Jāņa Pāvila II vēstījums jauniešiem

VXIII. Vispasaules Jauniešu Dienām (2003. gadā 13. aprīlī)

 

 

Ielādēt rakstu doc formāta (43 kB)

 

"Lūk, tava Māte" (Jņ 19, 27)

Dārgie Jaunieši!

 

1. Man atkal ir prieks nosūtīt jums īpašu vēstījumu sakarā ar Vispasaules Jauniešu Dienām, tādā veidā paužot to, ko pret jums jūtu. Mūsu iepriekšējās tikšanās reizes Vispasaules Jauniešu Dienās manī atstājušas spilgtus iespaidus, ko paturu savā atmiņā: jaunieši kopā ar Pāvestu, bīskapiem un priesteriem uzlūko Kristu, pasaules gaismu, sauc uz Viņu un sludina Viņu visai cilvēces ģimenei. Pateicoties Dievam par jūsu ticības apliecinājumu, kuru devāt Toronto, līdzīgi kā toreiz Ontario ezera krastā atkārtoti jūs aicinu: "Baznīca uzlūko jūs ar uzticību un sagaida, lai jūs kļūtu par cilvēkiem, kas dzīvo saskaņā ar Kalna svētībām (Mt 5)!" (Exhibition Place 2002. g. 25. jūlijā).

XVIII Vispasaules Jauniešu Dienām, kuras šoreiz notiks jūsu diecēzēs visā pasaulē, izvēlējos tematu, kas ir cieši saistīts ar Rožukroņa Gadu: "Lūk, tava Māte!" (Jņ 19, 27). Pirms nāves Kristus apustulim Jānim atstāj visdārgāko, kas Viņam ir, – savu Māti, Mariju. Šie ir pēdējie Pestītāja vārdi, tāpēc tie izskan tik svinīgi, veidojot it kā Viņa garīgo testamentu.

2. Eņģeļa Gabriēla vārdi Nācaretē: "Esi sveicināta, žēlastības pilnā" (Lk 1, 28) vienlaikus apgaismo arī Kalvārijas ainu. Pasludināšana ir sākums, savukārt Krusts norāda uz piepildījumu. Eņģeļa sludinājumā Marija savā klēpī dāvā Dieva Dēlam cilvēcisko dabu; Krusta pakājē apustuļa Jāņa personā viņa pieņem savā sirdī visu cilvēci. Līdz ar Ieņemšanas pirmo mirkli būdama Dieva Māte, sava Dēla pēdējās dzīves stundās viņa kļūst cilvēku Māte. Marija, kura ir bez grēka, Kalvārijā "iepazīst" grēka ciešanas, kuras Dēls uzņēmās cilvēku pestīšanas dēļ. Kad Jēzus – Dēls, kuru, izsakot savu "Jā", Marija ieņēma Pasludināšanas brīdī, mirst pie Krusta, Viņš Mātei atstāj it kā "otru pasludinājumu": "Sieviete, lūk, tavs Dēls" (Jņ 19, 26).

Krustā piesists, Dēls var pārliet savas ciešanas Mātes sirdī. Šo vajadzību izjūt katrs dēls, kurš cieš. Arī jūs, dārgie jaunieši, sastopaties ar ciešanām: ar vientulību, neveiksmēm un vilšanos personīgajā dzīvē; ar grūtībām ienākt pieaugušo pasaulē un profesionālajā dzīvē; ar šķiršanos un sērām jūsu ģimenēs; ar karu nežēlību un nevainīgiem upuriem. Tomēr ziniet, ka grūtību brīžos, kuru netrūkst neviena cilvēka dzīvē, jūs neesat vieni; līdzīgi kā Jānim Krusta pakājē Jēzus dod jums savu Māti, lai savā maigumā viņa jūs mierinātu.

3. Evaņģēlija turpinājumā lasām, ka "no tās stundas māceklis ņēma Viņu pie sevis" (Jņ 19, 27). Šis formulējums, no Baznīcas pirmsākumiem vairākkārt komentēts, nenorāda tikai uz Jāņa dzīvesvietu; tas akcentē ne tik daudz viesmīlības materiālo aspektu, cik tās garīgo dimensiju, jaunās attiecības, kas veidojās starp Mariju un Jāni.

