Medjugorjes Balss

Lūgšanu grupu avīze

2006.gada decembris

Ielādēt rakstu doc formāta (250 kB)

Dievmātes vēstījums no Medjugorjes 2006. gada 25. novembrī

Dārgie bērni! Arī šodien jūs aicinu: lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties. Bērniņi, kad jūs lūdzaties, Dievs jums ir tuvu un Viņš jums dāvā ilgas pēc mūžīgās dzīves. Šis ir laiks, kad visu varat sacīt Dievam un visu darīt Dieva dēļ. Tādēļ, bērniņi, nenovērsieties, bet ļaujiet, lai Dievs jūs pārveido, vada un piepilda jūsu dzīvi. Neaizmirstiet, ka tas ir ceļš uz mūžību. Tādēļ, bērniņi, ļaujiet, lai Dievs jūs vada kā gans savu ganāmpulku. Pateicos, ka atsaucaties manam aicinājumam.

Dievmātes vēstījums Mirjamai2006.gada 2.novembrī, dienā, kad Dievmāte kopā ar Mirjamu lūdzas par tiem, kuri nepazīst Dieva mīlestību.
- Dārgie bērni! Mana atnākšana pie jums, bērniņi mani, ir Dieva mīlestības izpausme. Dievs mani sūtīja, lai es jūs vadītu un rādītu jums patieso ceļu. Neaizveriet acis patiesības priekšā, bērniņi mani! Jūsu laiks ir īss. Neatļaujiet kārdinātāja maldiem valdīt jūsos! Ceļš, pa kuru es jūs vēlos vest, ir miera un mīlestības ceļš; tas ir ceļš, kurā es atdodu jūs savam Dēlam, jūsu Dievam. Atdodiet man savas sirdis, lai es jūs varētu darīt par saviem apustuļiem, lai jūs būtu miera un mīlestības apustuļi, kā mans Dēls sūtīja savus apustuļus! Pateicos jums!
Beigās Jaunava Marija pievienoja:
- Savās lūgšanās neaizmirstiet savus priesterus!
Dievmāte bija nopietna, bez emocijām, nedz laimīga, nedz noskumusi.


Dārgie Miera Karalienes draugi!

 

Adventa sākumā (Adventa gavēņa laikā) mūsu debesu Māte mūs atkal aicina uz lūgšanu. Viņa atkal atgādina, kas ir  pats svarīgākais: lūgties, lūgšanā satikties ar Dievu, sajust Viņa mīlestību, ilgoties pēc mūžīgās dzīves, un visā kalpot Dievam. 

Svētīgā māte Terēze tik bieži atgādināja savām māsām: „mums vajag vairāk runāt ar Dievu, nekā par Dievu.” Kopienu, kuru viņa nodibināja, viņa nosauca par „Mīlestības misionārēm”. Ja mēs gribam piepildīt dzīvē Dievmātes vēstījumu: „Šis ir laiks, kad visu varat sacīt Dievam un visu darīt Dieva dēļ”, mums, pirmkārt, vairāk jālūdzas.  Mūsu Kungs Dievs ir pilnīgā Mīlestība, jo vairāk mums būs draudzība ar Viņu lūgšanā, jo vairāk mēs atklāsim, ka iet pa mūžības ceļu nozīmē vienkārši izšķirties par Mīlestību. Sirsnīgā lūgšanā, pilnībā sevi atdodot, mūsu dzīve piepildīsies ar Dievu, ka mums pat nevajadzēs daudz runāt. Pats Dievs darbosies caur mums. Ja mēs runāsim, tie būs mīlestības vārdi. Mūsu lūpas runās to, ar ko piepildīta mūsu sirds.

            Cik reiz mēs esam sajutuši, kāds spēks ir vārdam. Vārdiem, ko saka cilvēks, kura sirds piepildīta ar Dievu, ir mīlestības spēks, ir spēks pārveidot, atbalstīt, uzmundrināt... Svētais apustulis Pāvils I vēstulē Korintiešiem (13,1) mums raksta: „pat ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm un man nebūtu mīlestības, es būtu kā skanošs varš vai šķindošs zvārgulis.”

