15 lūgšanas

 kuras mūsu Kungs atklāja sv. Brigitai no Zviedrijas           

 

1. lūgšana

Tēvs mūsu ....   Esi sveicināta, Marija .....

Jēzu Kristu, mūžīgā mīlestība tiem, kuri Tevi mīl, prieks, kas pārspēj visus priekus un ilgas, visu grēcinieku Pestīšana un cerība. Tu esi parādījis, ka Tev nav lielākas vēlēšanās, kā būt cilvēku vidū, mīlestībā pret cilvēkiem, laikam piepildoties, pieņēmi cilvēka dabu. Atceroties visas ciešanas, ko Tu esi izcietis no Tavas ieceres sākuma, bet īpaši tavu lielo ciešanu (Pasiju) laikā, kā tas bija nolikts un iepriekš paredzēts dievišķajos plānos no mūžības. Atceries Kungs, kā pēdējo vakariņu laikā ar saviem mācekļiem, Tu mazgāji viņu kājas, Tu devi viņiem savu Vissvēto Miesu un Asinis. Tai pat laikā Tu viņus mīļi mierināji. Tu viņiem iepriekš pavēstīji par savām ciešanām. Kā Tavu ciešanu liecība ir Tevis teiktais: “Mana Dvēsele ir noskumusi līdz nāvei”.

Atceries visas bailes, mokas un sāpes, kuras Tu izcieti savā izmocītajā ķermenī pirms krustā sišanas, kad trīskārt lūdzies, mazgājies asins sviedros, Tu tiki Jūdas, Tava mācekļa, nodots, to cilvēku apcietināts, kurus Tu biji izvēlējis un paaugstinājis. Viltus liecinieku apvainots, trīs tiesnešu netaisnīgi notiesāts, Tavas jaunības plaukumā un Lieldienu svinību laikā. Atceroties, kā Tev tika nolaupītas drēbes, Tevi ietērpa izsmiekla apģērbā, Tava seja un acis tika apklāta, Tu tiki sists, ērkšķiem kronēts, Tavās rokās ievietoja niedri. Tu biji sitienu sagrauts, pazemojumu un vardarbības satriekts.

Par piemiņu visām šīm sāpēm un ciešanām, ko Tu izcieti pirms ciešanām uz krusta, pirms manas nāves dāvini man patiesu grēku nožēlu, atklātu un pilnīgu grēksūdzi, pienācīgu gandarīšanu un visu grēku piedošanu. Amen.

 

2. lūgšana

Tēvs mūsu ....   Esi sveicināta, Marija .....

Jēzu, eņģeļu patiesā Brīvība, iepriecinājuma Paradīze. Atceries nepatiku un skumjas, ko Tu izjuti, kad Tavi ienaidnieki kā saniknoti lauvas Tevi ielenca un pēc sirds patikas spīdzināja ar tūkstoš pazemojumiem, spļāvieniem mocībām un citām nedzirdētām ļaundarībām. Atceroties šos spīdzināšanas un pazemojuma vārdus, lūdzu Tevi, mans Pestītāj, atbrīvo mani no maniem ienaidniekiem, redzamajiem un neredzamajiem, ar savu aizbildniecību aizved mani līdz mūžīgās dzīves pilnībai. Amen.

 

3. lūgšana

Tēvs mūsu ....   Esi sveicināta, Marija .....

Jēzu, debesu un zemes Radītāj, kuru nekas nespēj apturēt vai ierobežot, Tu, kurš visu apņem un turi savā Mīlestības spēkā, atceries rūgtās sāpes, ko izcieti, kad jūdi pienagloja Tavas svētās rokas un kājas pie krusta, ar sitienu pēc sitiena lielām, neasām naglām un domādami, ka Tu neesi pietiekami nožēlojamā stāvoklī, lai apmierinātu viņu niknumu, viņi pavairoja Tavus ievainojumus un sāpes pievienoja sāpēm. Ar neticamu nežēlību viņi piekāra Tavu ķermeni pie krusta, grūda no visām pusēm, izmežģīdami Tavus locekļus. Es lūdzu, Jēzu, par piemiņu šīm krusta vispilnīgākajām Mīlestības ciešanām, dāvā man žēlastību Tevi bīties un mīlēt. Amen.

 

4. lūgšana

Tēvs mūsu ....   Esi sveicināta, Marija .....

