdi un veltīju jūs manam Dēlam, bet jūs mani noraidāt. Jūs atļaujat grēkam arvien vairāk valdīt pār jums. Jūs atļaujiet, ka grēks jūs pilnībā sagūsta un atņem jums spēju pieņemt pareizus lēmumus. Mani nabaga bērni, palūkojieties sev visapkārt un saskatiet jūsu laika zīmes. Vai jūs domājiet, ka ir iespējams dzīvot bez Dieva svētības? Nepieļaujiet, lai tumsa valdītu pār jums, bet no sirds dziļumiem sauciet uz manu Dēlu. Jo Jēzus vārds spēj izkliedēt pat vislielāko tumsu. Es esmu vienmēr ar jums, jūs tikai sauciet: „Māmiņa, lūk, mēs esam šeit, vadi mūs”. Pateicos jums.
Dievmāte bija ļoti skumja. Viņa tikai deva vēstījumu un svētīja mūs.
 

25.05.2009.

Mīļie bērni! Es jūs visus aicinu, lai jūs lūgtos par Svētā Gara atnākšanu pār ikvienu kristītu radību, lai Svētais Gars atjaunotu visus un vestu ceļā, kas būs liecība par jūsu ticību, gan pašiem, gan visiem tiem, kas ir tālu no Dieva un tālu no Viņa mīlestības. Es esmu kopā ar jums un aizbildinu par jums Visaugstā Dieva priekšā. Pateicos jums, ka atbildat manam aicinājumam.

 

Dievmātes vēstījums Mirjanai 2009.g. 2. jūnijā:

Mīļie bērni! Mana mīlestība slāpst pēc jūsu pilnīgās, absolūtās un beznosacījumu mīlestības. Mana mīlestība  neatstās jūs tādus, kādi esat bijuši iepriekš, bet tā pārveidos jūs un mācīs jūs uzticēties Manam Dēlam. Mani bērni, es glābšu jūs ar savu mīlestību un veidošu jūs par patiesiem Mana Dēla labestības lieciniekiem. Tādēļ, mani bērni, nebaidieties liecināt par mīlestību Mana Dēla vārdā. Pateicos jums. "

Tai brīdī, kad Dievmāte atvadījās no visiem, Viņa atstāja aiz sevis Krusta attēlu, un tā centrā Mirjana redzēja sirdi, kas apvīta ar ērkšķu kroni. Šoreiz Marija nebija skumja.

 

25.06.2009.

Mīļie bērni! Priecājieties kopā ar mani, atgriezieties priecīgi un pateicieties Dievam par manas klātbūtnes jūsu vidū dāvanu. Lūdzieties, lai jūsu sirdīs Dievs būtu jūsu dzīves centrā un ar savu dzīvi dodiet liecību, bērniņi, lai katra radība sajustu Dieva mīlestību. Esiet manas izstieptās rokas uz katru radību, lai tās tuvinātos mīlestības Dievam. Es svētīju jūs ar savu mātes svētību. Pateicos, ka atbildējāt manam aicinājumam.  

Vēstījums Ivankai Ivankovičai–Elez tika dots viņas mājās un ilga 10 min. Klāt bija tikai vīrs un trīs bērni. Ivanka pavēstīja:

Dievmāte bija kopā ar mani 10 min un runāja man par desmito noslēpumu. Dievmāte teica: „Mīļie bērni, es jūs aicinu, lai jūs būtu miera (nesēji) apustuļi. Miers, miers, miers.”

 

Dievmātes vēstījums Mirjanai 2009.g. 2.jūlijā.

„Mīļie bērni. Es jūs aicinu tādēļ, ka jūs man esat vajadzīgi. Man ir vajadzīgas sirdis, kas ir gatavas neierobežotai mīlestībai. Sirdis, kas nav nomāktas ar tukšībām. Sirdis, kuras ir gatavas mīlēt tā, kā mīl Mans Dēls, kuras būs gatavas uzupurēties tā, kā uzupurējās Mans Dēls. Jūs, bērni, esat man vajadzīgi. Un lai jūs varētu man sekot, tad piedodiet paši sev, un piedodiet citiem un adorējiet Manu Dēlu. Adorējiet Viņu arī par tiem, kuri Viņu nav vēl iepazinuši, par tiem, kuri Viņu nemīl. Jūs man esat vajadzīgi šim mērķim, un tādēļ es jūs aicinu. Es pateicos jums

 

Dievmātes vēstījums Ivanam 2009.gada 10. jūlijā plkst.22.00 Krusta kalnā
 
"Mīļie bērni, arī šodien, šajā žēlastības laikā Es aicinu jūs: atveriet savas sirdis, atveriet tās Svētajam Garam. Mīļie bērni, īpaši šodien es aicinu jūs uz lūgšanu par piedošanas dāvanu. Piedodiet, mīļie bērni, un mīliet. Ziniet, mīļie bērni, ka jūsu Māte lūdzas par jums un aizbildina pie Sava Dēla. Pateicos, mīļie bērni, ka pieņemiet mani arī šodien, ka pieņemiet manus vēstījumus un dzīvojiet saskaņā ar maniem vēstījumiem."

 

25.07.2009.

"Mīļie bērni. Šis laiks lai jums ir lūgšanas laiks. Pateicos, ka atsaucaties uz manu aicinājumu."

 

Vēstījums Mirjanai 2009.g. 2. augustā:

Mīļie bērni! Es nāku šeit, lai rādītu jums savu mātišķo mīlestību, rādītu jums ceļu, pa kuru jums jāiet, lai jūs būtu pēc iespējas līdzīgāki Manam Dēlam un tādā veidā būtu tuvāki un mīļāki Dievam. Nenoraidiet Manu žēlastību. Neatsakieties no pestīšanas un no mūžīgās dzīves kaut kādu īslaicīgu un mazvērtīgu (iznīkstošu) šīs zemes labumu dēļ. Es esmu ar jums, lai kā Māte jūs vadītu un brīdinātu jūs. Nāciet man līdzi!

 

Ivanam vakarā, 14. augustā 2009. augusts, Podbrdo 22:00:

  "Šovakar Dievmāte bija ļoti priecīga un ļoti laimīga. Viņa ieradās triju eņģeļu pavadībā. Iesākumā Viņa sveicināja visus klātesošos ar savu Mātes sveicienu, "Lai slavēts Jēzus Kristus, mani mīļie bērni." Pēc tam Dievmāte lūdzās ilgāku laiku, jo īpaši par klātesošajiem slimniekiem, ar pār viņiem paceltām rokām. Tad Dievmāte svētīja ar savu Mātes svētību visus pārējos klātesošos un svētīja arī visus reliģiskos priekšmetus, lai mēs tos nēsātu sev līdzi ar Viņas svētību. Kad viņa deva svētību visiem klātesošajiem, viņa to darīja ar ļoti ļoti lielu prieku.  
Pēc tam Ivans atvēlēja Dievmātei mūs visus un mūsu vajadzības, mūsu nodomus, mūsu ģimenes un it īpaši slimniekus. Tad Dievmāte sacīja:

"Mīļie bērni, arī šodien ar lielu prieku es ilgojos jūs aicināt, lai jūs  šai laikā atveraties Svētajam Garam. Atverieties, jo šis ir žēlastības laiks. Mīļie bērni, lai mīlestība kā upes straume ieplūst jūsu sirdis. Lūdzieties, lūdzieties, mīļotie bērni, kopā ar savu Māti. Pateicos jums, mīļotie  bērni, ka arī šodien jūs uzklausāt  manu aicinājumu. "

Ivans lūdzās Mūsu Tēvs un Gods Tēvam, un tad Dievmāte, mūsu lūgšanu pavadīta, aizgāja gaismas un krusta zīmē ar sveicienu: "Ejiet mierā, mani mīļie bērni!"

 

25.08.2009.

 Mīļie bērni! Šodien es jūs atkal no jauna aicinu uz atgriešanos. Bērniņi, jūs vēl neesat pietiekami svēti un neizstarojiet svētumu uz citiem, tādēļ lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties un strādājiet īpaši pie personīgās atgriešanās, lai jūs kļūtu par Dieva mīlestības zīmi dēļ citiem. Es esmu ar jums un vedu jūs pretī mūžībai, pēc kā jāslāpst katrai sirdij. Pateicos jums, ka atbildat savas Mātes aicinājumam.

 

Dievmātes vēstījums Ivanam 2009.gada 28.augustā pie Zilā krusta
Dievmāte bija priecīga un laimīga. Sveicināja un svētīja visus, svētīja reliģiskos priekšmetus. Viņa sacīja:
"Mīļie bērni, šodien es jūs aicinu īpašā veidā: pievērsieties maniem vēstījumiem, atjaunojieties manu vēstījumu garā. Mīļie bērni, šodien vairāk nekā jebkad Man nepieciešami jūsu darbi, nevis vārdi. Tādēļ, mīļie bērni, dzīvojiet saskaņā ar maniem vēstījumiem, lai gaisma apgaismotu jūsu sirdis un piepilda jūsu sirdis. Mīļie bērni, ziniet un saprotiet, ka jūsu Māte lūdzas kopā ar jums. Pateicos arī šodien, mīļie bērni, ka jūs pieņemat manus vēstījumus, un ka jūs dzīvojat saskaņā ar maniem vēstījumiem. Kļūstiet par manu zīmi (maniem lieciniekiem)... Ejiet mierā, mani mīļie bērni!"

Dievmāte Mirjanai, 2. septembris 2009. gada
"Mīļie bērni! Šodien ar Mātes sirdi es aicinu, lai jūs iemācītos piedot, pilnīgi un bez nosacījumiem. Jūs paciešat netaisnību, nodevību un vajāšanas, bet tieši pateicoties tam jūs kļūstat Dievam tuvāki un mīļāki. Mani bērniņi, lūdziet mīlestības dāvanu, jo tikai mīlestība visu piedod, kā mans Dēls ir jums piedevis - sekojiet Viņam. Es esmu jūsu vidū, un lūdzos par jums, lai jūs, atnākot sava Debesu Tēva priekšā, varētu sacīt: "Te es esmu, Tēvs, es sekoju Tavam Dēlam, mīlēju visus un no visas sirds visiem piedevu, tādēļ ka es ticēju Tavai taisnīgajai tiesai, un paļāvos uz Tevi. Pateicos!"
 

 

25.09.2009.

 ,,Mīļotie bērni! Pacietīgi un ar prieku strādājiet pie jūsu atgriešanās. Visus savus iepriecinājumus un skumjas upurējiet manai Bezvainīgajai Sirdij, lai es varētu jūs visus vest pie mana vismīļā Dēla un, lai Viņa Sirdī jūs atrastu iepriecinājumu. Es esmu ar jums tādēļ, lai jūs pamācītu un vadītu pretī mūžībai. Pateicos jums, ka atbildat Manam aicinājumam.”

 

Dievmāte Mirjanai, 2. oktobris 2009.gada
Mīļie bērni! Kad es skatos uz jums, mana sirds sažņaudzas no sāpēm. Kur jūs ejiet mani bērni? Vai jūs esat tik dziļi iegrimuši grēkā, ka vairs nevarat apstāties un grēku sevī attaisnojiet un ar to dzīvojiet? Nokrītiet ceļos pie krusta un skatieties uz Manu Dēlu. Viņš uzvarēja grēku un nomira, lai jūs dzīvotu. Atļaujiet jums palīdzēt, lai jūs nemirtu, bet dzīvotu ar Manu Dēlu mūžīgi. Pateicos.

Dievmāte bija ļoti noskumusi.
 

25.10.2009.

Mīļie bērni! Arī šodien es nesu jums manu svētību un svētīju jūs visus un aicinu, lai jūs garā pieaugtu tai ceļā, kuru caur mani Dievs ir aizsācis jūsos jūsu pestīšanas labad. Bērniņi, lūdzieties, gavējiet un priecīgi sniedziet jūsu ticības liecību un lai jūsu sirdis vienmēr ir pārpildītas ar lūgšanu. Pateicos jums, ka atsaucaties uz manu aicinājumu.

 

Dievmāte Mirjanai, 2. novembris 2009. gada

Dārgie bērni, arī šodien es esmu starp jums, lai parādītu ceļu, kas jums palīdzēs iepazīt Dieva mīlestību, - Dieva mīlestību, kurš jums ļauj Sevi saukt par Tēvu un sajust, ka Viņš ir Tēvs. Es jūs aicinu patiesi ieskatīties savās sirdīs un redzēt, kā jūs Viņu mīlat. Vai Viņš nav pēdējais, ko jūs mīlat? Materiālu labumu ieskauti, cik reizes jūs Viņu esat atgrūduši, nodevuši un aizmirsuši? Mani bērni, nemaldiniet sevi ar pasaulīgiem labumiem. Domājiet par dvēseli, jo tā ir svarīgāka par miesu, attīriet to. Piesauciet Tēvu, Viņš jūs gaida, atgriezieties pie Viņa. Es esmu ar jums tāpēc, ka Viņš Savā žēlsirdībā mani sūta. Paldies jums.

 

25.11.2009.

Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā jūs visus aicinu, lai jūs savās ģimenēs atjaunotu lūgšanu. Ar prieku gatavojieties Jēzus atnākšanai. Bērniņi, lai jūsu sirdis ir tīras un mīļas, lai mīlestība un siltums plūst caur jums pie katras sirds, kura ir tālu no Jēzus mīlestības. Bērniņi, esiet manas izstieptās rokas, mīlestības rokas visiem, kas nomaldījušies, dēļ tiem, kuriem vairs nav ticības un cerības. Pateicos jums, ka atsaucaties uz manu aicinājumu.

 

Dievmāte Mirjanai, 2. decembris 2009. gada

"Mīļie bērni, šajā sagatavošanās un prieka pilnās gaidīšanas laikā es kā māte ilgojos norādīt jums uz to, kas ir vissvarīgākais – tā ir jūsu dvēsele. Vai tajā ir piedzimis mans Dēls? Vai tā ir ar mīlestības spēku šķīstīta no meliem, lepnības, naida un ļaunas gribas? Vai jūsu dvēsele mīl Dievu pāri visam kā savu Tēvu un vai tā mīl savu brāli Kristū? Es jums norādu ceļu, kas pacels jūsu dvēseli līdz pilnīgai vienībai ar manu Dēlu. Es ilgojos, lai mans dēls piedzimst jūsos. Kāds prieks man kā mātei. Pateicos."

 

Vēstījums Ivanam 8. decembris 2009:
"Mani dārgie bērni! Mani mīļotie! Arī šodien māte mīl jūs ar savu mātišķo mīlestību un Es ilgojos, dārgie bērni, lai šajā žēlastības laikā jūs atvērtu savas sirdis, lai mana Dēla gaisma, mana Dēla Dzimšanas gaisma ieplūstu jūsu sirdīs, apgaismotu jūsu sirdis un jūsu dvēseles un darītu jūs laimīgus. It īpaši Es jūs dārgie bērni, aicinu lūgties par ģimenēm, lūdzieties par ģimeņu svētumu šajā laikā. Arī šodien, mīļie bērni, es ilgojos pateikties jums, ka esat mani pieņēmuši, ka esat pieņēmuši manus vēstījumus un dzīvojat saskaņā ar tiem.
 

25.12.2009.

Mīļie bērni! Šai priekpilnajā dienā Es jūs visus nesu priekšā manam Dēlam - Miera Karalim, lai Viņš jūs apdāvinātu ar savu mieru un svētību. Bērniņi, ar savu mieru un svētību dalieties mīlestībā dalieties ar citiem. Pateicos jums, ka atbildat manam aicinājumam.

 

2009.gada 25. decembra vēstījums Jakovam. Vēstījums sākās 14.35 un ilga 12 minūtes. Dievmāte atnāca zelta krāsas tērpā ar Bērnu Jēzu uz rokām:
Mīļie bērni! Visā šajā laikā, kurā Dievs īpašā veidā man atļauj, lai es būtu kopā ar jums, Es ilgojos jūs  vadīt šai ceļā, kurš ved jūs pie Jēzus un uz jūsu pestīšanu. Mīļotie bērni, vienīgi Dievā jūs varat atrast pestīšanu, un tādēļ šajā žēlastības dienā ar manu Bērnu Jēzu uz rokām es jūs aicinu: atļaujiet Jēzum, lai viņš piedzimt jūsu sirdīs. Vienīgi ar Jēzu sirdī jūs varat doties pestīšanas uz mūžīgo dzīvi. Pateicos, ka atbildat manam aicinājumam.
 

2010

 

Dievmātes vēstījums 2010. g. 1. janvārī Marijai Pavlovičai

Dārgie bērni! Paldies jums. Jūs - Man cerība! Jūs - Mans prieks! Visus jūs svētīju. Aicinu jūs - dzīvojiet pēc Maniem vēstījumiem.

Dievmāte bija ļoti priecīga, daudzu eņģeļu pavadībā.

 

 

Vēstījums Mirjanai 2010. g. 2. janvārī:
Mīļotie bērni! Šodien es jūs aicinu nākt kopā ar mani ar pilnu paļāvību, tādēļ, ka es slāpstu pēc tā, lai jūs iepazītu manu Dēlu. Lai jūsos nav baiļu, mani bērni, es esmu šeit kopā ar jums, es esmu jums tuvu. Es jums rādu ceļu, kādā veidā vajag piedot sev pašiem, piedot citiem ar patiesas savas vainas nožēlas jūtām sirdī, mesties ceļos Tēva priekšā. Dariet tā, lai jūsos nomirtu viss tas, kas jums traucē mīlēt un iet pestīšanas ceļu, lai jūs būtu kopā ar Jēzu un Viņā. Izšķirieties par jaunu sākumu, par patiesas mīlestības uz Dievu sākumu. Pateicos jums.

 

Dievmātes vēstījums 2010. gada 25. janvārī
Mīļie bērni! Lai šis laiks jums ir personīgās lūgšanas laiks, tā, lai jūsu sirdīs pieaug ticības sēkla un lai tā pāraugtu par priecīgu liecības došanu citiem. Es esmu ar jums un visus jūs ilgojos mudināt: pieaudziet un priecājieties Kungā, kurš jūs ir radījis. Pateicos jums, ka atbildat manam aicinājumam.
 

Dievmātes vēstījums Mirjanai 2010. gada 2. februārī:
Mīļie bērni! Ar mātes mīlestību šodien es jūs aicinu, lai jūs būtu gaismeklis visām dvēselēm, kuras maldās Dieva mīlestības nepazīšanas tumsā. Lai jūs pēc iespējas stiprāk spīdētu un pēc iespējas vairāk dvēseles pievilktu, nepieļaujiet lai nepatiesība, kas nāk no jūsu mutes apklusina jūsu sirdsapziņu. Esiet pilnīgi! Es jūs vadu ar mātes roku, ar mīlestības roku. Es pateicos jums!

Dievmātes vēstījums 2010.gada 25. februārī:
Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā, kad arī daba gatavojas atklāt savas skaistākās gada krāsas, bērniņi, es jūs aicinu, lai jūs atvērtu jūsu sirdis Dievam Radītājam, lai Viņš jūs pārveidotu un veidotu pēc Sava attēla un līdzības, lai viss tas labais, kurš ir aizsniedzis jūsu sirdis, atmostos jaunai dzīvei un ilgās pēc mūžības. Pateicos jums, ka atbildat manam aicinājumam.
 

Dievmātes vēstījums Mirjanai 2010. gada 2. martā:

Mīļie bērni, šajā īpašajā laikā, kurā jūs pūlaties kļūt pēc iespējas tuvāki Manam Dēlam un ņemt līdzdalību Viņa ciešanās, bet arī Viņa mīlestībai, ar kādu Viņš tās panesa, es ilgojos sacīt, ka esmu kopā ar jums. Ar manas žēlastības palīdzību es jums palīdzu pārvarēt kļūdas, kārdinājumus un dzīves pārbaudījumus. Es gribu jums mācīt mīlestību, to mīlestību, kas dzēš visus grēkus un dara jūs pilnīgus. To mīlestību, kas nes mana Dēla mieru jūsu sirdīs tagad un mūžīgi. Lai miers ar jums un jūsos, jo es esmu Miera Karaliene. Es jums pateicos.

 

Ivanam 2010. gada 13. martā:

"Mīļie bērni, arī šodien es vēlos jūs aicināt uz piedošanu. Piedodiet, mani bērni! Piedodiet citiem, piedodiet paši sev. Dārgie bērni, šis ir žēlastības laiks. Lūdzieties par visiem maniem bērniem, kuri ir tālu no mana Dēla Jēzus, lūdzieties, lai tie atgrieztos. Jūsu Māte lūdzas kopā ar jums, jūsu Māte aizbildina par jums. Pateicos, ka arī šodien pieņēmāt manu aicinājumu."

 

Ivanam 2010. gada 15. martā:

" Mīļie bērni, es ilgojos, lai arī jūs šodien būtu kā mani ziedi. Atveldzējiet šo ziedu ar lūgšanu, laistiet jūsu dvēseles ar lūgšanu. Es ilgojos, mīļie bērni, lai jūs lūgtos  arī par tiem visiem ziediem, kuri ir novītuši, un par visām dvēselēm, kuras ir mirstošas grēku dēļ. Lūdzieties, mīļie bērni, lūdzieties, lūdzieties. "
 

 Dievmātes vēstījums Mirjanai 2010. g. 18. martā:
Mīļie bērni! Šodien aicinu, lai jūs mīlētu ar visu savu sirdi un ar visu savu dvēseli. Lūdziet mīlestības dāvanu, jo kad dvēsele mīl, tā aicina pie sevis manu Dēlu. Mans Dēls nevar atteikt tiem, kuri sauc uz Viņu un kuri vēlas dzīvot saskaņā ar Viņa gribu. Lūdzieties par tiem, kuri nepazīst mīlestību, kuri nesaprot, ko nozīmē mīlēt. Lūdzieties, lai Dievs būtu viņiem Tēvs, nevis tiesnesis. Mani bērni, esiet mani apustuļi, esiet mana mīlestības straume. Jūs esat man vajadzīgi. Es jums pateicos.

 

Dievmātes vēstījums 2010.gada 25. martā:

Mīļie bērni, šodien es gribētu aicināt jūs visus, lai jūs būtu stipri lūgšanā un brīžos, kad uzbrūk kārdinājumi. Dzīvojiet priekā un pazemībā jūsu kristīgajā aicinājumā un lieciniet visiem par to (ka visi aicināti būt kristieši). Es esmu kopā ar jums un nesu jūs visus mana Dēla Jēzus priekšā un Viņš būs jūsu stiprums un atbalsts. Pateicos, ka atbildat manam aicinājumam.

 

Dievmātes vēstījums Mirjanai 2010.g. 2. aprīlī:
"Dārgie bērni, šodien es svētīju jūs īpašā veidā, un lūdzos, lai jūs atgrieztos uz mana Dēla – jūsu Atpestītāja, jūsu Glābēja, Tā, Kurš ir jums devis mūžīgo dzīvi, patiesā ceļa. Padomājiet par visu, kas ir cilvēciskais, par visu, kas jums neļauj sekot Manam Dēlam, domājiet par īslaicīgo, iznīkstošo, par nepilnībām un ierobežotību, un tad domājiet par manu Dēlu, par Viņa dievišķo bezgalību. Caur jūsu pakļaušanos Dievam un jūsu lūgšanu jūs cildenu darāt jūsu miesu un pilnveidojat dvēseli. Esi gatavi, mani bērni. Pateicos jums.
 

Dievmātes vēstījums 2010.gada 25. aprīlī:
Mīļie bērni, šai laikā, kad jūs īpašā veidā lūdzieties un piesaucat manu aizbildniecību, aicinu jūs, bērniņi, lūdzieties, lai, pateicoties jūsu lūgšanām es varētu palīdzēt kā jo vairāk sirdīm atvērties maniem aicinājumiem. Lūdzieties manos nodomos. Es esmu ar jums un aizbildinu pie Mana Dēla par katru no jums. Pateicos jums, ka atbildat manam aicinājumam.

 

Miera Karalienes vēstījums Mirjanai 2010.g. 2. maijā:
"Mīļie bērni! Šodien labais Tēvs caur mani aicina jūs, lai jūs ar mīlestības piepildītu dvēseli ietu garīgajā ceļā. Dārgie bērni, esiet pildīti ar žēlastībām, patiesi nožēlojiet savus grēkus un stipri ilgojieties pēc labā. Ilgojieties arī to vārdā, kuri nav iepazinuši labā pilnību. Tā jūs būsiet patīkamāki Dievam. Pateicos jums."
 

Dievmātes vēstījums 2010.gada 25. maijā:

Mīļie bērni! Dievs ir devis jums žēlastību, lai jūs dzīvotu tikumīgi un aizstāvētu visu labo, kas ir jūsos un jums līdzās, un mudinātu arī citus būt labākiem un aizvien svētākiem. Bet arī sātans neguļ un caur modernismu jūs maldina un vedina savos ceļos. Tādēļ, bērniņi, mīlestībā uz manu Bezvainīgo Sirdi mīliet Dievu pāri visam un dzīvojiet saskaņā ar Viņa baušļiem. Tad jūsu dzīvei būs jēga, un miers valdīs virs zemes. Pateicos, ka uzklausāt manu aicinājumu.

 

Miera Karalienes vēstījums Mirjanai 2010.g. 2. jūnijā
Mīļie bērni, šodien jūs aicinu, lai ar gavēni un lūgšanu jūs izlauztu un iztīrītu sev ceļu, pa kuru mans Dēls ienāktu jūsu sirdīs. Pieņemiet mani kā Māti un Dieva mīlestības vēstnesi un kā tādu, kura slāpst pēc jūsu pestīšanas. Atbrīvojieties no visa tā, kas sakarā ar pagātni jūs nospiež un rada vainas apziņu, atbrīvojieties no tā, kas ieveda jūs maldos - tumsībā. Pieņemiet gaismu. Atdzimstiet no jauna mana Dēla taisnīgumā. Pateicos jums! 
Dievmāte svētīja visus reliģiskos priekšmetus un Mirjama teica, ka tad, kad Dievmāte aizgāja, viņa redzēja baltu balodi parādīšanās beigās, par kuru Mirjama domāja, ka tas bija Svētais Gars.

 

Dievmātes vēstījums 2010.gada 25. jūnijā:

Mīļie bērni! Ar prieku es jūs aicinu: dzīvojiet manus vēstījumus ar prieku; tikai tā, bērniņi, jūs varēsit būt tuvāk manam Dēlam. Es vēlos jūs vest tikai pie Viņa, un Viņā jūs atradīsiet īstu mieru un jūsu sirds prieku. Es svētīju jūs visus un mīlu ar neizmērojamu mīlestību. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!
 

Ikgadējais Dievmātes vēstījums Ivankai Ivankovič-Elez 2010. gada 25. jūnijā:

Parādīšanās, kas ilga sešas minūtes, notika Ivankas ģimenes mājā. Klāt bija tikai viņas ģimenes locekļi. Pēc vīzijas beigām Ivanka teica:

‘Dievmāte runāja ar mani par piekto noslēpumu un noslēgumā pateica: „Mīļie bērni, saņemiet manu Mātes svētību!”’

 

Miera Karalienes vēstījums Mirjanai 2010.g. 2. jūlijā

Mīļie bērni, mans Mātes aicinājums, ar ko šodien es vēršos pie jums, ir patiesības un dzīvības aicinājums. Mans Dēls, kurš ir Dzīvība, mīl jūs un pazīst jūs patiesībā. Lai iepazītu un mīlētu sevi, jums jāpazīst mans Dēls; lai iepazītu un mīlētu citus, jums ir jāredz mans Dēls viņos. Tādēļ, mani bērni, lūdzieties, lūdzieties, lai jūs spētu saprast un pakļauties ar brīvu garu, būt pilnībā pārveidoti un šādā veidā iemantotu savās sirdīs Debesu valstību uz zemes. Pateicos jums!

Dievmāte deva īpašu svētību priesteriem.

 

Dievmātes vēstījums 2010.gada 25. jūlijā:

Mīļie bērni! No jauna aicinu jūs, lai jūs sekotu man ar prieku. Es ilgojos jūs visus vest pie Mana Dēla, jūsu Pestītāja. Jūs nesaprotat, ka bez Viņa jums nav ne prieka un miera, ne nākotnes, ne mūžīgās dzīves. Tādēļ, bērniņi, izmantojiet šo laiku priecīgai lūgšanai un paļāvībai (uz Jēzu). Pateicos, ka uzklausāt manu aicinājumu.

 

Miera Karalienes vēstījums Mirjanai 2010.g. 2. augustā

Šodien Es aicinu jūs: sāciet kopā ar Mani veidot jūsu sirdīs Debesu Valstību. Aizmirstiet par personīgo, un, sekojot Mana Dēla piemēram, domājiet par Dievišķo. Ko no jums grib Dievs? Lai jūs neļautu sātanam vest jūs zemes laimes ceļu, ceļu, uz kura nav Mana Dēla. Mani bērni, šis ceļš ir viltus un īslaicīgs. Mans Dēls ir Esošs. Es vēlu jums mūžīgo laimi un mieru, vienotību ar manu Dēlu un ar Dievu. Vēlu jums Dieva Valstību. Pateicos jums!

 

Dievmātes vēstījums 2010.gada 25.augustā:
Mīļie bērni! Ar lielu prieku arī šodien es ilgojos atkal no jauna jūs aicināt: lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties. Šis laiks lai ir jums personīgās lūgšanas laiks. Dienas laikā atrodiet vietu, kur sakopotībā ar prieku jūs varētu lūgties. Es mīlu jūs un svētīju jūs visus. Pateicos, ka atbildat manam aicinājumam.
 

Miera Karalienes vēstījums Mirjanai 2010.g. 2.septembrī:
"Dārgie bērni, es esmu pie jums tādēļ, ka ilgojos jums palīdzēt pārvarēt pārbaudījumus, kas paredzēti jums šajā šķīstīšanas laikā. Mani bērni, viens no tiem ir nepiedošana, un piedošanas nelūgšana. Ikviens grēks aizskar Mīlestību un attālina jūs no tās - un Mīlestība ir mans Dēls. Tādēļ, mani bērni, ja jūs vēlaties iet ar mani miera un Dieva mīlestības ceļu, jums jāmācās piedot un lūgt piedošanu. Pateicos jums. "

 

Dievmātes vēstījums 2010.gada 25. septembrī:

Mīļie bērni! Šodien es esmu ar jums un svētīju jūs ar savu mātišķo miera svētību, un mudinu jūs vēl vairāk izdzīvot savu ticības dzīvi, jo jūs vēl joprojām esat vāji un neesat pazemīgi. Es aicinu jūs, bērniņi, mazāk runāt un vairāk darīt savas personīgās atgriešanās labā, lai jūsu liecība būtu auglīga. Un jūsu dzīve lai ir nepārtraukta lūgšana. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

Dievmātes vēstījums Mirjanai 2010.gada 2.oktobrī:

Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu uz pazemību, mani bērni, uz pazemīgu veltīšanos. Jūsu sirdīm ir jābūt taisnīgām. Lai jūsu krusts ir līdzeklis cīņā pret šī laika grēkiem. Jūsu ierocis lai ir pacietība un nebeidzama mīlestība - mīlestība, kas pazīst gaidīšanu un kura jūs darīs spējīgus atpazīt Dieva zīmes - lai jūsu dzīve caur pazemīgu mīlestību var parādīt patiesību visiem tiem, kuri to meklē dzīves tumsā. Mani bērni, mani apustuļi, palīdziet man atvērt ceļus pie mana Dēla.

Atkal no jauna es aicinu jūs lūgties par jūsu priesteriem. Kopā ar viņiem es triumfēšu. Pateicos jums.

 

Dievmātes vēstījums 2010.gada 25.oktobrī:

 Mīļie bērni! Šis laiks lai jums ir kā lūgšanas laiks. Es ilgojos, bērniņi, lai mans aicinājums jums būtu kā aicinājums iet atgriešanās ceļu, tādēļ lūdzieties un meklējiet Visu Svēto aizbildniecību. Lai viņi jums ir kā paraugs un mudinājums un prieks ceļā uz mūžīgo dzīvi. Pateicos jums, ka atsaucaties  manam  aicinājumam.

 

Dievmātes vēstījums, kuru saņēma Mirjana 2010.gada 2.novembrī:
Dārgie bērni! Ar mātes mīlestību un neatlaidību es nesu jums dzīvības gaismu, lai izklīdinātu jūsos nāves tumsu. Nenoraidiet mani, mani bērni. Apstājaties un ieskatieties sevī un ieraugiet, cik jūs esat grēcīgi. Atzīstiet savus grēkus un lūdziet Dievam piedošanu. Mani bērni, jums nav jāsamierinās, ka esat vāji un mazi, bet jūs varat būt arī stipri un lieli, izpildot Dieva gribu. Atdodiet man jūsu šķīstītās sirdis, lai es tās varu apgaismot ar Mana Dēla Jēzus dzīvības gaismu. Pateicos.

 

Dievmātes vēstījums 2010.gada 25. novembrī:

Mīļie bērni! Es lūkojos jūsos un redzu jūsu sirdīs nāvi bez cerības, nemieru un izsalkumu. Tajās nav lūgšanas un paļāvības uz Dievu, tādēļ Visaugstais ļauj man nest jums cerību un prieku. Atverieties! Atveriet savas sirdis Dieva žēlsirdībai un Viņš dāvās jums visu nepieciešamo un piepildīs jūsu sirdis ar mieru, jo Viņš ir Miers un jūsu Cerība. Pateicos jums, ka atsaucāties manam aicinājumam.
 

Dievmātes vēstījums, kas tika nodots vizionārei Mirjanai 2010. gada 2. decembrī:
„Dārgie bērni! Šodien lūdzos šeit ar jums, lai jūs iegūtu spēku atvērt savas sirdis un tādējādi aptvertu cietošā Dieva spēcīgo mīlestību. Šīs Viņa mīlestības, labestības un lēnprātības dēļ Es arī esmu ar jums. Aicinu jūs, lai šis sevišķais sagatavošanās laiks būtu lūgšanas, gandarīšanas un atgriešanās laiks. Mani bērni, jums ir vajadzīgs Dievs. Jūs nevarat doties uz priekšu bez mana Dēla. Kad jūs to sapratīsiet un pieņemsiet, īstenosies tas, kas jums tika apsolīts. Caur Svēto Garu jūsu sirdīs piedzims Debesu Valstība. Es jūs vadu uz to. Paldies jums!”.

 

Dievmātes vēstījums 2010.gada 25. decembrī:

Mīļie bērni! Šodien Es un mans Dēls Jēzus vēlamies dot jums prieka un miera pārpilnību tā, lai ikviens no jums varētu būt priecīgs miera un prieka nesējs un liecinieks vietās, kur jūs dzīvojat. Bērniņi, esiet svētība un esiet miers. Paldies, ka esat atsaukušies manam aicinājumam.

 

IKGADĒJĀ PARĀDĪŠANĀS JAKOVAM ČOLO 2010.GADA 25. DECEMBRĪ
Pēdējās ikdienas parādīšanās laikā Jakovam Čolo 1998. gada 12. septembrī Dievmāte teica, ka turpmāk viņam būs viena parādīšanās gadā - katru 25. decembri Ziemassvētku dienā. Tā tas bija arī šajā gadā. Parādīšanās sākās 14:25 un ilga 7 minūtes. Jakovs teica: „Dievmāte runāja ar mani par noslēpumiem un beigās teica:
„Lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties”

 

2011

 

Vēstījums Ivanam 2011. gada 1. janvārī Podbrdo

Dievmāte atnāca šodien ļoti priecīga. Pēc parastā sveiciena Viņa lūdzās par mums. Svētīja visus klātesošos, īpaši slimos, kas bija atnākuši uz kalnu. Ivans veltīja visus, viņu ģimenes un slimos, par kuriem mēs lūdzāmies. Dievmāte nodeva šādu vēstījumu:

Dārgie bērni! šodien Es ar lielu prieku aicinu jūs - lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, lai tā jūs varētu palīdzēt izpildīties Maniem nodomiem attiecībā uz pasauli caur Medjugorji. Lūdzaties par jauniem garīgiem paaicinājumiem Baznīcā un par stipru ticību Maniem garīdzniekiem. Dārgie bērni, neaizmirstiet, ka Es esmu ar jums. Es lūdzos ar jums. Atkal ar prieku svētīju visus, kas ir nolēmis pieņemt Manus vēstījumus un dzīvot ar tiem.

 

Vēstījums Mirjanai 2011. g. 2. janvārī

Dievmātes parādīšanās notika pie Zilā Krusta. Mirjana ieradās atklāsmes vietā 8: 55 Dievmāte atnāca 9: 02 un turpinājās aptuveni septiņas minūtes. Bija ļoti auksti, bet, neskatoties uz aukstumu, tūkstošiem svētceļnieku ar prieku gaidīja Jaunavas Marijas atnākšanu. Daži svētceļnieki jau bija atnākuši šeit vakarā, kad bija Dievmātes parādīšanās Ivanam 22: 00 un pavadīja šeit visu nakti.
"Mīļie bērni, šodien es aicinu jūs būt vienotiem manā Dēlā Jēzū. Mana Mātes sirds lūdz, lai jūs saprastu, ka esat viena Dieva ģimene. Jūsu gribas garīgās brīvības spēkā, kādu jums ir dāvājis Debesu Tēvs, jūs esat aicināti paši sevī atpazīt patiesību, labo vai ļauno. Lai lūgšana un gavēnis atver jūsu sirdis un palīdz jums atklāt Debesu Tēvu Manā Dēlā. Kad jūs atklāsiet Tēvu, tad jūsu dzīve tiks pakārtota Dieva gribas izpildīšanai, un lai jūs veidotu vienotu Dieva bērnu ģimeni tā, kā to grib Mans Dēls. Un šajā ceļā Mana klātbūtne jūs nekad nepametīs. Pateicos jums. "
Beidzoties parādībai, Mirjana juta vēlēšanos pateikt Dievmātei: "Mēs visi nākam pie Tevis ar mūsu ciešanām un krustiem. Palīdzi mums, mēs lūdzam Tevi. "
Dievmāte izstiepa savas rokas pār mums un teica:
"
Atveriet jūsu sirdis man. Atdodiet man savas ciešanas. Māte jums palīdzēs. "
Šajā parādīšanās reizē Dievmāte akcentēja priestera svētības nozīmi.
 

Dievmātes vēstījums 2011. gada 25. janvārī

Dārgie bērni! Arī šodien es esmu ar jums, lūkojos uz jums, jūs svētīju un es nezaudēju cerību, ka šī pasaule pārmainīsies uz labu un ka miers valdīs cilvēku sirdīs. Pār pasauli valdīs prieks, jo jūs esat atbildējuši manam aicinājumam un Dieva mīlestībai. Svētais Gars pārmaina daudzus no tiem, kuri ir sacījuši "jā". Tāpēc vēlos sacīt jums: "Pateicos, ka esat atsaukušies manam aicinājumam"

 

Vēstījums Mirjanai 2011. g. 2. februārī

Dārgie bērni! Jūs pulcējaties ap mani, meklējat savu ceļu un meklējat, meklējat patiesību, bet aizmirstat to, kas ir vissvarīgākais, - aizmirstat pareizi lūgties. Jūsu lūpas izrunā neskaitāmus vārdus, bet jūsu gars neko nejūt. Klejojot tumsā, jūs pat pašu Dievu iedomājaties esam līdzīgu sev, bet ne tādu, kāds Viņš patiesi ir savā mīlestībā. Dārgie bērni, patiesa lūgšana nāk no jūsu sirds dziļumiem, no jūsu ciešanām, no jūsu prieka un no jūsu grēku piedošanas meklējumiem. Tas ir ceļš, lai iepazītu patieso Dievu, un līdz ar to ari pašiem sevi, jo jūs esat radīti pēc Viņa līdzības. Lūgšana jūs aizvedīs līdz manas vēlēšanās, manas misijas šeit, esot kopā ar jums, izpildei – vienotībai Dieva ģimenē. Pateicos jums!
Dievmāte pasvētīja visus klātesošos, pateicas un palūdza lūgties par priesteriem.

 

Dievmātes vēstījums 2011. gada 25. februārī
"Dārgie bērni! Daba mostas, un kokos redzami pirmie pumpuri, kas nesīs krāšņus ziedus un augļus. Vēlos, lai arī jūs, bērniņi, nemitīgi censtos atgriezties pie Dieva un būtu tie, kuri ar savu dzīvi liecinātu tā, lai jūsu piemērs būtu citiem par zīmi un pamudinājumu atgriezties. Es esmu ar jums un aizlūdzu par jūsu atgriešanos sava Dēla Jēzus priekšā. Pateicos, ka esat atsaukušies manam aicinājumam".
 

Dievmātes vēstījums 2011.g. 02.martā Mirjanai

Dārgie bērni, mana Mātes sirds neizsakāmi cieš, kad es raugos, kā mani bērni savas cilvēciskās vēlmes ar ietiepību stāda augstāk par Dieva gribu. Mani bērni, kuri domā, ka spēj iet dzīves ceļu bez Mana Dēla, neskatoties uz visām Dieva dotām zīmēm, un visu, kas notiek apkārt pasaulē. Nē, bērni, bez Jēzus jūs nevarat! Bez Jēzus ceļš ved uz mūžīgo pazušanu. Tādēļ es pulcinu jūs visus, kuri esat gatavi atvērt man savas sirdis, kuri esat gatavi būt manas mīlestības apustuļi, lai palīdzētu man, lai dzīvojot ar Dieva mīlestības piepildītu dvēseli, būtu kā paraugs tiem, kuri nepazīst Mīlestību. Un spēku tam lai dod jums gavēnis un lūgšana, un es jūs svētīju ar Mātes svētību Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Pateicos jums.