Šai laikā mēs pārdomāsim, ar ko piepildītas mūsu sirdis, par ko mēs sarunājamies. Mācīsimies vairāk sarunāties ar Dievu un runāt par Viņa mīlestību.

Atceros vienu ģimeni, kurā vienmēr adventa sākumā televizoru nolika prom kārbā un tur to atstāja līdz Kristus dzimšanas svētkiem. Tā vietā viņi vairāk lūdzas, sarunājas, apmeklē savus tuviniekus.

Kad mēs esam sirds klusumā, uz celīšiem, mes varam sadzirdēt, ko runā Dievs, uz ko Viņš mūs aicina. Mēs atklājam, ka tas ir mīlestības aicinājums. Ja mēs lūgsimies, Dievs mums ļaus ieraudzīt, ko mēs varam izdarīt priekš Viņa. Viņš mūs gaida mūsu brāļos un māsās. Katru dienu mēs varam kādu ar mīlestību mierināt, kādam izdarīt ko labu. Tad mēs zinām, ka esam uz pareizā ceļa, ka tas ir ceļš, kas ved uz mūžīgo dzīvi Debesīs. Kungs Dievs, kurš staigāja pa šo zemi, darīja labu, vēlās arī mums to iemācīt. Ļausim Viņam, Labajam Ganam, kurš atdeva savu dzīvību par draugiem, vest mūs mīlestības ceļā.

Tik bieži mēs dzirdam no Dievmātes vēstījumiem: „jūs esat tikai ceļinieki uz šīs zemes”, lai mēs nepiesaistītos zemes lietām. Mēs zinām, ka svētceļnieki ņem līdzi tikai pašu nepieciešamāko, viņi domā par sava ceļa galamērķi. Pūlēsimies sakopt savas sirdis, atbrīvot tās no liekām nederīgām mantām, no lietām, kurām esam piesaistījušies un piepildīsim savas sirdis ar Dievu. Mūsu Kungam Jēzum uz zemes nekas nepiederēja, Viņš visu izdalīja, Viņš atdeva savu dzīvību aiz mīlestības. Viņš vēlās mūs vadīt, cienot mūsu brīvību un izvēli. Māte Marija  mūs uzmundrina, lai mēs atļautu Viņam mūs vadīt, lai mēs tam nepretotos. Lai Adventa laikā mūs pavada Viņa mīlestības paraugs.


 

Terēze Gažiova no Medjugorjes

Medjugorjes priestera Ljubo Kurtoviča komentārs

  Dievmātes vēstījumam 2006.gada 25. novembrī

 

Kad jūs lūdzaties, Dievs jums ir tuvu

 

Šai vēstījumā tāpat kā vairākos iepriekšējos vēstījumos, Vissvētā Jaunava Marija aicina mūs uz lūgšanu, trīsreiz atkārtojot: lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties. Tādā veidā Viņa vēlās mums atgādināt lūgšanas nozīmi mūsu garīgajā dzīvē. Runa nav par kādu dievbijīgu praktiku vai likumu, ko kāds ir noteicis. Tas arī nav aicinājums atgriezties pie aizmirstas tradīcijas. Lūgšana – tas nav garīgais vingrinājums vai treniņš, lūgšana – tā ir pati dzīve.  Kā miesai vajadzīgs gaiss, barība un daudzas citas lietas, lai pareizi funkcionētu, tieši tāpat arī mūsu dvēselei nepieciešama lūgšana. Mēs labi zinām, ka, ja nerūpēsimies par ķermeni, ja pārkāpsim uztura režīmu, var saslimt fiziski, bet kad mēs atmetam, aizmirstam lūgšanu, tad ļaujam visām „garīgām” baktērijām un vīrusiem valdīt pār mūsu dvēseli. Tādā stāvoklī cilvēks viegli kļūst par dažāda veida grēku vergu: ļaunuma,  naida, dusmu, sliktu kaislību, aprunāšanas, ļaunarunāšanas, slinkuma un daudzu citu pārkāpumu vergs. Dievmāte kā Māte vēlās mums teikt, ka nav cita ceļa, citu līdzekļu, kā tikai lūgšana. „bērniņi, lūgšanā jūs tuvojaties Dievam”- saka Māte Marija. Lūgšanā mēs dzirdam, kā mūsu dvēselē atsaucas mūžība. Katoļu katehisms mūs māca: „…tas ir mūžības grauds, ko cilvēks nes pats sevī un kas neved tikai pie materiālām lietām”, - cilvēka dvēselei nav cita pirmsākuma, kā tikai Dievs…” (KK33). Tikai lūgšanā, uz ko mūs Dievmāte aicina, mēs varam sajust un piedzīvot dziļākās slāpes pēc mūžības, apslēptas dziļi sirdī. Tikai lūgšanā mēs varam iepazīt apustuļa Pāvila vārdu patiesīgumu: „mūsu īstā dzīve ir debesīs, no kurienes mēs gaidām Pestītāju, mūsu Kungu Jēzu Kristu”(Fil.3.20) 