Jēzu, Debešķīgais Dziedinātāj, pacelts uz krusta, lai ar Tevi tiktu dziedinātas mūsu brūces, atceries sitienus, ko Tu izcieti, un visu Tavu locekļu vājumu, kas bija tādā pakāpē izplesti, ka nekad nav bijušas tādas sāpes kā Tavas. No galvas kroņa līdz pat kāju pēdām uz Tava ķermeņa nebija nevienas nespīdzinātas vietas. Aizmirsdams visas ciešanas, Tu nemitējies lūgt Debesu Tēvam par saviem ienaidniekiem:

“Tēvs, piedod viņiem, jo viņi nezina, ko dara!”

Caur šo milzīgo žēlastību, par piemiņu šīm sāpēm, dāvini, lai atmiņas par Tavām visrūgtākajām ciešanām varētu iespaidot mūsu nožēlas pilnību un visu grēku piedošanu. Āmen.

 

5. lūgšana

Tēvs mūsu ....   Esi sveicināta, Marija .....

Jēzu, Mūžīgā krāšņuma spoguli, atceries skumjas, ko Tu izjuti, kad Tavas Dievišķības gaismā, apcerēdams to cilvēku  predestināciju, kuri būs glābti caur Tavu svēto Ciešanu nopelniem, tai pat laikā Tu redzēji milzīgo daudzumu paklīdušo, kuri būs nolādēti viņu grēku dēļ, Tu skumi par šiem bezcerīgi zudušajiem un nelaimīgajiem grēciniekiem. Caur šo žēluma un līdzjūtības bezdibeni un īpaši caur to žēlastību, ko Tu izrādīji zaglim, teikdams: “šodien tu būsi ar mani paradīzē,”

Es lūdzu, mīļais Jēzu, lai manā nāves stundā Tu parādītu man savu žēlastību. Amen.

  

6. lūgšana

Tēvs mūsu ....   Esi sveicināta, Marija .....

Jēzu, Mīļotais un visvēlamākais Karali, atceries postu, ko Tu izcieti, kad kails kā visparastākais noziedznieks Tu tiki piesists un pacelts krustā, kad gandrīz visi radi un draugi Tevi pameta, izņemot Tavu visdārgāko Māti, kura palika Tavā tuvumā Tavas agonijas laikā, un kuru Tu uzticēji savam uzticamajam māceklim. Tu teici Marijai:

“Sieviet, lūk, Tavs Dēls!” un Jānim: “Dēls, lūk tava Māte!”

es lūdzu Tevi, mans Pestītāj, tā bēdu zobena dēļ, kas pāršķēla Tavas svētās Mātes dvēseli, apžēlojies par mani visās manās ciešanās un smagajos pārbaudījumos – gan miesas, gan gara, esi klāt visos pārbaudījumos, īpaši manā nāves stundā. Amen.

 

7. lūgšana

Tēvs mūsu ....   Esi sveicināta, Marija .....

Jēzu, Neizsīkstošais Žēlastības avots, kurš ar vispilnīgāko Mīlestības žestu teici no krusta: “Man slāpst!”, ciezdams cilvēces pestīšanas slāpes. Es lūdzu Tevi, mans Pestītāj, iededzini mūsu sirdīs vēlēšanos tiekties pēc pilnības visos mūsu darbos un apslāpē mūsu miesas kārības un pasaulīgo ilgu kvēli. Amen.

 

8. lūgšana

Tēvs mūsu ....   Esi sveicināta, Marija .....

 Jēzu, sirds maigums, gara sajūsma, etiķa un žults rūgtuma dēļ, ko Tu baudīji uz krusta mīlestībā uz mums dāvini mums žēlastību pienācīgi saņemt Tavu Vissvētāko Miesu un Asinis mūsu dzīves laikā un nāves stundā, lai Tās varētu kalpot kā zāles un mierinājums mūsu dvēselēm. Amen.

  

9. lūgšana

Tēvs mūsu ....   Esi sveicināta, Marija .....

Jēzu, Karaliskais tikums, prāta prieks, atgādini sāpes, ko Tu izcieti, kad iegrūsts rūgtuma okeānā, nāvei tuvojoties, pazemots,  jūdu varmācīgi mocīts, Tu skaļā balsī iesaucies, ka esi sava Tēva pamests: Mans Dievs, Mans Dievs! Kādēļ Tu mani esi atstājis?”

Caur šīm ciešanām es lūdzu, mans Pestītāj, nepamet mani manās nāves briesmās un sāpēs. Amen.

 

10. lūgšana

Tēvs mūsu ....   Esi sveicināta, Marija .....

 Jēzu, kurš esi gan visu lietu, gan dzīves, gan tikumu sākums un beigas, atceries, kā mūsu dēļ Tu biji iegrūsts ciešanu bezdibenī no Tavu Kāju pēdām līdz par galvas kronim. Pārdomājot noziegumu, kas radīja šīs brūces, māci mani tīrā mīlestībā turēt Tavus baušļus, kas ir plats un viegls ceļš tiem, kas Tevi mīl. Amen.