Dievmāte bija ļoti skumja.

 

Dievmātes vēstījums Mirjanai 2011. g. 18. martā:

Dārgie bērni! Es esmu ar jums vislielākās Mīlestības vārdā, dārgā Dieva vārdā, kurš ir pietuvojies jums caur manu Dēlu un parādīja jums īstu mīlestību. Es vēlos nostiprināt jūs ceļā pie Dieva. Es vēlos jūs iemācīt īstu mīlestību, tā, lai citi varētu to redzēt jūsos, bet jūs varētu redzēt to citos, lai jūs varētu būt brālis viņiem, un citi varētu redzēt žēlsirdīgo brāli jūsos. Mani bērni, nebaidieties atvērt savu sirdi man. Ar mātišķu mīlestību es parādīšu jums, ka es gaidu katru no jums, ka es gaidu savus apustuļus. Esiet ar mani. Pateicos jums.

 

Dievmātes vēstījums 2011. gada 25. martā

Dārgie bērni! Īpašā veidā šodien es vēlos aicināt jūs uz atgriešanos. Lai no šodienas jūsu sirdīs sākas jauna dzīve! Bērni, es vēlos redzēt jūsu „jā", un lai jūsu dzīve ir prieka pilna Dieva gribas izdzīvošana katrā savas dzīves brīdī. Šodien īpašā veidā es svētīju jūs ar savu mātišķo miera, mīlestības un vienotības manā sirdī un mana Dēla Jēzus sirdī svētību. Pateicos, ka esat atsaukušies manam aicinājumam.

 

Dievmātes vēstījums 2011. g. 02. aprīlī  Mirjanai

Dārgie bērni! Ar mātišķu mīlestību vēlos atvērt sirdi ikvienam no jums un iemācīt jums personisku vienotību ar Tēvu. Lai to pieņemtu, jums ir jāsaprot, ka Dievam jūs esat svarīgi un ka Viņš aicina jūs katru personīgi. Jums jāsaprot, ka jūsu lūgšana ir bērna saruna ar Tēvu, ka mīlestība ir ceļš, kurā jums jādodas – mīlestība uz Dievu un savu tuvāko. Tā, mani bērni, ir mīlestība, kam nav robežu, tā ir mīlestība, kas rodas no patiesības un iet līdz galam. Sekojiet man, mani bērni, lai arī citi, atpazīstot patiesību un mīlestību jūsos, sekotu jums. Pateicos jums!

Dievmāte vēlreiz aicināja mūs uz lūgšanu par mūsu ganiem. Viņa teica: „Viņiem ir īpaša vieta manā sirdī, viņi pārstāv manu Dēlu.”

 

Dievmātes vēstījums 2011. gada 25. aprīlī
Dārgie bērni! Kā daba dāvā gada visskaistākās krāsas, tā arī es aicinu jūs ar savu dzīvi liecināt un palīdzēt citiem pietuvoties manai Bezvainīgajai Sirdij, lai viņu sirdīs uzdīgtu mīlestības uz Visaugsto liesma. Es esmu ar jums un nemitīgi lūdzos par jums, lai jūsu dzīve būtu paradīzes atspulgs šeit, uz zemes. Pateicos, ka esat atsaukušies manam aicinājumam.
 

Dievmātes vēstījums 2011. g. 02. maijā  Mirjanai

Dārgie bērni! Dievs Tēvs sūta mani parādīt jums pestīšanas ceļu, jo Viņš, mani bērni, vēlas jūs glābt un nevis notiesāt. Tāpēc es kā Māte pulcēju jūs ap sevi, jo ar savu mātišķo mīlestību vēlos palīdzēt jums kļūt brīviem no pagātnes netīrības un sākt dzīvot no jauna un citādi. Aicinu jūs augšāmcelties manā Dēlā! Līdz ar atzīšanos grēkos atsakieties no visa tā, kas ir attālinājis jūs no mana Dēla un ir padarījis jūsu dzīvi tukšu un neveiksmīgu. Sakiet „jā" Tēvam no sirds un dodieties pestīšanas ceļā, kurā Viņš jūs sauc caur Svēto Garu. Pateicos jums! Es īpaši lūdzos par ganiem, lai Dievs palīdz viņiem būt blakus jums sirds pārpilnībā.

 

Dievmātes vēstījums 2011. gada 25. maijā

Dārgie bērni! Mana lūgšana šodien ir par jums visiem, kuri meklējat cerības un lūgšanas, paliekot grēkā, un bez Izlīgšanas ar Dievu sakramenta. Atsakieties no grēka un izlemiet, bērniņi, par labu svētumam! Tikai tā varu jums palīdzēt, uzklausīt jūsu lūgšanas un aizlūgt Visaugstākā klātbūtnē. Pateicos, ka esat atsaukušies manam aicinājumam.

 

Dievmātes vēstījums 2011. g. 02. jūnijā  Mirjanai

Dārgie bērni! Kad es jūs aicinu lūgties par tiem, kuri nav iepazinuši Dieva mīlestību, – ja jūs ielūkotos savās sirdīs, tad saprastu, ka es runāju par daudziem no jums. Ar atvērtu sirdi atklāti sev pajautājiet, vai jūs vēlaties dzīvo Dievu vai vēlaties Viņu ignorēt un dzīvot pēc sava prāta! Paskatieties visapkārt, mani bērni, un ieraugiet, kurp iet pasaule, kas domā, ka visu spēj bez Tēva un klīst kārdinājumu tumsā! Es jums piedāvāju patiesības gaismu un Svēto Garu. Saskaņā ar Dieva plānu es esmu ar jums, lai jums palīdzētu piedzīvot to, ka jūsu sirdīs uzvar mans Dēls, Viņa Krusts un Augšāmcelšanās. Kā māte es alkstu un lūdzos par jūsu vienotību ar manu Dēlu un Viņa darbiem. Es esmu ar jums, izlemiet! Paldies.
Dievmāte bija ļoti skumja. Kad viņa teica: „Es jums piedāvāju patiesības gaismu un Svēto Garu," Mirjana aiz Dievmātes redzēja īpašu gaismu.

 

Dievmātes vēstījums 2011. gada 25. jūnijā

Dārgie bērni! Kopā ar mani pateicieties Visaugstākajam par manu klātbūtni jūsu vidū! Mana sirds ir priecīga, redzot mīlestību un prieku, ar kādu jūs iedzīvināt manus vēstījumus. Daudzi no jums ir atsaukušies, taču es gaidu un meklēju visas iemigušās sirdis, lai tās atmostos no neticības miega. Bērniņi, tuvojieties vēl ciešāk manai Bezvainīgajai Sirdij, lai es varētu jūs visus vadīt uz mūžību! Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!

 

Ikgadējais Dievmātes vēstījums Ivankai Ivankovič-Elez 2011. gada 25. jūnijā:

Pēdējā ikdienas parādīšanās laikā 1985. gadā 7. maijā Dievmāte atklāja Ivankai pēdējo 10-to noslēpumu un apsolīja viņai visas dzīves laikā parādīties vienreiz gadā - parādīšanās gadadienā. Tā notika arī šajā gadā.

Parādīšanās laikā, kas ilga 8 minūtes, Ivanka bija savās mājās. Parādīšanās laikā klātesoši bija tikai viņas ģimenes locekļi. Pēc parādīšanās Ivanka teica: Dievmāte ar mani runāja par 1 noslēpumu, un beigās piebilda: "Dārgie bērni, saņemiet Manu Mātišķo svētību!"

 

Dievmātes vēstījums 2011. g. 02. jūlijā Mirjanai
Dārgie bērni! Šodien es jūs aicinu spert grūtu un sāpīgu soli pretī vienotībai ar manu Dēlu. Es jūs aicinu uz grēksūdzi un šķīstīšanos, es aicinu pilnībā atzīt savus grēkus. Nešķīsta sirds nevar būt manā Dēlā un ar manu Dēlu.
Nešķīsta sirds nevar nest mīlestības un vienotības augļus. Nešķīsta sirds nav spējīga uz pareizu un taisnīgu rīcību; tā nav Dieva mīlestības skaistuma piemērs, ne tiem, kas atrodas tās tuvumā, ne tiem, kas to vēl nav iepazinuši. Jūs, mani bērni, pulcējieties ap mani entuziasma, ilgu un cerību pilni, un es lūgšu labo Tēvu, lai Viņš jūsu šķīstītajās sirdīs liek, caur Svēto Garu Manu Dēlu, ticību. Mani bērni, ieklausieties manī un dodieties ceļā kopā ar mani! "

Kad Dievmāte devās projām, kreisajā pusē viņa parādīja tumsu bet labajā zeltītas gaismas veidotu Krustu. Mirjana skaidroja, ka Marija bija vēlējusies parādīt atšķirību starp šķīstītu un nešķīstītu sirdi.

 

Dievmātes vēstījums 2011. gada 25. jūlijā

Dārgie bērni, lai šis laiks priekš jums ir lūgšanas un klusuma laiks. Atpūtiniet jūsu miesu un garu, lai tie mājo Dieva mīlestībā. Ļaujiet bērniņi jūs vadīt, atveriet savu sirdi Svētajam Garam, lai viss labais, kas ir jūsos uzzied un nes simtkārtīgus augļus. Iesāciet un nobeidziet dienu ar sirds lūgšanu. Pateicos, ka atbildējāt manam aicinājumam.

 

Dievmātes vēstījums 2011. g. 02. augustā  Mirjanai

Dārgie bērni, Šodien jūs aicinu, lai jūs no jauna atdzimtu lūgšanā un caur Svēto Garu līdzās Manam Dēlam, kļūtu par jaunu tautu. Par tautu, kura saprot, ka, ja viņi zaudēs Dievu, viņi pazaudēs arī sevi pašu. Lai būtu kā tauta, kura saprot, ka neskatoties uz visāda veida ciešanām un pārbaudījumiem, ja paliks vienota ar Dievu, tad būs drošībā un atpestīta. Es aicinu jūs vienoties kopējā Dieva bērnu ģimenē, un stiprināties no Dieva tēvišķā spēka. Kā indivīdi, jūs, mani bērni, jūs neesat spējīgi apturēt to ļaunumu, kas grib pakļaut sev pasauli, un to iznīcināt. Tomēr, ja rīkosieties saskaņā ar Dieva gribu, visi kopā turoties pie Mana Dēla, jūs spējat visu pārveidot un izdziedināt šo pasauli. Es aicinu jūs, lai ar visu sirdi, jūs lūgtos par saviem ganiem, tādēļ ka mans Dēls ir viņus izvēlējis. Pateicos jums.

 

Dievmātes vēstījums 2011. gada 25. augustā

Dārgie bērni! Šodien Es jūs aicinu lūgties un gavēt manos nodomos, jo Sātans vēlas iznīcināt manu plānu. Es iesāku šeit ar šo draudzi un Es aicināju visu pasauli. Daudzi atbildēja, bet ir milzīgs daudzums to, kuri nevēlas dzirdēt un pieņemt manu aicinājumu. Tāpēc jūs, kuri esat izteikuši „Jā”, esat spēcīgi un izlēmīgi. Pateicos, ka atbildējāt manam aicinājumam.

 

Dievmātes vēstījums 2011. g. 02. septembrī  Mirjanai

Dārgie bērni! Ar visu sirdi un dvēseli, ko piepilda mīlestība un ticība debesu Tēvam, es esmu jums dāvājusi un no jauna jums dāvāju savu Dēlu. Viņš jūs, visas pasaules tautas, iepazīstināja ar vienīgo un patieso Dievu un Viņa mīlestību. Viņš vadīja jūs pa patiesības ceļu un darīja jūs par brāļiem un māsām. Tādēļ, mani bērni, neklīstiet pa maldu ceļiem, nenocietiniet sirdis šīs patiesības, cerības un mīlestības priekšā! Viss ap jums ir pārejošs un nepastāvīgs, vienīgi Dieva godība nezūd. Tādēļ atsakieties no visa, kas jūs attālina no Kunga! Pielūdziet tikai Viņu, jo Viņš ir vienīgais patiesais Dievs! Es esmu ar jums un ar jums es palikšu. Es īpaši lūdzos par priesteriem, lai viņi būtu cienīgi mana Dēla pārstāvji un ar mīlestību vadītu jūs pa patiesības ceļu. Paldies.

 

Dievmātes vēstījums 2011. gada 25. septembrī

Dārgie bērni! Es aicinu jūs, lai šis laiks jums visiem būtu liecību došanas laiks. Jūs, kas dzīvojat Dieva mīlestībā un esat pieredzējuši Viņa dāvanas, dodiet liecību par to ar vārdiem un savu dzīvi, lai tas būtu kā prieks un pamudinājums citiem ticībā. Es esmu ar jums un nemitīgi aizbildinu pie Dieva par jums visiem, lai jūsu ticība vienmēr būtu dzīva un prieka pilna un pilna mīlestības uz Dievu. Pateicos, ka atbildat manam aicinājumam.

 

Dievmātes vēstījums 2011. g. 02. oktobrī  Mirjanai

Mīļie bērni, arī šodien mana Mātes sirds aicina jūs uz lūgšanu, uz personīgām attiecībām ar Dievu, jūsu Tēvu, lai lūgšanā jūs rastu prieku vienīgi Dievā, smeļoties to vienīgi Viņā. Dievs Tēvs nav tālu no jums, un Viņš nav jums svešs. Viņš ir jums atklājies caur Manu Dēlu, un dāvināja jums dzīvību, kura ir mans Dēls. Tādēļ, mīļie bērni, nepadodieties kārdinājumiem, kuri grib jūs nošķirt no Dieva Tēva. Lūdzieties! Nemēģiniet veidot ģimenes un sabiedrību bez Dieva. Lūdzieties! Lūdzieties, lai jūsu sirdis tiktu piepildītas ar labestību, kura var nākt vienīgi no mana Dēla, jo Viņš ir patiesā labestība. Vienīgi tādas sirdis, kas ir piepildītas ar labestību, ir spējīgas saprast un pieņemt Dievu Tēvu. Es joprojām turpināšu jūs vest arī turpmāk. Es īpaši jūs lūdzu, lai jūs nekritizētu savus ganus (priesterus). Mani bērni, vai jūs esat aizmirsuši, ka Dievs Tēvs viņus ir aicinājis. Lūdzieties! Pateicos jums.

Mirjana sacīja: Es nekad agrāk neko neesmu jums teikusi. Bet tomēr, vai jūs, brāļi un māsas, apzināties to, ka šeit pie mums bija Dieva Māte? "Vai mēs esam tā cienīgi?"- lai katrs uzdod sev šo jautājumu. Es jums to saku tādēļ, ka man ir sāpīgi skatīties uz Viņu, kā Viņa cieš, jo katrs no mums pieprasa (atgriešanās) brīnumu, bet negrib veikt brīnumu sevī.
 

Dievmātes vēstījums 2011. gada 25. oktobrī

Dārgie bērni! Es uz jums skatos un neredzu prieku jūsu sirdīs. Šodien es vēlos jums dot Augšāmcēlušā prieku, lai Viņš jūs vada un apskauj savā mīlestībā un maigumā. Es jūs mīlu un nepārtraukti lūdzos sava dēla Jēzus klātbūtnē par jūsu atgriešanos. Pateicos, ka esat atsaukušies manam aicinājumam!

 

Dievmātes vēstījums 2011. g. 02. novembrī  Mirjanai

Dārgie bērni! Tēvs nav jūs atstājis jūsu pašu varā. Neizmērojama ir Viņa mīlestība – mīlestība, kas mani mudina doties pie jums, lai palīdzētu jums Viņu iepazīt un lai ar Mana Dēla starpniecību visi kopā jūs varētu viņu saukt par „Tēvu”, lai jūs visi varētu būt viena tauta Dieva ģimenē. Bet neaizmirstiet, mani bērni, ka jūs nedzīvojat šai pasaulē tikai sev vien un ka es neaicinu jūs uz šejieni tikai jūsu pašu dēļ. Tie, kuri seko manam Dēlam, par brāli Kristū domā tāpat, kā par sevi, un viņiem svešs ir egoisms. Tādēļ es vēlos, lai jūs būtu mana Dēla gaisma; lai visiem tiem, kas nepazīst Tēvu, visiem, kas klīst grēka, izmisuma, sāpju un vientulības tumsā, jūs apgaismotu ceļu un ar savu dzīvi parādītu viņiem Dieva mīlestību. Es esmu ar jums. Ja jūs atdarīsiet savas sirdis, es jūs vadīšu. No jauna aicinu jūs lūgties par saviem ganiem. Pateicos jums!

 

Dievmātes vēstījums 2011. gada 25. novembrī

Mīļie bērni! Šodien es vēlos sniegt jums cerību un prieku. Viss, kas ir ap jums, bērniņi, jūs virza uz pasaules lietām, bet es jūs vēlos vest pretī žēlastības laikam, lai šajā laikā jūs nonāktu arvien tuvāk manam Dēlam, tā ka Viņš varētu jūs vadīt uz savu mīlestību un mūžīgo dzīvi, pēc kā ilgojas ikviena sirds. Jūs, bērniņi, lūdzieties, un lai šis laiks jums kļūst par žēlastības laiku jūsu dvēselei. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

 

Dievmātes vēstījums 2011. g. 02. decembrī  Mirjanai

Mīļie bērni! Es, Māte, esmu kopā ar jums, lai ar savu mīlestību, lūgšanu un piemēru varētu jums palīdzēt kļūt par nākotnes sēklu, par sēklu, no kuras izaugs spēcīgs koks, kura zari pletīsies pa visu pasauli. Lai jūs kļūtu par nākotnes sēklu, mīlestības sēklu, lūdziet, lai Tēvs jums piedod kļūdas, ko esat pieļāvuši. Mani bērni, tikai šķīsta sirds, kas ir brīva no grēka nastas, spēj atvērties, un tikai tādas acis, kurās ir godīgums, spēj saskatīt ceļu, pa kuru es jūs vēlos vest. Kad jūs to apzināsieties, jūs iepazīsiet Dieva mīlestību – tā jums tiks sniegta kā dāvana. Pēc tam jūs to dāvināsiet citiem kā mīlestības sēklu. Paldies jums!

 

 

Dievmātes vēstījums 2011. gada 25. decembrī

Mīļie bērni! Arī šodien uz savām rokām nesu jums Dēlu Jēzu, lai Viņš jums dāvātu savu mieru. Lūdzieties, bērniņi, un sniedziet savu liecību, lai ikvienā sirdī gūtu virsroku nevis cilvēciskais, bet Dieva miers, kuru neviens nespēj sagraut. Tas ir sirdsmiers, ko Dievs sniedz tiem, kurus Viņš mīl. Pateicoties kristībai, jūs visi īpašā veidā esat aicināti un mīlēti, tāpēc lieciniet un lūdzieties, lai jūs būtu manas rokas, kas sniedzas pretī šai pasaulei, kura ilgojas pēc Dieva un miera. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

 

2012

 

Dievmātes vēstījums 2012. g. 02. janvārī  Mirjanai

Dārgie bērni, Kad ar mātes rūpēm es skatos jūsu sirdīs, tad redzu tajās sāpes un ciešanas, es saskatu aizvainotu pagātni un nepārtrauktu meklēšanu, es redzu Savus bērnus, kas vēlas būt laimīgi, bet nezin kā. Atveraties Tēvam. Tas ir ceļš uz laimi, tas ir ceļš, pa kuru es vēlos jūs vadīt. Dievs Tēvs nekad neatstās Savus bērnus vienus, īpaši sāpēs un izmisumā. Kad jūs to sapratīsiet un pieņemsiet, jūs kļūsiet laimīgi un jūsu meklējumi beigsies. Jūs mīlēsiet un pārstāsiet baidīties. Jūsu dzīve kļūs par cerību un patiesību, kas ir Mans Dēls. Pateicos jums! Es jūs lūdzu, lūdzieties par visiem, kurus mans Dēls ir izvēlējies. Nenosodiet jo jūs visi tiksiet tiesāti.'

 

Dievmātes vēstījums 2012. gada 25. janvārī

Mīļie bērni! Ar prieku es arī šodien jūs aicinu atvērt savu sirdi un uzklausīt manu aicinājumu. Es no jauna vēlos jūs tuvināt savai Bezvainīgajai Sirdij, kur jūs gūsiet patvērumu un mieru. Atverieties lūgšanai, līdz tā jums kļūs par prieku. Ar lūgšanas starpniecību Visaugstais jums dāvās žēlastību pārpilnību, un jūs kļūsiet manas rokas, kas sniedzas pretī šai nemierīgajai pasaulei, kas ilgojas pēc miera. Bērniņi, ar savu dzīvi lieciniet par ticību un lūdzieties, lai ticība ik dienas pieaugtu jūsu sirdī. Es esmu ar jums. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

 

Dievmātes vēstījums 2012. g. 02. februārī  Mirjanai

Mīļie bērni! Es tik ilgu laiku esmu kopā ar jums un jau tik ilgi stāstu jums par Dieva klātbūtni un Viņa bezgalīgo mīlestību, vēlēdamās lai jūs visi to iepazītu. Un jūs, mani bērni? Jūs vēl arvien esat kurli un akli. Uzlūkojot apkārtējo pasauli, jūs negribat redzēt, kur tā dodas bez mana Dēla. Jūs atsakāties no Viņa, kas ir visu žēlastību avots. Jūs klausāties, kad es ar jums runāju, bet jūsu sirds ir aizvērta un jūs nedzirdat, ko es saku. Jūs nelūdzat, lai Svētais Gars jūs apgaismo. Mani bērni, lepnība ir kļuvusi par likumu. Es vēršu jūsu uzmanību uz pazemību. Mani bērni, atcerieties, ka tikai pazemīga dvēsele izstaro šķīstību un skaistumu, jo tā ir iepazinusi Dieva mīlestību. Tikai pazemīga dvēsele kļūst par Debesīm, jo tajā mājo mans Dēls. Paldies jums! Es vēlreiz jūs lūdzu – aizlūdziet par tiem, kurus mans Dēls ir izredzējis,- par saviem dvēseļu ganiem.

 

Dievmātes vēstījums 2012. gada 25. februārī

Mīļie bērni! Šajā laikā es jūs īpaši aicinu: lūdzieties ar sirdi! Bērniņi, jūs daudz runājat, bet maz lūdzaties. Lasiet un apceriet Svētos Rakstus, un lai tajos rakstītie vārdi kļūst jums par dzīvi. Es jūs iedrošinu un mīlu, lai Dievā jūs rastu mieru un dzīvesprieku. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

 

Dievmātes vēstījums 2012. g. 02. martā  Mirjanai

Mīļie bērni! Es nāku pie jums, pateicoties neizmērojamai Dieva mīlestībai, un nemitīgi jūs aicinu mana Dēla apkampienos. Mani bērni, ar savu mātes sirdi es jūs ne tikai lūdzu, bet jums nemitīgi atgādinu – lai jums pirmajā vietā ir rūpes par tiem, kuri nepazīst manu Dēlu. Nepieļaujiet to, ka, raugoties uz jums un jūsu dzīvi, viņus pārņemtu vēlēšanās Viņu nepazīt. Lūdziet Svēto Garu, lai jūs piepildītu mans Dēls. Lūdziet, lai jūs varētu kļūt par dievišķās gaismas apustuļiem šajā tumsas un bezcerības laikā. Šis ir laiks, kad jūs tiekat pārbaudīti. Ar rožukroni rokās un mīlestību sirdī ejiet kopā ar mani. Es jūs vedu uz mana Dēla augšāmcelšanos. Lūdzieties par tiem, kurus mans Dēls ir izraudzījies, lai tie vienmēr varētu dzīvot caur Viņu, Augsto priesteri, un Viņā. Paldies jums!

 

Gadskārtējais vēstījums Mirjanai Dragičevičai-Soldo 2012. gada 18. martā Dievmāte Mirjanai Dragičevičai-Soldo parādījās ik dienas no 1981. gada 24. jūnija līdz 1982. gada 25. decembrim, dienai, kad viņa Mirjanai atklāja desmito, pēdējo, noslēpumu un sacīja, ka no šī brīža Mirjanai parādīsies katru gadu 18. martā. Tā tas notiek līdz pat šim brīdim. Šodien, 2012. gada 18. martā, parādīšanās vietā pie Zilajiem krustiem bija sapulcējušies vairāk nekā tūkstotis svētceļnieku. Parādīšanās sākās 14.00 un ilga līdz 14.05

 

Mīļie bērni! Es nāku pie jums tāpēc, ka vēlos būt jūsu māte, jūsu aizbildinātāja. Es vēlos būt vienojoša saikne starp jums un Debesu Tēvu – būt jūsu starpniece. Es vēlos ņemt jūs pie rokas un kopā ar jums doties cīņā pret nešķīsto garu. Mani bērni, pilnībā veltiet sevi man. Es vēlos ņemt jūsu dzīvi savās mātes rokās un iemācīt tai mieru un prieku, un pēc tam to nodot savam Dēlam. Es jums lūdzu, lai jūs lūdzaties un gavējat, jo tikai tā jūs sapratīsiet, kā pareizi liecināt par manu Dēlu ar manas mātes sirds starpniecību. Lūdzieties par saviem ganiem, lai, būdami vienoti manā Dēlā, viņi vienmēr ar prieku varētu sludināt Dieva Vārdu. Paldies jums!

 

Dievmātes vēstījums 2012. gada 25. martā

Mīļie bērni! Arī šodien es ar prieku vēlos sniegt jums savu mātes svētību un aicināt jūs lūgties. Lai lūgšana jums kļūst par nepieciešamību, tā ka jūs no dienas dienā pieaugtu svētumā. Strādājiet vairāk savas atgriešanās labā, jo jūs, bērniņi, vēl esat tālu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

 

Dievmātes vēstījums 2012. g. 02. aprīlī  Mirjanai

Mīļie bērni! Būdama Miera Karaliene, es vēlos jums, mani bērni, dāvāt mieru – patiesu mieru, kas plūst no mana dievišķā Dēla Sirds. Būdama Māte, es lūdzos, lai jūsu sirdī valdītu gudrība, pazemība un labestība, lai tajā valdītu miers, lai tajā valdītu mans Dēls. Kad mans Dēls valdīs jūsu sirdī, jūs spēsiet palīdzēt citiem iepazīt Viņu. Kad pār jums valdīs Debesu miers, tie, kas to meklē neīstajās vietās, tādējādi sāpinot manu mātes sirdi, to pazīs. Mani bērni, liels būs mans prieks, kad es redzēšu, ka jūs pieņemat manus vārdus un vēlaties man sekot. Nebaidieties – jūs neesat vieni. Sniedziet man savu roku, un es jūs vedīšu. Neaizmirstiet par saviem ganiem. Lūdzieties, lai tie savās domās vienmēr būtu ar manu Dēlu, kas tos ir aicinājis liecināt par Viņu. Paldies jums!

 

Dievmātes vēstījums 2012. gada 25. aprīlī

Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu lūgties, un lai jūsu sirds, bērniņi, atveras Dievam, kā atveras zieds, kad to skar saules siltums. Es esmu kopā ar jums un aizbilstu par jums visiem. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

 

Dievmātes vēstījums 2012. g. 02. maijā  Mirjanai

Mīļie bērni! Ar mātes mīlestībā es jūs lūdzu: sniedziet man savu roku, ļaujiet man jūs vadīt! Es, jūsu Māte, vēlos jūs glābt no nemiera, izmisuma un mūžīgās pazušanas. Mans Dēls, mirstot uz krusta, atklāja, cik ļoti Viņš jūs mīl. Viņš sevi upurēja par jums un jūsu grēkiem. Nenoraidiet Viņa upuri un nesagādājiet Viņam no jauna ciešanas ar saviem grēkiem. Nenoslēdziet sev Debesu valstības durvis. Mani bērni, neizšķiediet laiku. Nekas nav svarīgāks par vienotību ar manu Dēlu. Es jums palīdzēšu, jo Debesu Tēvs mani sūta, lai tādā veidā mēs kopā varētu rādīt žēlastības un pestīšanas ceļu visiem tiem, kas Viņu nepazīst. Nenocietiniet savu sirdi. Paļaujieties uz mani un pielūdziet manu Dēlu. Mani bērni, jūs nespējat būt bez ganiem. Lai viņi ik dienas ir jūsu lūgšanās. Paldies jums!

 

Dievmātes vēstījums 2012. gada 25. maijā

Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu uz atgriešanos un svētumu. Dievs vēlas jums lūgšanā sniegt prieku un mieru, bet jūs, bērniņi, vēl arvien esat tālu prom – piesaistījušies pasaulei un pasaulīgajām lietām. Tāpēc es jūs no jauna aicinu: atveriet savu sirdi un pievērsiet savu skatienu Dievam un Dieva lietām, un tad prieks un miers sāks valdīt jūsu sirdī. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

 

Dievmātes vēstījums 2012. g. 02. jūnijā  Mirjanai

Mīļie bērni! Es pastāvīgi esmu jūsu vidū, jo savā neierobežotajā mīlestībā gribu jums parādīt Paradīzes vārtus. Es vēlos jums pastāstīt, kā tos atvērt: ar labestību, žēlsirdību, mīlestību un mieru – ar mana Dēla starpniecību. Tāpēc, mani bērni, netērējiet laiku tukšībās. Jūs glābt var tikai mana Dēla mīlestības iepazīšana. Pateicoties šai pestījošajai mīlestībai un Svētajam Garam, Viņš izraudzījās mani, bet es kopā ar Viņu izraugos jūs, lai jūs kļūtu par Viņa mīlestības un gribas apustuļiem. Mani bērni, uz jums gulstas liela atbildība. Es vēlos, lai jūs ar savu piemēru palīdzētu grēciniekiem mainīt viņu domāšanu, bagātinātu viņu nabaga dvēseli un palīdzētu tiem atgriezties manos apskāvienos. Tāpēc lūdzieties, lūdzieties, gavējiet un regulāri izsūdziet grēkus. Ja mana Dēla pieņemšana Euharistijā ir jūsu dzīves centrā, tad nebaidieties – jūs spējat visu. Es esmu kopā ar jums. Es katru dienu aizlūdzu par jūsu ganiem un to pašu gaidu arī no jums. Tāpēc, mani bērni, ka bez viņu vadības un stiprinājuma, ko viņi sniedz svētībā, jūs neko nespējat. Paldies jums!

 

Dievmātes vēstījums 2012. gada 25. jūnijā

Mīļie bērni! Arī šodien ar lielu cerību sirdī es jūs aicinu uz lūgšanu. Bērniņi, ja jūs lūdzaties, jūs esat kopā ar mani, jūs meklējat mana Dēla gribu un to īstenojat dzīvē. Esiet atvērti un dzīvojiet no lūgšanas; lai jūsu dvēsele to ik brīdi izbauda, un lai tā ir dvēseles prieks. Es esmu kopā ar jums un aizbilstu par jums visiem sava Dēla Jēzus priekšā. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!
 

Dievmātes vēstījums 2012. g. 02. jūlijā  Mirjanai

Mani bērni, es atkal kā māte jūs lūdzu uz mirkli apstāties un padomāt par sevi un to, ka jūsu šīszemes dzīve ir pārejoša. Tad padomājiet par mūžību un mūžīgo svētlaimi. Ko jūs vēlaties? Pa kuru ceļu jūs gribat iet?
Tēva mīlestība mani sūta, lai es būtu jūsu vidutāja un lai jums ar mātes mīlestību parādītu ceļu, kas ved uz tādas dvēseles tīrību, kuru nenomāc grēka nasta un kura iepazīs mūžību.
Es lūdzos par to, lai jūs apgaismo mana Dēla mīlestības un jūs uzvarētu vājumu un izkļūtu no posta.
Jūs esat mani bērni, un es vēlos, lai jūs visi ietu pestīšanas ceļu. Tāpēc, mani bērni, sapulcējieties ap mani, lai es jūs varētu iepazīstināt ar mana Dēla mīlestību un tādējādi atvērt mūžīgās svētlaimes durvis.
Aizlūdziet, kā to daru arī es, par saviem ganiem. Es vēlreiz jūs brīdinu: netiesājiet viņus, jo mans Dēls tos ir izredzējis. Paldies jums!

 

Dievmātes vēstījums 2012. gada 25. jūlijā

Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu uz labu. Esiet miera un labestības nesēji šajā pasaulē. Lūdzieties, lai Dievs jums dotu spēku, tā ka jūsu sirdī un dzīvē vienmēr valdītu cerība un lepnums, jo jūs esat Dieva bērni un vēstāt Viņa cerību šai pasaulei, kurai nav ne sirdsprieka, ne nākotnes, tāpēc ka tās sirds nav atvērta Dievam, kas ir jūsu pestīšana. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

 

Dievmātes vēstījums 2012. g. 02. augustā  Mirjanai

Mīļie bērni! Es esmu ar jums un nepadodos. Es vēlos, lai jūs iepazītu manu Dēlu. Es vēlos, lai mani bērni būtu kopā ar mani mūžīgajā dzīvē. Es vēlos, lai jūs izjustu prieku, ko sniedz miers, un iemantotu mūžīgo pestīšanu. Es lūdzos, lai jūs uzveiktu cilvēciskās vājības. Es lūdzu savu Dēlu, lai Viņš jums dāvātu skaidru sirdi. Mani mīļie bērni, tikai tie, kam ir skaidra sirds, zina, kā nest krustu un kā nest upuri par visiem tiem grēciniekiem, kuri ir apvainojuši Debesu Tēvu un kuri vēl šodien Viņu apvaino, kaut arī tie Viņu nav iepazinuši. Es lūdzos, lai jūs iepazītu patiesas ticības gaismu, kura plūst tikai no skaidras sirds raidītas lūgšanas. Tad visi tie, kuri ir jums līdzās, sajutīs mana Dēla mīlestību. Lūdzieties par tiem, kurus mans Dēls ir izraudzījies, lai viņi jūs vadītu pestīšanas ceļā. Lai jūsu mute atturas no jebkādas tiesāšanas. Paldies jums!

 

Dievmātes vēstījums 2012. gada 25. augustā

Mīļie bērni! Arī šodien ar cerību sirdī es aizlūdzu par jums un pateicos Visaugstākajam par ikvienu no jums, kas no sirds dzīvo saskaņā ar maniem vēstījumiem. Pateicieties Dieva mīlestībai par to, ka es ikvienu no jums varu mīlēt un ar savas Bezvainīgās Sirds starpniecību vest arī uz atgriešanos. Atveriet savu sirdi un izšķirieties par svētumu, un cerība liks piedzimt priekam jūsu sirdī. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

 

Dievmātes vēstījums 2012. g. 02. septembrī  Mirjanai

Mīļie bērni! Kad es raugos uz jums, mana dvēsele meklē tās dvēseles, ar kurām tā vēlas būt vienota, - dvēseles, kuras ir sapratušas, cik svarīgi ir lūgties par tiem maniem bērniem, kuri vēl nav iepazinuši Debesu Tēva mīlestību. Es jūs aicinu tāpēc, ka jūs man esat vajadzīgi. Pieņemiet savu sūtību un nebaidieties, - es jūs stiprināšu. Es jūs piepildīšu ar savām žēlastībām. Ar savu mīlestību es jūs sargāšu no ļaunā gara. Es būšu kopā ar jums. Ar savu klātbūtni es jūs mierināšu grūtos brīžos. Es pateicos jums par to, ka jūsu sirds ir atvērta. Lūdzieties par priesteriem! Lūdzieties, lai vienotība starp manu Dēlu un viņiem kļūtu arvien ciešāka, tā ka tie kļūtu viens vesels ar Viņu. Paldies jums!

 

Dievmātes vēstījums 2012. gada 25. septembrī

Mīļie bērni! Kad jūs dabā redzat krāsu bagātību, ko Visaugstais jums sniedz, atveriet savu sirdi un ar pateicību lūdzieties par visu labo, kas jums ir, un sakiet: „Es šeit esmu radīts mūžībai,”– un tiecieties pēc Debesu lietām, jo Dievs jūs neizmērojami mīl. Tāpēc jau arī Viņš jums ir devis mani, lai es jums sacītu: „ Tikai Dievā ir jūsu miers un cerība, mīļie bērni.” Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

 

Dievmātes vēstījums 2012. g. 02. oktobrī  Mirjanai

Mīļie bērni! Es jūs aicinu un nāku pie jums tāpēc, ka jūs man esat nepieciešami. Man ir nepieciešami apustuļi ar skaidru sirdi. Es lūdzos un jūs arī lūdzieties par to, lai Svētais Gars jūs iedvesmo un vada, lai Viņš jūs apgaismo un piepilda ar mīlestību un pazemību. Lūdzieties, lai Viņš jūs piepilda ar žēlastību un žēlsirdību. Tikai tad, mani bērni, jūs mani sapratīsiet. Tikai tad jūs sapratīsiet sāpes, ko izjūtu to dēļ, kuri nav iepazinuši Dieva mīlestību. Tad jūs spēsiet man palīdzēt. Jūs būsiet mani Dieva mīlestības gaismas nesēji. Jūs apgaismosiet ceļu tiem, kuriem ir dotas acis, bet kuri nevēlas redzēt. Es vēlos, lai visi mani bērni redzētu manu Dēlu. Es vēlos, lai visi mani bērni iepazītu Viņa valstību. Es vēlreiz jūs aicinu un lūdzu aizlūgt par tiem, kurus mans Dēls ir aicinājis. Paldies jums!

 

Dievmātes vēstījums 2012. gada 25. oktobrī

Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu lūgties manos nodomos. Atsāciet gavēt un lūgties, jo sātans ir viltīgs un daudz siržu piesaista grēkam un pazušanai. Es jūs, bērniņi, aicinu uz svētumu un dzīvi žēlastībā. Pielūdziet manu Dēlu, lai Viņš jūs piepilda ar savu mieru un mīlestību, pēc kā jūs ilgojaties. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

 

Dievmātes vēstījums 2012. g. 02. novenbrī  Mirjanai

Mīļie bērni, kā māte es lūdzu jūs būt neatlaidīgiem kā maniem apustuļiem. Lūdzieties, lai mans Dēls jūs apdāvina ar Dievišķo gudrību un spēku. Lūdzieties, lai Dieva patiesībā jūs novērtētu visu apkārt jums un stingri pretotos visam, kas vēlas attālināt jūs no mana Dēla. Lūdzieties, lai jūs caur manu Dēlu varētu liecināt par Debesu Tēva mīlestību. Mani bērni, jums ir dota liela žēlastība būt Dieva mīlestības lieciniekiem. Neizmantojiet doto atbildību vieglprātīgi. Neskumdiniet manu Mātes sirdi. Kā māte es vēlos uzticēties saviem bērniem, maniem apustuļiem. Ar gavēni un lūgšanu jūs atverat ceļu man, lai lūgtos manu Dēlu, lai Viņš būtu ar jums un Viņa Vārds būtu svētīts jūsos. Lūdzieties par ganiem, jo nekas no tā nebūtu iespējams bez viņiem. Pateicos.

 

Dievmātes vēstījums 2012. gada 25. novembrī

Dārgie bērni! Šajā žēlastības laikā es jūs visus aicinu atjaunot lūgšanu. Atveriet savu sirdi Svētajai grēksūdzei lai katrs no jums ar visu sirdi pieņemtu Manu aicinājumu. Es esmu kopā ar jums un es aizsargāju jūs no grēka bezdibeņa(pazudināšanas), bet jums jāatver sevi ceļam uz atjaunotni(pārveidi) un svētumu, lai jūsu sirdis degtu aiz mīlestības uz Dievu. Atvēliet Viņam laiku un Viņš dos jums sevi pašu, un tā, pildot Dieva gribu, jūs atklāsiet mīlestību un dzīves prieku. Pateicos jums, ka atbildat manam aicinājumam.

 

Dievmātes vēstījums 2012. g. 02. decembrī  Mirjanai

Mīļie bērni! Ar mātes mīlestību un pacietību es no jauna jūs aicinu dzīvot saskaņā ar mana Dēla gribu, izplatīt Viņa mieru un mīlestību, būdami mani apustuļi, no visas sirds pieņemtu Dieva patiesību un lūgtu, lai Svētais Gars jūs vada. Tad jūs spēsiet uzticīgi kalpot manam Dēlam un ar savu dzīvi atklāt Viņa mīlestību citiem. Ar sava Dēla mīlestības un savas mīlestības palīdzību es, Māte, cenšos apskaut visus savus noklīdušos bērnus un atklāt tiem ticības ceļu. Mani bērni, palīdziet man manā mātes cīņā un lūdzieties kopā ar mani, lai grēcinieki apzinātos savus grēkus un no sirds tos nožēlotu. Lūdzieties arī par tiem, kurus mans Dēls ir izvēlējies un kuri ir konsekrēti Viņa vārdā. Paldies jums

 

Dievmātes vēstījums 2012. gada 25. decembrī

Dievmāte ieradās, uz rokām turot Bērniņu Jēzu. Viņa vēstījumu nesniedza, bet Bērniņš Jēzus sāka runāt un sacīja:
"Es esmu jūsu miers; dzīvojiet saskaņā ar maniem baušļiem."
Dievmāte kopā ar Bērniņu Jēzu mūs svētīja, izdarot krusta zīmi.