Mūžība sākas ne jau nāves brīdī. Mēs esam iegremdēti mūžībā, tā jau ir sākusies. Mums ir jāizšķiras par mūžīgo dzīvi un jācīnās par to no dienas dienā. Dzīvot mūžīgo dzīvi – nozīmē būt paklausīgam Svētajam Garam. Realitātes pazīšana, izzināšana bez lūgšanas ir, pirmkārt, apzināšanās, cik šī realitāte ir ierobežota. Mēs redzam, kā viss nāk un aiziet. Bet lūgšanā mēs kļūstam pārvērtību liecinieki, mēs redzam, kā viss kļūst jauns, kļūst mūžīgs. Apzinoties un piepildoties ar mūžīgo dzīvi, mēs visā saskatām mūžības mēru. Svētais Jānis no Krusta rakstīja: „Kungs Dievs, lai viss pārvēršas, tikai atļauj mums mājot Tevī. Kad lūgšanā mēs atradīsim sev mājokli Dievā, mēs vairs nedzīvosim pārejošajā laicīgajā. Uz šīs zemes dzīves robežas vēl kaut kas notiek, bet mēs neņemam tajā dalību. Mēs mājojam daudz dziļākos ūdeņos, Dievā, Kurš ir pati mūžība”. 

Katru reizi, kad mēs izlemjam dzīvot Dievā un cīnoties pret grēku un naidu, ļaunumu un tumsu, pieņemam dzīvi ar Dievu, mēs jau esam mūžībā. Tieši šeit, uz zemes, mums nepieciešams cīnīties un radīt Debesu Valstību. Šeit mums jāļauj Dievam ienākt mūsu dzīvē, mūs vest un pārveidot, kā mūs aicina Māte Marija. 

Ar skaidru un pazemīgu sirdi mēs lūgsim Jaunavu Mariju, Jēzus Māti un mūsu Māti, kas ir svēta, jo Viņa atļāva Dievam darīt Viņā un caur Viņu visu, kas Viņam vajadzīgs, - kļūt par mūsu Audzinātāju. Lūgsim, lai Viņa iemāca mūs pilnībā atdot sevi Dievam un tuvākiem un dzīvot mūžīgo dzīvi, kurai mēs esam radīti.

Medjugorje 30.11.2006.               

   Franciskāņu tēvs priesteris Ljubo Kurtovičs

                                               


Mūsu nākošā tikšanās būs  02.12.2006, pirmajā decembra sestdienā

Šai mēnesī mēs lūdzamies par tiem, kuri cieš no alkohola un narkotiku atkarībām, no azarta spēlēm, par tiem, kuri kļuvuši par lietu, cilvēku vergiem, par visiem, kuri nav atkarīgi no Dieva, bet krituši laicīgu lietu atkarībā.    


25.11.1990.

Dārgie bērni, šodien jūs atkal aicinu, lai jūs veiktu žēlsirdības darbus ar mīlestību, mīlestības vārdā. Manis dēļ un jūsu māsu un brāļu dēļ, visu, ko darāt citu labā, dariet ar lielu prieku un pazemību Dieva priekšā. Es esmu kopā ar jums un no dienas dienā jūsu upurus un lūgšanas aiznesu Dievam par pasaules pestīšanu. Es pateicos, ka uzklausāt manus aicinājumus.