Dārgie jaunieši, jūs esat apmēram tanī pašā vecumā kā Jānis un līdzīgi kā viņš vēlaties būt kopā ar Jēzu. Tieši jūs Kristus šodien lūdz pieņemt Mariju "savās mājās", pieņemt viņu "kā savu dārgumu", lai mācītos no viņas, kura "glabāja visus šos vārdus, pārdomādama savā sirdī" (Lk 2, 19); lai mācītos Marijas iekšējo gatavību klausīties, kā arī pazemības un nesavtības attieksmi, kas raksturo viņu kā pirmo Dieva līdzstrādnieci pestīšanas darbā. Marija ir tā, kura, pildot savu Mātes kalpojumu, jūs māca un veido, ļaujot Kristum pilnībā nostiprināties jūsos (Rosarium Virginis Mariae, 15).

4. Tādēļ arī šodien es atkārtoju manas bīskapa un pāvesta kalpošanas devīzi: "Totus tuus." Savā dzīvē nepārtraukti esmu piedzīvojis Dievmātes pilnīgo mīlestību un iedarbīgo klātbūtni; Marija mani pavada ik dienas, palīdzot pildīt svētā Pētera pēcteča misiju.

Marija ir Dieva žēlastības Māte, jo ir Māte žēlastību Radītājam! Paļāvības pilni uzticieties viņai! Jūs atmirdzēsiet Kristus skaistumā. Būdami atvērti Svētā Gara elpai, jūs kļūsiet par drosmīgiem apustuļiem, kuri spēj nest mīlestības uguni un patiesības gaismu. Marijas skolā jūs atklāsiet un uzņemsieties konkrētās saistības, kuras Kristus no jums sagaida, un iemācīsieties savā dzīvē atvēlēt Viņam pirmo vietu, vērsīsiet uz Viņu savas domas un darbus.

Dārgie jaunieši, ziniet, ka kristietība nav kāds viedoklis, tā nebalstās tukšos vārdos. Kristietība ir pats Kristus! Kristus, kurš ir Persona, kurš ir Dzīva Persona! Satikt Kristu, Viņu iemīlēt un rūpēties, lai Viņu iemīl citi, – lūk, kristieša aicinājums. Marija jums ir dota, lai jums palīdzētu ieiet patiesākās un ciešākās attiecībās ar Jēzu. Ar savu piemēru Marija jums māca ar mīlestības skatienu uzlūkot Viņu, kurš pirmais jūs iemīlēja. Ar saviem aizlūgumiem Marija veido jūsos mācekļa sirdi, kas spēj ieklausīties Dēlā, kurš atklāj patieso Tēva vaigu un īsto cilvēka cieņu.

5. 2002. gada 16. oktobrī es izsludināju "Rožukroņa Gadu" un aicināju visus Baznīcas bērnus padarīt šo seno, Marijai veltīto lūgšanu kā līdzekli, kas palīdz vienlaicīgi vienkārši un dziļi apcerēt Kristus Vaigu. Lūgties rožukroni nozīmē mācīties uzlūkot Jēzu ar Viņa Mātes acīm, mīlēt Jēzu ar Viņa Mātes sirdi. Arī jums, dārgie jaunieši, es šodien simboliski nododu rožukroni. Caur lūgšanām un noslēpumu pārdomāšanu Marija jūs droši vada pie sava Dēla! Nekaunieties patstāvīgi lūgties rožukroni, kad esat ceļā uz skolu, augstskolu vai darbu, uz ielas vai sabiedriskajā transportā; pierodiet to lūgties draugu lokā, grupās, kustībās un biedrībās; nesvārstieties piedāvāt šo lūgšanu mājās, saviem vecākiem, brāļiem un māsām, jo tā atjauno un stiprina ģimenes locekļu savstarpējās saites. Šī lūgšana palīdzēs jums būt stipriem ticībā, pastāvīgiem mīlestībā, priecīgiem un pacietīgiem cerībā.

Kopā ar Mariju, Kunga kalponi, jūs atklāsiet apslēptās dzīves prieku un auglīgumu. Kopā ar viņu, Kunga mācekli, jūs sekosiet Jēzum Palestīnas ceļos, kļūstot par Viņa sludināšanas un brīnumu lieciniekiem. Kopā ar viņu, sāpju Māti, jūs sekosiet Kristum Viņa ciešanās un nāvē. Kopā ar viņu, cerības Jaunavu, jūs pieņemsiet priecīgo Lieldienu vēsti un nenovērtējamo Svētā Gara dāvanu.