 

IKGADĒJĀ PARĀDĪŠANĀS JAKOVAM ČOLO 2012.GADA 25. DECEMBRĪ , vēstījums sākās 14:15 un ilga 10 minūtes:

Mīļie bērni! Uzdāviniet man savu dzīvi un pilnībā ļaujieties man, lai es varētu jums palīdzēt saprast savu mātes mīlestību un mana Dēla mīlestību pret jums. Mani bērni, es jūs bezgalīgi mīlu un īpaši šodien, sava Dēla dzimšanas dienā, vēlos ikvienu no jums uzņemt savā Sirdī un uzdāvināt jūsu dzīvi savam Dēlam. Mani bērni, Jēzus jūs mīl un sniedz jums žēlastību dzīvot Viņa žēlsirdībā, taču daudziem no jums sirdi pārņēmis grēks, un jūs dzīvojat tumsā. Tāpēc, mani bērni, negaidiet, bet sakiet grēkam “nē” un savu sirdi uzticiet manam Dēlam, jo tikai tādā veidā jūs spēsiet dzīvot Dieva žēlsirdībā un ar Jēzu sirdī doties pa pestīšanas ceļu.

 

2013

 

Dievmātes vēstījums 2013. g. 02. janvārī  Mirjanai

Mīļie bērni! Ar lielu mīlestību un pacietību es cenšos darīt jūsu sirdi līdzīgu manai Sirdij. Ar savu piemēru es cenšos jums mācīt pazemību, gudrību un mīlestību, jo jūs man esat nepieciešami un bez jums, mani bērni, es neko nespēju. Saskaņā ar Dieva gribu es jūs izraugos un jūs stiprinu ar Viņa spēku. Tāpēc, mani bērni, nebaidieties man atvērt savu sirdi. Es to uzticēšu savam Dēlam, savukārt Viņš jums dāvās dievišķo mieru. Jūs to nodosiet visiem tiem, kurus sastapsiet, jūs liecināsiet par Dieva mīlestību ar savu dzīvi un paši ar sevi dāvāsiet manu Dēlu. Es jūs vēlos vest pa izlīgšanas, gavēņa un lūgšanas ceļu. Mana mīlestība ir neizmērojama. Nebaidieties. Mani bērni, lūdziet par saviem ganiem. Neaizmirstiet, ka viņus ir izraudzījies mans Dēls un tikai Viņš ir tiesīgs viņus tiesāt, tāpēc nepieļaujiet, ka pār jūsu lūpām nāk notiesājoši vārdi. Paldies jums!

 

Dievmātes vēstījums 2013. gada 25. janvārī

Mīļie bērni! Arī šodien es aicinu jūs lūgties. Lai jūsu lūgšana ir tik stipra kā dzīvais akmens, līdz jūs ar savu dzīvi kļūstat par lieciniekiem. Lieciniet par savas ticības skaistumu! Es esmu kopā ar jums un aizbilstu sava Dēla priekšā par ikvienu no jums. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

 

Dievmātes vēstījums 2013. g. 02. februārī  Mirjanai

Mīļie bērni! Mani atved pie jums mīlestība - mīlestība, ko Es vēlos jums iemācīt, patiesu mīlestību. Šo mīlestību, ko radīja jums Mans dēls, kad mīlot jūs nomira pie Krusta. Mīlestība, kas vienmēr gatava piedot un pati meklē piedošanu.Kāda ir jūsu mīlestība? Mana Mātišķā sirds skumst, cenšoties atrast mīlestību jūsu sirdīs. Jūs neesat gatavi mīlestības dēļ pakļaut savu gribu. Jūs nespējat Man palīdzēt, lai tie, kas vēl nezin Dieva mīlestību, to uzzinātu, jo jūsos nav patiesas mīlestības. Veltiet man savu sirdi un Es vedīšu jūs, Es iemācīšu jūs piedot, mīlēt savus ienaidniekus un dzīvot Manā Dēlā. Nebaidieties par sevi. Mans Dēls nekad neatstās nelaimē tos, kas mīl. Es būšu ar jums, lūgšos Debesu Tēvu, Lai priekš jums atspīdētu mūžīgās patiesības un mīlestības gaisma. Lūdzaties par saviem priesteriem, lai ar jūsu gavēni un lūgšanām viņi varētu jūs vest uz mīlestību. Paldies jums!

 

Dievmātes vēstījums 2013. g. 25. februārī

Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu uz lūgšanu. Grēks jūs pievelk pasaules lietām, bet es esmu nākusi, lai jūs vadītu uz svētumu un Dieva lietām; taču jūs cīnāties un izšķiežat savus spēkus cīņā starp labo un ļauno, kas jūsos norisinās. Tāpēc, bērniņi, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, līdz lūgšana kļūst jūsu prieks; un jūsu dzīve kļūs par vienkāršu došanos pretī Dievam. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

 

Dievmātes vēstījums 2013. g. 02. martā  Mirjanai

Dārgie bērni! Atkal Es mātišķi vēršos pie jums: neesiet cietsirdīgi. Neaizveriet savas acis uz tiem aicinājumiem, ko Debesu Tēvs jums sūta aiz mīlestības. Vai mīlat Viņu vairāk par visu? Vai nožēlojat, ja bieži aizmirstat to, ka Debesu Tēvs no Savas lielās mīlestības sūtīja Savu Dēlu, lai Viņš atpirktu mūs ar Savu Krustu? Vai nožēlojat, ka līdz šim neesat pieņēmuši vēstījumus? Mani bērni, nepretojaties Mana Dēla mīlestībai. Nepretojaties cerībai un mieram. Ar jūsu lūgšanām un gavēni Mans Dēls ar Savu Krustu atvairīs tumsu, kas ir jums apkārt un grib valdīt pār jums. Viņš dos jums spēkus jaunai dzīvei. Dzīvojot Manā Dēlā, jūs būsiet par svētību un cerību visiem grēcīgiem ļaudīm, kas apmaldījušies grēku tumsā. Mani bērni, esiet modri! Es kā Māte esmu ar jums kopā šajā nomodā. Es esmu nomodā un lūdzos īpaši par tiem, kurus uzaicināja Mans Dēls lai būtu gaismas nesēji, kas atnes cerību - par jūsu priesteriem. Pateicos jums!

 

Ikgadējais Dievmātes vēstījums Mirjanai Soldo 2013. gada 18. martā

Mīļie bērni! Es jūs aicinu ar pilnīgu paļāvību un prieku slavēt Kunga vārdu un ik dienas Viņam no sirds pateikties par Viņa lielo mīlestību. Mans Dēls ar mīlestību, kuru Viņš apliecināja uz krusta, ir devis jums iespēju, ka jums par visu tiek piedots. Tāpēc jums nav jākaunas un jāslēpjas, cenšoties atvērt savas sirds durvis Manam Dēlam. Tieši pretēji, Mani bērni, – izlīgstiet ar Debesu Tēvu, lai tādējādi jūs spētu mīlēt sevi tā, kā mans Dēls mīl jūs. Ja jūs mīlēsiet sevi, jūs mīlēsiet arī citus; jūs viņos saskatīsiet manu Dēlu un redzēsiet, cik liela ir Viņa mīlestība. Dzīvojiet ticībā! Ar Manu palīdzību Mans Dēls jūs gatavo darbiem, kurus Viņš vēlas ar jūsu starpniecību paveikt, – darbiem, kuros Viņš vēlas tikt pagodināts. Pateicieties Viņam! Īpaši pateicieties Viņam par ganiem, - par viņiem, ar kuru starpniecību jūs izlīgstat ar Debesu Tēvu. Es jums pateicos, Mani bērni. Paldies jums

 

Dievmātes vēstījums 2013. gada 25. martā

Mīļie bērni! Šajā labvēlīgajā laikā aicinu jūs ņemt rokās Mana mīļotā Dēla Jēzus krustu un apdomāt par Viņa ciešanām un nāvi. Lai jūsu ciešanas savienojas ar Viņa ciešanām un uzvar mīlestība. Jo Viņš, kas ir mīlestība, atdeva pats sevi dēļ mīlestības, lai izglābtu katru no mums. Lūdzaties, lūdzaties, lūdzaties, līdz mīlestība un miers iemājo jūsu sirdīs. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

 

Dievmātes vēstījums 2013. g. 02. aprīlī Mirjanai

Dārgie bērni, es aicinu: lai jūs būtu vienoti ar Manu Dēlu garā. Es jūs aicinu, lai lūgšanā un Svētā Misē, karā Mans Dēls īpašā veidā savienojas ar jums, jūs mēģinātu Viņam līdzināties: ka, līdzīgi Viņam, jūs vienmēr būtu gatavi pildīt Dieva gribu un necenstos izpildi savu. Jo, mani bērni, tas ir saskaņā ar Dieva gribu, ka jūs esat un eksistējat, jo bez Dieva gribas jūs neesi nekas. Kā māte es aicinu jūs runāt par Dieva godību jūsu dzīvē, jo šajā veidā jūs pagodināsiet paši sevi saskaņā ar Viņa gribu. Parādiet pazemību un mīlestību tuvākajam. Ar šādu pazemību un mīlestību, Mans Dēls izglāba jums un atvēra ceļu jums uz Debesu Tēvu. Es jūs lūdzu, atveriet ceļu uz Debesu Tēvu visiem tiem, kas vēl nav iepazinuši Viņu un nav atvēruši savas sirdis Viņa mīlestībai.

Ar savu dzīvi atveriet ceļu visiem tiem, kuri joprojām klīst patiesības meklējumos. Mani bērni, esiet mani apustuļi, un dzīvojiet tā, lai jūs nebūtu dzīvojuši veltīgi. Neaizmirstiet, ka jūs stāsieties Debesu Tēva priekšā un stāstīsiet Viņam par sevi. Esiet gatavi! Atkal atgādinu jums, lūdziet par tiem, kurus mans Dēls ir izvēlējies, kuru rokas Viņš svētīja un dāvāja tās jums. Lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties par saviem priesteriem. Paldies jums!

 

Dievmātes vēstījums 2013. gada 25. aprīlī

Mīļie bērni! Lūdzieties, lūdzieties, saglabājiet lūgšanu līdz jūsu sirds atveras ticībā kā zieds atveras pie siltiem saules stariem. Šis ir žēlastības laiks, kuru Dievs jums dāvā caur Manu klātbūtni, bet jūs esat tālu no Manas sirds, tāpēc Es jūs aicinu uz personīgo atgriešanos un lūgšanos ģimenēs. Maijā Svētie Raksti lai ir jums stimuls. Es svētīju jūs visus ar Manu Mātes svētību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

 

Dievmātes vēstījums 2013. g. 02. maijā Mirjanai

Dārgie bērni. Atkal, Es jūs aicinu - mīliet un nevis tiesājiet. Pēc Debesu Tēva gribas, Mans Dēls bija starp jums, lai parādītu jums pestīšanas ceļu, lai glābtu jūs bet nevis tiesātu. Ja jūs vēlaties sekot manam Dēlam, jūs netiesāsiet, bet mīlēsiet kā jūsu Debesu Tēvs jūs mīl. Un, kad jums ir sevišķi grūti, kad jūs krītat zem krusta svara, nekrītiet izmisumā, netiesājiet, bet atcerieties, ka jūs esat mīlēti un pateicaties Debesu Tēvam par Viņa mīlestību. Mani bērni, nenovirzieties no ceļa, par kuru Es jūs vedu, lai neietu pazušanā. Lai lūgšana un gavēnis stiprinās jūs, lai jūs varētu dzīvot kā Debesu Tēvs to vēlās, un varētu būt Mani ticības un mīlestības apustuļi, bet jūsu dzīve par svētību tiem, kurus satiksiet, lai būtu vienībā ar Debesu Tēvu un Manu Dēlu. Mani bērni, tā ir vienīgā patiesība, patiesība, kas noved pie jūsu pārveides, un tad pārveido visus tos, kurus jūs satiekat, kuri vel nepazīst manu Dēlu - visiem tiem, kas nezina, ko nozīmē mīlēt. Mani bērni. Mans Dēls jums dāvāja priesterus, rūpēties par viņiem, lūdzieties par viņiem. Pateicos jums!

 

Dievmātes vēstījums 2013. gada 25. maijā

Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu būt stipriem un apņēmīgiem ticībā un lūgšanā, līdz jūsu lūgšanas kļūst tik spēcīgas, ka atvērs Mana mīļotā Dēla Jēzus sirdi. Lūdzieties, bērniņi, lūdzieties nemitīgi, kamēr jūsu sirds atveras Dieva mīlestībai. Es esmu ar jums un aizbildinu par jums visiem, un es lūdzos par jūsu atgriešanos. Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!
 

Dievmātes vēstījums 2013. g. 02. jūnijā Mirjanai

Mīļie bērni! Šajā nemierīgajā laikā Es no jauna aicinu jūs sekot Manam Dēlam. Es zinu par jūsu sāpēm, ciešanām un grūtībām,bet Manā Dēlā jūs atradīsiet atpūtu, mieru un pestīšanu.
Mani bērni, neaizmirstiet, ka Mans Dēls ar Savu Krustu atpirka jūs un deva jums iespēju no jauna kļūt par Dieva bērniem, lai vērstos pie Debesu Tēva: “Tēvs”. Lai būtu cienīgiem Tēva, mīliet un gavējiet, jo jūsu Tēvs ir mīlestība un piedošana. Lūdzieties un gavējiet, jo tas ir ceļš uz jūsu attīrīšanos, uz to, lai atvērtos un iepazītu Debesu Tēvu. Ka jūs iepazīsiet Tēvu, tad sapratīsiet, ka jums nepieciešams tikai Viņš.
Es, kā māte, vēlos, lai mani bērni būtu kā viena kopiena, kā viena tauta, kas klausās un izpilda Dieva Vārdu. Tādēļ, mani bērni, sekojiet pēc Mana dēla, esiet ar Viņu vienoti, esiet Dieva bērni. Mīliet savus ganus kā viņus iemīlēja Mans Dēls, kad viņš aicināja viņus, lai tie kalpotu jums. Paldies jums!
 

Dievmātes vēstījums 2013. gada 25. jūnijā

Mīļie bērni! Ar prieku sirdī Es mīlu jūs visus un aicinu jūs tuvoties manai Bezvainīgajai Sirdij, lai es varētu jūs tuvināt Manam Dēlam Jēzum, un lai Viņš var dot jums Savu mieru un mīlestību, kas ir uzturs katram no jums. Atveriet sirdi, bērniņi, uz lūgšanu - atveriet savu sirdi Manai mīlestībai. Es esmu jūsu Māte un nevaru atstāt jūs vienus klīstam un grēkā. Bērniņi, jūs esat aicināti būt par Maniem bērniem, Maniem mīļie bērniem, lai Es varētu iepazīstināt jūs visus ar Manu Dēlu. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

Dievmātes vēstījums 2013. g. 02. jūlijā Mirjanai

Dārgie bērni, ar mātišķu mīlestību es lūdzu jūs: dāvājat Man savas sirdis, lai Es varētu tās pienest Manam Dēlam un atbrīvot jūs – atbrīvot no visa ļauna, kas jūs arvien vairāk paverdzina un attālina no vienīgā Labuma - Mana Dēla, atbrīvot no visa, kas ved jūs uz nepareizā ceļa un atņem mieru. Es ilgojos vadīt jūs uz brīvību, ko apsolīja Mans Dēls, jo Es vēlos, lai Dieva griba būtu izpildīta pilnībā šeit, un ka caur samierināšanos ar Debesu Tēvu, ar gavēni un lūgšanu, piedzimtu Dieva mīlestības apustuļi – apustuļi, kuri brīvi un ar mīlestību izplatītu Dieva mīlestību visiem maniem bērniem - apustuļi, kuri nestu mīlestību uzticības piepildītu Debesu Tēvam, un atvērtu Debesu vārtus. Dārgie bērni, priecējiet savus ganus ar mīlestību un atbalstu, tāpat kā mans Dēls lūdza tos priecēt jūs. Paldies!
 

Dievmātes vēstījums 2013. gada 25. jūlijā

Dārgie bērni! Ar prieku sirdī Es aicinu jūs visus: dzīvojiet savā ticībā un lieciniet to ar savu sirdi un ar savu piemēru jebkādā veidā. Izlemiet, bērniņi, lai būtu tālu no grēka un kārdinājumu, un lai jūsu sirdīs būt prieks un mīlestība uz svētumu. Es mīlu jūs, bērniņi, un vadu jūs ar savu aizbildniecību Visaugstākā priekšā. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

Dievmātes vēstījums 2013. g. 02. augustā Mirjanai

Dārgie bērni, ja vien jūs ar pilnu uzticēšanos atvērtu savas sirdis, jūs saprastu visu. Jūs varētu saprast, ar kādu mīlestību Es jūs aicinu, ar kādu mīlestību Es ilgojos jūs mainīt - lai jūs būtu laimīgi; ar kādu mīlestību Es ilgojos, lai jūs kļūtu par Mana Dēla sekotājiem, un apdāvināt ar Mana Dēla miera pilnību. Jūs saprastu Manu  bezgalīgo Mātišķo Mīlestību spēku. Tieši tāpēc, Mani bērni, lūdzieties, jo caur lūgšanu aug jūsu ticība un dzimst mīlestība, ar kuru pat krusta nasta nav neizturama, jo nesat to ne jūs paši. Vienotībā ar Manu Dēlu jūs cildiniet Debesu Tēva vārdu. Lūdzieties par mīlestības dāvanu, jo mīlestība ir vienīgā patiesība: tā piedod visu, tā kalpo visiem, un tā redz brāli ikvienā. Mani bērni, Mani apustuļi, Debesu Tēvs ir parādījis lielu uzticēšanos caur Mani, Savu Kalponi, lai jūs palīdzētu tiem, kas nezina Viņu, lai viņi var salabt ar Manu Dēlu un sekot Viņam. Tieši tāpēc Es mācu jums mīlestību, jo tikai tad, ja jums būs mīlestība, jūs spēsiet Viņam atbildēt. Atkal Es aicinu jūs mīlēt savu ganus un lūdzieties, lai šajā grūtajā laikā, mana Dēla Vārds tiktu pagodināts ar to norādījumiem. Paldies!

 

Dievmātes vēstījums 2013. gada 25. augustā

Dārgie bērni! Arī šodien, Visaugstākais dod Man žēlastību būt kopā ar jums un vadītu jūs uz atgriešanos. Katru dienu Es sēju un aicinu jūs uz atgriešanos, lai jūs kļūtu par lūgšanu, mieru, mīlestību - graudu, kas, mirstot dod simtkārtīgu ražu. Es negribu, lai jūs, dārgie bērni, nožēlot visu, ko jums varējāt, bet negribēja darīt. Tādēļ, bērniņi, atkal, ar entuziasmu sakiet: "Es gribu būt zīme citiem." Paldies, ka atsaucāties Manam aicinājumam!


Dievmātes vēstījums 2013. g. 02. septembrī Mirjanai
Dārgie bērni, Es jūs visus mīlu. Jūs visi, visi Mani bērni, jūs visi esat Manā sirdī. Jums visiem pieder Mana Mātišķā mīlestība un visus jūs ilgojos vadīt Dieva prieka pazīšanā. Tas ir iemesls, kāpēc Es aicinu jūs. Man ir vajadzīgi pazemīgi apustuļi, kuri ar atvērtu sirdi pieņemtu Dieva Vārdu un palīdzētu citiem izprast dzīves jēgu caur Dieva vārdu. Lai varētu to darīt, mani bērni, ar lūgšanu un gavēni, jums ir jāiemācās pazemoties. Jums ir jāiemācās atbrīvoties no visa, kas varētu attālināt jūs no Dieva vārda un virzīties tikai uz to, kas tuvina Viņam. Nebaidieties. Es esmu šeit. Jūs neesat vieni. Es lūdzu Svēto Garu atjaunot un stiprināt jūs. Es lūdzu Svēto Garu, lai palīdzot citiem, jūs paši sevi varētu dziedināt. Es lūdzu Viņu, lai caur Viņu jūs kļūtu par Dieva bērniem un Maniem apustuļiem. Ar lielām raizēm Dieva Māte teica: Jēzus dēļ, Mana Dēla dēļ, mīliet tos, kurus Viņš ir aicinājis, un ilgojieties svētības to roku, kuras Viņš ir konsekrējis. Neļaujiet ļaunajam valdīt pār jums. Atkal Es atkārtoju - tikai ar jūsu ganiem Mana sirds triumfēs. Neļaujiet ļaunajam šķirt jūs no jūsu ganiem. Paldies jums!

 

Dievmātes vēstījums 2013. gada 25. septembrī

Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu uz lūgšanu. Ne dienu nepametiet lūšanu novārtā. Lūgšana jūsos un ar jūsu starpniecību dara brīnumus. Tāpēc, bērniņi, lai lūgšana jums būtu prieks. Tad jūsu attieksme pret dzīvi kļūs dziļāka un atvērtāka un jūs sapratīsiet, ka dzīve ir dāvana ikvienam no jums.  Paldies, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

 

Dievmātes vēstījums 2013. g. 02. oktobrī Mirjanai

Mīļie bērni! Es mīlu jūs ar mātes mīlestību un ar mātes pacietību gaidu jūsu mīlestību un vienotību. Es lūdzos, lai jūs kļūtu par Dieva bērnu, par Manu bērnu saimi. Es lūdzos, lai jūs kā viena saime priecīgi atdzimtu ticībā uz manu Dēlu un mīlestībā pret Viņu. Mani bērni, Es jūs pulcinu kā Savus apustuļus un mācu, kā iepazīstināt citus ar Mana Dēla mīlestību, kā nest tiem Labo Vēsti, kas ir mans Dēls. Sniedziet Man savas atvērtās, attīrītās sirdis, un Es tās piepildīšu ar mīlestību pret Manu Dēlu. Viņa mīlestība dāvās jēgu jūsu dzīvei, bet Es došos kopā ar jums. Es būšu kopā ar jums, līdz pienāks jūsu tikšanās brīdis ar Debesu Tēvu. Mani bērni, izglābsies tikai tie, kas ar mīlestību un ticību dodas pie Debesu Tēva. Nebaidieties, Es esmu kopā ar jums. Uzticieties saviem ganītājiem, kā mans Dēls viņiem uzticējās, kad tos izraudzījās, un lūdzieties, lai viņiem būtu spēks un mīlestība jūs vadīt. Paldies jums!

 

Dievmātes vēstījums 2013. gada 25. oktobrī

Mīļie bērni! Šodien Es jūs aicinu atvērties lūgšanai. Lūgšana jūsos un ar jūsu starpniecību dara brīnumus. Tāpēc, bērniņi, sirds vienkāršībā lūdziet, lai Visuaugstais jums dāvā spēku būt Dieva bērniem un tādējādi ļaunais gars jūs neraustītu, kā vējš – koku zarus. Bērniņi, no jauna izvēlieties Dievu un meklējiet tikai Viņa gribu, un tad  Viņā atradīsiet prieku un mieru.  Paldies, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

 

Dievmātes vēstījums 2013. g. 02. novembrī Mirjanai

Mīļie bērni! Es atkal kā māte jūs aicinu: mīliet, pastāvīgi lūdziet mīlestības dāvanu, mīliet Debesu Tēvu vairāk par visu. Ja jūs mīlēsiet Viņu, jūs mīlēsiet arī sevi un savus tuvākos. To nav iespējams nošķirt. Debesu Tēvs ir klātesošs katrā personā. Viņš mīl katru personu un katru sauc vārdā. Tāpēc, mani bērni, lūgšanas laikā centieties saklausīt, kāda ir Debesu Tēva griba. Sarunājieties ar Viņu. Nodibiniet personiskas attiecības ar Tēvu – tās padziļinās jūsu, Manu bērnu un apustuļu, savstarpējās attiecības. Būdama māte, Es vēlos, lai, mīlot Debesu Tēvu, jūs paceltos pāri šīs zemes tukšībām un palīdzētu citiem pakāpeniski iepazīt Debesu Tēvu un Viņam tuvoties. Mani bērni, lūdziet, lūdziet, lūdziet mīlestības dāvanu, jo mīlestība ir mans Dēls. Lūdziet par saviem ganiem, lai viņi jūs vienmēr mīlētu tā, kā jūs mīlēja mans Dēls, kas savu mīlestību apliecināja, atdodot savu dzīvību par jūsu pestīšanu. Paldies jums!

 

Dievmātes vēstījums 2013. gada 25. novembrī

Mīļie bērni! Šodien es jūs visus aicinu uz lūgšanu. Atveriet, bērniņi, līdz galam savas sirds durvis, lai lūgtos, lai lūgtos ar sirdi, un tad Visaugstais varēs ietekmēt jūsu brīvību un sāksies jūsu atgriešanās. Jūsu ticība kļūs stipra, un tad jūs varēsiet no visas sirds sacīt: „Mans Dievs un mans Viss.” Jūs sapratīsiet, bērniņi, ka šeit, virs zemes, viss ir pārejošs.

Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

 

Dievmātes vēstījums 2013. g. 02. decembrī Mirjanai

Mīļie bērni! Ar mātes mīlestību un pacietību Es noraugos, kā jūs nemitīgi klīstat, un redzu, cik ļoti jūs esat nomaldījušies. Tāpēc Es esmu kopā ar jums. Es vēlos jums palīdzēt, lai jūs vispirms atrastu un iepazītu sevi, bet pēc tam varētu iepazīt un atzīt visu to, kas jums liedz patiesi, no visas sirds iepazīt Debesu Tēva mīlestību. Mani bērni, Tēvs tiek iepazīts ar krusta palīdzību. Tāpēc nenoraidiet krustu, centieties ar Manu palīdzību to saprast un pieņemt. Kad jūs spēsiet pieņemt krustu, jūs sapratīsiet arī Debesu Tēva mīlestību; jūs iesiet kopā ar Manu Dēlu un Mani; jūs atšķirsieties no tiem, kas nav iepazinuši Debesu Tēva mīlestību, no tiem, kas Viņu dzird, bet nesaprot, neiet kopā ar Viņu, Viņu nepazīst. Es vēlos, lai jūs iepazītu mana Dēla patiesību un būtu Mani apustuļi, lai jūs, Dieva bērni, stāvētu pāri cilvēciskajiem spriedumiem un vienmēr visā no jauna meklētu to, kāds ir Dieva spriedums. Mani bērni, lūdzieties un gavējiet, lai jūs spētu saprast visu, ko Es gaidu no jums. Lūdzieties par saviem ganiem un centieties vienībā ar viņiem iepazīt Debesu Tēva mīlestību. Paldies jums!

 

 

Dievmātes vēstījums 2013. gada 25. decembrī

Mīļie bērni! Es jums nesu Miera Karali, lai Viņš jums dāvā savu mieru. Jūs, bērniņi, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties. Lūgšanas auglis būs redzams to cilvēku sejā, kuri būs izvēlējušies Dievu un Viņa valstību. Es kopā ar savu Dēlu Jēzu jūs visus svētīju ar miera svētību. Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!

 

Ikgadējais vēstījums Jakovam Čolo 2013.12.25, vēstījums sākās 15:07 un ilga 8. minūtes

Bērniņi, šodien Jēzus īpašā veidā vēlas mājot ikvienā sirdī un dalīties ar jums visos priekos un bēdās. Tāpēc, bērniņi, šodien īpaši ieskatieties savā sirdī un pajautājiet sev: vai līdz ar Jēzus piedzimšanu jūsu sirds patiešām ir iemantojusi mieru un prieku? Bērniņi, nedzīvojiet tumsā, tiecieties pēc gaismas un Dieva dāvātās pestīšanas. Bērniņi, izvēlieties Jēzu un dāvājiet Viņam savu dzīvi un sirdi, jo tikai tā Visaugstais varēs darboties jūsos un ar jūsu starpniecību.

 

2014

 

Dievmātes vēstījums 2014. gada 2. janvārī Mirjanai
Mīļie bērni! Lai jūs varētu kļūt par maniem apustuļiem un palīdzēt visiem tiem, kas ir tumsā, iepazīt mana Dēla mīlestības gaismu, nepieciešams, lai jums būtu skaidra un pazemīga sirds. Ja mans Dēls nevalda jūsu sirdī – nav jūsu sirds Karalis –, tad jūs nevarat palīdzēt Viņam piedzimt un valdīt to cilvēku sirdī, kuri Viņu nepazīst. Es esmu kopā ar jums. Es eju jums līdzās kā Māte. Es klauvēju pie jūsu sirds durvīm, taču jūsu sirds nespēj atvērties, jo nav pazemīga. Es lūdzos, un lūdzieties arī jūs, Mani mīļotie bērni, lai jūs Manam Dēlam varētu atvērt skaidru un pazemīgu sirdi un saņemt dāvanas, kuras Viņš jums ir apsolījis. Tad jūs vadīs mana Dēla mīlestība un spēks. Tad jūs būsiet Mani apustuļi, kas visur izplatīs Dieva mīlestības augļus. Mans Dēls darbosies no jūsu iekšienes un ar jūsu starpniecību, jo jūs būsiet kā viens vesels. Mana Mātes sirds karsti vēlas to, lai visi Mani bērni būtu vienoti Manā Dēlā. Ar lielu mīlestību Es svētīju tos, kurus Mans Dēls ir izvēlējies, un aizlūdzu par viņiem – tie ir jūsu gani. Paldies jums!

 

Dievmātes vēstījums 2014. gada 25. janvāris
Mīļie bērni! Lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, lai jūsu lūgšanas starojums skartu tos, kurus jūs satiksiet. Savā ģimenē Svētos Rakstus novietojiet redzamā vietā un lasiet tos, lai miera vārdi sāktu plūst jūsu sirdī. Bērniņi, Es lūdzos kopā ar jums un par jums, lai ar katru dienu jūs vairāk atvērtos Dieva gribai. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Dievmātes vēstījums 2014. gada 2. februārī Mirjanai

Mīļie bērni! Ar mātes mīlestību Es vēlos mācīt patiesumu, lai jūs, esot Mani apustuļi, savā rīcībā būtu noteikti, apņēmīgi un, pats galvenais, patiesi. Es vēlos, lai ar Dieva žēlastību jūs būtu atvērti svētībai. Es vēlos, lai jūs ar lūgšanu un gavēni saņemtu no Debesu Tēva žēlastību iepazīt to, kas ir dabisks un svēts - Dievišķo. To iepazinuši, jūs, būdami Mana Dēla un Manā patvērumā, kļūsiet par Maniem apustuļiem, kas zinās to, kā nest Dieva Vārdu visiem tiem, kas Viņu nepazīst, un kā pārvarēt šķēršļus savā ceļā. Mani bērni, pateicoties svētībai, pār jums nāks Dieva žēlastība un jūs spēsiet to saglabāt, gavējot, lūdzoties, sevi attīrot un izlīgstot. Jūsu centieni nesīs augļus, un to Es gaidu no jums. Lūdzieties par saviem ganiem, lai Dieva žēlastības starojums apgaismotu viņu ceļus. Paldies jums!

 

Dievmātes vēstījums 2014. gada 25. februāris

Mīļie bērni! Jūs redzat, dzirdat un sajūtat, ka daudzu cilvēku sirdīs Dieva nav. Viņi nevēlas Dievu, jo tie ir tālu no lūgšanas un viņos nav miera. Jūs, bērniņi, lūdzieties, dzīvojiet pēc Dieva baušļiem. Jūs kļūstat par lūgšanu, jūs, kas no paša sākuma teica `jā` Manam aicinājumam. Lieciniet par Dievu un Manu klātbūtni, un neaizmirstiet, bērniņi: Es esmu ar jums un Es jūs mīlu. No dienas dienā Es visus jūs uzticu Manam Dēlam Jēzum. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam!

 

Dievmātes vēstījums 2014. gada 2. martā Mirjanai

Mīļie bērni! Es nāku pie jums kā Māte un vēlos, lai Manī kā Mātē jūs atrastu patvērumu, mierinājumu un atpūtu. Tāpēc, Mani bērni, Manas mīlestības apustuļi, lūdzieties! Lūdzieties pazemīgā dievbijībā, paklausībā un pilnīgā paļāvībā uz Debesu Tēvu. Paļaujieties, kā Es paļāvos, kad Man tika sacīts, ka Es nesīšu apsolījuma svētību. Lai uz jūsu lūpām vienmēr ir vārdi, kas nāk no jūsu sirds: „Lai notiek Tavs prāts!” Tāpēc uzticieties un lūdzieties, lai tādējādi Es varētu aizbilst par jums Kunga priekšā un Viņš jums dāvātu Debesu svētību un piepildītu jūs ar Svēto Garu. Tad jūs spēsiet palīdzēt visiem tiem, kas nepazīst Kungu, – jūs, Manas mīlestības apustuļi, palīdzēsiet viņiem, lai viņi pilnīgā paļāvībā sauktu Dievu par Tēvu. Aizlūdziet par saviem ganiem un uzticieties viņu svētīgajām rokām. Paldies jums!

 

Ikgadējais Dievmātes vēstījums Mirjanai Soldo 2014. gada 18. martā

Mīļie bērni! Es, kā Māte, vēlos būt jūsu palīdzība. Ar savu Mātes mīlestību Es vēlos jums palīdzēt atvērt savu sirdi un ierādīt tajā Manam Dēlam pirmo vietu. Es vēlos, lai, pateicoties jūsu mīlestībai pret Manu Dēlu un jūsu lūgšanu, jūs apgaismotu Dieva gaisma un piepildītu Dieva žēlsirdība. Es vēlos, lai tādējādi tiktu izkliedēta tumsa un nāves ēna, kas grib jūs apņemt un maldināt. Es vēlos, lai jūs justu prieku, ko sniedz Dieva apsolījuma svētība. Jūs, cilvēku bērni, esat Dieva bērni – jūs esat Mani bērni. Tāpēc, Mani bērni, ejiet tos ceļus, pa kuriem Mana mīlestība jūs vada, kur jums māca pazemību un gudrību un kur rodams ceļš, kas ved pie Debesu Tēva. Lūdzieties kopā ar Mani  par tiem, kas Mani nepieņem un Man neseko – par tiem, kuri tāpēc, ka viņu sirds ir cieta, nespēj just prieku, ko sniedz pazemība, dievbijība, miers un mīlestība,– Mana Dēla prieku. Lūdzieties, lai jūsu gani ar savām svētītajām rokām vienmēr jums sniegtu Dieva svētības prieku. Paldies jums!

 

Dievmātes vēstījums 2014. gada 25. martā
Mīļie bērni! Es no jauna jūs aicinu: sāciet cīnīties pret grēku kā pirmajās dienās, ejiet uz grēksūdzi un tiecieties pēc svētuma. Caur jums šajā pasaulē sāks plūst Dieva Mīlestība, jūsu sirdī valdīs miers, un jūs piepildīs Dieva svētība. Es esmu kopā ar jums un aizbilstu par jums visiem Savam Dēlam Jēzum. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

 

Dievmātes vēstījums 2014. gada 2. aprīlī Mirjanai
Mīļie bērni! Mātes mīlestībā Es vēlos jums palīdzēt, lai jūsu lūgšanu dzīve un gandarīšana kļūtu par patiesiem centieniem tuvoties Manam Dēlam un Viņa Dievišķajai Gaismai – lai jūs prastu nošķirties no grēka. Ik lūgšana, ik Mise un katrs gavēnis ir centieni tuvoties Manam Dēlam, Viņa godības piemiņa un patvērums no grēka – tas ir ceļš uz atjaunotu vienotību starp labo Tēvu un Viņa bērniem. Tāpēc, Mani mīļie bērni, ar atvērtu mīlestības pilnu sirdi piesauciet Debesu Tēva vārdu, lai Viņš jūs apgaismotu ar Svēto Garu. Ar Svētā Gara palīdzību jūs kļūsiet par Dieva Mīlestības avotu. No šī avota dzers visi, kas nepazīst Manu Dēlu, visi tie, kas slāpst pēc Mana Dēla mīlestības un miera. Paldies jums!
Lūdziet par saviem ganiem. Es lūdzos par viņiem un vēlos, lai viņi vienmēr justu svētību, kas plūst no Manām Mātes rokām, un Manas Mātes sirds atbalstu.

 

Dievmātes vēstījums 2014. gada 25. aprīlī

Mīļie bērni! Atveriet savu sirdi žēlastībai, kuru Dievs jums dāvā ar Manu starpniecību, kā atveras zieds siltajos saules staros. Esiet lūgšana un mīlestība visiem tiem, kuri ir tālu no Dieva un Viņa mīlestības. Es esmu kopā ar jums un aizbilstu par jums visiem Savam Dēlam Jēzum, un Es jūs mīlu ar neizmērojamu mīlestību. Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!

 

Dievmātes vēstījums 2014. gada 2. maijā Mirjanai

Mīļie bērni! Es, jūsu Māte, esmu kopā ar jums jūsu labuma dēļ, saistībā ar jūsu vajadzībām un tāpēc, lai jūs katrs gūtu sapratni. Debesu Tēvs jums ir devis brīvību pašiem izlemt un pašiem gūt sapratni. Es jums vēlos palīdzēt. Es vēlos būt jūsu Māte, patiesības skolotāja, lai jūs atvērtas sirds vienkāršībā iepazītu neizmērojamo skaidrību un gaismu, kas no tās plūst un satriec tumsu; gaismu, kas nes cerību. Mani bērni, Es saprotu jūsu sāpes un ciešanas. Kas gan jūs spēj saprast labāk par māti? Un jūs, Mani bērni? Tik maz ir to, kas Mani saprot un Man seko. Daudz ir to, kas nomaldījušies, to, kas vēl nav iepazinuši patiesību Manā Dēlā. Tāpēc, Mani apustuļi, lūdzieties un rīkojieties. Nesiet gaismu un nezaudējiet cerību. Es esmu kopā ar jums. Īpašā veidā Es esmu kopā ar jūsu ganītājiem. Ar Savu Mātes sirdi Es viņus mīlu un sargāju, jo viņi jūs ved uz Debesu valstību, ko jums apsolīja Mans Dēls. Paldies jums!

 

Dievmātes vēstījums 2014. gada 25. maijā
Mīļie bērni! Lūdzieties un apzinieties to, ka bez Dieva jūs esat putekļi. Tāpēc pievērsiet savas domas un sirdi Dievam un lūgšanai. Uzticieties Viņa mīlestībai. Bērniņi, jūs visi esat aicināti Dieva Garā būt par lieciniekiem. Jūs esat dārgi, un Es jūs, bērniņi, aicinu uz svētumu un mūžīgo dzīvi. Tāpēc apzinieties to, ka šī dzīve ir pārejoša. Es jūs mīlu un aicinu uz jaunu dzīvi – atgriešanās dzīvi. Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!

 

Dievmātes vēstījums 2014. gada 2. jūnijā Mirjanai

Mīļie bērni! Es jūs visus aicinu un pieņemu kā Savus bērnus. Lūdzos par to, lai jūs Mani pieņemtu un mīlētu kā Māti. Savā sirdī Es jūs visus esmu apvienojusi un, nākot pie jums, jūs svētīju. Es zinu – jūs gaidāt, ka sniegšu jums mierinājumu un cerību, jo jūs mīlu un aizbilstu par jums. Es gaidu, lai jūs kļūtu vienoti ar Mani manā Dēlā un būtu Mani apustuļi. Lai jūs varētu to īstenot, Es jūs atkal aicinu – mīliet! Nav mīlestības bez lūgšanas, nav lūgšanas bez piedošanas, jo mīlestība – tā ir lūgšana, bet piedošana ir mīlestība. Mani bērni, Dievs jūs ir radījis, lai jūs mīlētu un mīlētu tā, ka jūs piedotu. Katra lūgšana, kas plūst no mīlestības, jūs vieno ar Manu Dēlu un Svēto Garu, bet Svētais Gars jūs apgaismo un dara par Maniem apustuļiem – apustuļiem, kas visu, ko vien darīs, darīs Kunga vārdā. Par viņu lūgšanu kļūs darbi, ne tikai vārdi, jo tie mīl Manu Dēlu un tiem ir izpratne par patiesības ceļu, kas ved uz mūžīgo dzīvi. Lūdzieties par saviem ganiem, lai viņi ar skaidru sirdi jūs vienmēr vadītu pa patiesības un mīlestības ceļu – pa Mana Dēla ceļu. Paldies jums!

 

Dievmātes vēstījums 2014. gada 25. jūnijā

Mīļie bērni! Visaugstais Man sniedz žēlastību joprojām būt kopā ar jums un lūgšanā vest jūs uz miera ceļu. Jūsu sirds un dvēsele slāpst pēc miera un mīlestības, pēc Dieva un Viņa prieka. Tāpēc, bērniņi, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, un lūgšanā jums atklāsies dzīves gudrība. Es jūs visus svētīju un par ikvienu no jums aizbilstu Savam Dēlam Jēzum. Pateicos, ka atbildat Manam aicinājumam!

 

Ikgadējais Dievmātes vēstījums Ivankai Ivankovič-Elez 2014. gada 25. jūnijā:

Vēstījums, kas ilga 4 minūtes, notika Ivankas ģimenes mājām. Tikai Ivankas ģimene bija klāt vēstījumā. Pēc parādīšanās, Ivanka teica:
"Dievmāte deva mums Savu Mātes svētību
"

 

Dievmātes vēstījums 2014. gada 2. jūlijā Mirjanai

Mīļie bērni! Es - jūsu Māte: visu, kas šeit sapulcējušies un visas pasaules Māte, svētīju jūs ar Mātišķu svētību un aicinu iet pazemības ceļu. Šajā ceļā iepazīsiet Mana Dēla mīlestību. Mans Dēls visvarens, Viņš ir viss. Ja jūs, mani bērni, to neapzinieties, tad jūsu dvēseli pārņēmusi tumsa - aklums. Tikai pazemība var jūs dziedināt. Mani bērni, Es vienmēr dzīvoju pazemībā, drosmīgi un ar cerību. Es zināju, apzinājos, jo Dievs ir mūsos un mēs Dievā. To pašu Es sagaidu no jums. Es ilgojos, lai jūs visu būtu ar Mani mūžībā, tāpēc, ka jūs esat daļa no Manis. Es palīdzēšu jums šajā ceļā. Mana mīlestība aptvers jūs kā apmetnis un padarīs jūs par Maniem gaismas apustuļiem - Dieva gaismas. Ar mīlestību, kas nāk no pazemības, jūs nesīsiet gaismu tur, kur valda tumsa - aklums. Jūs nesīsiet Manu Dēlu, kas ir Gaisma pasaulei. Es vienmēr blakus jūsu ganiem un lūdzos, lai viņi vienmēr jums būtu pazemības piemērs. Paldies jums!