 

2002.gada 25.februārī

Dārgie bērni! Šajā žēlastības laikā aicinu, lai jūs kļūstat Jēzus biedri. Lūdzaties par mieru jūsu sirdīs un strādājiet pie personīgās atgriešanās. Bērniņi, tikai tā jūs varēsiet kļūt miera un Jēzus mīlestības liecinieki pasaulē. Esiet atvērti lūgšanā un lai lūgšana jums kļūst nepieciešamība. Atgriezieties, bērniņi, un  strādājiet, lai jūsu dvēsele cik iespējams pilnīgāk iepazītu Jēzu un Viņa mīlestību. Esmu jums klāt un visus jūs svētīju. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

25.05.1993.

Dārgie bērni! Šodien jūs aicinu lūgšanā atvērties Dievam, lai Svētais Gars varētu sākt darīt brīnumainas lietas jūsos un caur jūsu klātbūtni šai pasaulē. Es esmu kopā ar jums un es aizbildinu par ikkatru no jums Dieva priekšā, tāpēc ka ikviens no jums, mīļie bērni, esat ļoti svarīgi manā pasaules glābšanas plānā. Dievs var jums dot mieru, ja jūs atgriezīsities un lūgsieties, tādēļ lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties un dariet to, uz ko iedvesmo jūs Svētais Gars. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

 2003.g. 25. jūnijā

Dārgie bērni! Arī šodien ar lielu prieku aicinu jūs dzīvot saskaņā ar maniem vēstījumiem. Esmu ar jums un pateicos jums, ka īstenojat dzīvē to, par ko jums runāju. Aicinu, lai jūs paši ar jaunu sirds degsmi un prieku aizvien vairāk atjaunotos caur maniem vēstījumiem. Lai lūgšana piepilda jūsu ikdienu. Pateicos, ka atsaucaties manam aicinājumam. . Lai lūgšana kļūst jūsu ikdiena

31.10.1985.

Dārgie bērni! Šodien es jūs ilgojos aicināt strādāt Baznīcā. Visus jūs mīlu vienādi un ilgojos, lai jūs visi strādātu tik, cik katrs spēj. Es zinu, dārgie bērni, ka jūs varat, bet jūs baidāties, tādēļ ka jūtaties mazi un pazemīgi, un nesaprotoši draudzes darba lietās. Jums jābūt drosmīgiem un jānes savi mazie ziediņi Baznīcai un Jēzum tā, lai visiem pārējiem jūsu baznīcā būtu labi. Pateicos, ka atbildat uz maniem aicinājumiem.

 

25.08.2000.

Dārgie bērni! Es ilgojos ar jums dalīties savā priekā. Manā Bezvainīgajā Sirdī es jūtu, ka daudzi no jums, lūdzoties un atgriežoties, jau ir cieši saistīti ar mani un īpašā veidā savās sirdīs nes manas Bezvainīgās Sirds uzvaru. Es vēlos jums pateikties un iedvesmot aizvien vairāk strādāt Dieva un Viņa Valstības labā Svētā Gara mīlestībā un spēkā. Es esmu ar jums un svētīju jūs ar manu Mātes svētību. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.

 

25.01.1987.

Šodien, mīļie bērni, vēlos aicināt, lai jūs ar šodienu sāktu jaunu dzīvi. Dārgie bērni, es ilgojos, lai jūs saprastu, ka Dievs ir izvēlējies ikkatru no jums, lai iesaistītu jūs savā lielajā visas cilvēces glābšanas plānā. Mīļie bērni, jūs pat nespējat aptvert, cik liela ir jūsu loma Dieva plānos. Tādēļ, dārgie bērni, lūdzieties, lai lūgšanā jūs varētu saprast Dieva nodomus attiecībā uz jums personīgi. Ziniet, ka jūsu Debesu Māte ir kopā ar jums, lai jūs varētu visā pilnībā īstenot to uzdevumu, kādu Dievs jums katram ir izraudzījis. Es pateicos, ka  uzklausāt manu aicinājumu.

 

25.02.1993.