 

11. lūgšana

Tēvs mūsu ....   Esi sveicināta, Marija .....

 Jēzu, dziļā žēlastības Dzelme, es lūdzu, par piemiņu Tavām brūcēm, kas iespiedās līdz pat sirds dziļumiem un Tavas būtības dzīlēm, mani, pārkāpumu sagrauzto grēcinieku izvelc no grēka un paslēp Tavās brūcēs, līdz Tavas dusmas un pamatotais sašutums mitēsies. Amen.

  

12. lūgšana

Tēvs mūsu ....   Esi sveicināta, Marija .....

Jēzu, Patiesības spoguli, Vienības zīme, Žēlsirdības lāpa, atceries to milzumu brūču, ar kurām Tu biji noklāts no galvas līdz kājām, saplosīts un noasiņojis, lielās un vispārīgās sāpēs, kuras Tu izcieti savā Bezvainīgajā Miesā mīlestībā pret mums. Visdārgākais Jēzu, vai ir vēl kaut kas, ko Tu varēji mūsu dēļ izdarīt un neizdarīji! Lai Tavu ciešanu augļi tiktu atjaunoti manā dvēselē caur uzticīgu Tavu ciešanu atceri, un lai Tava mīlestība pieaug manā sirdī katru dienu līdz es Tevi redzēšu mūžībā. Tu, kurš esi ikviena patiesā labuma un katra prieka dārgumu glabātuve, ko es lūdzu, vismīļais Jēzu, dāvāt man debesis. Amen.

 

13. lūgšana

Tēvs mūsu ....   Esi sveicināta, Marija .....

 Jēzu, spēcīgais Lauva, nemirstīgais un neuzvaramais Karali, atceries sāpes, ko Tu izcieti, kad visi Tavi spēki, gan garīgie, gan fiziskie bija pilnīgi izvārdzināti, Tu  nolieci galvu, sacīdams: “Tas ir piepildīts!”. Caur šīm mokām un postu, es lūdzu Tevi, Kungs Jēzu, apžēlojies manā nāves stundā, kad mans prāts būs pilnīgi nomocīts un mana dvēsele cietīs. Amen.

 

14. lūgšana

Tēvs mūsu ....   Esi sveicināta, Marija .....

Jēzu, Vienīgais Tēva Dēls, Viņa substances (būtības) Greznums un Attēls, atceries vienkāršo un pazemīgo Tavas dvēseles nodošanos Mūžīgajam Tēvam, sakot: “Tēvs, Tavās rokās es nododu savu garu!”.

Ar Tava ķermeņa mocībām un sirds sāpēm Tu atvēri žēlastību, lai mūs izpirktu. Tu izdzisi ... Caur šo dārgo nāvi, es lūdzu Tevi, svēto Karali, atbalsti un palīdzi man pretoties ļaunajam, miesai un pasaulei, lai miris pasaulei es varētu dzīvot vienīgi Tev. Es lūdzu Tevi, manā nāves stundā pieņem mani, svētceļnieku un trimdinieku, kas atgriežas pie Tevis. Amen.

 

15. lūgšana

Tēvs mūsu ....   Esi sveicināta, Marija .....

Jēzu, patiesais un Auglīgais vīns, atceries pārpilno asiņu plūšanu, kas tik bagātīgi tecēja no Tava svētā ķermeņa kā vīnogu sula spiedē. No tava sāna, karavīra šķēpa pārdurtā, iztecēja asinis un ūdens, līdz Tavā ķermenī nepalika nevienas pilītes, un, visbeidzot, Tava novārdzinātā miesa kā krustā pacelts mirru saišķis bija izpostīta, Tava ķermeņa būtība iznīcināta un sirds dziļumi iztukšoti. Caur šīm rūgtajām ciešanām un Tavu Visdārgo Asiņu izliešanu, es lūdzu Tevi, mīļais Jēzu, pieņem manu dvēseli, kad es būšu nāves agonijā. Amen.

 

Noslēgums.

Mīļais Jēzu! Pārdur manu sirdi, lai manas nožēlas asaras un mīlestība būtu maize dienu un nakti, lai es pilnīgi atgrieztos pie Tevis, lai mana sirds būtu Tavs nemitīgais mājoklis, lai mana atgriešanās būtu Tev patīkama un manas dzīves beigas būtu tik cildināmas, ka es varētu iegūt debesis un tur kopā ar svētajiem slavētu Tevi mūžīgi. Amen.