 

Dievmātes vēstījums 2014. gada 25. jūlijā

Mīļie bērni! Jūs neaptverat, ar kādām žēlastībām dzīvojat šajā laikā, kad Visaugstais dod jums zīmes, lai jūs atvērtos un atgrieztos. Atgriezieties pie Dieva un lūgšanām, un, lai jūsu sirdīs, ģimenēs, kopienās valdītu lūgšana, lai Svētai Gars jūs vadītu un katru dienu mudinātu vēl vairāk atvērties Dieva gribai un Viņa plānam katram no jums. Es esmu ar jums un kopā ar svētajiem un eņģeļiem aizbildinu par jums. Pateicos, ka atbildat Manam aicinājumam!

 

Dievmātes vēstījums 2014. gada 2. augustā Mirjanai

Mīļie bērni! Iemesls, kāpēc esmu šeit, Mana sūtība ir palīdzēt jums, lai uzvarētu labais, pat ja tagad jums tas nešķiet iespējams. Es zinu, ka jūs daudz ko nesaprotat, tāpat kā Es nesapratu visu– visu, ko Mans Dēls Man skaidroja, kamēr Viņš auga Man līdzās, bet Es Viņam ticēju un sekoju. Es to lūdzu arī jums – ticēt un sekot Man. Taču sekot Man, Mani bērni, nozīmē mīlēt Manu Dēlu vairāk par visu, mīlēt Viņu ikvienā cilvēkā bez atšķirības. Lai jūs to spētu, Es jūs no jauna aicinu uz atteikšanos, lūgšanu un gavēni. Es jūs aicinu – lai Euharistija ir jūsu dvēseles dzīvība. Es jūs aicinu būt Maniem gaismas apustuļiem, kas izplatīs mīlestību un žēlsirdību visā pasaulē. Mani bērni, jūsu dzīve ir tikai mirklis, salīdzinot ar mūžīgo dzīvi. Un, kad jūs nostāsieties Mana Dēla priekšā, Viņš ieskatīsies jūsu sirdī un redzēs, cik daudz mīlestības jūsos bijis. Lai mīlestība tiktu izplatīta pareizajā veidā, Es lūdzu savu Dēlu ar mīlestības starpniecību dāvāt jums vienotību Viņā, vienotību starp jums un vienotību starp jums un jūsu ganiem. Ar viņu starpniecību Mans Dēls dāvā sevi arvien no jauna un atjauno jūsu dvēseli. Neaizmirstiet to. Paldies jums!
 

Dievmātes vēstījums 2014. gada 25. augustā

Mīļie bērni! Lūdzieties Manos nodomos, jo sātans vēlās izjaukt Manu plānu, kas Man ir šeit un nozagt jums mieru. Tādēļ , bērni, lūdzaties, lūdzaties, lūdzaties, lai Dievs var darboties caur katru no jums. Lai jūsu sirdis būtu atvērtas Dieva gribai. Es jūs mīlu un svētīju ar Savu Mātišķo svētību. Pateicos, ka atbildat Manam aicinājumam!

 

Dievmātes vēstījums 2014. gada 2. septembrī Mirjanai

Mīļie bērni! Es, jūsu Māte, atkal nāku jūsu vidū mīlestības dēļ, kurai nav gala; bezgalīgā Debesu Tēva bezgalīgās mīlestības dēļ. Un, ieskatoties jūsu sirdī, Es redzu, ka daudzi no jums Mani pieņem kā Māti un no patiesas un tīras sirds vēlas būt Mani apustuļi. Bet Es esmu Māte arī tiem no jums, kas Mani nepieņem un kas, nocietinājuši savu sirdi, nevēlas iepazīt Mana Dēla mīlestību. Un jūs nezināt, cik ļoti Mana sirds cieš un cik daudz Es lūdzu Savu Dēlu par jums. Es Viņu lūdzu, lai Viņš dziedina jūsu dvēseli, jo Viņš to spēj. Es lūdzu, lai Viņš apgaismo jūs ar Svētā Gara brīnumu, tā lai jūs beigtu arvien no jauna Viņu nodot, lādēt un ievainot. No visas sirds Es lūdzu par jums, lai jūs saprastu, ka tikai Mans Dēls ir pasaules pestīšana un gaisma. Un jūs, Mani bērni, Mani mīļie apustuļi, vienmēr nesiet Manu Dēlu savā sirdī un domās! Tādējādi jūs nesīsiet mīlestību. Visi tie, kas Viņu nepazīst, pazīs viņu jūsu mīlestībā. Es vienmēr esmu jums līdzās. Īpašā veidā esmu līdzās jūsu ganītājiem, jo Mans Dēls viņus ir aicinājis jūs vadīt pa mūžības ceļu. Paldies, Mani apustuļi, par jūsu upuri un mīlestību!


Dievmātes vēstījums 2014. gada 25. septembrī
Mīļie bērni! Arī šodien jūs aicinu: esiet arī jūs kā zvaigznes, kas mirgojot sniedz gaismu un skaistumu citiem, lai tie priecātos. Bērniņi, esiet arī jūs mirdzums, skaistums, prieks un miers, un jo īpaši lūgšana visiem tiem, kuri ir tālu no Manas un Mana Dēla Jēzus mīlestības. Bērniņi, ar prieku lieciniet par savu ticību un lūgšanu, ar ticības prieku, kas ir jūsu sirdī, un lūdziet par mieru, kas ir dārga Dieva dāvana. Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!

Dievmātes vēstījums 2014. gada 2. oktobrī Mirjanai
Mīļie bērni!Ar Mātes mīlestību Es jūs lūdzu – mīliet viens otru! Lai jūsu sirdī, kā Mans Dēls to vēlējās jau no paša sākuma, pirmajā vietā ir mīlestība uz Debesu Tēvu un savu tuvāko – lai tā ir svarīgāka par visu citu šajā pasaulē. Mani mīļie bērni, vai jūs neatpazīstat laiku zīmes? Vai jūs nesaprotat, ka viss, kas ir ap jums, viss, kas notiek, ir tāpēc, ka nav mīlestības? Saprotiet, ka pestīšana ir patiesajās vērtībās. Pieņemiet Debesu Tēva varenību, mīliet Viņu un godājiet! Sekojiet Mana Dēla pēdās. Jūs, Mani bērni, Mani dārgie apustuļi, arvien no jauna pulcējaties ap Mani, jo esat izslāpuši. Jūs slāpstat pēc miera, mīlestības un laimes. Dzeriet no Manām plaukstām! Manas rokas jums sniedz Manu Dēlu, kas ir skaidra ūdens avots. Viņš darīs dzīvu jūsu ticību un attīrīs jūsu sirdis, jo Mans Dēls mīl skaidras sirdis un skaidras sirdis mīl Manu Dēlu. Tikai skaidras sirdis ir pazemīgas un apveltītas ar nelokāmu ticību. Es lūdzos, lai jums, Mani bērni, būtu tādas sirdis. Mans Dēls Man sacīja, ka Es esmu Māte visai pasaulei. Tiem no jums, kas Mani kā tādu pieņem, Es lūdzu: palīdziet Man ar savu dzīvi, lūgšanu un upuri, lai visi Mani bērni pieņemtu Mani par savu Māti. Tad es viņus varēšu vest pie skaidrā ūdens avota. Paldies jums!
Mani mīļie bērni, jūsu gani ar savām svētīgajām rokām jums sniedz mana Dēla Miesu, tāpēc savā sirdī vienmēr pateicieties Manam Dēlam par upuri un par ganiem, kurus Viņš arvien no jauna jums dod.

 

Dievmātes vēstījums 2014. gada 25. oktobrī

Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā lūdzieties un lūdziet visu svēto – viņu, kas jau ir gaismā, – aizbildniecību. Lai viņi jums no dienas dienā ir piemērs un iedrošinājums ceļā uz atgriešanos. Bērniņi, apzinieties to, ka jūsu dzīve ir īsa un pārejoša. Tāpēc ilgojieties pēc mūžības un sagatavojiet savas sirdis lūgšanā. Es esmu kopā ar jums un Sava Dēla priekšā aizbilstu par ikvienu no jums, īpaši par tiem, kas sevi ir veltījuši Man un Manam Dēlam. Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!

 

Dievmātes vēstījums 2014. gada 2. novembrī Mirjanai

Dārgie bērni, ar Mana Dēla svētību Es esmu kopā ar jums. Ar jums, kas Mani mīl, un, kuri cenšas sekot Man. Es vēlos būt kopā arī ar tiem, kas nepieņem Mani. Jums visiem Es atveru Savu sirdi, kas ir pilna mīlestības un Es svētīju jūs ar Savām Mātes rokām. Es esmu Māte, kas saprot jūs. Es dzīvoju jūsu dzīvi un izdzīvoju jūsu ciešanas un priekus. Jūs, kas piedzīvojat sāpes, saprotat Manas sāpes un ciešanas par tiem Maniem bērniem, kuri neļauj lai viņus apgaismotu Mana Dēla gaisma, par tiem Maniem bērniem, kuri dzīvo tumsā. Tāpēc jūs esam Man nepieciešami, - tie, kurus apgaismoja gaisma un kas ir izpratuši patiesību. Es aicinu jūs: pielūdzat Manu Dēls, lai jūsu dvēsele var augt un sasniegt patiesu garīgumu. Tikai tad, Mani apustuļi, jūs varēsiet Man palīdzēt. Palīdzēt man nozīmē lūgties par tiem, kuri nav iepazinuši Mana Dēla mīlestību. Lūdzoties pat viņiem, jūs parādāt Manam Dēlam, ka jūs mīlat Viņu un sekot Viņam. Mans dēls Man apsolīja, ka ļaunums nekad neuzvarēs, jo jūs esat taisnīgas dvēseles; jūs, kas cenšaties pateikt savas lūgšanas ar sirdi; jūs, kas piedāvā savas sāpes un ciešanas Manam Dēlam; jūs, kas saprotat, ka dzīve ir tikai mirklis; jūs, kas ilgojaties pēc Debesu Valstībās. Tas viss padara jūs par Maniem apustuļiem un ved uz Manas Sirds uzvaru. Tādēļ, Mani bērni, attīriet savas sirdis un pielūdziet Manu Dēlu. Paldies jums!

 

Dievmātes vēstījums 2014. gada 25. novembrī

Mīļie bērni! Šodien Es īpašā veidā aicinu jūs uz lūgšanu. Lūdzaties, bērniņi, lai saprastu, kas jūs esat un kur jums jāiet. Esat Priecīgās Vēsts nesēji un cerības cilvēki. Esat mīlestība tiem, kuriem nav mīlestības. Bērniņi, jūs kļūsiet viss un sasniegsiet visu tikai tad, ja jūs lūgsieties un būsiet atvērti Dieva gribai, Dievam, Kurš grib jūs vest uz mūžīgo dzīvi. Es esmu ar jums dienu no dienas un aizstāvu jūs Mana Dēla Jēzus priekša. Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!

 

Dievmātes vēstījums 2014. gada 2. decembrī Mirjanai

Dārgie bērni! Atcerieties – jo Es jums saku: mīlestība uzvarēs. Es zinu, ka daudziem no jums zūd cerība, jo jūs visur ap sevi redzat ciešanas, sāpes, greizsirdību, skaudību… Bet Es esmu jūsu Māte. Es mītu Valstībā, bet esmu arī šeit, kopā ar jums. Mans Dēls Mani no jauna sūta jums palīdzēt. Tāpēc nezaudējiet cerību, bet sekojiet Man, jo Manas Sirds uzvara ir Dieva vārdā. Mans mīļotais Dēls par jums domā, kā Viņš vienmēr par jums ir domājis. Ticiet Viņam un dzīvojiet ar Viņu. Viņš ir pasaules dzīvība. Mani bērni, dzīvot ar Manu Dēlu nozīmē dzīvot Evaņģēliju. Tas nav viegli. Tas nozīmē mīlestību, piedošanu un upuri. Tas šķīstī, tas atver Valstību. Patiesa lūgšana  - tas nav tikai vārdi, bet lūgšana, ko izsaka ar sirdi. Tas jums palīdzēs. Tāpat arī gavēnis, tāpēc ka tas ir vēl lielāka mīlestība, piedošana un upuris. Tāpēc nezaudējiet cerību, bet sekojiet Man. Vēlreiz lūdzu lūgties par saviem ganiem, lai viņi vienmēr raudzītos uz Manu Dēlu - pirmo pasaules Ganu, kura ģimene bija visa pasaule. Paldies jums!

 

Dievmātes vēstījums 2014. gada 25. decembrī
Mīļie bērni! Arī šodien uz Savām rokām nesu jums Savu Dēlu Jēzu un lūdzu, lai Viņš dāvā mieru jums un mieru starp jums. Lūdzieties un pielūdziet Manu Dēlu, lai jūsu sirdīs ienāktu Viņa miers un prieks. Es lūdzos par jums, lai jūs arvien vairāk būtu atvērti lūgšanai. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Ikgadējais vēstījums Jakovam Čolo 2014.12.25
Pēdējās ikdienas parādīšanās laikā, 1998. gada 12. septembrī, Dievmāte pateica Jakovam Čolo, ka tagad viņam parādīšanās būs vienu reizi gadā, 25. decembrī, Ziemassvētkos. Tā bija arī šogad. Parādīšanās sākās plkst. 14.40 un ilga 8 minūtes. Pēc parādīšanas Jakovs nodeva sekojošo vēstījumu:

Mīļie bērni! Šodien, šajā žēlastības dienā, Es vēlos, lai ikvienam no jums sirds kļūtu par Betlēmes kūtiņu, kurā piedzimis pasaules Pestītājs. Es esmu jūsu Māte, kas jūs neizmērojami mīl un rūpējas par ikvienu no jums. Tāpēc, Mani bērni, uzticiet sevi Mātei, lai viņa varētu nolikt Bērniņa Jēzus priekšā jūsu katra sirdi un dzīvi; jo tikai tā, Mani bērni, jūsu sirds kļūs par liecinieku Dieva ikdienas piedzimšanai jūsos. Ļaujiet Dievam apgaismot jūsu dzīvi ar gaismu un jūsu sirdi ar prieku, lai tā jūs ik dienas varētu apgaismot ceļu un būt patiesa prieka piemērs citiem, kas dzīvo tumsībā un nav atvērti Dievam un Viņa žēlastībām. Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!
 

2015

 

Dievmātes vēstījums 2015. gada 2. janvārī Mirjanai
Mīļie bērni! Es esmu šeit, jūsu vidū, kā Māte, kas vēlas jums palīdzēt iepazīt patiesību. Kad Es dzīvoju jūsu pasaulīgo dzīvi, Man bija zināšanas par patiesību un tādējādi arī gabaliņš Debesu virs zemes. Tāpēc Es vēlos to pašu arī jums, Maniem bērniem. Debesu Tēvs vēlas šķīstas sirdis, kuras būtu piepildītas ar zināšanām par patiesību. Viņš vēlas, lai jūs mīlētu visus, kurus sastopat, jo arī Es mīlu Savu Dēlu ikvienā no jums. Tas ir sākums patiesības iepazīšanai. Jums piedāvā daudz viltus patiesību. Tās jūs pārvarēsiet ar sirdi, kas attīrīta ar gavēni, lūgšanu, gandarīšanu un Evaņģēliju. Tā ir vienīgā patiesība, patiesība, kuru atstājis Mans Dēls. Jums nav nepieciešams to daudz apcerēt. No jums gaida to, ko arī Es darīju, lai jūs mīlētu un dāvātu. Mani bērni, ja jūs mīlat, jūsu sirds kļūst par mājokli Manam Dēlam un Man, un Mana Dēla vārdi būs norādītāji jūsu dzīvē. Mani bērni, Es izmantošu jūs, mīlestības apustuļus, lai palīdzētu visiem Saviem bērniem iepazīt patiesību. Mani bērni, Es vienmēr esmu aizlūgusi par Sava Dēla Baznīcu, un to pašu Es lūdzu darīt arī jūs. Lūdzieties, lai jūsu gani spīdētu ar Mana Dēla mīlestību. Paldies jums!

 

Dievmātes vēstījums 2015. gada 25. janvāris
Mīļie bērni! Arī šodien Es jūs aicinu: dzīvojiet lūgšanā savu aicinājumu. Tagad, kā nekad agrāk, sātans vēlas nosmacēt cilvēku un viņa dvēseli ar savu infekciozo naida un nemiera vēju. Daudzās sirdīs nav prieka, jo tajās nav ne Dieva, ne lūgšanas. Naids un karš aug no dienas dienā. Es jūs aicinu, bērniņi, sāciet no jauna ar entuziasmu svētuma un mīlestības ceļu, jo tā dēļ Es esmu atnākusi jūsu vidū. Kopā būsim mīlestība un piedošana visiem tiem, kas prot un vēlas mīlēt tikai ar cilvēcisku mīlestību, bet nevis ar to neizmērojamo Dieva mīlestību, uz kuru Dievs jūs aicina. Bērniņi, lai jums sirdī vienmēr ir cerība uz labāku rītdienu.
Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!

 

Dievmātes vēstījums 2015. gada 2. februārī Mirjanai
Dārgie bērni! Es esmu šeit, Es esmu jūsu vidū. Es skatos uz jums, jums uzsmaidu, un Es mīlu jūs tādā veidā, ka tikai māte var. Caur Svēto Garu, kas nāk caur manu šķīstību, Es redzu jūsu sirdis, un Es pienesu tās Manam Dēlam. Jau ilgu laiku Es no jums gaidu, lai jūs kļūtu par Maniem apustuļiem, lai lūgtos par tiem, kuri nepazīst Dieva mīlestību. Es aicinu, lai lūgšanu teiktu ar mīlestību, lūgšanu, kas veic darbus un upurus. Netērējiet laiku domāt par to, vai jūs esat cienīgi būt Maniem apustuļiem. Debesu Tēvs vērtēs ikvienam; un tu, mīli Viņu un klausies Viņu. Es zinu, ka tas viss mulsina jūs un arī pati Mana klātbūtne starp jums, bet pieņem to ar prieku, un lūdziet Dievu, lai jūs saprastu, ka jums ir vērts strādāt Debesu valstības labā. Mana mīlestība ir pār jums. Lūdzieties, lai Mana mīlestība var uzvarēt visās sirdīs, jo tā ir mīlestība, kas piedod, dod un nekad neapstājas. Paldies!

 

Dievmātes vēstījums 2015. gada 25. februāris

Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā Es jūs visus aicinu: vairāk lūdzieties un mazāk runājiet. Lūgšanā meklējiet Dieva gribu un dzīvojiet to pēc baušļiem, uz kuriem Dievs jūs aicina. Es esmu ar jums un lūdzos ar jums. Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!

 

Dievmātes vēstījums 2015. gada 2. martā Mirjanai

Dārgie bērni! Jūs esat Mans spēks. Jūs – Mani apustuļi, kas ar savu mīlestību, pazemību un lūgšanas klusumu palīdzat iepazīt Manu Dēlu. Jūs dzīvojat Manī. Jūs Mani nesat savā sirdī. Jūs zināt, ka jums ir Māte, kas jūs mīl un kas ir atnākusi, lai nestu mīlestību. Es raugos uz jums Debesu Tēvā, raugos uz jūsu domām, sāpēm un ciešanām un tās upurēju Savam Dēlam. Nebaidieties, nezaudējiet cerību, jo Mans Dēls uzklausa Savu Māti. Jau kopš dzimšanas Viņš mīl, un Es vēlos, lai visi Mani bērni iepazītu šo mīlestību. Es vēlos, lai visi tie, kas Viņu atstājuši savu sāpju un neizpratnes dēļ, atgrieztos pie Viņa, un lai Viņu iepazītu visi tie, kas Viņu nekad nav pazinuši. Tāpēc jūs, Mani apustuļi, esat šeit, un Es, kā Māte, esmu kopā ar jums. Lūdziet ticības stiprumu, jo mīlestība un žēlastība nāk no stipras ticības. Ar mīlestību un žēlsirdību jūs palīdzēsiet visiem tiem, kuri neapzināti gaismas vietā izvēlas tumsu. Lūdzieties par saviem ganiem, jo viņi ir Baznīcas stiprums – Baznīcas, kuru jums ir atstājis Mans Dēls. Ar Mana Dēla starpniecību viņi ir dvēseļu gani. Paldies jums!

 

Dievmātes vēstījums 2015. gada 25. marts
Mīļie bērni! Arī šodien Visaugstākais ļauj Man būt kopā ar jums un jūs vadīt pa atgriešanās ceļu. Daudzas sirdis ir aizvērušās žēlastībai un kļuvušas kurlas pret Manu aicinājumu. Jūs, bērniņi, lūdzieties un cīnieties pret kārdinājumiem un visiem ļaunajiem plāniem, kādus sātans jums piedāvā ar modernisma starpniecību. Esiet stipri lūgšanā un ar krustu rokās lūdzieties, lai ļaunais nevar jūs izmantot un uzvarēt jūsos. Es esmu kopā ar jums un aizlūdzu par jums. Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!


Dievmātes vēstījums 2015. gada 2. aprīlī Mirjanai
Mīļie bērni! Es izvēlējos jūs, Mani apustuļi, jo ikviens no jums sevī nes kaut ko skaistu. Jūs Man varat palīdzēt, lai mīlestība, kuras dēļ Mans Dēls nomira un augšāmcēlās, no jauna uzvarētu. Tāpēc Es jūs, Mani apustuļi, aicinu censties saskatīt kaut ko labu ikvienā Dieva radībā, visos Manos bērnos un censties viņus saprast. Mani bērni, jūs visi esat brāļi un māsas tajā pašā Svētajā Garā. Jūs, pilni mīlestības pret Manu Dēlu, varat stāstīt to, ko zināt, visiem tiem, kas vēl nav iepazinuši šo mīlestību. Jūs esat iepazinuši Mana Dēla mīlestību, jūs esat sapratuši Viņa augšāmcelšanos, ar prieku jūs pievēršat savu skatienu Viņam. Mana Mātes vēlēšanās ir, lai visi Mani bērni būtu vienoti mīlestībā pret Jēzu. Tāpēc Es jūs, Mani apustuļi, aicinu ar prieku izdzīvot Euharistiju, jo Euharistijā Mans Dēls ikreiz no jauna jums dāvā Sevi un ar Savu piemēru rāda Mīlestību pret tuvākajiem un upuri par viņiem. Paldies jums!


Dievmātes vēstījums 2015. gada 25. aprīlis
Mīļie bērni! Es esmu kopā ar jums arī šodien, lai jūs vadītu uz pestīšanu. Jūsu dvēsele ir nemierīga, jo jūsu gars ir vājš un noguris no visām pasaulīgajām lietām. Jūs, bērniņi, lūdziet Svēto Garu, lai Viņš jūs pārveido un piepilda ar savu ticības un cerības spēku, tā ka jūs būtu nelokāmi šajā cīņā pret ļaunumu. Es esmu ar jums un aizbilstu par jums Savam Dēlam Jēzum. Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!


Dievmātes vēstījums 2015. gada 2. maijā Mirjanai
Mīļie bērni! Atveriet savu sirdi un centieties sajust, cik ļoti Es jūs mīlu un cik ļoti vēlos, lai jūs mīlētu Manu Dēlu. Es vēlos, lai jūs arvien labāk Viņu iepazītu, tāpēc ka nav iespējams Viņu pazīt un nemīlēt, jo Viņš ir Mīlestība. Mani bērni, Es jūs pazīstu. Es pazīstu jūsu sāpes un ciešanas, jo Es pati tās esmu piedzīvojusi. Es smejos kopā ar jums jūsu priekos un raudu kopā ar jums jūsu sāpēs. Es nekad jūs neatstāšu. Es vienmēr uzrunāšu jūs ar mātes maigumu. Bet Man kā Mātei nepieciešamas jūsu atvērtās sirdis, lai jūs ar gudrību un vienkāršību izplatītu Mana Dēla mīlestību. Man nepieciešams, lai jūs būtu atvērti un jūtīgi pret labo un žēlsirdību. Man nepieciešams, lai jūs būtu vienoti ar Manu Dēlu, jo Es vēlos, lai jūs būtu laimīgi un Man palīdzētu nest laimi visiem Maniem bērniem. Mani apustuļi, jūs Man esat nepieciešami, lai visiem darītu redzamu Dieva patiesību un lai tādējādi Mana Sirds, kas ir izcietusi un šodien cieš tik daudz sāpju, varētu uzvarēt mīlestībā. Lūdzieties par savu ganu svētumu, lai Mana Dēla vārdā viņi varētu darīt brīnumus, jo svētums dara brīnumus.Paldies jums!


Dievmātes vēstījums 2015. gada 25. maijs

Mīļie bērni! Arī šodien Es esmu kopā ar jums un ar prieku jūs visus aicinu: lūdzieties un ticiet lūgšanas spēkam. Atveriet savas sirdis, bērniņi, lai Dievs jūs piepilda ar savu mīlestību un jūs būtu prieks citiem. Jūsu liecība būs spēcīga, un visu, ko jūs darīsiet, cauraudīs Dieva maigums. Es esmu ar jums un lūdzos par jums un jūsu atgriešanos, līdz jūs Dievam ierādīsiet pirmo vietu. Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!


Dievmātes vēstījums 2015. gada 2. jūnijā Mirjanai
Mīļie bērni! Es vēlos darboties ar jūsu – Savu bērnu, Savu apustuļu – starpniecību, lai beigās visus Savus bērnus sapulcētu tur, kur viss ir sagatavots jūsu laimei. Es lūdzos par jums, lai jūs ar saviem darbiem varētu palīdzēt citiem atgriezties pie Dieva, jo ir pienācis laiks patiesības darbiem, manam Dēlam. Mana mīlestība darbosies jūsos – Es jūs likšu lietā.

Uzticieties Man, jo visu, ko vēlos, Es vēlos jūsu labumam – mūžīgajam labumam, ko radījis Debesu Tēvs. Jūs, Mani bērni, Mani apustuļi, dzīvojat šo laicīgo dzīvi kopā ar tiem Maniem bērniem, kuri nav iepazinuši Mana Dēla Mīlestību un kuri Mani nesauc par Māti. Nebaidieties liecināt par patiesību, jo,ja jūs nebaidīsieties un drosmīgi liecināsiet, patiesība brīnumainā veidā uzvarēs. Taču atcerieties –Mīlestībā ir spēks.

Mani bērni, Mīlestība ir gandarīšana, piedošana, lūgšana, upuris un žēlsirdība. Ja jūs pratīsiet mīlēt ar darbiem, jūs spēsiet panākt citu cilvēku atgriešanos pie Dieva, jūs veicināsiet to, ka dvēselēs ienāks Mana Dēla gaisma.

Paldies jums! Lūdzieties par saviem ganiem! Viņi pieder Manam Dēlam. Viņš tos ir aicinājis. Lūdzieties, lai viņiem vienmēr būtu spēks un drosme izstarot Mana Dēla gaismu.


Dievmātes vēstījums 2015. gada 25. jūnijs
Mīļie bērni! Arī šodien Visaugstais Man dāvā žēlastību, lai Es spētu jūs mīlēt un aicināt uz atgriešanos. Bērniņi, lai jūsu rītdiena ir Dievs, nevis karš un nemiers. Nevis skumjām, bet priekam un mieram jāvalda ikviena cilvēka sirdī, bet bez Dieva jūs nekad mieru neradīsiet. Tāpēc, bērniņi, atgriezieties pie Dieva un lūgšanas, lai jūsu sirdis ar prieku dzied. Es esmu kopā ar jums un jūs neizmērojami mīlu. Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!


Dievmātes vēstījums 2015. gada 2. jūlijā Mirjanai
Mīļie bērni! Es jūs aicinu izplatīt ticību Manā Dēlā – savu ticību. Mani bērni, jūs, Svētā Gara apgaismotie, Mani apustuļi, nododiet to citiem – tiem, kas netic, kas nezina un kas nevēlas zināt. Un tāpēc jums daudz jālūdz mīlestības dāvana, jo mīlestība ir patiesas ticības zīme, un jūs būsiet Manas mīlestības apustuļi. Mīlestība arvien no jauna atdzīvina Euharistijas sāpes un prieku, tā dara dzīvas Mana Dēla ciešanas, ar kurām Viņš jums parādīja, ko nozīmē mīlēt bez mēra.Tā dara dzīvu prieku par to, ka Viņš jums ir atstājis savu Miesu un Asinis, lai jūs pabarotu ar Sevi un lai tādējādi būtu viens vesels ar jums. Ar maigumu raugoties uz jums, es izjūtu neierobežotu mīlestību, kas Manī nostiprina vēlmi aizvest jūs pie stipras ticības. Stipra ticība sniegs jums prieku un laimi virs zemes un beigās – sastapšanos ar Manu Dēlu. Tāda ir Viņa vēlēšanās. Tāpēc dzīvojiet no Viņa, dzīvojiet no mīlestības, dzīvojiet no gaismas, kas jūs vienmēr apgaismo Euharistijā. Es jūs lūdzu – daudz lūdzieties par saviem ganiem, lūdzieties, lai jums būtu arvien vairāk mīlestības pret viņiem, jo Mans Dēls viņus jums ir devis, lai jūs barotu ar Savu Miesu un mācītu mīlestību. Tāpēc arī jūs mīliet viņus. Bet atcerieties, Mani bērni, mīlestība nozīmē paciest un dāvāt, taču nekad, it nekad – tiesāt. Paldies jums!


Dievmātes vēstījums 2015. gada 25. jūlijs
Mīļie bērni! Arī šodien Es esmu ar jums priekā un aicinu: bērniņi, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, lai saprastu mīlestību, kuru Es izjūtu pret jums. Mana mīlestība ir stiprāka par ļaunumu, tāpēc bērniņi, tuvojoties Dievam lai sajustu Manu prieku Dievā. Bērniņi, bez Dieva jums nav nākotnes, nav cerības, nav glābšanas, tāpēc atstājiet ļaunumu un izvēlieties labo. Es esmu ar jums un aizbilstu par jums Dieva priekšā par visām jūsu vajadzībām. Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!


Dievmātes vēstījums 2015. gada 2. augstā Mirjanai
Mīļie bērni! Es, būdama Māte, kas mīl Savus bērnus, redzu, cik grūts ir laiks, kurā jūs dzīvojat. Es redzu jūsu ciešanas, bet jums jāzina, ka neesat vieni. Mans Dēls ir ar jums. Viņš ir visur. Viņš ir neredzams, bet jūs varat Viņu redzēt, ja jūs dzīvojat ar Viņu. Viņš ir gaisma, kas apgaismo jūsu dvēseli un dāvā jums mieru. Viņš ir Baznīca, kura jums jāmīl un par kuru jums vienmēr jālūdzas un jācīnās,bet ne jau tikai ar vārdiem, bet ar mīlestības darbiem. Mani bērni, izdariet tā, lai ikviens iepazītu Manu Dēlu, panāciet, lai Viņš tiktu mīlēts, jo patiesība ir Manā Dēlā, kas dzimis no Dieva, – Dieva Dēlā. Netērējiet laiku, pārāk daudz pārdomājot; jūs attālināsieties no patiesības. Sirds vienkāršībā pieņemiet Viņa vārdu un īstenojiet to dzīvē. Ja jūs dzīvosiet Viņa vārdu, jūs lūgsieties. Ja jūs dzīvosiet Viņa vārdu, jūs mīlēsiet ar žēlsirdīgu mīlestību; jūs mīlēsiet cits citu. Jo vairāk jūs mīlēsiet, jo tālāk jūs būsiet no nāves. Tiem, kas dzīvos Mana Dēla vārdu un kas mīlēs, nāve būs dzīvība. Paldies jums! Lūdzieties, lai jūs spētu redzēt Manu Dēlu savos ganos. Lūdzieties, lai jūs spētu viņos apskaut Jēzu.


Dievmātes vēstījums 2015. gada 25. augusts
Mīļie bērni! Arī šodien Es jūs aicinu: esiet lūgšana! Lai lūgšana jums ir spārni, kas nes uz sastapšanos ar Dievu. Pasaule atrodas kārdinājumu brīdī, jo tā ir aizmirsusi un atstājusi Dievu. Tāpēc jūs, bērniņi, esiet tie, kas meklē un mīl Dievu vairāk par visu. Es esmu ar jums un jūs vadu pie Sava Dēla, taču jums Dieva bērnu brīvībā jāsaka savs “jā”. Es aizbilstu par jums un jūs mīlu, bērniņi, ar neizmērojamo mīlestību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!


Dievmātes vēstījums 2015. gada 2. septembrī Mirjanai
Mīļie bērni! Mani mīļie mīlestības apustuļi, patiesības nesēji, Es jūs atkal aicinu un pulcēju ap sevi, lai jūs Man palīdzētu, lai palīdzētu visiem Maniem bērniem, kuri slāpst pēc mīlestības un patiesības – slāpst pēc Mana Dēla. Es esmu Debesu Tēva žēlastība, kas sūtīta, lai jums palīdzētu īstenot dzīvē Mana Dēla vārdu. Mīliet cits citu! Es dzīvoju jūsu laicīgo dzīvi. Zinu, ka ne vienmēr tas ir viegli, bet, ja jūs mīlēsiet cits citu, lūgsieties ar sirdi, tad sasniegsiet garīgos augstumus un jums būs atvērts ceļš uz Debesīm. Es, jūsu Māte, jūs tur gaidu, jo Es esmu tur. Esiet uzticīgi Manam Dēlam un māciet uzticību arī citiem. Es esmu kopā ar jums. Es jums palīdzēšu. Es jums mācīšu ticību, lai jūs zinātu, kā to pareizi nodot tālāk citiem. Es jums mācīšu patiesību, lai jūs prastu atšķirt. Es jums mācīšu mīlestību, lai jūs iepazītu, kas ir īsta mīlestība. Mani bērni, Mans Dēls darīs tā, ka Viņš runās ar jūsu vārdu un darbu starpniecību. Paldies jums!


Dievmātes vēstījums 2015. gada 25. septembris
Mīļie bērni! Arī šodien Es lūdzu Svēto Garu, lai Viņš piepilda jūsu sirdi ar stipru ticību. Lūgšana un ticība piepildīs jūsu sirdi ar mīlestību un prieku, un jūs būsiet zīme tiem, kas ir tālu no Dieva. Bērniņi, mudiniet cits citu lūgties ar sirdi, lai tādējādi lūgšana varētu piepildīt jūsu dzīvi un jūs, bērniņi, ik dienas pirmām kārtām liecinātu ar kalpošanu Dievam adorācijā un kalpošanu saviem tuvākajiem trūkumā. Es esmu kopā ar jums un aizlūdzu par jums visiem. Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!


Dievmātes vēstījums 2015. gada 2. oktobrī Mirjanai
Mīļie bērni! Es esmu šeit, jūsu vidū, lai jūs iedrošinātu, lai jūs piepildītu ar Savu mīlestību un jūs no jauna aicinātu būt Mana Dēla mīlestības lieciniekiem. Daudziem Maniem bērniem nav cerības, nav miera, nav mīlestības. Tie meklē Manu Dēlu, bet nezina, kā un kur Viņu atrast. Mans Dēls plaši izpleš savas rokas tiem pretī, bet jūs palīdziet tiem atnākt Viņa apskāvienos. Mani bērni, tāpēc jums jālūdz par mīlestību. Jums ļoti, ļoti daudz jālūdzas, lai iemantotu pēc iespējas vairāk mīlestības, jo mīlestība uzvar nāvi un dara tā, ka dzīve turpinās. Mani mīlestības apustuļi, Mani bērni, ar patiesu un vienkāršu sirdi vienojieties lūgšanā, lai cik tālu jūs cits no cita būtu. Iedrošiniet cits citu garīgajā izaugsmē, tāpat kā Es iedrošinu jūs. Es esmu nomodā par jums un kopā ar jums, kad vien jūs domājat par Mani. Aizlūdziet arī par saviem ganiem, par tiem, kas atteikušies no visa, Mana Dēla un jūsu dēļ. Mīliet tos un aizlūdziet par viņiem. Debesu Tēvs uzklausa jūsu lūgšanas. Paldies jums!


Dievmātes vēstījums 2015. gada 25. oktobris
Mīļie bērni! Mana lūgšana arī šodien ir par jums visiem, īpaši par tiem, kuru sirds tika nocietināta attiecībā pret Manu aicinājumu. Jūs dzīvojat žēlastības dienās un neapzināties, kādas dāvanas Dievs jums dāvā ar Manu klātbūtni. Bērniņi, arī šodien izvēlieties svētumu un sekojiet šī laika svēto piemēram, un jūs redzēsiet, ka svētums ir realitāte jums visiem. Priecājieties mīlestībā, bērniņi, Dieva acīs jūs esat neatkārtojami un neaizstājami, tāpēc ka jūs esat Dieva prieks šajā pasaulē. Lieciniet par mieru, lūgšanu un mīlestību! Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!


Dievmātes vēstījums 2015. gada 2. novembrī Mirjanai
Mīļie bērni! Es no jauna vēlos ar jums runāt par mīlestību. Es jūs esmu sapulcinājusi ap Sevi sava Dēla vārdā un pēc Viņa gribas. Es vēlos, lai jūsu ticība būtu stipra un lai tā izplūstu no mīlestības. Jo tie Mani bērni, kuri saprot Mana Dēla mīlestību un tai seko, dzīvo mīlestībā un cerībā. Viņi ir iepazinuši Dieva mīlestību.

Tāpēc, Mani bērni, lūdzieties; lūdzieties, lai jūs spētu mīlēt arvien vairāk un darīt mīlestības darbus. Jo ticība vien, bez mīlestības un mīlestības darbiem, nav tas, ko Es jums lūdzu. Mani bērni, tā ir ticības iluzija, tā ir sevis lielīšana. Mans Dēls gaida ticību un darbus, mīlestību un labestību.

Es lūdzos un lūdzu arī jūs – lūdzieties un dzīvojiet mīlestībā, jo es vēlos, lai Mans Dēls, ielūkojoties visu Manu bērnu sirdīs, tajās varētu saskatīt tikai mīlestību un labestību, bet ne naidu un vienaldzību. Mani bērni, Manas mīlestības apustuļi, nezaudējiet cerību, nezaudējiet spēku! Jūs to spējat.

Es jūs iedrošinu un svētīju, jo viss laicīgais, kam daudzi Mani bērni diemžēl ierādījuši pirmo vietu, izzudīs; tikai mīlestība un mīlestības darbi paliks un atdarīs Debesu valstības vārtus. Pie šiem vārtiem Es jūs gaidīšu. Pie šiem vārtiem Es vēlos sagaidīt un apskaut visus Savus bērnus. Paldies jums!


Dievmātes vēstījums 2015. gada 25. novembris
Mīļie bērni! Šodien Es jūs visus aicinu – lūdzieties Manos nodomos! Miers ir apdraudēts, tāpēc, bērniņi, lūdzieties un esiet miera un cerības nesēji šajā nemierīgajā pasaulē, kurā sātans uzbrūk un kārdina visos veidos. Bērniņi, esiet neatlaidīgi lūgšanā un drosmīgi ticībā. Es esmu kopā ar jums un aizlūdzu par jums visiem Savu Dēlu Jēzu. Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!


Dievmātes vēstījums 2015. gada 2. decembrī Mirjanai

Mīļie bērni! Es vienmēr esmu ar jums, jo Man jūs ir uzticējis Mans Dēls. Un jums, Mani bērni, Es esmu nepieciešama - meklējat Mani, nākat pie Manis un iepriecināt Manu Mātes Sirdi.

Es mīlu un vienmēr mīlēšu jūs, kas ciešat un kas savas sāpes un ciešanas upurējat Manam Dēlam un Man. Manai mīlestībai slāpst pēc visu Manu bērnu mīlestības, un Maniem bērniem slāpst pēc Manas mīlestības.Ar mīlestību Jēzus cenšas panākt vienotību starp Debesīm un zemi, starp Debesu Tēvu un jums, Mani bērni, Viņa Baznīcu. Tāpēc daudz jālūdzas, jālūdzas un jāmīl Baznīca, kurai jūs piederat. Tagad Baznīca cieš un ir nepieciešami apustuļi, kuri ar mīlošu vienotību, liecināšanu un dāvāšanu rādītu Dieva ceļus. Baznīcai nepieciešami apustuļi, kuri, ar sirdi izdzīvojot Euharistiju, veiktu lielus darbus. Tai nepieciešami jūs, Mani mīlestības apustuļi.

Mani bērni, Baznīca jau kopš tās pirmsākumiem ir vajāta un nodota, taču dienu no dienas tā auga. Tā ir neiznīcināma, jo Mans Dēls tai devis sirdi – Euharistiju. Viņa Augšāmcelšanās gaisma ir to apmirdzējusi un apmirdzēs. Tāpēc nebīstieties.

Lūdzieties par saviem ganiem, lai viņiem ir spēks un mīlestība būt par pestīšanas tiltiem. Paldies jums!

 

Dievmātes vēstījums 2015. gada 25. decembris

Mīļie bērni! Arī šodien Es jums nesu Savu Dēlu Jēzu, un Manas rokas jums sniedz Viņa mieru un ilgas pēc Debesīm. Es lūdzos kopā ar jums par mieru un jūs aicinu: esiet miers. Es jūs visus svētīju, sniedzot jums Savu Mātišķo miera svētību. Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!