Dārgie bērni! Šodien svētīju jūs ar manu Mātes svētību un aicinu jūs visus uz atgriešanos. Es ilgojos, lai katrs no jums pieņemtu sirdī lēmumu labot savu dzīvi un lai katrs no jums vairāk strādātu Baznīcā nevis ar vārdiem un domām, bet ar savu darba piemēru, tā, lai jūsu dzīve būtu priecīga liecība par Jēzu. Jūs nevarat apgalvot, ka esat atgriezušies pie Dieva, tāpēc ka visai jūsu dzīvei ir jākļūst par nemitīgu atgriešanos. Bērni, Dievs dos  jums pazīt, kas jums konkrēti darāms un kā veidot savu dvēseli labāku. Es esmu ar jums un ņemu jūs visus manā Mātes patvērumā. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 


Lūgšanu grupa no Latvijas pilsētas Ogres

 

Es vēlos īsi pastāstīt par mūsu lūgšanu grupu Ogrē.

Pirmo reizi mēs uzsākām kopīgu Rožukroņa lūgšanu 2004.gada 26. oktobrī Ogres baznīcā. Tad mēs bijām pieci cilvēki, tagad mēs esam desmit. Mēs pulcējamies vienreiz nedēļā ceturtdienās no plkst.17tiem. Vienu stundu mēs lūdzamies Rožukroni, lasām Dievmātes vēstījumus. No 18tiem līdz 19tiem mēs ejam uz adorāciju un plkst.19tos mēs piedalāmies svētajā Misē. Mēs lūdzamies tajos nodomos, ko mums lūguši cilvēki palūgties, kā arī Dievmātes nodomos un par visu Viņas plānu izpildīšanos. 

Mums Ogrē ir vēl viena lūgšanu grupa, bet mēs nolēmām neapvienoties, bet darboties kā divas lūgšanu grupas.

2006.gada maijā mūsu grupa reģistrējās kā sabiedriska organizācija „Medjugorjes Dievmātes centrs” un mēs atvērām garīgās literatūras veikaliņu Ogres pilsētas centrā. Veikals strādā 5 dienas nedēļā. Mēs piedāvājam garīgo literatūru, rožukroņus, sveces, svētbildes un citas sakrālijas. Cilvēki priecājas, ka ir tāds veikaliņš, kur ne tikai var iegādāties šos priekšmetus, bet arī parunāties par savām problēmām, atvērt savu sirdi, lūgt palīdzēt ar lūgšanu un padomu.

Mūsu veikaliņā centrā ir Medjugorjes Dievmātes statuja. Te mēs varam cilvēkus iepriecināt ar informāciju par notikumiem Medjugorjē un izplatām avīzīti „Miera Karalienes atbalsis” latviešu un krievu valodā.   

Ja izdosies, mēs gribētu šādus veikaliņus atvērt arī citās Latvijas pilsētās. Tam pamatā pie katra šāda veikaliņa jābūt lūgšanu grupai, kura strādā un lūdzas Dievmātes un to visu cilvēku nodomos, kas ir iegriezušies un vēlējušies, lai viņiem palīdz ar lūgšanu.   

Lai pasargā jūs Dievs no visa ļauna!                                                                                                               Lilija

 

Tēva Aleksandra Meņa lūgšana

 

Kungs, es mīlu Tevi,

 mīlu Tevi vairāk par visu pasaulē,

 jo Tu esi patiesais prieks,

 mana dvēsele.

Tevis dēļ es mīlu savu tuvāko,

Kā sevi pašu..


 Slavko Barbaričs OFM:

Lūdzieties kopā priecīgu sirdi

VIII. Norādījumi, kā satikties lūgšanu grupai

 

No Dievmātes vēstījumiem kļūst skaidrs, ka Dievmāte vada katru lūgšanu grupas dalībnieku, vēloties tā garīgo izaugsmi tieši grupā. Vienlaicīgi Viņa vēlās, lai viņi visi strādātu un pieaugtu kopā, kā vienota grupa.

Acīmredzama arī Dievmātes vēlēšanās redzēt šīs satikšanās nevis vienveidīgas, bet katru reizi jaunas, dzīvas, tādas, kuras spēj aizraut cilvēku un palīdzēt viņa garīgajai izaugsmei.  