6. Dārgie jaunieši, vienīgi Jēzus pazīst jūsu sirdis, jūsu visdziļākās ilgas. Tikai Viņš, kurš jūs mīlēja līdz pat nāvei (sal. Jņ 13, 1) spēj piepildīt jūsu ilgas. Viņam pieder mūžīgās dzīves vārdi, kuri dzīvei dod jēgu. Neviens, izņemot Kristu, nevar jums dot patieso laimi. Sekojot Marijas piemēram, iemācieties teikt Kungam savu beznosacījumu "Jā". Lai jūsu dzīvē nav vietas egoismam un slinkumam. Šodien vairāk kā jebkad ir nepieciešams, lai jūs būtu "rītausmas sargi" – tie, kas sludina cilvēcei pirmo rītausmas gaismas blāzmu un jauno Evaņģēlija pavasari, kura asni jau pamanāmi. Cilvēcei ir ļoti nepieciešama jaunu cilvēku brīva un drosmīga liecība, kuri uzdrošinātos iet pret straumi un ar spēku un entuziasmu apliecināt savu ticību Dievam, Kungam un Pestītājam.

Dārgie draugi, arī jūs zināt, ka šī misija nav viegla. Tā kļūst pat neiespējama, ja paļaujamies vienīgi uz saviem spēkiem. Tomēr, "kas cilvēkiem nav iespējams, tas iespējams Dievam" (Lk 18, 27; sal. Lk 1, 37).

Patiesi Kristus mācekļi apzinās savu nespēku, tādēļ tie pilnībā uzticas Dieva žēlastībai, kuru pieņem ar nedalītu sirdi, pārliecināti, ka bez Viņa nespēj neko (sal. Jņ 15, 5). Tas, kas viņus raksturo un izceļ pārējo cilvēku vidū, ir nevis talants vai iedzimtas dotības, bet gan stingra apņemšanās sekot Kristum. Sekojiet Kristus mācekļiem, līdzīgi kā viņi sekoja Kungam! " Lai Dievs apgaismo jūsu sirds acis, lai jūs zinātu, kāda ir Viņa aicinājuma cerība un cik bagāta Viņa mantojuma godība starp svētajiem. Un cik pārmērīgi liels ir Dieva spēks mūsos, kas ticam saskaņā ar Viņa spēka varenības izpausmi." (Ef 1, 18-19)

7. Dārgie jaunieši, kā jau jūs zināt, nākošās Vispasaules Jauniešu Dienas notiks 2005. gadā Vācijā, Ķelnes pilsētā un diecēzē. Ceļš uz tām vēl ir ilgs, taču nākamie divi gadi, kas mūs šķir no šīs tikšanās reizes, var kalpot kā intensīvs sagatavošanās laiks. Lai jums palīdz šīs tēmas, kuras esmu jums izvēlējies:

-          2004. g., XIX Vispasaules Jauniešu Dienas: "Mēs gribam redzēt Jēzu" (Jņ 12, 21);

-          2005. g., XX Vispasaules Jauniešu Dienas: "Mēs atnācām Viņu pielūgt" (Mt2, 2).

Palmu svētdienā jūs satiksieties savās Baznīcās. Gatavi uzņemties atbildību lūgšanu, uzmanīgas ieklausīšanās un priekpilnas dalīšanās garā, piedzīvojiet šos tikšanās brīžus kā "pastāvīgas formācijas" iespēju, atklājot savu dedzīgo un uzticības pilno ticību! Līdzīgi austrumu gudrajiem esiet arī jūs svētceļnieki, kurus mudina ilgas satikt Mesiju un Viņu pielūgt! Drosmīgi sludiniet, ka Kristus, kurš mira un augšāmcēlās, ir uzvarējis nāvi un ļaunumu!

Mūsdienās, kad draud varmācības, naida un kara briesmas, lieciniet, ka vienīgi Viņš var dot patiesu mieru cilvēka sirdij, ģimenēm, pasaules tautām. Centieties meklēt un veicināt mieru, taisnīgumu un brālību! Neaizmirstiet Evaņģēlija vārdus: "Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem!" (Mt 5, 9)

Uzticot jūs Jaunavai Marijai, Kristus un Baznīcas Mātei, lai jūs ceļā pavada mana Apustuliskā Svētība kā uzticības zīme un mīlestības apliecinājums jums.

 

2003. gadā 8. martā, Vatikānā

 

Jānis Pāvils II