 

Gadskārtējā Dievmātes parādīšanās vizionāram Jakovam Čolo 2015. gada 25. decembrī

Pēdējās ikdienas parādīšanās 12. septembrī 1998. gadā, Dievmāte pateica Jakovam Čolo, ka parādīsies viņam katru gadu, 25. decembrī, Ziemassvētkos. Tā tas notika arī šajā gadā. Jakovs nodeva mums vēstījumu:

Mīļie bērni, visi šie gadi, kuros Dievs Man ļauj būt kopā ar jums, ir tās neizmērojamās mīlestības zīme, ar kādu Dievs mīl ikvienu no jums, un zīme tam, cik ļoti Viņš jūs mīl. Bērniņi, cik daudz žēlastību jums devis Visaugstais, un ar kādām žēlastībām Viņš vēlas jūs apveltīt! Bet jūsu sirds, bērniņi, ir aizvērta un dzīvo bailēs, liedzot Jēzum pārņemt jūsu sirdi ar savu mīlestību un mieru un valdīt jūsu dzīvē. Dzīvot bez Dieva – tas nozīmē dzīvot tumsā, tā arī nekad neiepazīstot Tēva mīlestību un rūpes par katru no jums. Tāpēc, bērniņi, šodien Jēzum īpaši lūdziet to, lai kopš šīs dienas jūs savā dzīvē piedzīvotu jaunu piedzimšanu Dievā un lai jūsu dzīve kļūtu par gaismu. Šī gaisma izstaros no jums, un tādējādi jūs kļūsiet Dieva klātbūtnes liecinieki visā pasaulē un ikvienam cilvēkam, kas atrodas tumsā. Bērniņi, Es jūs mīlu un ik dienas aizbilstu par jums Visaugstā priekšā. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!


 

2016


 

Dievmātes vēstījums Mirjanai 2016. gada 2. janvārī

Mīļie bērni! Es, Māte, priecājos būt jūsu vidū, jo no jauna vēlos ar jums runāt par Mana Dēla vārdiem un mīlestību. Es ceru, ka jūs Mani pieņemsiet ar sirdi, jo Mana Dēla vārdi un mīlestība ir vienīgā gaisma un cerība mūsu laikmeta tumsā. Tā ir vienīgā patiesība, un jūs, kas to pieņemsiet un tajā dzīvosiet, iemantosiet šķīstu un pazemīgu sirdi. Mans Dēls mīl tos, kas ir šķīsti un pazemīgi. Šķīstas un pazemīgas sirdis iedzīvina Mana Dēla vārdus, dzīvo saskaņā ar tiem, tos izplata un dara visu, lai ikviens sadzirdētu Viņa sacīto. Mana Dēla vārdi tiem, kas tos uzklausa, no jauna sniedz dzīvību. Mana Dēla vārdi no jauna sniedz mīlestību un cerību. Tāpēc, Mani mīļotie apustuļi, Mani bērni, dzīvojiet saskaņā ar Mana Dēla vārdiem. Mīliet cits citu, kā Viņš ir mīlējis jūs. Mīliet cits citu Viņa vārdā, atceroties Viņu. Baznīca attīstās un aug, pateicoties tiem, kuri uzklausa Mana Dēla vārdus, pateicoties tiem, kuri mīl, pateicoties tiem, kuri klusējot cieš un pacieš, cerot uz galīgo atpestīšanu. Tāpēc, Mani mīļotie bērni, lai jūsu pirmā doma, dienu sākot, un pēdējā, to beidzot, veltīta Mana Dēla vārdiem un mīlestībai. Paldies jums!

 

Dievmātes vēstījums 2016. gada 25. janvāris

Mīļie bērni! Arī šodien Es jūs visus aicinu lūgties. Bez lūgšanas jūs nevarat dzīvot, jo tā ir ķēde, kas jūs tuvina Dievam. Tāpēc, bērniņi, sirds pazemībā atgriezieties pie Dieva un Viņa baušļiem, lai jūs no visas sirds spētu sacīt: lai notiek kā Debesīs, tā arī virs zemes. Bērniņi, jūs esat brīvi tam, lai brīvībā izlemtu būt ar Dievu vai pret Viņu. Jūs redzat, kā sātans jūs vēlas ievilkt grēkā un verdzībā. Tāpēc, bērniņi, atgriezieties pie Manas sirds, lai Es jūs varētu vest pie Sava Dēla Jēzus, kas ir Ceļš, Patiesība un Dzīvība. Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!


Dievmātes vēstījums Mirjanai 2016. gada 2. februārī

Dārgie bērni, Es aicinu jūs un no jauna aicinu lai jūs iepazītu Manu Dēlu, iepazītu patiesību. Es esmu ar jums un lūdzos lai jūs sasniegtu to. Mani bērni, jums vajag daudz lūgties, lai jums būtu pēc iespējas vairāk mīlestības un pacietības, lai jūs spētu pienest upuri, un būtu garā nabadzīgi. Ar Svēto Garu Mans Dēls ir vienmēr ar jums. Jēzus baznīca piedzimst katrā sirdī, kas Viņu iepazīst. Lūdzieties, lai iepazītu Manu Dēlu; lūdzieties, lai jūsu dvēsele būtu vienota ar Viņu. Lūgšana un mīlestība – tas ir, kas pievelk citus un dara jūs par Maniem apustuļiem. Es skatos uz jums ar mīlestību, Ar Mātišķu mīlestību. Es pazīstu jūs, zinu jūsu sāpes un skumjas, jo arī Es cietu klusumā. Mana ticība deva Man mīlestību un cerību. Es atkārtoju: Mana Dēla Augšāmcelšanās un Mana uzņemšana Debesīs – tas ir cerība un mīlestība priekš jums. Tāpēc, Mani bērni, lūdzieties par to, lai iepazītu patiesību, lai jums būtu stingra ticība, kura vedīs jūsu sirdis un kura zin, kā pārveidot jūsu sāpi un ciešanas mīlestībā un cerībā. Paldies jums!

 

Dievmātes vēstījums 2016. gada 25. februāris

“Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā Es jūs visus aicinu atgriezties. Bērniņi, jūs maz mīlat un vēl mazāk lūdzaties. Jūs esat pazuduši un nezināt, kāds ir jūsu mērķis. Ņemiet krustu, raugieties uz Jēzu un sekojiet Viņam! Viņš dāvā jums sevi līdz pat nāvei uz krusta, jo Viņš jūs mīl. Bērniņi, Es jūs aicinu: atsāciet lūgties ar sirdi, lai lūgšanā rastu cerību un savas dzīves jēgu. Es esmu kopā ar jums un aizlūdzu par jums. Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!

 

Dievmātes vēstījums Mirjanai 2016. gada 2. martā

“Mīļie bērni! Tas, ka nāku pie jums, ir dāvana, kuru Debesu Tēvs jums sniedz. Pateicoties Viņa mīlestībai, Es nāku jums palīdzēt atrast ceļu, kas ved uz patiesību, ceļu pie Mana Dēla. Es nāku jums apliecināt patiesību. Es vēlos jums atgādināt Mana Dēla vārdus. Viņš sacīja pestīšanas vārdus visai pasaulei, mīlestības vārdus ikvienam – tās mīlestības, kuru Viņš pierādīja ar Savu upuri. Taču vēl šodien daudzi Mani bērni Viņu nepazīst, nevēlas Viņu pazīt, ir vienaldzīgi. Šīs vienaldzības dēļ Mana sirds ļoti cieš. Mans Dēls vienmēr bija Tēvā. Piedzimstot šajā pasaulē, Viņš ienesa dievišķo un no Manis saņēma cilvēcisko. Līdz ar Viņu Vārds ienāca mūsu vidū. Līdz ar Viņu pasaulē ienāca gaisma, kas iespiežas sirdīs, tās apgaismo un piepilda ar mīlestību un mierinājumu. Mani bērni, visi, kas mīl Manu Dēlu, var Viņu redzēt, jo Viņa vaigs kļūst redzams, pateicoties tām dvēselēm, kuras ir pilnas ar mīlestību pret Viņu. Tāpēc, Mani bērni, Mani apustuļi, ieklausieties Manī. Atstājiet tukšību un egoismu. Nedzīvojiet tikai tam, kas ir pasaulīgs un materiāls. Mīliet Manu Dēlu un dariet, lai citi var skatīt Viņa vaigu, pateicoties jūsu mīlestībai pret Viņu. Es jums palīdzēšu Viņu arvien vairāk iepazīt. Es jums stāstīšu par Viņu. Paldies jums!”

 

Ikgadējais Dievmātes vēstījums Mirjanai Soldo 2016. gada 18. martā

Mirjana redzēja Dievmāti katru dienu no 24.06.1981. līdz 25.12.1982. Tajā dienā Dievmāte viņai uzticēja pēdējo desmito noslēpumu un teica, ka visas dzīves laikā Mirjna Viņu redzēs vienu reizi gadā – 18 martā, Mirjanas dzimšanas dienā. Tā tas bija arī šogad. Rožukroņa lūgšanas laikā bija sapulcējušies vairāk par tūkstošs svētceļnieku. Parādīšanās sākās 13.50 un ilga līdz 13.56.

Mīļie bērni!

Ar mātes sirdi, kas pilna mīlestības pret jums, Mani bērni, Es vēlos jums mācīt pilnīgu paļāvību uz Dievu Tēvu. Vēlos, lai jūs mācītos ar iekšējā skatiena palīdzību un iekšēji ieklausoties, sekot Dieva gribai. Es vēlos, lai jūs mācītos neierobežoti paļauties uz Viņa žēlsirdību un mīlestību, kā Es vienmēr esmu paļāvusies. Tāpēc, Mani bērni, attīriet savas sirdis. Atbrīvojieties no visa, kas jūs saista tikai pie tā, kas ir pasaulīgs, un ļaujiet, lai tas, kas ir no Dieva, veido jūsu dzīvi, pateicoties lūgšanai un upurim, tā ka jūsu sirdī būtu Dieva Valstība, jūsu dzīve aizsāktos Dievā Tēvā un jūs vienmēr censtos iet kopā ar Manu Dēlu. Bet lai tas varētu īstenoties, jums, Mani bērni, jābūt garā nabadzīgiem un pilniem mīlestības un žēlsirdības. Jūsu sirdij jābūt tīrai un vienkāršai, un jums vienmēr jābūt gataviem kalpot. Mani bērni, paklausiet Man – Es to saku jūsu pestīšanas dēļ. Paldies jums!”

 

Dievmātes vēstījums 2016. gada 25. martā

Mīļie bērni! Šodien Es jums nesu savu mīlestību. Dievs Man ir atļāvis jūs mīlēt un aiz mīlestības aicināt uz atgriešanos. Jūs, bērniņi, esat nabagi mīlestībā un vēl neesat sapratuši, ka Mans Dēls Jēzus mīlestības dēļ ir atdevis savu dzīvību, lai jūs izglābtu un jums dāvātu mūžīgo dzīvi. Tāpēc lūdzieties, bērniņi, lūdzieties, lai lūgšanā jūs aptvertu Dieva mīlestību. Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!

 

Dievmātes vēstījums Mirjanai 2016. gada 2. aprīlī

Mīļie bērni! Lai jūsu sirdis nav cietas, noslēgtas, pilnas baiļu! Ļaujiet Manai Mātes mīlestībai to apgaismot un piepildīt ar mīlestību un cerību, lai kā Māte Es varētu remdēt jūsu sāpes, jo Es tās pazīstu, Es tās esmu izjutusi. Sāpe paceļ, un tā ir vislielākā lūgšana. Mans Dēls īpaši mīl tos, kas cieš sāpes. Viņš Mani atsūtīja tās remdēt un nest cerību. Paļaujieties uz Viņu. Es zinu, ka jums tas ir grūti, tāpēc ka redzat ap sevi aizvien vairāk tumsas. Mani bērni, tā ir jākliedē ar lūgšanu un mīlestību. Tas, kurš lūdzas un mīl, nebaidās, jo viņam ir cerība un žēlsirdīgā mīlestība, viņš redz gaismu un Manu Dēlu. Es aicinu jūs, kā Savus apustuļus: censties būt par žēlsirdīgās mīlestības un cerības paraugu. Arvien no jauna lūdziet, lai jums būtu vairāk mīlestības, jo žēlsirdīgā mīlestība nes gaismu, kas kliedē jebkādu tumsu, – tā nes Manu Dēlu. Nebīstieties, jūs neesat vieni, Es esmu kopā ar jums. Es jūs lūdzu: aizlūdziet par saviem ganiem, lai viņiem ne mirkli netrūktu mīlestības un lai viņi ar mīlestību strādātu Mana Dēla labā – strādātu ar Viņa starpniecību un Viņu pieminot. Paldies jums!

 

Dievmātes vēstījums 2016. gada 25. aprīlī

Mīļie bērni! Mana Bezvainīgā Sirds asiņo, redzot jūs grēkā un grēcīgos ieradumos. Es jūs aicinu: atgriezieties pie Dieva un lūgšanas, lai jums klātos labi virs zemes. Dievs ar Manu starpniecību jūs aicina, lai jūsu sirds būtu cerība un prieks visiem tiem, kuri ir tālu. Lai Mans aicinājums jums ir mierinājums dvēselei un sirdij, tā ka jūs slavētu Dievu, Radītāju, kas jūs mīl un aicina uz mūžību. Bērniņi, dzīve ir īsa; izmantojiet šo laiku, lai darītu labu. Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!


Dievmātes vēstījums Mirjanai 2016. gada 2. maijā

Mīļie bērni! Mana mātes sirds vēlas, lai jūs patiesi atgrieztos un jums būtu stipra ticība, tā ka jūs spētu izplatīt mīlestību un mieru visiem, kas ir ap jums. Bet neaizmirstiet, Mani bērni: ikviens no jums Debesu Tēvam ir unikāla pasaule. Tāpēc ļaujiet Svētajam Garam pastāvīgi darboties jūsos. Esiet Mani garīgi tīrie bērni. Garīgumā ir skaistums. Viss, kas ir garīgs, ir dzīvs un ļoti skaists. Neaizmirstiet, ka Euharistijā, kas ir ticības sirds, Mans Dēls vienmēr ir kopā ar jums. Viņš atnāk un lauž maizi kopā ar jums, jo jūsu dēļ, Mani bērni, Viņš nomira, augšāmcēlās un atnāks vēlreiz. Šie Mani vārdi jums ir labi zināmi, jo tie ir patiesība, bet patiesība nemainās, tikai daudzi Mani bērni to ir aizmirsuši. Mani bērni, Mani vārdi nav ne veci, ne jauni – tie ir mūžīgi. Tāpēc Es aicinu jūs, Savus bērnus, uzmanīgi vērot laiku zīmes, “savākt salauztos krustus” un būt Atklāsmes apustuļiem. Paldies jums!

 

 

Dievmātes vēstījums 2016. gada 25. maijā

Dārgie bērni! Mana dalība ir dāvana no Dieva, lai jums visiem un iedrošinājums atgriezties. Sātans ir stiprs un grib likt nekārtības un nemierus savās sirdīs un domās. Tāpēc, jūs, bērniņi, lūdzieties, lai Svētais Gars var vest jūs uz reālu prieka un miera ceļu. Es esmu ar jums un aizbildinu Mana Dēla jums. Paldies jums, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

 

Dievmātes vēstījums Mirjanai 2016. gada 2. jūnijā

Mīļie bērni! Kā Baznīcas Māte, kā jūsu Māte Es smaidu, raugoties uz jums, kā jūs nākat pie Manis, kā jūs pulcējaties ap Mani, kā jūs Mani meklējat. Manas parādīšanās jūsu vidū ir pierādījums tam,cik ļoti Debesis jūs mīl. Tās jums norāda ceļu uz mūžīgo dzīvi, uz pestīšanu. Mani apustuļi, jūs, kas cenšaties iemantot skaidru sirdi un tajā – Manu Dēlu, esat uz pareizā ceļa. Jūs, kas meklējat Manu Dēlu, meklējat labu ceļu. Viņš ir atstājis daudz savas mīlestības zīmju. Viņš ir atstājis cerību. Viņu ir viegli atrast, ja esat gatavi uz upuri un gandarīšanu, ja jums ir pacietība, žēlsirdība un mīlestība pret saviem tuvākajiem.Daudzi Mani bērni neredz un nedzird, jo to nevēlas. Viņi nepieņem Manus vārdus un darbus,taču ar Manu starpniecību Mans Dēls uzrunā ikvienu. Viņa Gars visus Manus bērnus apgaismo Debesu Tēva gaismā, Debesu un zemes vienotībā, savstarpējā mīlestībā, jo mīlestība sauc pēc mīlestības un nodrošina to, darbi ir svarīgāki par vārdiem. Tāpēc, Mani apustuļi, lūdzieties par savu Baznīcu, mīliet to un dariet mīlestības darbus. Lai cik tā būtu nodota vai ievainota, tā ir šeit, jo tā ir no Debesu Tēva. Lūdzieties par saviem ganiem, lai viņos jūs redzētu to, cik liela ir Mana Dēla mīlestība. Paldies jums!

 

Dievmātes vēstījums 2016. gada 25. jūnijā

Mīļie bērni! Kopā ar Mani pateicieties Dievam par Manas klātbūtnes jūsu vidū dāvanu. Lūdzieties, bērniņi, un dzīvojiet pēc Dieva baušļiem, lai jums klātos labi virs zemes. Šodien, šajā žēlastības dienā, Es vēlos jums dot savu Mātes miera un savas Mīlestības svētību. Es aizbilstu par jums savam Dēlam un jūs aicinu būt neatlaidīgiem lūgšanā, lai ar jums Es varētu īstenot savus plānus. Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!

 

Dievmātes gadskārtējā parādīšanās vizionārei Ivankai Ivankovičai-Elezai
Ivankai Dievmāte ik dienas parādījās līdz 1985. gada 7. maijam, kad viņai uzticēja desmito, pēdējo,
noslēpumu un apsolīja, ka Ivanka līdz mūža galam piedzīvos Dievmātes parādīšanos reizi gadā, proti, 25. jūnijā, kad tiek svinēta Dievmātes parādīšanās Medjugorjē gadadiena. Tā notika arī šogad.
Parādīšanās, kas ilga četras minūtes, notika Ivankas mājā. Tajā klātesoša bija tikai viņas ģimene. Pēc parādīšanās Ivanka sacīja: “Dievmāte deva šādu vēstījumu:
“Bērniņi, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties.”
Dievmāte bijusi priecīga un visiem devusi savu mātes svētību.

 

Dievmātes vēstījums Mirjanai 2016. gada 2. jūlijā

Mīļie bērni! Manai patiesajai, dzīvajai klātbūtnei jūsu vidū jūs jādara laimīgus, jo tā ir Mana Dēla lielās mīlestības izpausme. Viņš sūta Mani, lai Es būtu kopā ar jums, lai Mana Mātes mīlestība jums sniegtu pārliecību; lai jūs saprastu, ka sāpes un prieks, ciešanas un mīlestība sekmē to, ka jūsu dvēseles dzīve ir intensīva; lai Es no jauna jūs mudinātu godināt Jēzus Sirdi, ticības sirdi, Euharistiju. Dienu no dienas, gadsimtu pēc gadsimta Mans Dēls dzīvs nāk jūsu vidū – Viņš vienmēr atgriežas pie jums, un nekad nav jūs atstājis. Kad kāds no jums, Mani bērni, atgriežas pie Viņa, Mana Mātes sirds strauji sitas no prieka. Tāpēc, Mani bērni, atgriezieties pie Euharistijas, pie Mana Dēla. Ceļš pie Mana Dēla ir grūts, atteikšanās pilns, bet beigās vienmēr ir gaisma. Es saprotu jūsu sāpes un ciešanas, un ar Mātes Mīlestību noslauku jums asaras. Paļaujieties uz Manu Dēlu, jo Viņš jūsu labā izdarīs pat to, ko jūs neesat iedomājušies Viņam lūgt. Jums, Mani bērni, jārūpējas tikai par savu dvēseli, jo tā ir vienīgais, kas jums pieder šajā pasaulē. Jūs to netīru vai tīru stādīsiet priekšā Debesu Tēvam. Atcerieties – ticība Mana Dēla mīlestībai vienmēr tiek atalgota. Es jūs lūdzu īpaši aizlūgt par tiem, kurus Mans Dēls ir aicinājis dzīvot, kā dzīvoja Viņš, un mīlēt savu ganāmpulku. Paldies jums!

 

Dievmātes vēstījums 2016. gada 25. jūlijā

Mīļie bērni! Es raugos uz jums un redzu, ka esat apmaldījušies un jūsu sirdī nav ne lūgšanas, ne prieka. Bērniņi, atgriezieties pie lūgšanas un pirmo vietu ierādiet Dievam, ne cilvēkam. Nezaudējiet cerību, ko es jums nesu. Lai šis laiks, bērniņi, lai katra diena jums būtu tāda, kurā arvien vairāk meklējat Dievu savas sirds klusumā; un lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, līdz lūgšana jums kļūst par prieku. Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!

 

Dievmātes vēstījums Mirjanai 2016. gada 2. augustā

Mīļie bērni! Es atnācu pie jums, jūsu vidū, lai jūs Man uzticētu savas rūpes un tādējādi Es tās varētu stādītu priekšā Savam Dēlam un par jums aizbilst Viņam jūsu labad. Es zinu, ka jums katram ir savas rūpes un raizes. Tāpēc Es jūs Mātišķi aicinu: nāciet pie Mana Dēla galda! Viņš jūsu dēļ lauž maizi, Viņš jums atdod sevi. Viņš jums dāvā cerību. Viņš no jums prasa vairāk ticības, cerības un miera. Prasa, lai jūs sevī cīnītos pret egoismu, tiesāšanu un cilvēciskām vājībām. Tāpēc kā Māte Es saku: lūdzieties, lai lūgšana jums sniegtu spēku iekšējai cīņai. Kad Mans Dēls bija mazs, Viņš Man bieži sacīja, ka daudzi Mani mīlēs un sauks par Māti. Šeit, jūsu vidū, Es jūtu mīlestību. Paldies jums! Šīs mīlestības vārdā Es lūdzu Savu Dēlu, lai neviens no jums, Mani bērni, neatgrieztos mājās tāds pats, kā šeit ieradās; lai jūs nestu daudz vairāk cerības, žēlsirdības un mīlestības; lai jūs būtu Mani mīlestības apustuļi, kas ar savu dzīvi liecina, ka Debesu Tēvs ir dzīvības, nevis nāves avots. Mīļie bērni, vēlreiz Es jūs Mātišķi lūdzu aizlūgt par tiem, kas ir Mana Dēla izvēlētie, par viņu svētīgajām rokām – par jūsu ganiem -, lai viņi sludinātu Manu Dēlu ar daudz lielāku mīlestību un tādējādi vecinātu atgriešanos. Paldies jums!

 

Dievmātes vēstījums 2016. gada 25. augustā

Mīļie bērni! Šodien Es vēlos dalīties ar jums Debesu priekā. Jūs, bērniņi, atveriet savas sirds durvis, lai cerība, miers un mīlestība, ko sniedz tikai Dievs, varētu augt jūsu sirdī. Bērniņi, jūs esat pārlieku piesaistījušies zemei un laicīgām lietām, tāpēc sātans jūs dzenā, kā vējš – jūras viļņus. Tāpēc lai tāda kā ķēde jūsu dzīvē ir lūgšana ar sirdi un Mana Dēla Jēzus adorācija. Uzticiet savu nākotni Viņam, lai Viņā jūs citiem būtu prieks un piemērs ar savu dzīvi. Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!

 

Dievmātes vēstījums Mirjanai 2016. gada 2. septembrī

Mīļie bērni! Saskaņā ar Mana Dēla gribu un Savu Mātes mīlestību Es nāku pie jums, Maniem bērniem, bet īpaši pie tiem, kas vēl nepazīst Mana Dēla mīlestību. Es nāku pie jums, kas par Mani domājat un Mani piesaucat. Jums sniedzu Savu Mātes mīlestību un nesu Sava Dēla svētību. Vai jums ir tīras un atvērtas sirdis, un vai jūs saskatāt dāvanas, Manas klātbūtnes un mīlestības zīmes?

Mani bērni, savā zemes dzīvē sekojiet Manam piemēram. Manā dzīvē bija sāpes, klusums un neierobežota ticība un paļāvība uz Debesu Tēvu. Nekas nav nejauši: ne sāpes, ne prieks, ne ciešanas, ne mīlestība. Tās visas ir žēlastības, kuras Mans Dēls jums dāvā un kuras jūs ved uz mūžīgo dzīvi.

Mans Dēls gaida, lai jūs mīlat un lūdzaties Viņā. Kā Māte Es jūs mācīšu mīlēt un lūgties Viņā – tas nozīmē lūgties savas dvēseles klusumā, nevis tikai izsacīt lūgšanu ar savām lūpām. Tas ir arī katrs pats mazākais skaistais žests, kas darīts Mana Dēla vārdā, tā ir pacietība, žēlsirdība, sāpju un upuru pieņemšana citu labad. Mani bērni, Mans Dēls raugās uz jums. Lūdzieties, lai arī jūs varētu skatīt Viņa Vaigu un lai tas jums tiktu atklāts. Mani bērni, es jums atklāju vienīgo un īsto patiesību. Lūdzieties, lai to saprastu, lai spētu izplatīt mīlestību un cerību un lai spētu būt Manas mīlestības apustuļi. Īpašā veidā Mana Mātes Sirds mīl ganus. Aizlūdziet par viņu svētītajām rokām. Paldies jums!

 

Dievmātes vēstījums 2016. gada 25. septembrī

Mīļie bērni! Šodien Es jūs aicinu lūgties. Lai lūgšana ir jūsu dzīve. Tikai tā jūsu sirds tiks piepildīta ar mieru un prieku. Dievs jums būs tuvu, un jūs Viņu savā sirdī sajutīsiet kā draugu. Jūs runāsiet ar Viņu kā ar kādu, ko pazīstat, un jūs, bērniņi, jutīsiet nepieciešamību liecināt, jo Jēzus būs jūsu sirdī un jūs būsiet vienoti Viņā. Esmu kopā ar jums un jūs visus mīlu ar savu mātes mīlestību. Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!


Dievmātes vēstījums Mirjanai 2016. gada 2. oktobrī

Mīļie bērni! Svētais Gars, ko sūtīja Debesu Tēvs, Mani darīja par Māti, Jēzus Māti, un tajā pašā laikā arī jūsu Māti. Tāpēc Es nāku pie jums, lai jūs uzklausītu, lai atvērtu jums savas Mātes rokas, dāvātu jums Savu Sirdi un jūs aicinātu palikt kopā ar Mani, jo no krusta augstumiem Mans Dēls jūs uzticēja Man. Diemžēl daudzi Mani bērni nav iepazinuši Mana Dēla mīlestību, daudzi Viņu nevēlas iepazīt. Ak, Mani bērni, cik daudz ļauna nodara tie, kam jāredz vai jāizskaidro, lai ticētu. Tāpēc jūs, Mani bērni, Mani apustuļi, savas sirds klusumā ieklausieties Mana Dēla balsī, lai jūsu sirds kļūtu par Viņa mājvietu un nebūtu drūma un noskumusi, bet Mana Dēla gaismas apgaismota. Cerību meklējiet ar ticību, jo ticība ir dvēseles dzīve. Es jūs no jauna aicinu: lūdzieties! Lūdzieties, lai dzīvotu savu ticību pazemībā, dvēseles mierā un gaismas apmirdzēti. Mani bērni, necentieties visu nekavējoties saprast, jo arī Es visu nesapratu, bet Es mīlēju un ticēju dievišķajiem vārdiem, kurus Man teica Mans Dēls, kas bija atpestīšanas pirmā gaisma un sākums. Manas mīlestības apustuļi – jūs, kas lūdzaties, sevi upurējat, mīlat un netiesājat, – ejiet un izplatiet patiesību, mana Dēla vārdus, Evaņģēliju, jo jūs esat dzīvs Evaņģēlijs; jūs esat mana Dēla gaismas stari. Mēs – mans Dēls un es – vienmēr būsim kopā ar jums, jūs iedrošināsim un pārbaudīsim. Mani bērni, vienmēr lūdziet svētību tiem un tikai tiem, kuru rokas svētījis mans Dēls, – saviem ganiem. Paldies jums!

 

Dievmātes vēstījums 2016. gada 25. oktobrī

Mīļie bērni! Šodien Es jūs aicinu: lūdzieties par mieru! Atmetiet egoismu un iedzīvojiet vēstījumus, kurus Es jums dodu. Bez tiem jūs nevarat mainīt savu dzīvi. Dzīvojiet lūgšanā, un jūs iemantosiet mieru. Dzīvojot mierā, jūs jutīsiet nepieciešamību liecināt, jo atklāsiet Dievu, ko tagad izjūtat kā kaut ko tālu. Tāpēc, bērniņi, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties un ļaujiet Dievam ieiet jūsu sirdī. Atgriezieties pie gavēņa un grēksūdzes, lai uzveiktu ļaunumu sevī un ap sevi. Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!

 

Dievmātes vēstījums Mirjanai 2016. gada 2. novembrī

Mīļie bērni! Nākt pie jums un jums Sevi atklāt – tas Manai Mātes sirdij ir liels prieks. Tā ir Mana Dēla dāvana jums un visiem, kas šeit ierodas. Kā Māte jūs aicinu: mīliet Manu Dēlu vairāk par visu. Lai Viņu no visas sirds mīlētu, jums Viņš jāiepazīst. Jūs Viņu iepazīstat lūgšanā. Lūdzieties ar sirdi un jūtām. Lūgties – tas nozīmē domāt par Viņa mīlestību un upuri. Lūgties – tas nozīmē mīlēt, atdot, ciest un upurēt. Es jūs aicinu, Mani bērni, būt par lūgšanas un mīlestības apustuļiem. Mani bērni, šis ir laiks, kad jābūt nomodā. Es jūs aicinu šajā nomoda laikā lūgties, mīlēt un uzticēties. Mana Mātes sirds vēlas, lai tad, kad Mans Dēls ieskatīsies jūsu sirdī, Viņš tajā redzētu neierobežotu paļāvību un mīlestību. Manu apustuļu mīlestības kopums dzīvos, uzvarēs un atmaskos ļaunumu. Mani bērni, Es biju Dieva un Cilvēka trauks, Es biju Dieva instruments. Tāpēc Es aicinu jūs, Mani apustuļi, būt Mana Dēla patiesās un tīrās mīlestības traukam. Es jūs aicinu: esiet instruments, ar kura palīdzību visi, kas nepazīst Dieva mīlestību, visi, kas nekad nav mīlējuši, Viņu sapratīs, pieņems un tiks glābti. Paldies jums, Mani bērni!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2016. gada 25.novembrī
 Mīļie bērni! Arī šodien es aicinu jūs atgriezties pie lūgšanas. Šajā žēlastības laikā Dievs ir atļāvis man vadīt jūs uz svētumu un dzīves vienkāršību, lai mazās lietās jūs atklātu Dievu Radītāju; lai jūs iemīlētu Viņu un lai jūsu dzīve būtu pateicība Visaugstākajam par visu, ko Viņš jums dāvā. Bērniņi, lai jūsu dzīve mīlestībā ir dāvana citiem un Dievs jūs svētīs, bet jūs lieciniet nesavtīgi, mīlestības uz Dievu dēļ. Es esmu ar jums un aizbildinu pie mana Dēla par jums visiem. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2016. gada 2.decembrī
 Mīļie bērni, mana Mātes sirds raud, kad es redzu to, ko dara mani bērni. Grēki vairojas, dvēseles tīrība kļūst aizvien mazāk svarīga, mans Dēls tiek aizmirsts – arvien mazāk godināts, un mani bērni tiek vajāti. Tāpēc, jūs mani bērni, manas mīlestības apustuļi, ar dvēseli un sirdi piesauciet mana Dēla Vārdu. Viņam būs gaismas vārdi jums. Viņš jums atklājas, Viņš ar jums lauž maizi un dāvā jums mīlestības vārdus, lai jūs tos pārveidotu žēlsirdības darbos un tādējādi būtu patiesības liecinieki. Tādēļ, mani bērni, nebaidieties. Ļaujiet manam Dēlam būt jūsos. Viņš izmantos jūs, lai rūpētos par ievainotām un atgrieztu pazudušās dvēseles. Tāpēc, mani bērni, atgriezieties pie Rožukroņa lūgšanas. Lūdzieties to ar labestības jūtām, upuri un žēlsirdību. Lūdziet ne tikai ar vārdiem, bet arī ar žēlsirdības darbiem. Lūdzieties ar mīlestību uz visiem cilvēkiem. Mans Dēls ar savu upuri paaugstināja mīlestību. Tāpēc dzīvojiet ar Viņu, lai jums būtu spēks un cerība; lai jums būtu mīlestība, kas ir dzīvība un kas ved uz mūžīgo dzīvi.
Pateicoties Dieva mīlestībai arī es esmu ar jums, un ar Mātes mīlestību vadīšu jūs. Pateicos jums.
Mirjana teica, ka Dievmāte bija ļoti bēdīga.

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2016. gada 25. decembrī

Mīļie bērni! Ar lielu prieku šodien es nesu jums Manu Dēlu Jēzu, lai Viņš dotu jums Savu mieru. Atveriet savas sirdis, bērniņi, un priecājieties, ka varat Viņu saņemt. Debesis ir ar jums un cīnās par mieru jūsu sirdīs, ģimenēs un pasaulē; un jūs, bērniņi, palīdziet ar savām lūgšanām, lai tā notiktu. Es svētīju jūs ar Manu Dēlu Jēzu un aicinu jūs nezaudēt cerību, un lai jūsu skatiens un sirdis vienmēr ir vērstas uz debesīm un mūžību. Tā jūs būsiet atvērti Dievam un Viņa plāniem. Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam.


Gadskārtējā Dievmātes parādīšanās vizionāram Jakovam Čolo 2016. gada 25. decembrī

Parādīšanās sākās 14:20 un ilga 10 min, Pēc tam Jakovs deva šādu vēstījumu:

Dārgie bērni! Šodien, šajā pateicīgajā dienā, Es īpaši aicinu jūs lūgties par mieru. Bērni, Es šurp atnācu kā Miera Karaliene un cik reižu esmu lūgusi jūs lūgties par mieru, bet, Mani bērni, jūsu sirdis ir nemiera pilnas. Grēks traucē jums pilnībā atvērties žēlastībai un mieram, kuru jums vēlās uzdāvāt Dievs. Lai jūs varētu dzīvot mierā, Mani bērni, vispirms nepieciešams miers savās sirdīs un jābūt pilnībā veltītiem Dievam un Viņa gribai. Nemeklējiet mieru un prieku zemes lietās, tāpēc ka tas viss ir pārejošs. Tiecaties uz patieso žēlsirdību un mieru, kas nāk tikai no Dieva, un tas ir vienīgais veids, kā jūsu sirdis piepildīsies ar patiesu prieku, un tikai tā jūs varēsiet kļūt par miera lieciniekiem šajā nemiera pilnajā pasaulē. Es esmu jūsu Māte un aizbildinu Sava Dēla priekša par katru no jums! Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

 

2017

 

Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2017. gada 2. janvārī

Mīļie bērni! Mans Dēls bija mīlestības un gaismas avots, kad, būdams šajā pasaulē, uzrunāja visu tautu tautu. Mani apustuļi, sekojiet Viņa gaismai. Tas nav viegli. Jums jābūt maziem. Jums jākļūst mazākiem par citiem un ar ticības palīdzību – piepildītiem ar Viņa mīlestību. Neviens cilvēks šajā pasaulē bez ticības nevar piedzīvot brīnumaino pieredzi. Es esmu kopā ar jums. Ar savu atnākšanu un vārdiem es jums sevi atklāju; es vēlos jums apliecināt savu mīlestību un mātišķās rūpes. Mani bērni, netērējiet velti laiku, uzdodot jautājumus, uz kuriem jūs nekad nesaņemat atbildes. Jūsu šīs zemes ceļa beigās Debesu Tēvs jums tās dos. Vienmēr paturiet prātā, ka Dievs zina visu; Dievs redz, Dievs mīl. Mans mīļotais Dēls apgaismo dzīvi, izkliedē tumsu; un mana mātišķā mīlestība, kas mani nes pie jums, nav izsakāma, tā ir noslēpumaina, bet reāla. Es jums atklāju savas jūtas pret jums: mīlestību, sapratni un mātišķu labvēlību. No jums, mani apustuļi, es gaidu rozes – lūgšanas, par kurām jākļūst mīlestības darbiem. Manai Mātes Sirdij tās ir visdārgākās lūgšanas. Es tās veltīju savam Dēlam, kas piedzima jūsu dēļ. Viņš uzlūko un dzird jūs. Mēs vienmēr esam kopā ar jums. Tā ir mīlestība, kas sauc, vieno, atgriež, iedrošina un piepilda. Tāpēc, mani apustuļi, vienmēr mīliet cits citu un vairāk par visu – manu Dēlu. Tas ir vienīgais ceļš, kas ved uz pestīšanu, mūžīgo dzīvi. Tā ir mana mīļākā lūgšana, kas piepilda manu sirdi ar visskaistāko rožu aromātu. Lūdziet, vienmēr lūdziet par saviem ganiem, lai viņiem būtu spēks būt par mana Dēla gaismu. Paldies jums!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2017. gada 25. janvārī

Mīļie bērni! Šodien Es aicinu jūs: lūdzieties par mieru – par mieru cilvēku sirdīs, par mieru ģimenēs un par mieru visā pasaulē. Sātans ir stiprs un vēlās jūs visus sadumpot pret Dievu un pievērst pasaulīgajam un sirdīs iznīcināt visas jūtas pret Dievu un Dievišķo. Jūs, bērniņi, lūdzieties un cīnieties pret materiālismu, modernismu un egoismu, ko jums piedāvā pasaule. Bērniņi, izšķirieties uz svētumu un Es ar Manu Dēlu Jēzu aizbildināsim par jums. Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

 

Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2017. gada 2. februārī

Dārgie bērni! Jūs, kas cenšaties katru savas dzīves dienu veltīt Manam Dēlam; jūs, kas cenšaties dzīvot kopā ar Viņu, jūs, kas lūdzaties un upurējaties, jūs esat cerība šajā nemiera pilnajā pasaulē. Jūs – Mana Dēla saules stari, dzīvais Evaņģēlijs, bet priekš Manis – Mani iemīļotie mīlestības apustuļi. Mans Dēls ir ar jums. Viņš ir ar tiem, kuri domā par Viņu, kuri lūdzas. Bet Viņš neatlaidīgi gaida arī tos, kuri Viņu nepazīst. Tāpēc, Mani mīlestības apustuļi, lūdzaties ar sirdi un ar saviem darbiem dariet redzamu mana Dēla mīlestību. Tā ir vienīgā jūsu cerība, un tas ir vienīgais ceļš uz mūžīgo dzīvi. Es kā Māte esmu kopā ar jums. Jūsu lūgšanas, griešanās pie Manis – pašas skaistākās mīlestības rozes priekš Manis. Es nevaru nebūt tur, kur ir rožu smarža. Te ir cerība. Paldies jums!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2017. gada 25. februārī

Dārgie bērni! Šodien Es aicinu jūs: dzīvojiet ar dziļu ticību un prasiet Visaugstākajam, lai Viņš stiprina ticību, lai to nesalauztu vēji un vētras. Lai jūsu ticības saknes ir lūgšanas un ticība uz mūžīgo dzīvi. Un jau tagad, bērniņi, strādājiet pie sevis šajā pateicīgajā laikā, ka Dievs jums dod svētību caur atsacīšanos un aicinājumu būt skaidras, nerimstošas ticības un cerības cilvēkiem. Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

 

Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2017. gada 2. martā

Dārgie bērni! Ar Mātišķu mīlestību nāku pie jums palīdzēt, lai jums būtu vairāk mīlestības, tas nozīmē – vairāk ticības. Es nāku palīdzēt jums dzīvot ar Mana Dēla mīlestības vārdiem, lai pasaule kļūtu citāda, Tāpēc Es vācu jūs pie Sevis, Mani mīlestības apustuļi. Skatāties uz Mani ar sirdi. Runājiet ar Mani kā ar Mammu par savām sāpēm, ciešanām, saviem priekiem. Lūdzaties, lai Es lūgtu Savu Dēlu par jums. Mans Dēls ir žēlsirdīgs un taisnīgs. Mana Mātes Sirds vēlas, lai arī jūs būtu tādi paši. Mana Mātes Sirds grib, lai jūs, Mani mīlestības apustuļi, ar savu dzīvi stāstītu par Manu Dēlu un Mani visiem apkārtējiem, lai pasaule kļūtu citāda, lai atgrieztos vienkāršība un tīrība, lai atgrieztos ticība un cerība. Tāpēc, Mani bērni, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties ar sirdi, lūdzieties ar mīlestību, lūdzieties ar labiem darbiem. Lūdzieties, lai visi iepazītu Manu Dēlu, lai pasaule izmainītos un izglābtos. Ar mīlestību izdzīvojiet Mana Dēla vārdus. Netiesājiet, bet mīliet viens otru, lai Mana Sirds varētu uzvarēt. Paldies jums!

 

Ikgadējais Dievmātes vēstījums Mirjanai Soldo 2017. gada 18. martā

Mirjana redzēja Dievmāti katru dienu no 24.06.1981. līdz 25.12.1982. Tajā dienā Dievmāte viņai uzticēja pēdējo desmito noslēpumu un teica, ka visas dzīves laikā Mirjana Viņu redzēs vienu reizi gadā – 18 martā, Mirjanas dzimšanas dienā. Tā tas bija arī šogad. Rožukroņa lūgšanas laikā bija sapulcējušies vairāk par tūkstošs svētceļnieku. Parādīšanās sākās 13.44 un ilga līdz 13.48.