Lai sagatavotu grupas dalībniekus kopējai lūgšanai, Dievmāte aicināja katru lūgties individuāli, vai pulcējoties divatā. Viņa ieteica grupas dalībniekiem uzrakstīt zīmītes ar saviem vārdiem un pēc kārtas izvilkt tās. Pēc tam viņi katrs tikās ar to dalībnieku, kura vārds bija zīmītē. Tikšanās notika ārpus lūgšanu grupas, reizi nedēļā. Nākošā nedēļā katrs atkal vilka zīmīti un tikās ar citu dalībnieku. Visā Lielā Gavēņa vai Adventa laikā katram bija divas šādas tikšanās. Dievmāte vienmēr viņus lūdza runāt par šo tikšanās pieredzi kopējā lūgšanu grupā, īpaši svētdienās, un tādā veidā bagātināt vienam otru. Viņa atbalstīja un mudināja grupas dalībniekus dalīties savā pieredzē un tajā, ar ko Dievs katru apdāvinājis. Viņi katru dienu piedalījās svētajā Misē un gavēja trīs reizes nedēļā. Dienā, kopējo pastaigu laikā, viņi spēlēja, dziedāja, lūdzās, esot pie dabas, kā arī piedalījās svētajā Misē un Adorācijā.

Dievmāte vienmēr pasvītroja atklātas un godīgas sarunas nepieciešamību, ja kādam no grupas dalībniekiem radās grūtības savstarpējās attiecībās. Ja kāds no viņiem sajuta nogurumu, nemieru vai bailes, Dievmāte ieteica nevis meklēt uzreiz kādu, kam izteikt savu dvēseli, bet vispirms iet pie krusta un pabūt pie tā kādu brīdi klusumā.

 Dievmāte viņus aicināja katru rītu lasīt fragmentu no Svētajiem Rakstiem un izvēlēt priekš sevis kādu teikumu pārdomām visai dienai.

Viņa lūdza katru vest dienasgrāmatu, un dažreiz tikšanās laikā vai mājās uzrakstīt vēstuli Jēzum un Viņai, eņģeļiem un svētajiem. Tas palīdz sirdīm atvērties, bet pašiem iemācīties runāt par sevi un savām jūtām, pārvarot bailes un riska un nedrošības sajūtu, atklājot sevi citiem. Šīs vēstules pēc tam lasīja visas grupas priekšā vai kādam vienam dalībniekam.

 

Lūgšanu grupu tikšanās kārtība

 

Lūgšanu grupu tikšanās ir ar savu iekšējo, loģisko struktūru, kura zināmā mērā atbilst svētās Mises struktūrai. Visas lūgšanu grupas, Medjugorjes Dievmātes vēstījumu iedvesmotas, tāpat var darboties saskaņā ar šiem iekšējiem noteikumiem.

Lai atvērtos sirdis un rastos lūgšanu atmosfēra, lūgšanu grupas tikšanās sākuma tiek dziedāta dziesma. Dziesmas vienmēr ir svarīga lūgšanu grupu tikšanās sastāvdaļa.

Lūgšanu sākums – tas vienmēr ir attīrīšanās, piedošanas un samierināšanās laiks, kas palīdz iegūt brīvību, bet sirdīm spēju klausīties Dieva Vārdu un personīgi atbildēt Viņam.

Tas notiek personīgo lūgšanu laikā, kas seko pēc grupas vadītāja ierosinātās kopējās sākuma lūgšanas, kurā viņš visus aicina uz piedošanu, samierināšanos savā starpā un attīrīšanos, palīdzot grupai apzināt Dieva mīlestību, žēlsirdību un piedošanu.

Reizē ar to tiek dota iespēja personīgai, spontānai lūgšanai par īpašu piedošanu, par savu kļūdu un grēku atzīšanu, par ticību piedošanai.

Reizē ar to grupa kļūst spējīga klausīties Dievmātes vēstījumus un pārdomas, ko sagatavojis grupas vadītājs.