Dārgie bērni! Mana Mātes vēlēšanās – lai jūsu sirdis būtu piepildītas ar mieru, un dvēseles būtu tīras, lai Mana Dēla klātbūtnē jūs varētu redzēt Viņa Seju. Jo, Mani bērni, kā māte Es zinu, ka jūs alkstat pēc mierinājuma, cerības un aizsardzības. Jūs, Mani bērni, apzināti vai neapzināti meklējat Manu Dēlu. Un Es, kad dzīvoju uz zemes, priecājos, cietu un pacietīgi panesu sāpes, kamēr Mans Dēls visā savā godībā neatbrīvoja Mani no tām. Un tāpēc Es saku Manam Dēlam: Vienmēr palīdzi viņiem! Jūs, Mani bērni, ar savu patieso mīlestību apgaismojiet savtības tumsību, kas aizvien vairāk aptver Manus bērnus. Esiet dāsni. Lai jūsu rokas, un sirdis vienmēr būtu atvērtas. Nebaidieties. Atdodieties Manam Dēlam ar uzticību un cerību. Skatoties uz Viņu, dzīvojiet dzīvi ar mīlestību. Mīlēt nozīmē atdot sevi, visu paciest un nekad tiesāt. Mīlēt nozīmē dzīvot Mana Dēla vārdiem. Mani bērni, kā Māte Es jums saku: tikai patiesa mīlestība ved uz mūžīgo laimi. Paldies!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2017. gada 25.martā

Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā Es jūs visus aicinu atvērt savas sirdis Dieva žēlsirdībai, lai caur lūgšanu, gavēni un izšķiršanos par svētumu jūs sāktu jaunu dzīvi. Šis pavasara laiks mudina jūs savās domās un sirdīs uz jaunu dzīvi, uz atjaunotni. Tādēļ, bērniņi, Es esmu ar jums, lai palīdzētu jums ar apņēmību teikt JĀ Dievam un Dieva baušļiem. Jūs neesat vieni, Es esmu ar jums caur žēlastību, ko Visvarenais Man dod priekš jums un jūsu pēcnācējiem. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam!

 

Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2017. gada 2. aprīlī

Mīļie bērni, Manas mīlestības apustuļi, no jums ir atkarīgs, lai izplatītos Mana Dēla mīlestība visiem tiem, kuri to nav pazinuši. Jūs, pasaules mazās gaismas, kurus Es ar Mātišķu mīlestību mācu spīdēt spoži ar pilnu spozmi. Jums palīdzēs lūgšana, jo lūgšana glābj jūs, lūgšana glābj pasauli. Tādēļ, Mani bērni, lūdzieties ar vārdiem, jūtām, žēlsirdīgu mīlestību un upuri.

Mans Dēls jums ir parādījis ceļu – Viņš, kas iemiesojās un padarīja Mani par pirmo biķeri, ar savu visaugstāko upuri ir jums parādījis, kā vajag mīlēt. Tāpēc, Mani bērni, nebaidieties runāt patiesību. Nebaidieties mainīt sevi un pasauli, izplatot mīlestību, darot visu, lai Mans Dēls kļūtu zināms un mīlēts, mīlot citus Viņā. Kā Māte Es vienmēr esmu ar jums. Es lūdzu Manu Dēlu, lai palīdzētu jums, lai jūsu dzīvē valdītu mīlestība – mīlestība, kas dzīvo, mīlestība, kas piesaista, mīlestība, kas dod dzīvību. Tādu mīlestību Es jums mācu – tīru mīlestību. No jums, Mani apustuļi, ir atkarīgs to pazīt, izdzīvot un izplatīt. Lūdzieties ar jūtām par saviem dvēseļu ganiem, lai viņi ar mīlestību var liecināt par Manu Dēlu. Pateicos jums!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2017. gada 25. aprīlī

Mīļie bērni! Mīliet, lūdzieties un lieciniet par Manu klātbūtni visiem tiem, kas ir tālu. Ar savu liecību un piemēru jūs varat pietuvināt sirdis, kuras ir tālu no Dieva un Viņa žēlastības. Es esmu kopā ar jums un aizbilstu par ikvienu no jums, lai ar mīlestību un apņēmību jūs liecinātu un iedrošinātu visus tos, kas ir tālu no Manas Bezvainīgās Sirds. Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!

 

Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2017. gada 2. maijā

Dārgie bērni! Es aicinu jūs lūgties, nevis lūgt, bet upurēt - ziedot sevi. Es aicinu jūs, lai atklātu patiesību un žēlsirdīgo mīlestību. Es lūdzu Manu Dēlu par jums, par jūsu ticību, kas kļūst mazāka un mazāka jūsu sirdīs. Es lūdzu Viņu, lai Viņš palīdzētu jums ar Dieva Garu, tāpat kā Es vēlos jums palīdzēt ar Manu Mātes garu. Mani bērni, jums ir jākļūst labākiem. Tikai tie, kas ir tīri, pazemīgi un piepildīti ar mīlestību – spēj glābj sevi un pasauli. Mani bērni, Mans Dēls ir pasaules sirds. Viņš jāmīl, un jāpielūdz, bet ne nepārtraukti jāpieviļ. Tāpēc, jūs, Manas mīlestības apustuļi, izplatiet ticību cilvēku sirdīs ar savu piemēru, jūsu lūgšanām un žēlsirdīgo mīlestību. Es esmu ar jums, Es jums palīdzēšu. Lūdzieties, lai jūsu ganiem būtu vairāk gaismas, lai varētu apgaismot visus, kuri dzīvo tumsā. Paldies jums!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2017. gada 25. maijā

Mīļie bērni! Visuaugstais man ir ļāvis jūs no jauna aicināt atgriezties. Bērniņi, atveriet savu sirdi žēlastībai, uz ko jūs esat aicināti. Esiet miera un mīlestības liecinieki šajā nemierpilnajā pasaulē. Jūsu dzīve šeit, virs zemes, ir pārejoša. Lūdzieties, lai caur lūgšanu jūs ilgotos pēc Debesīm un Debesu lietām un lai jūsu sirds visu redzētu citādā veidā. Jūs neesat vieni; Es esmu kopā ar jums un aizbilstu par jums Savam Dēlam Jēzum. Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!

 

Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2017. gada 2. jūnijā

Mīļie bērni! Tāpat kā citās vietās, kur esmu nākusi pie jums, tā arī šeit Es jūs aicinu lūgties. Lūdzieties par tiem, kuri nepazīst Manu Dēlu, par tiem, kas vēl nav iepazinuši Dieva mīlestību; lūdzieties pret grēku, par konsekrētajiem – par tiem, kurus Mans Dēls ir aicinājis iemantot mīlestību un gara spēku jūsu dēļ, Baznīcas dēļ. Lūdziet Manu Dēlu, un mīlestība, ko jūs piedzīvosiet no Viņa klātbūtnes, jums dos spēku un jūs sagatavos mīlestības darbiem, kurus darīsiet Viņa vārdā. Mani bērni, esiet gatavi. Šis ir pavērsiena laiks. Tāpēc Es jūs no jauna aicinu ticēt un cerēt un rādu ceļu, kāds jums ejams, un šis ceļš ir Evaņģēlija vārdi. Manas mīlestības apustuļi, pasaulei tik ļoti vajadzīgas jūsu rokas, kas sniedzas pret debesīm, kas sniedzas pretī Manam Dēlam un Debesu Tēvam. Nepieciešams daudz pazemības un sirdsskaidrības. Paļaujieties uz Manu Dēlu un ziniet, ka jūs vienmēr varat kļūt labāki. Mana Mātes sirds vēlas, lai jūs, Manas mīlestības apustuļi, būtu kā gaismiņas šajā pasaulē. Ienesiet gaismu tur, kur vēlas valdīt tumsa, un ar savu lūgšanu un mīlestību rādiet īsto ceļu, lai glābtu dvēseles. Es esmu kopā ar jums. Paldies jums!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2017. gada 25. jūnijā

Mīļie bērni! Šodien Es vēlos jums pateikties par pastāvību un jūs aicināt atvērties dziļai lūgšanai. Lūgšana, bērniņi, ir ticības sirds un cerība uz mūžīgo dzīvi. Tāpēc lūdzieties no sirds, līdz jūsu sirds dzied pateicību Dievam, Radītājam, kas jums devis dzīvību. Es esmu kopā ar jums, bērniņi, un sniedzu jums savu Mātišķo miera svētību. Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!

 

Dievmātes gadskārtējā parādīšanās vizionārei Ivankai Ivankovičai-Elezai 2017.gada 25. jūnijā

Ivankai Dievmāte ik dienas parādījās līdz 1985. gada 7. maijam, kad viņai uzticēja desmito, pēdējo, noslēpumu un apsolīja, ka Ivanka līdz mūža galam piedzīvos Dievmātes parādīšanos reizi gadā, proti, 25. jūnijā, kad tiek svinēta Dievmātes parādīšanās Medjugorjē gadadiena. Tā notika arī šogad. Parādīšanās, kas ilga četras minūtes, notika Ivankas mājā. Tajā klātesoša bija tikai viņas ģimene. Pēc parādīšanās Ivanka sacīja: “Dievmāte deva šādu vēstījumu:

“Bērniņi, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties.”

Dievmāte bijusi priecīga un visiem devusi savu mātes svētību.

 

Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2017. gada 2. jūlijā

Mīļie bērni! Paldies, ka turpināt atbildēt uz Maniem aicinājumiem un šeit pulcēties kopā ap Mani, savu Debesu Māti. Es zinu, ka jūs domājat par Mani ar mīlestību un cerību. Arī Es jūtu mīlestību pret jums visiem, tāpat kā arī Mans Dēls jūt to. Viņš, kas savas žēlsirdīgās mīlestības dēļ arvien no jauna Mani sūta pie jums; Viņš, kas tapa cilvēks; Viņš, kas bija un ir Dievs, Trīsvienības Otrā Persona; Viņš, kas cieta miesā un dvēselē jūsu labad; Viņš, kas sevi darīja par Maizi, lai pabarotu jūsu dvēseli un tādējādi to glābtu. Mani bērni, Es jums mācu, kā būt Viņa mīlestības cienīgiem, pievērst savas domas Viņam, dzīvot vienotībā ar Manu Dēlu. Mani mīlestības apustuļi, Es jūs apsedzu ar savu apmetni, jo, būdama Māte, vēlos jūs pasargāt. Es jūs lūdzu: aizlūdziet par visu pasauli! Mana Sirds cieš. Grēki vairojas, to ir pārāk daudz. Bet ar jūsu palīdzību – jūsu, kas esat pazemīgi, vienkārši, pilni mīlestības, apslēpti un svēti, – Mana Sirds triumfēs. Mīliet Manu Dēlu vairāk par visu un Viņā – visu pasauli. Nekad neaizmirstiet, ka ikviens jūsu brālis sevī nes ko ļoti dārgu – dvēseli. Tāpēc, Mani bērni, mīliet visus tos, kuri nepazīst Manu Dēlu, lai, pateicoties lūgšanai un mīlestībai, kas plūst no lūgšanas, viņi kļūtu labāki; lai viņos uzvarētu labestība; lai dvēseles tiktu glābtas un iemantotu mūžīgo dzīvi. Mani apustuļi, Mani bērni, Mans Dēls jūs aicināja mīlēt citam citu. Lai tas ir ierakstīts jūsu sirdī, un ar lūgšanas palīdzību centieties šo mīlestību īstenot dzīvē. Paldies jums!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2017. gada 25. jūlijā

Mīļie bērni! Esiet lūgšana un Dieva mīlestības atspulgs visiem tiem, kas ir tālu no Dieva un Dieva baušļiem. Bērniņi, esiet uzticīgi un apņēmīgi atgriežoties un strādājiet ar sevi, lai dzīvības svētums jums būtu patiesība; Un mudiniet viens otru uz labo, izmantojot lūgšanu, lai jūsu dzīve uz zemes būtu patīkamāka. Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

 

Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2017. gada 2.augustā

Mīļie bērni, saskaņā ar Debesu Tēva gribu, kā Māte Tam, kas jūs mīl, Es esmu kopā ar jums, lai palīdzētu jums Viņu iepazīt un Viņam sekot. Mans Dēls ir atstājis jums savu pēdu nospiedumus, lai jums būtu vieglāk sekot Viņam. Nebaidieties. Neesiet nedroši, Es esmu ar jums. Nezaudējiet drosmi, jo ir nepieciešams daudz lūgšanu un upuru par tiem, kuri nelūdzas, nemīl un nepazīst Manu Dēlu. Palīdziet, viņos redzot savus brāļus. Manas mīlestības apustuļi, sadzirdiet Manu balsī sevī, sajūtiet Manu Mātes mīlestību. Tāpēc lūdzieties Mana Dēla vārdā, lūdzieties rīkojoties, lūdzieties dāvājot, lūdzieties ar mīlestību, lūdzieties ar darbu un domām. Jo vairāk mīlestības dosiet, jo daudz vairāk to arī saņemsiet. Mīlestība, kas nāk no mīlestības, izgaismo pasauli.

Pestīšana ir mīlestība, bet mīlestībai nav gala. Kad Mans Dēls atkal no jauna atgriezīsies uz zemes, Viņš meklēs mīlestību jūsu sirdīs. Mani bērni, daudz ir mīlestības pierādījumu, ko Viņš jums ir darījis. Es mācu jums tos redzēt, saprast un pateikties Viņam, mīlot Viņu un vienmēr no jauna piedodot saviem tuvākiem. Jo mīlēt Manu Dēlu nozīmē piedot. Mans Dēls netiek mīlēts, ja tuvākam nevar piedot, ja nemēģina saprast tuvāko, ja viņš tiek tiesāts. Mani bērni, kāda nozīme ir jūsu lūgšanai, ja jūs nemīlat un nepiedodat? Pateicos jums!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2017. gada 25. augustā
Mīļie bērni! Šodien Es aicinu jūs būt lūgšanas cilvēkiem. Lūdzieties, līdz lūgšana kļūs par jūsu prieku un tikšanos ar Visaugstāko. Viņš pārveidos jūsu sirdis un jūs kļūsiet par mīlestības un miera cilvēkiem. Neaizmirstiet, bērniņi, ka sātans ir stiprs un vēlas jūs novērst no lūgšanas. Jūs neaizmirstiet, ka lūgšana ir tikšanās ar Dievu slepena atslēga. Tāpēc Es esmu kopā ar jums, lai jūs vadītu. Neatsakieties no lūgšanas. Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2017. gada 2. septembrī
Mīļie bērni, kas labāk nekā Es varu jums pastāstīt par Mana Dēla mīlestību un sāpēm? Es dzīvoju kopā ar Viņu, Es cietu ar Viņu. Kad Es dzīvoju uz zemes, Es jutu sāpes, jo biju Māte. Mans Dēls mīlēja Debesu Tēva, patiesā Dieva domas un darbus. Un – kā Viņš Man teica – Viņš atnāca jūs atpestīt. Es savas sāpes slēpu mīlestībā, bet jums, Mani bērni, jums ir daudz jautājumu. Jūs nesaprotat sāpes. Jūs nesaprotat, ka jums vajadzētu pieņemt šīs sāpes Dieva mīlestībā un paciest tās. Katrs cilvēks tās lielākā vai mazākā mērā piedzīvo. Bet tam, kam miers sirdī un kas atrodas žēlastības stāvoklī, ir cerība. Šis ir Mans Dēls, Dievs, no Dieva dzimis. Viņa vārdi ir mūžīgās dzīves sēkla. Iesēti labā dvēselē, tie nes daudz augļu. Mans Dēls cieta tāpēc, ka Viņš paņēma uz sevis jūsu grēkus. Tādēļ jūs, Mani bērni, Manas mīlestības apustuļi, jūs, kas ciešat, ziniet, ka jūsu sāpes kļūs gaisma un godība. Mani bērni, kad jūs ciešat sāpes, jūsos ienāk debesis, un jūs ikvienam sev apkārt dāvājat mazliet no debesīm un daudz cerības. Pateicos jums!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2017. gada 25. septembrī
Mīļie bērni! Es aicinu jūs būt augstsirdīgiem atsakoties, gavējot un lūdzoties par visiem tiem, kas tiek kārdināti, viņi taču ir jūsu brāļi un māsas. Īpašā veidā Es aicinu jūs lūgties par priesteriem un visiem konsekrētajiem, lai viņi Jēzu mīlētu vēl kvēlāk, lai Svētais Gars piepilda viņu sirdis ar prieku, lai viņi var liecināt par Debesīm un Debesu noslēpumiem. Daudzas dvēseles ir grēkā, jo nav, kas upurētos un lūgtos par viņu atgriešanos. Es esmu ar jums un lūdzos par jums, lai jūsu sirdis tiktu piepildītas ar prieku. Pateicos, ka at saucāties Manam aicinājumam!

 

Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2017. gada 2. oktobrī

Mīļie bērni, Es runāju ar jums kā Māte – vienkāršiem vārdiem, bet piepildītiem ar lielu mīlestību un rūpēm par saviem bērniem, kuri Man ir Mana Dēla uzticēti. Un Mans Dēls, kas nāk no mūžīgās Tagadnes, runā uz jums ar dzīvības vārdiem un sēj mīlestību atklātās sirdīs. Tāpēc Es lūdzu jūs, Manas mīlestības apustuļi, saglabājiet atvērtas sirdis, kas vienmēr gatavas žēlastībai un piedošanai. Caur Manu Dēlu vienmēr piedodiet saviem tuvākiem, jo tādā veidā jūsos būs miers. Mani bērni, rūpējieties par savu dvēseli, jo tā ir vienīgais, kas patiešām pieder jums. Jūs aizmirstat ģimenes nozīmi. Ģimenei nav jābūt ciešanu un sāpju vietai, bet gan izpratnes un maiguma vietai. Ģimenes, kuras cenšas dzīvot saskaņā ar Manu Dēlu, dzīvo savstarpējā mīlestībā. Kad Viņš vēl bija mazs, Mans Dēls Man sacīja, ka visi cilvēki ir Viņa brāļi. Tāpēc atcerieties, Manas mīlestības apustuļi, ka visi cilvēki, kurus jūs satiekat, ir jūsu ģimenes locekļi – brāļi Manā Dēlā. Mani bērni, netērējiet laiku, domājot par nākotni satraucoties. Lai jūsu vienīgā rūpe ir, kā ikkatru mirkli labi dzīvot saskaņā ar Manu Dēlu. Lūk, tas ir jūsu miers! Mani bērni, nekad neaizmirstiet lūgties par saviem dvēseļu ganiem. Lūdzieties, lai viņi varētu pieņemt visus cilvēkus kā savus bērnus; lai caur Manu Dēlu viņi būtu viņu garīgie tēvi. Pateicos jums!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2017. gada 25. oktobrī

Mīļie bērni! Es aicinu jūs būt lūgšanai šajā žēlastības laikā. Jums visiem ir problēmas, nelaimes, ciešanas un nemiers. Lai svētie jums ir paraugs un svētuma iedrošinājums; Dievs būs tuvu jums, un jūs tiksiet atjaunoti, meklējot personīgo atgriešanos. Ticība būs jums cerība, un jūsu sirdīs sāks valdīt prieks. Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

 

Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2017. gada 2. novembrī

Mīļie bērni! Uzlūkojot jūs, sapulcējušos ap Mani, jūsu Māti, Es redzu daudzas šķīstas dvēseles, daudzus Manus bērnus, kuri meklē mīlestību un mierinājumu, bet neviens to viņiem nesniedz. Es redzu arī tos, kas dara ļaunu, jo viņiem trūkst labu paraugu; viņi nav pazinuši manu Dēlu. Labais, kas ir kluss un izplatās caur šķīstām dvēselēm, ir spēks, kas uztur šo pasauli. Daudz ir grēka, bet ir arī mīlestība. Mans Dēls pie jums sūta Mani – Māti, kas ir viena un tā pati visiem, lai Es jums mācītu mīlēt, lai jūs saprastu, ka jūs esat brāļi. Viņš vēlas jums palīdzēt. Manas mīlestības apustuļi, ar dedzīgām ilgām pēc ticības un mīlestības ir pietiekami, un Mans Dēls tās pieņems. Bet jums jābūt tā cienīgiem, jums jābūt labai gribai un atvērtām sirdīm. Mans Dēls iemājo atvērtās sirdīs. Kā Māte

Es vēlos, lai jūs arvien vairāk iepazītu Manu Dēlu – Dievu, kas ir dzimis no Dieva – lai jūs iepazītu Viņa mīlestības lielumu, kas jums ir tik vajadzīga. Viņš uzņēma uz sevis jūsu grēkus un panāca jūsu pestīšanu, pretī lūdzot, lai jūs mīlētu viens otru. Mans Dēls ir Mīlestība. Viņš mīl visus cilvēkus bez

atšķirības – visus cilvēkus no visām valstīm un visām tautām. Ja jūs, Mani bērni, dzīvotu pēc Mana

Dēla mīlestības, Viņa valstība jau būtu iestājusies zemes virsū. Tāpēc, Manas mīlestības apustuļi, lūdzieties, lūdzieties, lai Mans Dēls un Viņa mīlestība būtu cik vien iespējams tuvāk jums; lai jūs būtu mīlestības paraugs un palīdzētu visiem, kas nav iepazinuši Manu Dēlu. Nekad neaizmirstiet, ka

Mans Dēls, Viens un Trīsvienīgs, jūs mīl. Mīliet savus dvēseļu ganus un lūdzieties par viņiem. Pateicos jums!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2017. gada 25.novembrī

Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā Es aicinu jūs uz lūgšanu. Bērniņi, lūdzieties un meklējiet mieru. Viņš, kurš atnāca šeit uz zemes, lai dotu jums savu mieru, neatkarīgi no tā, kas jūs esat un kādi jūs esat – Viņš, Mans Dēls, jūsu brālis, caur Mani aicina jūs uz atgriešanos, jo bez Dieva jums nav nākotnes, ne mūžīgās dzīves. Tāpēc ticiet un lūdzieties, un dzīvojiet žēlastībā un gaidot jūsu personisko tikšanos ar Viņu. Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

 

Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2017. gada 2.decembrī

Mīļie bērni, Es vēršos pie jums kā māte, taisnīgo māte, to māte, kas mīl un cieš, svēto māte. Mani bērni, jūs arī varat būt svēti – tas ir atkarīgs no jums. Svēti ir tie, kas neizmērojami mīl Debesu Tēvu, tie, kas Viņu mīl pāri visam. Tādēļ, Mani bērni, vienmēr cenšaties būt labāki. Ja jūs cenšaties būt labi, jūs varat būt svēti, kaut arī ja paši par sevi tā nedomājat. Ja jūs domājat, ka esat labi, jūs neesat pazemīgi un augstprātība attālina jūs no svētuma. Šajā nemierīgajā pasaulē, kas ir pilna ar draudiem, jūsu rokām, Manas mīlestības apustuļi, ir jābūt plaši atvērtām lūgšanā un žēlsirdībā.

Un Man, Mani bērni, sniedziet dāvanā Rožukroni – rozes, ko Es tik ļoti mīlu. Manas rozes ir jūsu lūgšanas, kas izteiktas ar sirdi, ne tikai ar lūpām. Manas rozes ir jūsu lūgšanas, ticības un mīlestības darbi. Kad Mans Dēls bija mazs, Viņš Man sacīja, ka Man būs daudz bērnu un viņi Man nesīs daudz rožu. Es Viņu nesapratu. Tagad es zinu, ka jūs esat tie bērni, kas Man nes rozes, kad mīlat Manu Dēlu pāri visam, kad lūdzaties ar sirdi, kad palīdzat visnabadzīgākajiem. Tās ir Manas rozes. Tā ir ticība, kas liek visam dzīvē būt padarītam mīlestībā, kas nezina augstprātību, kas vienmēr ir gatava piedot, nekad netiesājot, vienmēr cenšoties saprast savu brāli.

Tāpēc, Manas mīlestības apustuļi, lūdzieties par tiem, kas neprot mīlēt, par tiem, kuri jūs nemīl, par tiem, kas jums ir darījuši ļaunu, par tiem, kas nav iepazinuši Mana Dēla mīlestību. Mani bērni, to es lūdzu no jums, lai jūs atceraties, ka lūgties nozīmē mīlēt un piedot. Pateicos jums!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2017. gada 25. decembrī
Mīļie bērni! Šodien Es nesu jums Manu Dēlu Jēzu, lai Viņš jums dotu Savu mieru un svētību. Es aicinu jūs visus, bērniņi, dzīvot un liecināt par žēlastībām un dāvanām, ko esat saņēmuši. Nebaidieties! Lūdzieties, lai Svētais Gars dod jums spēku būt priecīgiem lieciniekiem un miera un cerības cilvēkiem. Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

Gadskārtējā Dievmātes parādīšanās vizionāram Jakovam Čolo 2017. gada 25. decembrī
Dārgie bērni! Šodien, šajā pateicīgajā dienā, Es aicinu jūs lūgt no Dieva ticības velti. Mani bērni, izvēlaties Dievu un sāciet dzīvot un ticēt uz ko Dievs jūs aicina. Mani bērni, ticēt nozīmē atdot savu dzīvi Dieva rokās, kas jūs ir radījis un Kurš jūs neizmērojami mīl. Neesat ticīgi tikai vārdos, bet dzīvojiet un lieciniet par savu ticību ar darbiem un ar savu piemēru. Atveriet un atdodiet savu sirdi Viņam, un jūs redzēsiet, kā jūsu sirds mainās, un kā jūs apbrīnosiet Dieva darbus jūsu dzīvē. Mani bērni, nedzīvojiet bez Dieva, un tāpēc Es kā jūsu Māte aizbildinu par jums un lūdzu Savu Dēlu atjaunot jūsu sirdis, un lai Viņš piepilda jūsu dzīvi ar neizmērojamu mīlestību. Paldies, ka atbildat Manam aicinājumam!
 

2018


Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2018. gada 2. janvārī
Mīļie bērni, kad uz zemes pazūd mīlestība, kad nevar atrast pestīšanas ceļu, Es, Māte, nāku, lai palīdzētu jums iepazīt patieso ticību – dzīvu un dziļu –, lai palīdzētu jums patiesi mīlēt. Kā Māte Es ilgojos pēc jūsu savstarpējas mīlestības, labestības un šķīstības.
Es vēlos, lai jūs būtu taisnīgi un lai mīlētu viens otru. Mani bērni, esiet priecīgi savā dvēselē, esiet šķīsti, esiet bērni. Mans Dēls teica, ka Viņam patīk būt starp tīrām sirdīm, jo tīras sirdis vienmēr ir jaunas un priecīgas. Mans Dēls jums teica, lai jūs piedotu un mīlētu viens otru. Es zinu, ka tas ne vienmēr ir viegli. Ciešanas ļauj jums pieaugt garā. Lai jūs pēc iespējas vairāk garīgi augtu, vajag no sirds un patiesi piedot un mīlēt. Daudzi Mani bērni uz zemes nepazīst Manu Dēlu, viņi Viņu nemīl; bet jūs, kas mīlat Manu Dēlu, kas Viņu nesat savā sirdī, lūdzieties, lūdzieties un lūdzoties jūtiet Manu Dēlu sev līdzās. Lai jūsu dvēsele ieelpo Viņa garu. Es esmu starp jums un runāju par mazām un lielām lietām.
Es nepaguršu stāstīt jums par Manu Dēlu – patieso Mīlestību. Tāpēc, Mani bērni, atveriet Man savas sirdis. Ļaujiet Man jūs vadīt kā Mātei. Esiet Mana Dēla un Manas mīlestības apustuļi.
Kā Māte Es lūdzu jūs neaizmirst tos, kurus Mans Dēls ir aicinājis vadīt jūs. Nesiet viņus savā sirdī un lūdzieties par viņiem. Pateicos jums!

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2018. gada 25. janvārī
Mīļie bērni! Lai šis laiks jums ir lūgšanas laiks, tā ka Svētais Gars lūgšanā nāktu pār jums un dotu jums atgriešanos. Atveriet savas sirdis un lasiet Svētos Rakstus, lai caur liecībām arī jūs varētu būt tuvāk Dievam. Bērniņi, vispirms meklējiet Dievu un Dieva lietas un atstājiet pasaulei pasaulīgās, jo sātans jūs piesaista putekļiem un grēkam. Jūs esat aicināti uz svētumu un radīti Debesīm, tāpēc meklējiet Debesis un Debesu lietas. Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2018. gada 2. februārī
Mīļie bērni, jūs, ko mīl Mans Dēls, jūs, ko Es mīlu ar neizmērojamu Mātes mīlestību, nepieļaujiet, ka savtīgums un patmīlība valdītu pasaulē.
Nepieļaujiet, ka mīlestība un labestība tiek apslēptas. Jūs, kas tiekat mīlēti, kas esat iepazinuši Mana Dēla mīlestību, atcerieties, ka būt mīlētam nozīmē mīlēt. Mani bērni, lai jums ir ticība. Kad jums ir ticība, jūs esat laimīgi un izplatāt mieru; jūsu dvēsele līksmo no prieka. Tādā dvēselē mīt Mans Dēls. Kad jūs atdodat sevi ticības dēļ, kad jūs atdodat sevi mīlestības vārdā, kad jūs darāt labu savam tuvākam, Mans Dēls smaida jūsu dvēselē. Manas mīlestības apustuļi, Es vēršos pie jums kā Māte. Es jūs pulcinu ap Sevi un vēlos jūs vadīt pa mīlestības un ticības ceļu. Pa ceļu, kas ved uz pasaules Gaismu. Es esmu šeit mīlestības un ticības dēļ, un ar Mātes svētību Es vēlos dot jums cerību un spēku jūsu ceļā, jo ceļš, kas ved pie Mana Dēla, nav viegls; tas ir pilns atteikšanās, sevis dāvāšanas, upurēšanas, piedošanas un daudz, daudz mīlestības. Bet šis ceļš ved uz mieru un laimi. Mani bērni, neticiet melīgām balsīm, kas jums stāsta par nepatiesām lietām, nepatiesu spožumu. Jūs, Mani bērni, atgriezieties pie Rakstiem. Es skatos uz jums ar neizmērojamu mīlestību, un ar Dieva žēlastību varu jums parādīties. Mani bērni, nāciet kopā ar Mani, lai jūsu dvēsele līksmo no prieka. Pateicos jums!

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2018. gada 25. februārī
Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā Es aicinu jūs visus atvērties un dzīvot saskaņā ar baušļiem, ko Dievs jums ir devis, lai tie caur sakramentiem jūs vadītu atgriešanās ceļā. Pasaule un pasaules uzbrukumi jūs pārbauda, bet jūs, bērniņi, raugieties uz Dieva radībām, ko Viņš jums ir devis skaistumā un pazemībā, un mīliet Dievu, bērniņi, pāri visam, un Viņš jūs vadīs pestīšanas ceļā. Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2018. gada 2. martā
Mīļie bērni, Debesu Tēvs Manī ir darījis lielas lietas, tāpat Viņš tās dara visos tajos, kas Viņu maigi mīl un patiesi, uzticīgi Viņam kalpo. Mani bērni, Debesu Tēvs jūs mīl, un Viņa mīlestības dēļ Es esmu šeit ar jums. Viņš uzrunā jūs. Kāpēc jūs nevēlaties redzēt zīmes? Viņam līdzās viss ir vieglāk. Arī sāpes, izdzīvotas kopā ar Viņu, ir vieglākas, jo ir ticība. Ticība palīdz sāpēs, bet sāpes bez ticības raisa izmisumu. Ciešanas, kas tiek izdzīvotas un uzupurētas Dievam, cilvēku ceļ augšup. Vai Mans Dēls neatpirka pasauli ar savu sāpīgo upuri?
Kā Viņa māte Es biju klāt Viņa sāpēs un ciešanās, tāpat kā esmu klāt jums visiem. Mani bērni, Es esmu ar jums dzīvē, ciešanās, sāpēs, priekā un mīlestībā, tāpēc ceriet. Cerība palīdz saprast, ka šeit ir dzīve. Mani bērni, Es vēršos pie jums, Mana balss uzrunā jūsu dvēseli, Mana Sirds uzrunā jūsu sirdi. Ak, Manas mīlestības apustuļi, cik ļoti Mana mātes Sirds jūs mīl! Cik daudzas lietas Es vēlos jums iemācīt! Kā Mana mātes Sirds vēlas, lai jūs būtu pilnīgi, bet tas ir iespējams vien tad, kad dvēsele, miesa un mīlestība jūsos būs vienota. Es lūdzu jūs kā Savus bērnus, daudz lūdzieties par Baznīcu un tās kalpiem – jūsu dvēseļu ganiem, lai Baznīca kļūtu tāda, kādu vēlas Mans Dēls: skaidra kā avota ūdens un mīlestības pilna. Pateicos jums!

 

Ikgadējais Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2018. gada 18.martā:
Mīļie bērni! Mana zemes dzīve bija vienkārša. Es mīlēju un priecājos par mazām lietām. Es mīlēju dzīvību – dāvanu no Dieva – kaut arī sāpes un ciešanas pārdūra Manu sirdi. Mani bērni, Man bija ticības spēks un neierobežota uzticība Dieva mīlestībai. Visi tie, kuriem ir ticības spēks, ir stiprāki. Ticība liek dzīvot saskaņā ar labo, un tad Dieva mīlestības gaisma vienmēr atnāk īstajā laikā. Tas ir spēks, kas uztur sāpēs un ciešanās. Mani bērni, lūdzieties par ticības spēku, uzticieties Debesu Tēvam un nebaidieties. Ziniet, ka neviena radība, kas pieder Dievam, netiks zaudēta, bet dzīvos mūžīgi. Katrai sāpei pienāk gals, un pēc tam sākas dzīve brīvībā tur, kur sanāk visi Mani bērni – kur viss atgriežas. Mani bērni, jūsu cīņa ir grūta. Tā būs vēl grūtāka, bet jūs sekojiet Manam piemēram. Lūdzieties par ticības spēku; uzticieties Debesu Tēva mīlestībai. Es esmu ar jums, es jums atklājos, Es jūs iedrošinu. Ar bezgalīgu mātišķu mīlestību Es samīļoju jūsu dvēseles. Pateicos jums!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2018. gada 25. martā

Mīļie bērni! Es aicinu jūs būt ar Mani lūgšanā šajā žēlastības laikā, kad tumsa cīnās pret gaismu. Lūdzieties, bērniņi, izsūdziet grēkus un sāciet jaunu dzīvi žēlastībā. Izlemiet par Dievu un Viņš jūs vadīs uz svētumu, un Krusts būs jums par uzvaras un cerības zīmi. Esiet lepni, ka jūs esat kristīti, un pateicīgi savā sirdī, ka esat daļa no Dieva plāna. Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

 

Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2018. gada 2. aprīlī

Mīļie bērni! Debesu Tēva lielās mīlestības dēļ Es esmu starp jums kā jūsu Māte, un jūs esat pie Manis kā Mani bērni, kā Manas mīlestības apustuļi, kurus Es nemitīgi pulcinu ap sevi. Mani bērni, jūs esat tie, kuriem lūgšanā sevi pilnīgi jānodod Manam Dēlam, lai vairs nedzīvotu jūs, bet Mans Dēls dzīvotu jūsos. Tā, lai visi, kas nepazīst Manu Dēlu, redz Viņu jūsos un vēlas iepazīt Viņu. Lūdzieties, lai viņi jūsos redzētu nelokāmu pazemību un labestību, gatavību kalpot citiem; lai jūsos viņi redz, kā jūs savu aicinājumu pasaulē izdzīvojat ar sirdi, kopībā ar Manu Dēlu; lai jūsos viņi redz lēnprātību, maigumu un mīlestību uz Manu Dēlu, kā arī uz saviem brāļiem un māsām. Manas mīlestības apustuļi, jums ir daudz jālūdzas un jāattīra savas sirdis, lai jūs pirmie ietu Mana Dēla ceļā, lai jūs būtu taisnīgie, kas ir vienoti ar Mana Dēla taisnīgumu.
Mani bērni, jums kā Manas mīlestības apustuļiem ir jābūt vienotiem kopībā, kas nāk no Mana Dēla, lai Mani bērni, kuri nepazīst Manu Dēlu, varētu iepazīt mīlestības kopību un vēlētos iet dzīvības ceļu – vienotības ar Manu Dēlu ceļu. Pateicos jums!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2018. gada 25. aprīlī

Mīļie bērni! Šodien Es aicinu jūs dzīvot savu jauno dzīvi kopā ar Jēzu. Lai Augšāmcēlušais jums dod spēku vienmēr būt stipriem dzīves pārbaudījumos un uzticīgiem un pastāvīgiem lūgšanā; jo Jēzus jūs izglāba ar savām brūcēm un ar augšāmcelšanos jums iedeva jaunu dzīvi. Lūdzieties, bērniņi, un nezaudējiet cerību. Lai jūsu sirdīs ir prieks un miers, un lieciniet par prieku, ka esat Mani. Es esmu ar jums un mīlu jūs visus ar Manu Mātes mīlestību. Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

 

Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2018. gada 2. maijā

Mīļie bērni, Mans Dēls, kas ir mīlestības Gaisma, visu, ko ir darījis un dara, Viņš ir darījis mīlestības dēļ. Arī jūs, Mani bērni, kad jūs dzīvojat mīlestībā un mīlat savus tuvākos, jūs pildāt Mana Dēla gribu. Manas mīlestības apustuļi, kļūstiet mazi, atveriet savas tīrās sirdis Manam Dēlam, lai Viņš var darboties caur jums. Ar ticības palīdzību piepildieties ar mīlestību. Bet, Mani bērni, neaizmirstiet, ka Euharistija ir ticības sirds. Tas ir Mans Dēls, kas baro jūs ar savu Miesu un stiprina ar savām Asinīm. Tas ir mīlestības brīnums: Mans Dēls, kurš vienmēr nāk no jauna, dzīvs, lai atdzīvinātu dvēseles. Mani bērni, dzīvojot mīlestībā, jūs pildāt Mana Dēla gribu, un Viņš dzīvo jūsos. Mani bērni, Mana Mātes vēlēšanās ir, lai jūs vienmēr vairāk mīlētu Viņu, jo Viņš jūs aicina savā mīlestībā, dāvā jums savu mīlestību, lai jūs varētu to izplatīt visiem ap sevi. Viņa mīlestībā Es kā Māte esmu ar jums, lai runātu ar jums mīlestības un cerības vārdiem – runātu ar jums mūžīgiem vārdiem, kas uzvar laiku un nāvi – lai jūs aicinātu būt par Maniem mīlestības apustuļiem. Pateicos jums!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2018. gada 25. maijā

Mīļie bērni! Šajā nemierīgajā laikā Es aicinu jūs vairāk uzticēties Dievam, kas ir jūsu Tēvs Debesīs un kas ir sūtījis Mani, lai jūs vadītu pie Viņa. Atveriet savas sirdis dāvanām, ko Viņš vēlas jums dot, un sirds klusumā pielūdziet Manu Dēlu Jēzu, kas ir atdevis savu dzīvi, lai jūs varētu dzīvot mūžībā, kurp Viņš vēlas jūs aizvest. Lai jūsu cerība ir prieks par tikšanos ar Visaugsto ikdienas dzīvē. Tādēļ Es jūs aicinu: nepametiet novārtā lūgšanu, jo lūgšana dara brīnumus. Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

 

Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2018. gada 2. jūnijā

Mīļie bērni, Es aicinu jūs sirds vienkāršībā pieņemt Manus vārdus, kurus Es jums saku kā Māte, lai jūs varētu iziet pilnīgas gaismas un šķīstības ceļā, Mana Dēla – cilvēka un Dieva – neatkārtojamās mīlestības ceļā. Viens prieks, viena gaisma, kas nav aprakstāma cilvēciskiem vārdiem, iekļūs jūsu dvēselē, un jūs pārņems Mana Dēla miers un mīlestība. To Es vēlos visiem Saviem bērniem. Tāpēc jūs, Manas mīlestības apustuļi, jūs, kas protat mīlēt un piedot, jūs, kas netiesājat, jūs, kurus Es iedrošinu, esiet piemērs visiem tiem, kuri neiet gaismas un mīlestības ceļā vai kuri ir novirzījušies no tā. Ar savu dzīvi parādiet viņiem patiesību. Parādiet viņiem mīlestību, jo mīlestība pārvar visas grūtības, un visi Mani bērni slāpst pēc mīlestības. Jūsu vienotība mīlestībā ir dāvana Manam Dēlam un Man. Bet, Mani bērni, atcerieties, ka mīlēt nozīmē arī vēlēt labu savam tuvākam un vēlēties sava tuvākā dvēseles atgriešanos. Kad redzu jūs, sapulcējušos ap Mani, Mana sirds ir skumja, jo Es redzu tik maz brālīgas mīlestības, žēlsirdīgas mīlestības. Mani bērni, Euharistija ir Mans dzīvais Dēls starp jums, Viņa vārdi palīdzēs jums saprast, ka Viņa vārds ir dzīvība, Viņa vārds ļauj dvēselei elpot, Viņa vārds ļauj iepazīt mīlestību. Mīļie bērni, no jauna Es lūdzu jūs kā Māte, kas vēl labu saviem bērniem: mīliet savus dvēseļu ganus, lūdzieties par viņiem. Pateicos jums!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2018. gada 25. jūnijā

Mīļie bērni! Šī ir diena, ko Kungs Man ir devis, lai Es Viņam pateiktos par ikkatru no jums, par tiem, kas ir atgriezušies un pieņēmuši Manus vēstījumus un devušies atgriešanās un svētuma ceļā. Priecājieties, bērniņi, jo Dievs ir žēlsirdīgs un jūs visus mīl ar Savu neizmērojamo mīlestību, un ar Manu nākšanu šeit jūs vada pestīšanas ceļā. Es jūs visus mīlu un sniedzu jums Savu Dēlu, Iai Viņš jums dāvā mieru. Paldies, ka atsaucāties Manam aicinājumam!


Dievmātes gadskārtējā parādīšanās vizionārei Ivankai Ivankovičai-Elezai 2018. gada 25. jūnijā
Ivankai Dievmāte ik dienas parādījās līdz 1985. gada 7. maijam, kad viņai uzticēja desmito, pēdējo, noslēpumu un apsolīja, ka Ivanka līdz mūža galam piedzīvos Dievmātes parādīšanos reizi gadā, proti, 25. jūnijā, kad tiek svinēta Dievmātes parādīšanās Medjugorjē gadadiena. Tā notika arī šogad. Parādīšanās, kas ilga 3 minūtes (18:39 - 18:42), notika Ivankas mājā. Tajā klātesoša bija tikai viņas ģimene. Pēc parādīšanās Ivanka sacīja: Dievmāte deva sekojošu vēstījumu:
Bērniņi, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties.
Dievmāte bijusi priecīga un visiem devusi Savu Mātes svētību.

 

Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2018. gada 2. jūlijā

Mīļie bērni! Es esmu jūsu visu Māte, tāpēc nebīstieties, jo Es uzklausu jūsu lūgšanas. Es zinu, ka jūs Mani meklējat. Tāpēc Es aizlūdzu par jums Savu Dēlu, kas ir vienots ar Debesu Tēvu un Svēto Garu, Mierinātāju, – Savu Dēlu, kas dvēseles vada uz Valstību, no kuras ir atnācis, miera un gaismas Valstību. Mani bērni, jums ir dota brīvība izvēlēties, bet Es kā Māte jūs lūdzu izvēlēties izmantot savu brīvību labajam. Jūs, kam ir skaidra un vienkārša sirds, saprotat – kaut arī reizēm nesaprotat vārdus – un sevī jūtat to, kas ir patiesība. Mani bērni, nepazaudējiet patiesību un patieso dzīvi, lai sekotu tam, kas nav patiess. Ja dzīvojat patiesu dzīvi, jūsu sirdī ienāk Debesu Valstība – miera, mīlestības un harmonijas Valstība. Tad, Mani bērni, nebūs egoisma, kas jūs attālina no Mana Dēla. Būs mīlestība un sapratne pret tuvākajiem. Tāpēc Es no jauna atkārtoju – lūgties nozīmē arī mīlēt citus, savus tuvākos, un sevi veltīt viņiem. Mīliet un veltiet Manā Dēlā, tad Viņš darbosies jūsos un jūsu labā. Mani bērni, nemitīgi domājiet par Manu Dēlu un mīliet Viņu neizmērojami, tad jums būs patiesā dzīve, kas ilgs mūžīgi. Pateicos jums, Manas mīlestības apustuļi!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2018. gada 25. jūlijā

Mīļie bērni! Dievs aicināja Mani vadīt jūs pie Viņa, jo Viņš ir jūsu spēks. Tāpēc Es aicinu jūs lūgt Viņu un uzticēties Viņam, jo Viņš ir jūsu patvērums no jebkura ļaunuma, kas piezogas un aizved dvēseles tālu no žēlastības un prieka, uz ko jūs visi esat aicināti. Bērniņi, izdzīvojiet Debesis šeit uz zemes, lai jums būtu labi, un Dieva baušļi lai ir gaisma jūsu ceļā. Es esmu ar jums un mīlu jūs ar Savu Mātes mīlestību. Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

 

Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldoi 2018. gada 2. augustā

Mīļie bērni, ar Mātes Mīlestību Es aicinu jūs atvērt sirdis mieram, atvērt sirdis Manam Dēlam, lai jūsu sirdīs dzied mīlestība uz Manu Dēlu, jo tikai no šīs mīlestības dvēselē ienāk miers. Mani bērni, Es zinu, ka jums ir labestība, Es zinu, ka jums ir mīlestība – žēlsirdīga mīlestība. Taču daudziem Maniem bērniem joprojām ir noslēgta sirds. Viņi domā, ka var rīkoties, nevirzot savas domas uz Debesu Tēvu, kurš apgaismo – uz Manu Dēlu, kas vienmēr no jauna ir kopā ar jums Euharistijā un vēlas jūs uzklausīt. Mani bērni, kāpēc jūs nerunājat ar Viņu? Katra no jums dzīve ir svarīga un vērtīga, jo tā ir Debesu Tēva dāvana uz mūžību. Tāpēc nekad neaizmirstiet pateikties Viņam, runājiet ar Viņu. Es zinu, Mani bērni, ka nākamība jums nav zināma, bet, kad jūsu nākamība atnāks, jums būs visas atbildes. Mana Mātes Mīlestība vēlas, lai jūs būtu gatavi. Mani bērni, ar savu dzīvi vienmēr lieciet labas izjūtas to cilvēku sirdīs, ar kuriem jūs satiekaties – miera, labestības, mīlestības un piedošanas izjūtas. Lūgšanā ieklausieties, ko saka Mans Dēls, un tā arī dariet. No jauna aicinu jūs lūgties par saviem dvēseļu ganiem, tiem, kurus ir aicinājis Mans Dēls. Atcerieties, ka viņiem ir vajadzīgas lūgšanas un mīlestība. Pateicos jums!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2018. gada 25. augustā

Mīļie bērni! Šis ir žēlastības laiks. Bērniņi, lūdzieties vairāk, runājiet mazāk un ļaujiet, lai Dievs jūs vada pa atgriešanās ceļu. Es esmu kopā ar jums un jūs mīlu ar Savu Mātes Mīlestību. Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!


Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2018. gada 2. septembrī
Mīļie bērni, Mani vārdi ir vienkārši, bet tie ir piepildīti ar Mātes mīlestību un rūpēm. Mani bērni, pār jums arvien vairāk klājas tumsas un maldu ēnas, un Es aicinu jūs uz gaismu un patiesību, Es aicinu jūs pie Mana Dēla. Tikai Viņš var pārvērst izmisumu un ciešanas mierā un skaidrībā; tikai Viņš var dot cerību arī visdziļākajās sāpēs. Mans Dēls ir pasaules dzīvība. Jo vairāk jūs Viņu iepazīsiet, jo vairāk Viņam pietuvosieties, vairāk Viņu mīlēsiet, jo Mans Dēls ir Mīlestība. Mīlestība maina visu; tā padara skaistāku arī to, kas bez mīlestības jums šķiet nenozīmīgs.
Tāpēc no jauna Es jums saku, ja vēlaties garīgi augt, jums daudz jāmīl. Es zinu, Manas mīlestības apustuļi, ka tas ne vienmēr ir viegli, bet, Mani bērni, arī sāpīgi ceļi ir ceļi, kas ved uz garīgu izaugsmi, pie ticības un Mana Dēla.
Mani bērni, lūdzieties, domājiet par Manu Dēlu. Katrā dienas brīdī paceliet savu dvēseli pie Viņa, un Es savākšu jūsu lūgšanas kā ziedus no skaistākajiem dārziem un dāvāšu tās Manam Dēlam. Esiet patiesi Manas mīlestības apustuļi; izplatiet visiem Mana Dēla Mīlestību, esiet skaistāko ziedu dārzi. Ar jūsu lūgšanām palīdziet saviem dvēseļu ganiem, lai viņi varētu būt garīgie tēvi, kas ir piepildīti ar mīlestību uz visiem cilvēkiem. Pateicos jums!

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2018. gada 25. septembrī
Mīļie bērni! Arī daba piedāvā jums savas mīlestības zīmes caur augļiem, ko tā dod jums. Un arī ar Manu atnākšanu jūs esat saņēmuši dāvanu un augļu pārpilnību. Bērniņi, to, cik jūs esat atbildējuši uz Manu aicinājumu, Dievs zina. Es jūs aicinu – vēl nav par vēlu – izlemiet par svētumu un dzīvi ar Dievu žēlastībā un mierā! Dievs jūs svētīs un dos jums simtkārtīgi, ja Viņam uzticēsieties. Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2018. gada 2. oktobrī
Mīļie bērni, Es aicinu jūs būt drosmīgiem un nepadoties, jo pat vismazākais labais, mazākā mīlestības zīme uzvar arvien vairāk redzamo ļaunumu.
Mani bērni, klausieties Mani, lai labais uzvarētu, lai jūs iepazītu Mana Dēla Mīlestību. Tā ir vislielākā laime – Mana Dēla rokas, kas apskauj. Tā rokas, kas mīl dvēseli, Tā, kurš Sevi atdeva par jums un Euharistijā upurējas par jums ikreiz no jauna, Tā, kuram ir mūžīgās dzīvības vārdi.
Pazīt Viņa mīlestību, sekot Viņa pēdās nozīmē iegūt garīgo bagātību. Tā ir bagātība, kas sniedz labas jūtas un visur saskata mīlestību un labestību. Manas mīlestības apustuļi, Mani bērni, esiet kā saules stari, kas ar Mana Dēla mīlestības siltumu sasilda visus sev apkārt. Mani bērni, pasaulei ir vajadzīgi mīlestības apustuļi, pasaulei ir vajadzīgs daudz lūgšanas, bet tādas lūgšanas, kas izteikta ar sirdi un dvēseli, ne vien ar lūpām. Mani bērni, tiecieties uz svētumu ar pa zemību, kas ļauj Manam Dēlam caur jums darboties, kā Viņš vēlas.
Mani bērni, jūsu lūgšanas, domas un darbi, tas viss jums atver vai aizver Debesu Valstības vārtus. Mans Dēls ir parādījis jums ceļu un devis jums cerību, bet Es jūs mierinu un iedrošinu. Jo, Mani bērni, arī Es pazinu sāpes, bet Man bija ticība un cerība. Tagad Man ir atalgojums – dzīve Mana Dēla Valstībā. Tāpēc klausiet Mani, esiet drosmīgi, nepadodieties. Pateicos jums!

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2018. gada 25. oktobrī
Dārgie bērni! Jums ir dota liela žēlastība jo jūs esat aicināti uz jaunu dzīvi caur vēstījumiem, ko Es jums dodu. Bērniņi, tas ir svētlaimīgs laiku, laiks un aicinājums jums un nākamajām paaudzēm. Tāpēc Es aicinu jūs, bērni: lūdzieties vairāk un atveriet savu sirdi Manam Dēlam Jēzum. Es esmu ar jums, un Es jūs visus mīlu, un Es svētīju jūs ar savu Mātes svētību. Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2018. gada 2. novembrī
Dārgie bērni, mana Mātes sirds cieš, kamēr Es skatos uz Saviem bērniem, kuriem nepatīk patiesība un slēpt to, kad Es redzu Savus bērnus, kuriem nav dedzības lūgšanā un nelūdzās ar saviem darbiem. Es esmu bēdīga, kad saku Savam Dēlam, ka daudziem Maniem bērniem vairs nav ticība, un viņi nepazīst Viņu - Manu Dēlu. Tāpēc Es jūs aicinu, Manas mīlestības apustuļi: mēģināt ieskatīties pašos cilvēka sirdī dziļumos, un tur jūs noteikti atradīsiet mazu apslēptu dārgumu. Šādā veidā skatīšanās ir žēlastība no Debesu Tēva. Meklēt labo pat vislielākajā ļaunumā, mēģināt saprast, nevis tiesāt otru - tas ir tas, ko Mans Dēls no jums sagaida. Es, kā Māte, aicinu jūs Viņu uzklausīt.
Mani bērni, prāts ir stiprāks par ķermeni, un spēj ar mīlestību un darbiem pārvar visus šķēršļus. Neaizmirstiet, Mans Dēls mīlēja tevi un tevi mīl. Viņa mīlestība ir ar jums, kad jūs esat vieni ar Viņu. Viņš ir pasaules gaisma un nekas un neviens nevarēs apturēt Viņu pēdējā slavā.
Tādēļ Mani mīlestības apustuļi, nebaidieties liecināt patiesību. Liecinieks par to ar entuziasmu aktiem, ar mīlestību, saviem upuriem, un pirmām kārtām ar pazemību. Lieciniet par patiesību visiem tiem, kuri nav iepazinuši Manu Dēlu. Es būšu kopā ar jums, Es jūs uzturēšu. Lieciniet par mīlestību, kura nekad nebeidzas tāpēc, ka tā nāk no Debesu Tēva, Kurš ir mūžīgs, un Kurš piedāvā mūžību visiem Maniem bērniem. Mana Dēla Gars būs ar jums. Mani bērni, Es jūs aicinu lūgties par saviem ganiem; lūdzieties, lai viņus vada Mana Dēla mīlestība. Paldies jums!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2018. gada 25. novembrī
 Mīļie bērni! Šis laiks ir žēlastības un lūgšanas laiks, gaidīšanas un dāvāšanas laiks. Dievs dāvā jums sevi, lai jūs Viņu mīlētu vairāk par visu. Tāpēc, bērniņi, atveriet savas sirdis un mājokļus, lai šī gaidīšana kļūtu par lūgšanu un mīlestību, un jo īpaši par dāvāšanu. Es esmu ar jums, bērniņi, un mudinu jūs neatmest to, kas ir labs, jo tā augļi ir redzami un dzirdami jau no tālienes. Tāpēc ienaidnieks ir nikns un izmanto visu, lai jūs attālinātu no lūgšanas. Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

 

Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2018. gada 2.decembrī
 Mīļie bērni! Kad jūs ar tīru un atvērtu sirdi nākat pie Manis kā Mātes, ziniet, ka Es jūs uzklausu, iedrošinu, mierinu, un jo īpaši aizbildinu par jums Savam Dēlam. Es zinu, ka jūs vēlaties iemantot stipru ticību un to paust pareizā veidā. Tas, ko jums lūdz Mans Dēls, ir patiesa, stipra un dziļa ticība – jebkurš tās izpausmes veids ir pareizs. Ticība ir skaists noslēpums, kas tiek glabāts sirdī. Tas pastāv starp Debesu Tēvu un visiem Viņa bērniem, un to pazīst no augļiem un mīlestības, kas tiem ir pret visām Dieva radībām. Manas mīlestības apustuļi, Mani bērni, paļaujieties uz Manu Dēlu!

Palīdziet visiem Maniem bērniem iepazīt Viņa mīlestību. Jūs esat Mana cerība – jūs, kas cenšaties patiesi mīlēt Manu Dēlu. Mīlestības vārdā, jūsu pestīšanai pēc Debesu Tēva gribas un Mana Dēla dēļ Es esmu šeit, jūsu vidū. Manas mīlestības apustuļi, lai ar lūgšanām un upuriem jūsu sirdis tiek apgaismotas ar Mana Dēla mīlestību un gaismu. Lai šī gaisma un mīlestība apgaismo visus tos, kurus jūs sastopat, un atved viņus pie Mana Dēla. Es esmu kopā ar jums. Īpašā veidā esmu līdzās jūsu ganiem. Ar Manu mātišķo mīlestību Es viņus apgaismoju un iedrošinu, lai ar rokām, kuras svētījis Mans Dēls, viņi svētītu visu pasauli. Pateicos jums!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2018. gada 25. decembrī

Mīļie bērni! Es nesu jums Manu Dēlu Jēzu, kas ir Miera Karalis. Viņš dāvā jums mieru, un lai tas nav tikai jums, bērniņi, bet nesiet to citiem ar prieku un pazemību. Es esmu ar jums un aizlūdzu par jums šajā žēlastības laikā, ko Dievs vēlas jums dot. Mana klātbūtne ir mīlestības zīme, kamēr Es esmu kopā ar jums, lai aizsargātu jūs un vadītu jūs uz mūžību. Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

 

Gadskārtējais Dievmātes vēstījums Jakovam Čolo 2018. gada 25.decembrī

Pēdējā ikdienas parādīšanās laikā 12.09.1998. Dievmāte pateica, ka turp māk viņam būs viena parādīšanās gadā – 25.decembrī, Kristus Dzimšanas svētkos. Tā notika arī šogad. Parādīšanās sākās plkst.13.38 un ilga 9 minūtes. Dievmāte atnāca ar Jēzus Bērniņu uz rokām. Dievmāte caur Jakovu nodeva mums sekojošu vēstījumu:
 Mīļie bērni, šajā žēlastības dienā Es aicinu jūs mīlēt. Dievs jūs bezgalīgi mīl un tāpēc, bērniņi, pilni uzticības, neatskatoties atpakaļ un bez bailēm atdodiet savas sirdis Viņam, lai Dievs tās piepilda ar savu mīlestību. Nebaidieties ticēt Viņa mīlestībai un žēlsirdībai, jo Viņa mīlestība ir stiprāka par jebkuru jūsu vājumu un bailēm. Tādēļ, Mani bērni, ar mīlestības pilnām sirdīm uzticieties Jēzum un sakiet Viņam savu JĀ, jo Viņš ir vienīgais ceļš, kas ved jūs pie mūžīgā Tēva.

 

2019

 

Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2019. gada 2. janvārī

Mīļie bērni! Diemžēl, starp jums, Maniem bērniem, ir tik daudz cīņas, naida, personisko interešu un egoisma.

Mani bērni, jūs tik viegli aizmirstat par Manu Dēlu, par Viņa vārdiem, par Viņa mīlestību. Daudzās dvēselēs ticība dziest un sirdis pārņem pasaules materiālās lietas. Bet Mana Mātes sirds zina, ka tomēr ir vēl arī tie, kas tic un mīl, kuri meklē, kā pievērsties arvien tuvāk Manam Dēlam; kuri nenogurstoši meklē Manu Dēlu – tad viņi arī Mani meklē. Viņi ir pazemīgi un lēnprātīgi savās sāpēs un ciešanās, ko panes klusējot ar cerību un, galvenais, ar ticību. Tie ir Manas mīlestības apustuļi. Mani bērni, Manas mīlestības apustuļi, Es mācu jums, ka Mans Dēls prasa netikai nepārtrauktas lūgšanas, bet arī darbus un jūtas – lai jūs ticat, lai lūdzaties, lai ar savu personisko lūgšanu pieaugat ticībā, lai augat mīlestībā. Viņš prasa, lai jūs mīlētu viens otru, jo tas ir ceļš uz mūžīgo dzīvi. Mani bērni, neaizmirstiet, ka Mans Dēls atnesa gaismu šai pasaulei, un Viņš to atnesa tiem, kas vēlējās to redzēt un saņemt.
Esat tie jūs, jo tā ir patiesības, miera un mīlestības gaisma. Es kā Māte jūs vadu, lai jūs pielūgtu Manu Dēlu; lai jūs kopā ar Mani mīlētu Manu Dēlu; lai jūsu domas, vārdi un darbi tiktu virzīti pie Mana Dēla, lai tie būtu Viņa vārdā. Tad Manas sirds ilgas būs piepildītas. Pateicos jums!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2019. gada 25. janvārī

Mīļie bērni! Šodien Es kā Māte aicinu jūs uz atgriešanos. Šis laiks ir domāts jums, bērniņi, klusuma un lūgšanas laiks. Tāpēc jūsu sirds siltumā lai aug cerības un ticības graudi, un jūs, bērniņi, no dienas dienā izjutīsiet nepieciešamību lūgties vairāk. Jūsu dzīve kļūs sakārtota un atbildīga. Jūs sapratīsiet, bērniņi, ka uz šīs zemes esat pārejoši, un sajutīsiet vajadzību būt tuvāk Dievam, un ar mīlestību liecināsiet par savas tikšanās ar Dievu pieredzi, kurā jūs dalīsieties ar citiem.

Es esmu ar jums un lūdzos par jums, bet Es nevaru bez jūsu „jā”. Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

 

Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2019. gada 2. februārī

Mīļie bērni! Debesu Tēva mīlestība un labestība dāvā atklāsmes, kas liek ticībai augt, tikt skaidrotai, nest mieru, drošību un cerību. Tāpat arī Es, Mani bērni, caur Debesu Tēva žēlsirdīgo mīlestību vienmēr no jauna parādu jums ceļu pie Mana Dēla, uz mūžīgo pestīšanu. Taču diemžēl daudzi Mani bērni negrib Mani dzirdēt; daudzi no Maniem bērniem šaubās. Bet Es – Es vienmēr, laikā un ārpus laika, slavēju Kungu par visu, ko Viņš ir darījis Manī un caur Mani. Mans Dēls dod jums sevi, lauž maizi ar jums, runā jums mūžīgās dzīves vārdus, lai jūs tos nestu ikvienam.

Un jūs, Mani bērni, Manas mīlestības apustuļi, no kā jūs baidāties, kad Mans Dēls ir ar jums? Uzticiet Viņam savas dvēseles, lai Viņš varētu tajās mājot un darīt jūs par ticības instrumentiem, par mīlestības instrumentiem. Mani bērni, dzīvojiet saskaņā ar Evaņģēliju, dzīvojiet žēlsirdīgā mīlestībā uz saviem tuvākiem un, pāri visam, dzīvojiet mīlestībā uz Debesu Tēvu. Mani bērni, jūs neesat vienoti nejauši. Debesu Tēvs nevienus nesavieno nejauši. Mans Dēls runā ar jūsu dvēseli. Es runāju ar jūsu sirdi. Kā Māte Es jums saku: ejiet kopā ar Mani, mīliet viens otru, lieciniet. Nebaidieties ar savu piemēru aizstāvēt patiesību – Dieva Vārdu, kas ir mūžīgs un nekad nemainās. Mani bērni, tam, kurš darbojas žēlsirdīgās mīlestības un patiesības gaismā, vienmēr palīdz Debesis, un Viņš nav viens. Manas mīlestības apustuļi, lai jūs vienmēr esat atpazīstami starp visiem pārējiem ar savu apslēptību, mīlestību un mieru. Es esmu ar jums. Pateicos jums!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2019. gada 25. februārī

Mīļie bērni! Šodien Es aicinu jūs uz jaunu dzīvi. Nav svarīgi, cik jums gadu, atveriet savu sirdi Jēzum, kurš pārveidos jūs šajā žēlastības laikā, un jūs, tāpat kā daba, atjaunosieties jaunai dzīvei Dieva mīlestībā., un atvērsiet savas sirdis Debesīm un debesu lietām. Es vēl arvien esmu ar jums jo Dievs ,mīlot jūs, atļāva to. Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

 

Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2019. gada 2. martā
Mīļie bērni, Es jūs saucu par Manas mīlestības apustuļiem. Es jums rādu Manu Dēlu, kas ir patiess miers un patiesa mīlestība. Kā Māte, ar Dieva žēlastību, Es vēlos jūs vadīt pie Viņa.
Mani bērni, tāpēc Es aicinu jūs skatīties uz sevi Mana Dēla gaismā, uzlūkojot Viņu ar sirdi un savā sirdī saskatot to, kur jūs esat un kurp virzās jūsu dzīve. Mani bērni, Es aicinu jūs saprast, ka jūs dzīvojat, pateicoties Manam Dēlam – Viņa mīlestībai un upurim. Jūs lūdzat Manu Dēlu, lai Viņš ir pret jums žēlīgs, bet Es aicinu JŪS uz žēlsirdību. Jūs lūdzat, lai Viņš pret jums būtu labs un jums piedod, bet cik ilgi Es aicinu jūs, Mani bērni, lai JŪS piedodat un mīlat visus cilvēkus, kurus satiekat. Kad jūs Manus vārdus sapratīsiet ar sirdi, jūs sapratīsiet un iepazīsiet patieso mīlestību, un varēsiet būt šīs mīlestības apustuļi – Mani apustuļi, Mani mīļotie bērni. Pateicos jums!
 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2019. gada 25. matā
Mīļie bērni! Šis ir žēlastības laiks. Līdzīgi kā daba atjaunojas jaunai dzīvei, arī jūs esat aicināti uz atgriešanos. Izlemiet par Dievu Bērniņi, jūs esat iztukšoti un jums nav prieka, jo nav Dieva. Tāpēc lūdzieties, līdz lūgšana kļūst par jūsu dzīvi. Dabā meklējiet Dievu, kurš jūs radīja, jo daba vēsta un cīnās par dzīvību, nevis nāvi. Kari valda sirdīs un tautās, jo jums nav miera un jūs, bērniņi, neredzat savā tuvākajā brāli. Tāpēc atgriezieties pie Dieva un lūgšanas. Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

 

Gadskārtējais Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2019. gada 18. martā
Mani bērni, kā Māte, kā Miera Karaliene, Es aicinu jūs pieņemt Manu Dēlu, lai Viņš jums varētu
dāvāt dvēseles mieru, lai Viņš jums varētu dāvāt to, kas ir taisnīgs, kas ir labs priekš jums. Mani bērni, Mans Dēls jūs pazīst. Viņš dzīvoja cilvēka dzīvi un tajā pašā laikā Dieva – brīnumainu dzīvi: cilvēka miesa, dievišķais gars. Tāpēc, Mani bērni, kamēr Mans Dēls skatās ar savām Dieva acīm, Viņš iekļūst jūsu sirdīs. Viņa maigās, siltās acis jūsu sirdī meklē sevi. Vai Viņš var atrast sevi, Mani bērni? Pieņemiet Viņu, un sāpju un ciešanu brīži kļūs par maiguma brīžiem. Pieņemiet Viņu, un jums būs miers dvēselē, jūs to izplatīsiet visiem ap jums, bet tas jums tagad ir visvairāk nepieciešams. Paklausiet Mani, Mani bērni. Lūdzieties par dvēseļu ganiem, par tiem, kuru rokas ir svaidījis Mans Dēls. Pateicos jums!
 

Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2019. gada 2. aprīlī
Mīļie bērni, kā Māte, kas pazīst savus bērnus, Es zinu, ka jūs ilgojaties pēc Mana Dēla. Es zinu, ka jūs ilgojaties pēc ticības, pēc miera, pēc tā, kas ir tīrs un nav maldinošs. Tāpēc Es, kā Māte, Dieva mīlestībā jūs uzrunāju un aicinu, lai, lūdzoties ar tīru un atklātu sirdi, jūs paši sevī iepazītu Manu Dēlu – Viņa mīlestību, Viņa žēlsirdīgo Sirdi.
Mans Dēls redzēja skaisto visās lietās. Viņš meklē labo visās dvēselēs, pat ja tas ir neliels un apslēpts, lai piedotu ļaunumu. Tāpēc, Mani bērni, Manas mīlestības apustuļi, Es aicinu jūs pielūgt Viņu, nemitīgi dāvāt Viņam pateicību un būt Viņa cienīgi. Jo Viņš jums runāja dievišķus vārdus, Dieva vārdus; vārdus, kas ir domāti visiem cilvēkiem un uz visiem laikiem. Tāpēc, Mani bērni, dzīvojiet priecīgi, miermīlīgi, vienotībā un savstarpējā mīlestībā. Tas ir tas, kas jums ir nepieciešams šodienas pasaulē. Tādā veidā jūs būsiet Manas mīlestības apustuļi. Tādā veidā jūs liecināsiet par Manu Dēlu pareizā veidā. Pateicos jums!
 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2019. gada 25 .aprīlī
Mīļie bērni! Šis ir žēlastības laiks, žēlsirdības laiks ikvienam no jums. Bērniņi, nepieļaujiet, ka jūsos un ap jums valda naida un nemiera vējš. Jūs, bērniņi, esat aicināti būt par mīlestību un lūgšanu. Sātans vēlas nemieru un sajukumu, bet jūs, bērniņi, esiet augšāmceltā Jēzus prieks – Viņa, kas nomira un augšāmcēlās par ikvienu no jums. Viņš uzvarēja nāvi, lai jums dāvātu dzīvi – mūžīgo dzīvi. Tāpēc, bērniņi, lieciniet un esiet lepni par to, ka Viņā esat augšāmcēlušies. Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!
 

Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2019. gada 2. maijā
Mīļie bērni, ar mātes mīlestību Es aicinu jūs ar tīru un atvērtu sirdi pilnīgā paļāvībā atbildēt uz Mana Dēla lielo mīlestību. Es zinu Viņa mīlestības lielumu. Es Viņu nēsāju sevī – hostiju sirdī, gaismu un pasaules mīlestību.
Mani bērni, arī tas, ka Es uzrunāju jūs, ir zīme Debesu Tēva mīlestībai un maigumam – viens plašs smaids, kas piepildīts ar Mana Dēla mīlestību, aicinājums uz mūžīgo dzīvi.
Mana Dēla asinis tika izlietas par jums mīlestības dēļ. Šīs dārgās Asinis ir jūsu pestīšanai, mūžīgai dzīvei. Debesu Tēvs radīja cilvēku mūžīgai laimei. Nav iespējams, ka jūs, kas pazīstat Mana Dēla mīlestību un Viņam sekojat, nomirtu. Dzīvība triumfēja; Mans Dēls ir dzīvs. Tāpēc, Mani bērni, Manas mīlestības apustuļi, lai lūgšana jums parāda ceļu un līdzekļus, kā izplatīt Mana Dēla mīlestību – visaugstākā veida lūgšanu.
Mani bērni, tad, kad jūs cenšaties dzīvot saskaņā ar Mana Dēla vārdiem, jūs lūdzaties. Un kad jūs mīlat cilvēkus, kurus satiekat, jūs izplatāt Mana Dēla mīlestību. Mīlestība ir tā, kas atver Paradīzes vārtus. Mani bērni, jau no paša sākuma es lūdzu par Baznīcu. Tāpēc aicinu arī jūs, Manas mīlestības
apustuļi, lūgties par Baznīcu un tās kalpiem, par tiem, kurus Mans Dēls aicināja. Pateicos jums!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2019. gada 25. maijā

Mīļie bērni! Dievs savā žēlsirdībā atļāva Man būt kopā ar jums, lai jūs mācītu un vadītu atgriešanās ceļā. Bērniņi, jūs visi esat aicināti lūgties no visas sirds, lai jūsos un caur jums tiktu īstenots pestīšanas plāns. Apzinieties, bērniņi, ka dzīve ir īsa un jūs gaida mūžīgā dzīve pēc jūsu nopelniem. Tāpēc lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, lai jūs būtu cienīgi instrumenti Dieva rokās. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam!

 

Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2019. gada 2. jūnijā

Mīļie bērni, tikai tīra un atvērta sirds ļaus jums patiesi iepazīt Manu Dēlu, lai visi, kas Viņa mīlestību nepazīst, to iepazītu caur jums. Tikai mīlestība ļaus jums saprast, ka tā ir spēcīgāka par nāvi, jo patiesā Mīlestība uzvarēja nāvi un darīja tā, ka nāves vairs nav.

Mani bērni, piedošana ir visaugstākais mīlestības veids. Jums, kā Manas mīlestības apustuļiem, ir jālūdzas, lai jūs būtu stipri garā un varētu saprast un piedot. Jūs, Manas mīlestības apustuļi, ar sapratni un piedošanu rādāt mīlestības un žēlsirdības piemēru. Spēja saprast un piedot ir dāvana, kuru ir nepieciešams lūgt un uzmanīt. Ar piedošanu jūs parādāt, ka protat mīlēt. Paskatieties, Mani bērni, kā Debesu Tēvs jūs mīl ar lielu mīlestību,ar sapratni, piedošanuun taisnīgumu, kā Viņš dod jums Mani – jūsu siržu Māti. Un, lūk, Es esmu šeit starp jums, lai jūs svētītu ar Mātes svētību, lai jūs aicinātu uz lūgšanu un gavēni; lai teiktu jums, lai jūs ticat, cerat, piedodat, lūdzaties par saviem garīgajiem ganiem un pāri visam – neierobežoti mīlat. Mani bērni, sekojiet Man! Mans ceļš ir miera un mīlestības ceļš, Mana Dēla ceļš. Tas ir ceļš, kas ved uz Manas Sirds triumfu. Pateicos jums!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2019. gada 25. jūnijā

Mīļie bērni! Es pateicos Dievam par ikvienu no jums. Īpašā veidā, bērniņi, es jums pateicos par to, ka esat atbildējuši uz manu aicinājumu. Es jūs gatavoju jauniem laikiem, lai jūs būtu stipri ticībā un neatlaidīgi lūgšanā, tā ka Svētais Gars varētu darboties ar jūsu starpniecību un atjaunot zemes vaigu. Es kopā ar jums lūdzos par mieru, kas ir visdārgākā dāvana, kaut arī sātans vēlas karu un naidu. Jūs, bērniņi, esiet manas izstieptās rokas un lepni ejiet ar Dievu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

 

Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2019. gada 2. jūlijā

Mīļie bērni! Saskaņā ar žēlsirdīgā Tēva gribu Es jums esmu devusi un vēl došu savas Mātišķās klātbūtnes redzamas zīmes. Mani bērni, tā ir mātišķa vēlme pēc dvēseļu dziedināšanas. Tā ir vēlēšanās, lai ikvienam Manam bērnam būtu īsta ticība un lai ikviens gūtu brīnumainu pieredzi, smeļot no Mana Dēla Vārda avota – no dzīvības Vārda. Mani bērni, Mans Dēls ar savu mīlestību un upuri šajā pasaulē ienesa ticības gaismu un jums parādīja ticības ceļu. Jo, Mani bērni, ticība paaugstina sāpes un ciešanas. Īsta ticība lūgšanu dara jūtīgāku, tā dara žēlsirdības darbus – vai nu atvēlot laiku sarunai, vai sniedzot žēlastības dāvanas. Tie Mani bērni, kuriem ir ticība – īsta ticība, ir laimīgi neatkarīgi ne no kā, jo piedzīvo debesu laimes aizsākumu virs zemes. Tāpēc, Mani bērni, Manas mīlestības apustuļi, es jūs aicinu, lai jūs sniegtu īstas ticības piemēru, lai jūs nestu gaismu tur, kur ir tumsa, lai jūs dzīvotu ar Manu Dēlu. Mani bērni, es to jums saku kā Māte: jūs nevarat iet ticības ceļu un sekot Manam Dēlam bez saviem ganiem. Lūdzieties, lai viņiem būtu spēks un mīlestība jūs vadīt. Lai jūsu lūgšanas vienmēr ir ar viņiem! Paldies jums!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2019. gada 25. jūlijā

Mīļie bērni! Mans aicinājums jums ir lūgšana. Lai lūgšana jums ir prieks un vainags, kas jūs saista ar Dievu. Bērniņi, nāks pārbaudījumi un jūs nebūsiet stipri, un valdīs grēks, bet, ja jūs esat Mani, jūs uzvarēsiet, jo jūsu patvērums būs Mana Dēla Jēzus Sirds. Tāpēc, bērniņi, atgriezieties pie lūgšanas, līdz lūgšana kļūs par dzīvību jums dienā un naktī. Pateicos,ka atsaucāties Manam aicinājumam!

 

Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2019. gada 2. augustā

Mīļie bērni! Liela ir Mana Dēla mīlestība. Ja jūs iepazītu Viņa mīlestības diženumu, jūs nekad nepārstātu Viņu pielūgt un pateikties Viņam. Viņš vienmēr ir dzīvs kopā ar jums Euharistijā, jo Euharistija ir Viņa Sirds. Euharistija ir ticības sirds. Viņš nekad jūs nav pametis. Pat tad, kad jūs mēģinājāt aiziet no Viņa, Viņš nav [pametis]. Tāpēc Mana mātes sirds priecājas redzēt, kad jūs, piepildīti ar mīlestību, atgriežaties pie Viņa, kad redzu, ka jūs pie Viņa nonākat, ejot pa samierināšanās, mīlestības un cerības ceļu. Mana mātes sirds zina, ka, izvēloties ticības ceļu, jūs esat līdzīgi jauniem dzinumiem-pumpuriem. Bet ar lūgšanu un gavēšanu jūs kļūsiet augļi, Mani ziedi, Manas mīlestības apustuļi; jūs būsiet gaismas nesēji un ar mīlestību un gudrību apgaismosiet visus apkārtējos. Mani bērni, kā māte Es jūs lūdzu: lūdzieties, domājiet un apceriet. Viss skaistais, sāpīgais, priecīgais, svētais, kas ar jums notiek, tas viss liek jums garīgi augt, lai Mans Dēls varētu augt jūsos.

Mani bērni, atdodiet sevi Viņam, ticiet Viņam, uzticieties Viņa mīlestībai, lai Viņš jūs vada. Lai Euharistija ir vieta, kur jūs pabarosiet savas dvēseles un pēc tam izplatīsiet mīlestību un patiesību – liecināsiet par Manu Dēlu. Pateicos jums!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2019. gada 25. augustā

Mīļie bērni! Lūdzieties, strādājiet un ar mīlestību lieciniet par Debesu valstību, lai jums būtu labi šeit, virs zemes. Bērniņi, Dievs simtkārtīgi svētīs jūsu pūles, un jūs būsiet liecinieki tautu vidū. Neticīgo dvēseles piedzīvos atgriešanās žēlastību, un Debesis būs pateicīgas par jūsu pūlēm un upuriem. Bērniņi, ar rožukroni rokā lieciniet, ka esat Mani, un izvēlieties svētumu! Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!

 

Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2019. gada 2. septembrī

Mīļie bērni! Lūdzieties! Lūdzieties katru dienu Rožukroni, šo ziedu vainagu, kas Mani kā Māti tiešā veidā saista ar jūsu sāpēm, ciešanām, vēlmēm un cerībām. Manas mīlestības apustuļi, Es esmu ar jums, pateicoties Mana Dēla žēlastībai un mīlestībai, un lūdzu, lai jūs lūdzaties. Pasaulei tik ļoti nepieciešamas jūsu lūgšanas, lai dvēseles atgrieztos. Pilnīgā paļāvībā atveriet savu sirdi Manam Dēlam, un Viņš tajā ierakstīs savu teikto vārdu kopsavilkumu, un tā ir mīlestība. Dzīvojiet nesaraujamā saiknē ar Mana Dēla Vissvēto Sirdi! Mani bērni, būdama Māte Es jums saku, ka ir pēdējais laiks mesties uz ceļiem Mana Dēla priekšā, apzinoties, ka Viņš ir jūsu Dievs, jūsu dzīves centrs. Sniedziet Viņam dāvanas, kuras Viņš visvairāk mīl, tas ir, tuvākmīlestību, žēlsirdību un skaidru sirdi. Manas mīlestības apustuļi, daudzi Mani bērni vēl neatzīst Manu Dēlu par savu Dievu; tie vēl nav iepazinuši Viņa Mīlestību. Bet jūs ar savām lūgšanām, kas sacītas ar skaidru, atvērtu sirdi, ar dāvanām, kuras veltāt Manam Dēlam, panāksiet, ka arī viscietākās sirdis atvērsies. Manas mīlestības apustuļi, spēks, kas piemīt lūgšanai, kura sacīta no sirds, – spēcīga, mīlestības pilna lūgšana – maina pasauli. Tāpēc, Mani bērni, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties! Es esmu ar jums. Paldies jums!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2019. gada 25. septembrī

Mīļie bērni! Šodien Es jūs aicinu lūgties Manos nodomos, lai Es varētu jums palīdzēt. Bērniņi, lūdzieties Rožukroni un apceriet Rožukroņa noslēpumus, jo arī jūs savā dzīvē piedzīvojat priekus un bēdas. Tādējādi šie noslēpumi īstenojas jūsu dzīvē, jo dzīve ir noslēpums, tiklīdz jūs to nododat Dieva rokās. Tā jūs gūsiet ticības pieredzi tāpat kā Pēteris, kas sastapa Jēzu, un Svētais Gars piepildīja viņa sirdi. Bērniņi, arī jūs esat aicināti liecināt, iedzīvinot mīlestību, ar kuru dienu no dienas Dievs jūs apsedz, pateicoties Manai klātbūtnei. Tāpēc, bērniņi, esiet atvērti un lūdziet no sirds ticībā. Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!

 

Dievmātes vēstījums Mirjanai Draģičevičai Soldo 2019. gada 2. oktobrī

Mīļie bērni! Pateicoties Debesu Tēva gribai un mīlestībai, Es esmu šeit, jūsu vidū, lai ar Mātes mīlestību palīdzētu ticībai pieaugt jūsu sirdī, tā ka jūs patiešām spētu saprast, kāds ir laicīgās dzīves mērķis un cik dižens – mūžīgās dzīves mērķis. Mani bērni, laicīgā dzīve ir ceļš, kas ved uz mūžību, patiesību un dzīvību – pie Mana Dēla. Es vēlos jūs vest pa šo ceļu. Jūs, Mani bērni, jūs, kuri vienmēr ilgojaties iemantot vairāk mīlestības, patiesības un ticības, ziniet, ka ir tikai viens avots, no kura varat dzert, – paļāvība uz Debesu Tēvu, paļāvība uz Viņa mīlestību. Pilnībā uzticieties Viņa gribai un nebaidieties. Viss, kas jums ir vislabākais, viss, kas jūs ved uz mūžīgo dzīvi, jums tiks dots. Jūs sapratīsiet, ka dzīves mērķis ne vienmēr ir gribēt un ņemt, – tas ir arī mīlēt un dot. Jūs iemantosiet patiesu mieru un patiesu mīlestību, būsiet mīlestības apustuļi, ar savu piemēru jūs panāksiet to, ka tie Mani bērni, kuri nepazīst Manu Dēlu un Viņa mīlestību, vēlēsies Viņu iepazīt. Mani bērni, Manas mīlestības apustuļi, kopā ar Mani pielūdziet Manu Dēlu un mīliet Viņu vairāk par visu. Vienmēr centieties dzīvot Viņa patiesībā! Paldies jums!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2019. gada 25. oktobrī

Mīļie bērni! Šodien Es jūs aicinu lūgties. Lai lūgšana ir balzams jūsu dvēselei, jo lūgšanas auglis ir prieks, dāvāšana un liecināšana par Dievu citiem ar savu dzīvi. Bērniņi, sevi pilnīgi uzticiet Dievam – Viņš parūpēsies par visu un jūs svētīs, un jūsu upuriem būs jēga. Es esmu ar jums un jūs visus svētīju ar savu Mātes svētību. Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!