Pēc tam grupas vadītājs jautā par lūgšanu nodomiem. Ja grupa ir aktīva lūgšanā, tās dalībnieki uzmanīgi klausās katru lūgšanu nodomu un turpina lūgšanu procesu personīgā lūgšanā. Tādēļ katram, kurš lūdzas, īpaši svarīgi būt precīzam un lakoniskam, lai katrs dalībnieks būtu spējīgs dzirdēt, saprast un ņemt dalību lūgšanā. Ir labi, ja pēc katras lūgšanas paliek laiks klusumam un pārdomām.

 Nedrīkst pieļaut uzmākt kādam cilvēkam savas daudzvārdīgas un bezgalīgas lūgšanas, kas atņem iespēju pārējiem lūgties.

Pēc lūgšanas vienmēr ir labi parunāt par īpašiem, visas grupas uzdevumiem un nodomiem, no kurām veidotos individuālie uzdevumi. Tie satur sevī gavēni, grupu tikšanos kādā no kalniem noteiktā laikā un lūgšana īpašos nodomos līdz nākošai grupas tikšanās reizei.

Svarīga ir pateicība Dievam par visām šīm žēlastības dāvanām, ieskaitot krusta žēlastību un ar to saistītās ciešanas. Kad cilvēks pateicas Dievam, viņš iepazīst Dieva mīlestību un žēlastību, viņa sirdī atgriežas prieks un miers, un viņa ticība nostiprinās. Pateicība jau pati par sevi ir skaistākais ticības un mīlestības apliecinājums, vislabākais ierocis pret skumjām, nepietiekamu uzticēšanos un vāju ticību. Vēlams, lai katrs grupas dalībnieks piedalītos Dieva slavēšanas un pateicības lūgšanā.

Lūgšanu tikšanās beigās tiek izlūgta svētība un dzied Tēvs mūsu...

Ideāli, ja lūgšanu tikšanās ilgst pusotru stundu. Ja lūgšanu tikšanās ir pārāk īsa un saraustīta, tajā nav iespējams veidot vajadzīgo virzību. Pārāk ilga lūgšana var izsaukt negatīvas emocijas un dalībnieki sāks vairīties piedalīties lūgšanu grupā. Katrā grupā nepieciešams atrast laiku sarunām par to, kas interesē tās dalībniekus, kas palīdz tiem augt, priecāties, mīlēt, cerēt un iemantot iekšējo mieru. Svarīgi arī runāt par to, kas rada nemieru. Lūgšanu grupa var augt un virzīties uz priekšu  tikai ar tādu ātrumu, uz kādu spējīgs tās vislēnākais dalībnieks. Tāpēc jābūt jūtīgiem pret tiem, kuriem ir grūtības vai problēmas, kas radušās aiz tiem vai citiem iemesliem.

Kā paša lūgšanu grupas tikšanās procesa, tā arī dažādu tās etapu vadība nedrīkst būt stingri ierobežota, tomēr ir derīgi, lai vadītājs būtu lietas kursā par to, kas notiek grupā. Pabeidzot tikšanās vienu daļu un uzsākot nākošo, derīgi nodziedāt atbilstošu dziesmu, kas palīdz atvērties sirdij. Svētīgi uz lūgšanu darbojas refrēna dziedāšana starp spontāniem lūgšanu nodomiem.


КООРДИНАТОРЫ

 

Междугорье  

Терезя Гажиова, mail: terezia.gaziova@tel.net.ba

tel.fax 00387 36 650 004

Россия            

Oльга Князева, mail: knyazev@anrb.ru

450059, Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 24/1, кв.34

tel.fax 007 3472771617 (для Ольги)   

                              Tel.mob: 07 9 17 464 3735

Украина         

Славик Тайпс, mail: karmelakriss@pobox.sk

tel: 00 380 503 724 077

Литва            

Дануте Тотораитите, mail: i.kondratiene@vdtat.lt

tel: 00 370 52 343 330

Латвия           

Зинаида Лапса, mail: zinaida@eriga.lv 

tel. mob: 00371 8318855, 003719139702

Словакия     

Марта Ухалова, mail: marta@maria.sk

tel. 00421 905 412 040

Web: www.medjugorje.narod.ru   email: medjugorje@rambler.ru

 

 Web:www.medjugorje.ru