 

Dievmātes vēstījums Mirjanai Draģičevičai Soldo 2019. gada 2. novembrī

Mīļie bērni! Mans mīļotais Dēls vienmēr lūdzās un slavēja Debesu Tēvu. Viņš vienmēr Tēvam visu pasacīja un paļāvās uz Viņa gribu. Tā jārīkojas arī jums, Mani bērni, jo Debesu Tēvs vienmēr uzklausa savus bērnus. Viena sirds vienā sirdī – mīlestība, gaisma un dzīvība. Debesu Tēvs sevi dāvāja ar cilvēka vaiga starpniecību, un šis vaigs ir Mana Dēla Vaigs. Jūs, Manas mīlestības apustuļi, – jums vienmēr savā sirdī un domās jānes Mana Dēla Vaigs. Jums vienmēr jādomā par Viņa mīlestību un upuri. Jums jālūdzas, lai vienmēr izjustu Viņa klātbūtni, jo, Manas mīlestības apustuļi, tas ir veids, kā jūs palīdzat tiem, kuri nepazīst Manu Dēlu un kuri nav iepazinuši Viņa mīlestību. Mani bērni, lasiet Evaņģēlija grāmatu. Tā vienmēr ir kaut kas jauns, tā jūs saista ar Manu Dēlu, kas piedzima tādēļ, lai nestu dzīvības vārdus visiem Maniem bērniem un par visiem sevi upurētu. Manas mīlestības apustuļi, kurus nes mīlestība pret Manu Dēlu, nesiet mīlestību un mieru visiem saviem brāļiem! Nekad netiesājiet. Mīliet ikvienu saskaņā ar Mana Dēla mīlestību. Tādējādi jūs rūpēsieties arī par savu dvēseli, bet tā ir vislielākais dārgums, kas jums patiešām pieder. Paldies jums!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2019. gada 25. novembrī

Mīļie bērni! Lai šis laiks jums ir laiks lūgšanai. Bez Dieva jums nav miera. Tāpēc, bērniņi, lūdzieties par mieru savā sirdī un ģimenē, lai Jēzus varētu jūsos piedzimt un dāvāt jums savu mīlestību un svētību. Šajā pasaule notiek karš, tāpēc ka sirdis ir naida un greizsirdības pilnas. Jūsu acīs, bērniņi, redzams nemiers, jo jūs neesat ļāvuši Jēzum piedzimt jūsu dzīvē. Meklējiet Viņu, lūdzieties, un Viņš jums dāvās sevi Bērnā, kas ir prieks un miers. Es esmu ar jums un aizlūdzu par jums. Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!

 

Dievmātes vēstījums Mirjanai Draģičevičai Soldo 2019. gada 2. decembrī

Mīļie bērni! Kad raugos uz jums, kas mīlat Manu Dēlu, Manu Sirdi pilda maigums. Es jums dodu savu Mātes svētību. Mātes svētību dodu arī jūsu ganiem – jums, kas izsakāt Mana Dēla vārdus, svētījat ar Viņa rokām un mīlat Viņu tik ļoti, ka ar prieku esat gatavi Viņa dēļ nest jebkādu upuri. Jūs sekojat Viņam, kas bija pirmais gans, pirmais misionārs. Mani bērni, Manas mīlestības apustuļi, dzīvot un strādāt citu labā, visu to labā, kurus jūs mīlat Manā Dēlā, ir prieks un mierinājums šīszemes dzīvē. Ja, pateicoties lūgšanai, mīlestībai un upurim, jūsu sirdī ir klātesoša Dieva valstība, tad jūsu dzīve ir priecīga un gaiša. Attiecībās starp jums, kuri mīlat Manu Dēlu un mīlat cits citu ar Viņa mīlestību, vārdi nav vajadzīgi. Pietiek ar skatienu, lai tiktu sadzirdēti neizteiktie vārdi un jūtas, kas nav vārdos izsakāmas. Tur, kur valda mīlestība, laiks vairs netiek skaitīts. Mēs esam ar jums! Mans Dēls jūs pazīst un mīl. Mīlestība ir tā, kas jūs vada pie Manis, un, pateicoties šai mīlestībai, es nākšu pie jums un stāstīšu par pestīšanas darbiem. Es vēlos, lai visiem Maniem bērniem būtu ticība un lai viņi izjustu Manu Mātes mīlestību, kas viņus vada pie Jēzus. Tāpēc jūs, Mani bērni, lai kur jūs ietu, kā mīlestības apustuļi izstarojiet mīlestību un ticību. Paldies jums!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2019.gada 25.decembrī

Mīļie bērni! Es nesu jums Savu Dēlu Jēzu, lai Viņš jūs svētītu un atklātu jums savu mīlestību, kas nāk no Debesīm. Jūsu sirdis ilgojas pēc miera, kura uz zemes ir arvien mazāk. Tāpēc cilvēki ir tālu no Dieva, un dvēseles ir slimas un tuvojas garīgai nāvei. Es esmu kopā ar jums, bērniņi, lai jūs vadītu šajā pestīšanas ceļā, uz kuru Dievs jūs aicina. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam!


Gadskārtējais Dievmātes vēstījums Jakovam Čolo 2019.gada 25.decembrī Pēdējā ikdienas parādīšanās laikā 12.09.1998. Dievmāte pateica, ka turpmāk viņam būs viena parādīšanās gadā –25.decembrī, Kristus Dzimšanas svētkos.Tā notika arī šogad. Parādīšanās sākās plkst.14.25 un ilga 9 minūtes. Dievmāte caur Jakovu nodeva mums sekojošu vēstījumu:

Mīļie bērni, šodien, šajā žēlastības dienā, Es īpašā veidā aicinu jūs atvērt savas sirdis un lūgt Jēzu, lai Viņš stiprina jūsu ticību. Bērni, lūdzoties ar sirdi, caur ticību un darbiem jūs sapratīsiet, ko nozīmē dzīvot īstu kristieša dzīvi. Bieži vien, bērni, jūsu dzīvi un sirdi apņem tumsa, sāpes un krusti. Nešaubieties ticībā un nevaicājiet „kāpēc”, domājot, ka esat vieni un pamesti. Tā vietā atveriet savas sirdis, lūdzieties un stingri ticiet, un tad jūsu sirds sajutīs Dieva tuvumu un to, ka Dievs nekad jūs nepamet, ka Viņš katru brīdi ir jums līdzās. Ar lūgšanu un ticības palīdzību Dievs atbildēs uz katru jūsu „kāpēc” un visas jūsu sāpes, tumsu un krustus pārveidos gaismā. Pateicos jums!

 

2020

 

Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2020.gada 2.janvārī

Mīļie bērni, Es zinu, ka esmu klātesoša jūsu dzīvēs un jūsu sirdīs. Es jūtu jūsu mīlestību, dzirdu jūsu lūgšanas un nododu tās Savam Dēlam. Bet, Mani bērni, mātes mīlestībā Es vēlos būt visu Savu bērnu dzīvē. Es gribu sapulcināt visus Savus bērnus ap Sevi, zem Sava Mātes apmetņa. Tāpēc Es jūs aicinu un saucu par Manas mīlestības apustuļiem, lai jūs Man palīdzētu.

Mani bērni, Mans Dēls ir teicis vārdus „Tēvs mūsu” – mūsu Tēvs, kurš ir visur, arī mūsu sirdīs, jo Viņš vēlas iemācīt jums lūgties ar vārdiem un jūtām. Viņš vēlas, lai jūs kļūtu aizvien labāki, lai dzīvotu žēlsirdīgā mīlestībā, kas ir lūgšana un neierobežots upuris par citiem.

Mani bērni, dāvājiet Manam Dēlam mīlestību uz saviem tuvākiem, dāvājiet mierinājuma un līdzjūtības vārdus un taisnības darbus tuvākiem. Visu to, ko jūs dāvājat citiem, Manas mīlestības apustuļi, mans Dēls pieņem kā dāvanu.

Un Es arī esmu ar jums, jo Mans Dēls vēlas, lai Mana mīlestība kā gaismas stars atdzīvinātu dvēseles; lai palīdzētu jums atrast mieru un mūžīgo laimi. Tāpēc, Mani bērni, mīliet viens otru.

Esiet vienoti Manā Dēlā, esiet Dieva bērni, kuri visi kopā ar atvērtu, tīru sirdi izrunā vārdus „Tēvs mūsu”. Un nebīstieties! Pateicos jums!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2020. gada 25. janvāris

Dārgie bērni! Šodien Es aicinu jūs lūgties vēl vairāk līdz savā sirdī jūtat piedošanas svētumu. Ģimenēs vajadzētu būt svētumam, jo bērni, pasaulei nav nākotnes bez mīlestības un svētuma, jo svētumā un prieks, ko jūs sevi atdodat Dievam Radītājam, kurš mīl jūs ar neizmērojamu mīlestību. Tāpēc Viņš sūta Man pie jums. Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!


Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2020.gada 2.
februārī

Mīļie bērni! Es esmu izraudzīta par Dieva Māti un jūsu Māti saskaņā ar Dieva lēmumu un mīlestību un arī saskaņā ar Manis pašas gribu, Manu neierobežoto mīlestību pret Debesu Tēvu un pilnīgo paļāvību uz Viņu. Mana miesa kļuva par Dieva un Cilvēka trauku. Es kalpoju patiesībai, mīlestībai un pestīšanai, tāpat kā Es tagad esmu jūsu vidū, lai aicinātu jūs, Mani bērni, Manas mīlestības apustuļi, kļūt par patiesības nesējiem; lai jūs aicinātu ar savu gribu un mīlestību pret Manu Dēlu izplatīt Viņa vārdus, pestīšanas vārdus, un lai ar savu rīcību visiem tiem, kuri nepazīst Manu Dēlu, rādītu Viņa mīlestību. Spēku jūs gūsiet Euharistijā – Manā Dēlā, kas jums par barību sniegs savu Miesu un jūs stiprinās ar savām Asinīm. Mani bērni, salieciet rokas lūgšanā un klusējot uzlūkojiet krustu. Tā jūs smelsieties ticību, lai spētu to nodot tālāk; smelsieties patiesību, lai spētu to atšķirt; smelsieties mīlestību, lai spētu saprast, kā patiesi mīlēt. Mani bērni, Manas mīlestības apustuļi, salieciet rokas lūgšanā un raugieties uz krustu – tikai krustā ir pestīšana. Paldies jums!

 

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2020. gada 25. februārī

Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā Es vēlos jūsu sejas redzēt lūgšanā pārveidotas. Jūs esat tik ļoti pārņemti ar laicīgajām rūpēm, ka nejūtat – pavasaris jau ir pie sliekšņa. Bērniņi, jūs esat aicināti gandarīt un lūgties. Kā daba klusumā cīnās par jaunu dzīvi, tā arī jūs esat aicināti lūgšanā atvērties Dievam, kurā jūsu sirds iemantos mieru un pavasara saules siltumu. Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!

 

Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2020.gada 2. martā

Mīļie bērni, jūsu tīrā un sirsnīgā mīlestība piesaista Manu mātes sirdi. Jūsu ticība un cerība uz Debesu Tēvu ir smaržīgās rozes, kuras jūs nesat Man, labākais rožu pušķis, ko veido jūsu lūgšanas, žēlsirdības un mīlestības darbi. Mani mīlestības apustuļi, jūs, kas sirsnīgi un ar tīru sirdi turpiniet sekot Manam Dēlam, jūs, kas patiesi mīlat Viņu, palīdziet - kļūstiet par piemēru tiem, kuri vēl nezina Mans Dēla mīlestību. Bet, Mani bērni, ne tikai ar vārdiem, bet arī ar darbiem un sirsnīgām jūtām, ar kuru jūs godājat Debesu Tēvu. Manas mīlestības apustuļi, šis ir nomodā laiks, un Es lūdzu no jums mīlestību. Lai jūs netiesātu nevienu, jo Debesu Tēvs tiesās visus. Es lūdzu lai jūs mīlat, pasludinat patiesību, jo patiesība ir veca, tā nav jauna, bet mūžīga.Tā ir patiesība. Viņa apliecina Dieva mūžību. Nesiet Mana Dēla gaismu un izkliedējiet tumsa, kas vēlas jūs sagūstīt arvien vairāk. Nebaidieties. Ar Mana Dēla žēlastību un mīlestību Es esmu kopā ar jums. Paldies jums!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2020.gada 25.martā
Mīļie bērni! Es visus šos gadus esmu kopā ar jums, lai jūs vadītu pestīšanas ceļā. Atgriezieties pie Mana Dēla, atgriezieties pie lūgšanas un gavēņa.
Bērniņi, ļaujiet Dievam runāt uz jūsu sirdi, jo sātans valda un vēlas iznīcināt jūsu dzīvi un zemi, pa kuru staigājat. Esiet drosmīgi un izlemiet par svētumu. Jūs redzēsiet atgriešanos savās sirdīs un ģimenēs, saņemsiet atbildes uz lūgšanu, Dievs uzklausīs jūsu saucienus un dos jums mieru.
Es esmu ar jums un svētīju jūs visus ar savu Mātišķo svētību. Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2020.gada 25.aprīlī
Mīļie bērni! Lai šis laiks jums ir pamudinājums uz personisku atgriešanos.
Lūdziet vientulībā Svēto Garu, bērniņi, lai Viņš jūs stiprina ticībā un paļāvībā uz Dievu, lai jūs būtu cienīgi liecinieki mīlestībai, ko Dievs jums sniedz caur
manu klātbūtni. Bērniņi, nepieļaujiet, ka pārbaudījumi nocietina jūsu sirdi un lūgšana jums kļūst kā tuksnesis. Esiet Dieva mīlestības atspulgs un ar savu dzīvi lieciniet par Augšāmcēlušos Jēzu. Es esmu ar jums un mīlu jūs visus ar savu mātišķo mīlestību. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2020.gada 25.maijā
Mīļie bērni! Lūdzieties kopā ar Mani par jaunu dzīvi jums visiem.
Bērniņi, savās sirdīs jūs zināt, kam jāmainās: atgriezieties pie Dieva un Viņa baušļiem, lai Svētais Gars mainītu jūsu dzīvi un šīs zemes vaigu, kurai ir nepieciešama atjaunotne Garā. Bērniņi, esiet lūgšana visiem, kas nelūdzas, esiet prieks visiem, kas neredz izeju, esiet gaismas nesēji šo nemierīgo laiku tumsībā. Lūdzieties un meklējiet palīdzību un aizsardzību, ko sniedz svētie, lai arī jūs varētu ilgoties pēc Debesīm un visa, kas tajās. Es esmu ar jums, un visus jūs sargāju un svētīju ar savu Mātišķo svētību. Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2020. gada 25. jūnijā

Mīļie bērni! Es dzirdu jūsu saucienus un lūgšanas un aizbildinu par jums pie Mana Dēla Jēzus, kurš ir Ceļš, Patiesība un Dzīvība. Bērniņi, atgriezieties pie lūgšanas un šajā žēlastības laikā atveriet savas sirdis, un dodieties atgriešanās ceļā. Jūsu dzīve ir pārejoša, un bez Dieva tai nav jēgas. Tāpēc Es esmu ar jums, lai jūs vadītu uz dzīves svētumu, lai katrs no jums atklātu prieku dzīvot. Es mīlu jūs visus, bērniņi, un svētīju jūs ar savu Mātišķo svētību. Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!
 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2020. gada 25. jūlijā

Mīļie bērni! Šajā nemierīgajā laikā, kad sātans pļauj dvēseles, lai tās piesaistītu sev, Es jūs aicinu pastāvīgi lūgties, lai lūgšanā jūs atklātu mīlestības un cerības Dievu. Bērniņi, ņemiet rokās krustu! Lai tas jūs uzmundrina – mīlestība vienmēr uzvar, īpaši tagad, kad krusts un ticība tiek atmesti. Lai jūsu dzīve ir atspulgs un piemērs tam, ka ticība un cerība joprojām ir dzīvas un jauna pasaule – miera pasaule – ir iespējama. Es esmu ar jums un aizbilstu par jums savam Dēlam Jēzum. Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2020. gada 25. augustā

Mīļie bērni! Šis ir žēlastības laiks. Es esmu kopā ar jums un no jauna jūs, bērniņi, aicinu: atgriezieties pie Dieva un lūgšanas, līdz lūgšana kļūst par jūsu prieku. Bērniņi, jums nebūs ne nākotnes, ne miera tikmēr, kamēr jūsu dzīve nekļūs par personisku atgriešanos un pārmaiņām uz labu. Ļaunums beigsies, un jūsu sirdī un pasaulē valdīs miers. Tāpēc, bērniņi, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties! Es esmu ar jums un aizbilstu par ikvienu no jums savam Dēlam Jēzum. Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2020. gada 25. septembrī

Mīļie bērni! Es esmu ar jums tik ilgi tāpēc, ka Dievs ir dižens savā mīlestībā un Manā klātbūtnē. Bērniņi, Es jūs aicinu: atgriezieties pie Dieva un lūgšanas! Lai jūsu dzīves mēraukla ir mīlestība! Un neaizmirstiet, bērniņi, ka lūgšana un gavēnis dara brīnumus jūsos un ap jums. Lai viss, ko jūs darāt, ir Dieva godam, – tad Debesis piepildīs jūsu sirdi ar prieku un jūs jutīsiet, ka Dievs jūs mīl un sūta Mani glābt jūs un zemi, uz kuras dzīvojat. Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2020. gada 25. oktobrī

Mīļie bērni! Šajā laikā Es jūs aicinu atgriezties pie Dieva un lūgšanas. Sauciet palīgā visus svētos – lai viņi ir jūsu piemērs un palīdzība. Sātans ir stiprs un cīnās par to, lai sev piesaistītu arvien vairāk siržu. Viņš vēlas karu un naidu. Tāpēc Es esmu ar jums tik ilgi – lai jūs vestu pa pestīšanas ceļu pie Viņa, kas ir Ceļš, Patiesība un Dzīvība. Bērniņi, atgriezieties pie mīlestības pret Dievu, un Viņš būs jūsu spēks un patvērums. Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2020. gada 25. novembrī

Mīļie bērni! Šis ir mīlestības, siltuma, lūgšanu un prieka laiks. Lūdzieties,bērniņi, lai jūsu sirdīs piedzimtu mazais Jēzus. Atveriet savas sirdis Jēzum, kurš Sevi dāvā katram no jums. Dievs Mani ir sūtījis, lai Es šajā laikā būtu prieks un cerība, un Es jums saku: bez mazā Jēzus jums nav ne maiguma, ne Debesu izjūtas, kas slēpjas Jaundzimušajā. Tāpēc, bērniņi, strādājiet pie sevis. Lasot Svētos Rakstus, jūs atklāsiet Jēzus dzimšanu un prieku tāpat kā pirmajās dienās, kuras Medžugorje dāvāja cilvēcei. Tā būs patiesa vēsture, kas arī šodien atkārtojas jūsos un apkārt jums. Darbojieties un iegūstiet mieru Grēksūdzes sakramentā. Izlīgstiet ar Dievu, bērniņi, un jūs sev visapkārt ieraudzīsiet brīnumus. Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2020. gada 25. decembrī

Mīļie bērni! Es jums atnesu mazo Jēzu, kas jums nes mieru. Viņš ir jūsu dzīves pagātne, tagadne un nākotne. Bērniņi, neļaujiet apdzēst savu ticību un cerību uz labāku nākotni, jo jūs esat izraudzīti būt par cerības lieciniekiem jebkurā situācijā. Tāpēc Es esmu šeit kopā ar Jēzu, lai Viņš jūs svētītu ar Savu mieru. Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!

 

Gadskārtējais Dievmātes vēstījums Jakovam Čolo 2020. gada 25. decembrī Pēdējā ikdienas parādīšanās laikā 12.09.1998. Dievmāte pateica, ka turpmāk viņam būs viena parādīšanās gadā –25.decembrī, Kristus Dzimšanas svētkos.Tā notika arī šogad.  Dievmāte caur Jakovu nodeva mums sekojošu vēstījumu:

Mīļie bērni! Arī šodien Jēzus ir šeit, jums līdzās, pat ja domājat, ka esat vieni un ka jūsu dzīvē nav gaismas. Viņš ir šeit un nekad nav jūs pametis vai attālinājies no jums. Viņa dzimšanas gaisma apgaismo šo pasauli un jūsu dzīvi. Viņa Sirds ir vienmēr jums atvērta, lai uzņemtu visas jūsu ciešanas, pārbaudījumus, bailes un vajadzības. Viņa rokas sniedzas jums pretī, lai Viņš kā tēvs jūs apskautu un jums sacītu, cik svarīgi jūs Viņam esat, cik ļoti Viņš jūs mīl un rūpējas par saviem bērniem. Vai jūsu sirds, bērni, ir atvērta Jēzum? Vai savu dzīvi esat pilnīgi uzticējuši Viņa rokās? Vai esat pieņēmuši Jēzu par savu Tēvu, pie kura vienmēr varat vērsties un kurā vienmēr varat rast mierinājumu un visu, kas nepieciešams, lai dzīvotu patiesā ticībā? Tāpēc, Mani bērni, uzticiet savu sirdi Jēzum un ļaujiet Viņam valdīt pār jūsu dzīvi, jo tikai tā jūs pieņemsiet tagadni un spēsiet stāties pretī pasaulei, kurā šodien dzīvojat. Ar Jēzu visas bailes, ciešanas un sāpes pazūd, jo jūsu sirds pieņem Viņa gribu un visu, kas notiek jūsu dzīvē. Jēzus jums dos ticību visu pieņemt, un nekas jūs neattālinās no Viņa, jo Viņš jūs cieši tur aiz rokas un neļauj jums grūtos brīžos attālināties un sevi pazaudēt, jo Viņš ir kļuvis par jūsu dzīves Kungu. Es jums dodu Savu Mātes svētību!

 

2021

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2021. gada 25. janvārī
Mīļie bērni! Šajā laikā Es jūs aicinu lūgties, gavēt un atteikties, lai jūs kļūtu stiprāki ticībā. Šis ir atmodas un atdzimšanas laiks. Kā daba, kas sevi dāvā, tā arī jūs, bērniņi, padomājiet par to, cik daudz esat saņēmuši. Esiet priecīgi miera un mīlestības nesēji, lai jums būtu labi virs zemes. Ilgojieties pēc Debesīm, Debesīs nav ne skumju, ne naida. Tāpēc, bērniņi, no jauna apņemieties atgriezties, un lai jūsu dzīvē valda svētums! Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2021. gada 25.  februārī

Mīļie bērni! Dievs Man ir ļāvis arī šodien būt kopā ar jums, jūs aicināt uz lūgšanu un gavēni. Izdzīvojiet šo žēlastības laiku un esiet cerības liecinieki, jo – Es jums atgādināšu, bērniņi, – ar lūgšanu un gavēni var izbeigt pat karus. Bērniņi, ticiet un izdzīvojiet šo žēlastības laiku ticībā un ar ticību, un Mana Bezvainīgā Sirds nevienu no jums neatstās bez miera, ja jūs vērsīsieties pie Manis. Es aizbilstu par jums Visaugstā priekšā un lūdzu par mieru jūsu sirdī un cerību uz nākotni. Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!

 

Ikgadējais Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2021.gada 18.martā

Mīļie bērni! Kā Māte Es aicinu jūs atgriezties pie Evaņģēlija prieka un patiesības. Atgriezieties pie Mana Dēla mīlestības, jo Viņš jūs gaida ar atplestām rokām. Visu, ko jūs darāt dzīvē, dariet kopā ar Manu Dēlu, ar mīlestību; un būsiet svētīti. Lai jūsu garīgums ir iekšējs, ne tikai ārējs. Tikai tā jūs kļūsiet pazemīgi, augstsirdīgi, mīlestības piepildīti un priecīgi. Un Mana Mātes Sirds priecāsies kopā ar jums. Pateicos jums!


 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2021.gada 25.martā

Mīļie bērni! Arī šodien Es esmu ar jums, lai jums sacītu: bērniņi, tas, kurš lūdzas, nebaidās no nākotnes un nezaudē cerību. Jūs esat izvēlēti, lai nestu prieku un mieru, jo esat Manējie.

Es šeit ierados kā Miera Karaliene, jo velns vēlas nemieru un karu, viņš grib piepildīt jūsu sirdi ar bailēm par nākotni, bet nākotne pieder Dievam. Tāpēc esiet pazemīgi un lūdzieties, un visu salieciet Visaugstā rokās, kurš jūs ir radījis. Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!


Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2021.gada 25.aprīlī

Mīļie bērni! Šodien Es aicinu jūs liecināt par savu ticību pavasara krāsās. Lai tā ir cerības un drosmes ticība. Lai jūsu ticība, bērniņi, netiek satricināta nevienā situācijā, pat ne šajā pārbaudījumu laikā. Droši ejiet kopā ar Augšāmcēlušos Kristu pretī Debesīm, kas ir jūsu mērķis.

Es jūs pavadu šajā svētuma ceļā un jūs visus ielieku savā Bezvainīgajā Sirdī. Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!


 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2021.gada 25.maijā

Mīļie bērni, Es skatos uz jums un aicinu: atgriezieties pie Dieva, jo Viņš ir Mīlestība, un aiz mīlestības Viņš mani sūtīja pie jums, lai Es jūs vadītu atgriešanās ceļā. Atmetiet grēku un ļaunumu, izlemiet par svētumu un valdīs prieks, un jūs būsiet Manas izstieptās rokas šajā pazaudētajā pasaulē. Es ilgojos, lai jūs būtu lūgšana un cerība tiem, kuri nav iepazinuši mīlestības Dievu. Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2021. gada 25. jūnijā

Mīļie bērni! Mana sirds ir priecīga, jo pa visiem šiem gadiem Es redzu jūsu mīlestību un atvērtību

Manam aicinājumam. Šodien Es aicinu jūs visus: lūdzieties kopā ar Mani par mieru un brīvību, jo sātans ir spēcīgs un ar savām viltībām grib aizvilināt pēc iespējas vairāk siržu prom no Manas mātišķās Sirds. Tāpēc izlemiet par Dievu, lai jums būtu labi virs zemes, ko Viņš jums ir devis. Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2021. gada 25. jūlijā

Mīļie bērni! Es aicinu, lai jūs esat lūgšana par visiem tiem, kas nelūdzas.

Bērniņi, ar savu dzīvi lieciniet par prieku, ka jūs piederat Man, un Dievs atbildēs uz jūsu lūgšanām un dos jums mieru šajā nemierīgajā pasaulē, kur valda lepnums un egoisms. Bērniņi, esiet augstsirdīgi un dāsni, un Manas Mīlestības mīlestība - lai pagāni sajustu, ka jūs esat manējie, un pievērstos Manai Bezvainīgajai Sirdij.

Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!


Gadskārtējais Dievmātes vēstījums Ivankai Ivankovič Elez

Šā gada 25. jūnijā notika ikgadējā Dievmātes parādīšanās Ivankai, kas ilga 5 minūtes no pl.18.41­18.46. Vīzija noritēja, klātesot tikai savai ģimenei. Pēc parādīšanās Ivanka nodeva sekojošu
Dievmātes vēstījumu:

Bērniņi, man ir vajadzīgas jūsu lūgšanas. Lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties!

Un piebilda: Dievmāte svētīja visus.

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2021. gada 25. augustā

Mīļie bērni! Ar prieku Es aicinu, bērniņi, jūs visus, kuri atsaucāties Manam aicinājumam – esiet prieks un miers. Ar savu dzīvi lieciniet par Debesīm, ko jums nesu. Ir pienācis laiks, bērniņi, lai jūs būtu Manas mīlestības atspulgs visiem, kuri nemīl un kuru sirdis ir pārņēmis naids. Neaizmirstiet: Es esmu ar jums un aizlūdzu par jums visiem Sava Dēla Jēzus priekšā, lai Viņš jums dāvātu savu mieru.

Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2021. gada 25. septembrī

Mīļie bērni! Lūdzieties, lieciniet un priecājieties kopā ar Mani, jo Visaugstais joprojām sūta Mani, lai Es jūs vadītu pa svētuma ceļu. Apzinieties, bērniņi, ka dzīve ir īsa un ka jūs gaida
mūžība, lai kopā ar visiem svētajiem, jūs ar visu savu būtību godinātu Dievu. Bērniņi, neraizējieties par šīszemes lietām, bet ilgojieties pēc Debesīm. Debesis kļūs jūsu mērķis, un prieks pārpildīs jūsu sirdi. Es esmu ar jums un jūs visus svētīju ar Savu mātišķo svētību!

Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!


Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2021. gada 25. oktobrī

Mīļie bērni! Atgriezieties pie lūgšanas, jo tas, kurš lūdzas, nebaidās no nākotnes. Tas, kurš lūdzas, ir atvērts dzīvībai un ciena cita dzīvību. Bērniņi, tas, kurš lūdzas, izjūt Dieva bērna brīvību un ar priecīgu sirdi kalpo savu brāļu cilvēku labā, jo Dievs ir mīlestība un brīvība. Tāpēc, bērniņi, kad jūs grib iekalt važās un izmantot, – tas nav no Dieva, jo Dievs ir mīlestība un dāvā savu mieru ikvienai radībai. Tāpēc Viņš sūta Mani, lai Es jums palīdzētu augt svētumā.

Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2021. gada 25. novembrī

Mīļie bērni! Es esmu ar jums šajā žēlsirdības laikā un aicinu jūs visus būt miera un mīlestības nesējiem šajā pasaulē, kurā Dievs ar Manu starpniecību aicina jūs, bērniņi, būt
par lūgšanu, mīlestību un Paradīzes izpausmi šeit, virs zemes. Lai jūsu sirdis ir prieka un ticības Dievam pilnas, bērniņi, tā ka jums būtu pilnīga paļāvība uz Viņa svēto gribu. Tāpēc Es esmu ar jums, jo Viņš, Visaugstais, sūta Mani pie jums, lai jūsos pamodinātu cerību un jūs būtu miera uzturētāji šajā nemierīgajā pasaulē.

Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2021. gada 25. decembrī

Mīļie bērni! Šodien Es atnesu jums Savu Dēlu Jēzu, lai Viņš jums dāvā savu mieru. Bērniņi, bez miera jums nav ne nākotnes, ne svētības, tāpēc atgriezieties pie lūgšanas, jo lūgšanas auglis ir prieks un ticība, bez kuras jūs nevarat dzīvot. Svētību, ko mēs jums šodien dodam, aiznesiet savām ģimenēm un apveltiet ar to visus, kurus satiksiet, lai arī viņi sajustu žēlastību, ko jūs saņēmāt.

Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

 

Ikgadējā Dievmātes parādīšanās Jakovam Čolo 2021.gada 25.decembrī Pēdējā ikdienas parādīšanās reizē, 12.09.1998., Dievmāte Jakovam Čolo sacīja, ka viņam būs parādīšanās reizi gadā, 25.decembrī. Tā tas bija arī šogad. Dievmāte ieradās ar Bērnu Jēzu uz rokām. Parādīšanās sākās pulksten 14:25 un ilga 9 minūtes.
Pēc tam Jakovs nodeva mums vēstījumu:

Mīļie bērni, jūs esat un tiekat saukti par Dieva bērniem. Ja vien jūsu sirdis izjustu to neizmērojamo mīlestību, kas Dievam ir uz jums, tās Viņu pielūgtu un pateiktos Viņam ikkatru jūsu dzīves brīdi.
Tāpēc, bērniņi, šodien – šajā žēlastības dienā – atveriet savas sirdis un lūdziet Kungam ticības dāvanu, lai jūs varētu patiesi kļūt Dieva bērnu vārda cienīgi, kuri ar skaidru sirdi pateicas un pielūdz savu Debesu Tēvu. Es esmu ar jums un
svētīju jūs ar Savu mātišķo svētību.

 

2022

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2022. gada 25. janvārī

Mīļie bērni! Šodien Es aicinu jūs atgriezties pie personīgās lūgšanas. Bērniņi, neaizmirstiet, ka sātans ir spēcīgs un vēlas piesaistīt pēc iespējas vairāk dvēseļu. Tāpēc esiet modri lūgšanā un apņēmīgi labajā. Es esmu ar jums un svētīju jūs visus ar Savu mātes svētību.

Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2022. gada 25. februārī

Mīļie bērni! Es esmu ar jums, un mēs kopā lūdzamies. Palīdziet Man ar lūgšanu, bērniņi, lai sātans neuzvar. Viņa nāves, naida un baiļu spēks ir ņēmis virsroku pār pasauli. Tāpēc, bērni, atgriezieties pie Dieva un lūgšanām, gavēšanas un atsacīšanās - par visiem, kas ir samīdīti, nabagi un kuriem nav balss šajā bezdievīgajā pasaulē. Bērni, ja jūs neatgriezīsities pie Dieva un Viņa baušļiem, jums nav nākotnes. Tāpēc Viņš sūtīja Mani pie jums lai Es jūs vadītu.

Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2022.gada 25.martā
 Mīļie bērni! Es dzirdu jūsu izmisuma saucienus un lūgšanas pēc miera. Sātans ir cīnījies par karu gadiem ilgi. Tāpēc Dievs Mani sūtīja starp jums, lai Es jūs vadītu pa svētuma ceļu, jo cilvēce atrodas krustcelēs. Es aicinu jūs atgriezties pie Dieva un Dieva baušļiem, lai jums virs Zemes labi klātos un jūs izkļūtu no šīs krīzes, kādā esat nonākuši, jo jūs neklausāt Dievam, kurš jūs mīl un vēlas jūs glābt un vadīt uz jaunu dzīvi.

Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2022.gada 25.aprīlī
 Mīļie bērni! Es skatos uz jums un redzu, ka jūs esat nomaldījušies un apjukuši. Tāpēc Es jūs visus aicinu: atgriezieties pie Dieva, atgriezieties pie lūgšanas, un Svētais Gars jūs piepildīs ar savu mīlestību, kas dāvā sirdij prieku. Jūsos pieaugs cerība, arī uz labāku kotni, un jūs kļūsiet par priecīgiem Dieva žēlsirdības lieciniekiem jūsos pašos un jums visapkārt.

Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2022.gada 25.maijā
 Mīļie bērni! Es skatos uz jums un pateicos Dievam par katru no jums, jo Viņš vēl arvien ļauj Man būt kopā ar jums, lai jūs mudinātu uz svētumu.
Bērniņi, miers ir izjaukts un sātans las nesaskaņas un nemieru. Tāpēc su lūgšanai ir jābūt vēl stiprākai, lai katrs nešķīstais šķelšanās un kara gars tiktu apklusināts. Esiet miera cēlāji un Augšāmceltā prieka nesēji sevī un jums visapkārt, lai labais uzvarētu ikvienā cilvēkā.

Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2022.gada 25.jūnijā
 Mīļie bērni! Es priecājos ar jums un pateicos jums par ikvienu upuri un lūgšanu, ko esat veltījuši Manos nodomos. Bērniņi, neaizmirstiet, ka jūs esat svarīgi manā cilvēces glābšanas plānā. Atgriezieties pie Dieva un lūgšanas, lai Svētais Gars darbotos jūsos un caur jums. Bērniņi, Es esmu ar jums arī šajās dienās, kad sātans cīnās par karu un naidu. Sašķeltība ir milzīga un ļaunums cilvēkā darbojas tā, kā nekad
agrāk.

 Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2022. gada 25. jūlijā

Mīļie bērni! Es esmu ar jums, lai jūs vadītu atgriešanās ceļā, jo ar savu dzīvi, bērniņi, jūs varat tuvināt Manam Dēlam daudz dvēseļu. Esiet priecīgi Dieva Vārda un mīlestības liecinieki un ar cerību sirdī, kas uzvar jebkuru ļaunumu. Piedodiet tiem, kas jums nodara ļaunu, un ejiet svētuma ceļu. Es jūs vadu pie Sava Dēla, lai Viņš jums būtu Ceļš, Patiesība un Dzīvība.

Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2022. gada 25. augustā

Mīļie bērni, Dievs ļauj Man būt kopā ar jums un vadīt jūs pa miera ceļu, lai caur mieru sevī jūs stiprinātu mieru pasaulē. Es esmu ar jums un aizlūdzu par jums pie Mana Dēla Jēzus, lai Viņš dāvātu jums stipru ticību un cerību uz labāku nākotni, ko vēlos veidot kopā ar jums. Esiet drosmīgi un nebaidieties, jo Dievs ir ar jums. Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2022. gada 25. septembrī

Mīļie bērni! Lūdzieties, lai Svētais Gars jūs apgaismo, lai jūs būtu priecīgi Dieva meklētāji un bezgalīgās mīlestības liecinieki. Es esmu ar jums, bērniņi, un atkal no jauna aicinu jūs visus būt drosmīgiem un liecināt par labajiem darbiem, ko Dievs dara jūsos un caur jums. Esiet priecīgi Dievā.

Dariet labu savam tuvākajam, lai jums labi klātos zemes virsū, un lūdzieties par mieru, kas ir apdraudēts, jo sātans vēlas karu un nemieru. Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2022.gada 25.oktobrī

Mīļie bērni! Visaugstais atļauj Man būt ar jums, lai Es būtu jūsu prieks un cerības ceļš, jo cilvēce ir izvēlējusies nāvi. Tāpēc Viņš Mani sūta, lai jūs mācītu, ka bez Dieva jums nav nākotnes.

Bērniņi, esiet mīlestības nesēji - instrumenti visiem tiem, kas nav iepazinuši mīlestības Dievu. Ar prieku lieciniet par savu ticību un nezaudējiet cerību uz to, ka cilvēka sirds var mainīties. Es esmu ar jums un jūs svētīju ar savu Mātes svētību. Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2022.gada 25.novembrī

Mīļie bērni! Visaugstais sūta Mani pie jums, lai Es mācītu jums lūgties. Lūgšana atver sirdis un dod cerību, un dzimst un nostiprinās ticība. Bērniņi, Es jūs aicinu ar mīlestību: atgriezieties pie Dieva, jo Dievs ir mīlestība un jūsu cerība. Jums nav nākotnes, ja jūs neizvēlaties Dievu, un tāpēc Es esmu ar jums, lai vadītu jūs pieņemt lēmumu par atgriešanos un dzīvību, nevis nāvi. Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!


Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2022.gada 25.decembrī

Mīļie bērni! Šodien Es jums nesu savu Dēlu Jēzu, lai jūs būtu Viņa miers un Debesu skaidrības un prieka atspulgs.

Lūdzieties, bērniņi, lai jūs būtu atvērti un spētu saņemt mieru, jo daudzas sirdis ir aizvērtas gaismas aicinājumam, kas maina sirdis. Es esmu ar jums un lūdzos, lai jūs būtu atvērti saņemt Miera Ķēniņu, kurš piepilda jūsu sirdis ar siltumu un svētību. Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

 

Gadskārtējais Dievmātes vēstījums Jakovam Čolo 2022.gada 25.decembrī

Mīļie bērni! Šodien, kad Jēzus dzimšanas gaisma apspīd visu pasauli, Es ar Jēzu rokās īpaši lūdzos, lai katra jūsu sirds kļūst par Betlēmes silīti, kurā piedzims Mans Dēls, lai jūsu dzīve kļūtu par Viņa dzimšanas gaismu. Bērniņi, jūs dzīvojat apjukumā un bailēs. Tāpēc šodien, bērniņi, šajā žēlastības dienā, lūdziet Jēzum stiprināt jūsu ticību un kļūt par jūsu dzīves saimnieku, jo, Mani bērni, tikai ar Jēzu jūs pārstāsiet raudzīties uz apjukumu, bet lūgsieties par mieru un dzīvosiet mierā, un jūs redzēsiet nevis bailes, bet Jēzu, kurš mūs atbrīvo no visām bailēm. Es esmu jūsu Māte, kura pastāvīgi ir nomodā par jums, un jūs svētīju ar savu mātišķo svētību.

 

2023

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2023.gada 25.janvārī

Mīļie bērni! Lūdzieties kopā ar Mani par mieru, jo sātans vēlas karu un naidu sirdīs un tautās. Tāpēc lūdzieties un upurējiet savas dienas gavējot un nožēlojot grēkus, lai Dievs jums dotu mieru. Nākotne atrodas krustcelēs, jo mūsdienu modernais cilvēks negrib Dievu. Tāpēc cilvēce virzās tiešā ceļā uz pazušanas bezdibeni.

Jūs, bērniņi, esat Mana cerība. Lūdzieties kopā ar Mani, lai tas, ko Es sāku Fatimā un šeit, varētu īstenoties. Lūdzieties un lieciniet par mieru savā vidē un esiet miera ļaudis. Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2023. gada 25. februārī

Mīļie bērni! Atgriezieties un ietērpieties grēku nožēlas drānās, un dziļā personīgā lūgšanā pazemīgi meklējiet mieru pie Visaugstākā. Šajā žēlastības laikā sātans grib jūs kārdināt, bet jūs, bērniņi, raugieties uz Manu Dēlu un sekojiet Viņam ceļā uz Golgātu ar atsacīšanos un gavēni. Es esmu ar jums, jo Visaugstais ļauj Man jūs mīlēt un vadīt pretī sirds priekam ticībā, kas arvien pieaug ikkatram, kurš mīl Dievu pāri visam. Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam!

 

Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2023. gada 25. martā

Dārgie bērni! Lai šis laiks jums ir lūgšanu laiks.