Medjugorjes Balss

Lūgšanu grupu avīze

2005.gada janvāris

 

Ielādēt rakstu doc formāta (323 kB)

 Dievmātes vēstījums 2004.g. 25. decembrī

Dārgie bērni! Šodien ar lielu prieku nesu jums uz savām rokām manu Dēlu Jēzu, kurš jūs svētī un aicina uz mieru. Lūdzieties, bērniņi, un katrā situācijā esiet drosmīgi liecinieki par labo vēsti. Tikai tad Dievs jūs svētīs un dos jums visu, ko no Viņa ticībā lūgsiet. Es esmu ar jums tik ilgi, kamēr Visvarenais man atļaus. Ar lielu mīlestību aizbildinu par katru no jums. Pateicos, ka atsaucaties manam aicinājumam.

 

Ikgadējais Dievmātes vēstījums Jakovam Čolo 2004.g. 25. decembrī

Pēdējā parādīšanās reizē 1998.g.12.septembrī Dieva Māte solīja Jakovam ierasties pie viņa katru gadu 25.decembrī, Kristus Dzimšanas svētkos. Parādīšanās sākās 14.00 un ilga 7 minūtes.

 Dieva Māte deva šādu vēstījumu:

Dārgie bērni! Šodien, žēlastības dienā, ar Bērnu Jēzu uz rokām īpaši jūs aicinu, lai jūs atvērtu savas sirdis un lūgtos. Bērniņi, lūdziet Jēzu, lai Viņš piedzimst katrā sirdī un lai Viņš būtu Valdnieks jūsu dzīvē. Lūdziet Viņam žēlastību, lai jūs spētu atpazīt Viņu vienmēr un ikkatrā cilvēkā. Bērniņi, lūdziet Jēzum mīlestību, tādēļ, ka vienīgi ar Dievišķo Mīlestību jūs varat mīlēt Dievu un visus cilvēkus. Es nesu jūs visus manā sirdī un dodu jums savu Mātes svētību.


Jēzus Dzimšanas svētki un Jaunais Gads Medjugorjē

 

Medjugorjes draudze sagaidīja Jēzus Dzimšanas svētkus, lūdzoties novennu. Deviņu dienu laikā ik dienas mēs kāpām Podbrdo kalnā, Dievmātes pirmajā parādību vietā, lūdzoties Rožukroni un pateicoties Dievam par šo lielo brīnumaino dāvanu – Dievmātes klātbūtni šai vietā. Mēs lūdzāmies par draudzi, par visiem, kuri kalpo šai svētīgajā un žēlastību pilnajā vietā, lūdzāmies par tiem cilvēkiem, kuri atbrauc šurp, lūdzāmies par to, lai izpildās Dievmātes nodomi.

24.12.2004. mēs sapulcējāmies kopā, lai priecīgi sagaidītu pasaules Pestītāja Dzimšanas svētkus. Lūgšanu programma Medjugorjē sākās plkst.17tos, lūdzoties Rožukroni. Plkst. 18tos tika svinēta svētku vigīlijas Svētā Mise. Sv.Mises noslēgumā arī šogad mātes Elvīras kopienas Čenakolo puiši uzveda Ziemassvētku izrādi. Plkst. 22.00 sākās Vissvētākā sakramenta adorācija un lūgšana līdz pusnaktij, kad tika svinēta Ganiņu Svētā Mise. 

 Šais dienās Medjugorjē  ierodas ļoti daudzas svētceļnieku grupas, īpaši daudz jauniešu. Svētceļnieku sejās redzamas ilgas sagaidīt arī vecā gada pēdējās dienas lūgšanā, lai Jaunais Gads sāktos kopā ar Jēzu un Mariju, lai būtu Jēzus svētība un Dievmātes žēlastības.

Lūgšanu programma 31.12.2004 Medjugorjes sv.Jēkaba baznīcā sāksies ar Rožukroņa lūgšanu un pateicības Svēto Misi, kurā mēs pateiksimies Dievam par pagājušo gadu. Pēc tam svētceļniekiem būs iespēja atkal noskatīties Ziemassvētku izrādi. Vakara lūgšanas sāksies 22.00 ar Vissvētākā Sakramenta adorāciju, un pusnaktī būs Svētā Mise.

Mēs solām jums, ka lūgsimies par jums visiem, ticam, ka jūs visi sirdī vēlaties būt kopā ar mums.

 

 

  Dārgie draugi!

 Sirsnīgi sveicu visus jūs, visus, kuri atbild uz aicinājumu katrā pirmajā mēneša  sestdienā būt kopējā lūgšanā, kuri ir izlēmuši lūgties kopā Dievmātes nodomos, lai piepildītos Viņas plāns mūsos un caur mums. 

Vēlos dalīties ar jums priekā: kopā ar mums lūdzas ļoti daudzi cilvēki, kuri savā sirdī nes Dievmātes vēstījumus. Šo lūgšanu atbalss dzirdama daudzās valstīs: Krievijā, Lietuvā, Ukrainā, Baltkrievijā, Moldāvijā, Kazahijā, Slovākijā. Jūs mums rakstāt, zvanāt, stāstat par to, kā jūs iedvesmo mūsu lūgšanu grupa.

Pateicība Dievam par to īpašo dāvanu: par šo iespēju iet kopā ar Mariju svētuma ceļā kā liela, kopīga ģimene. Šai žēlastību pilnajā Kristus Dzimšanas svētku laikā mēs lūdzamies par to, lai reizē ar Jēzus dzimšanu mūsu sirdīs piedzimst svētīgas vēlēšanās un nopietni lēmumi, mēs lūdzam Dievam un Marijai uzticības dāvanu. 

            Mūsu otrā lūgšanu grupu tikšanās notiks 01.01.2005.g., Vissvētākās Jaunavas Marijas, Dieva Mātes svētkos.  Veltīsim, atvērsim Dievmātei mūsu sirdis, mūsu ģimenes, visus, kurus Dievs liek mums satikt mūsu ceļā, lūgsimies viens par otru, lai Jauno Gadu mēs sagaidītu kopā ar vissvētāko Jaunavu Mariju, lai jebkuros apstākļos mēs kā Marijas bērni, Dieva bērni nestu  cilvēkiem priecīgo vēsti.

No visas sirds novēlu jums svētīgas Kristus Dzimšanas svētku dienas. Lai dziļš Kristus Dzimšanas miers piepilda jūsu sirdis, un Marijas mīlestība pavada jūs visā, ko nesīs Jaunais Gads.

 

Lūgšanā kopā ar visiem jums

Terēze no Medjugorjes.

 

Medjugorjes priestera Ljubo Kurtoviča komentārs

  Dievmātes vēstījumam 25.11.2004.

 

Es nesu jums Manu Dēlu Jēzu

 

Marija nāk priecīga, tāpēc ka nāk pie mums no turienes, kur mājo prieks un debesu gods, Viņa nāk no debesu Tēvijas, lai vadītu mūs ceļā, kas vēl mums jānoiet. Marija šeit nāk tāpēc, ka vēlās, lai arī mēs būtu tur, kur Viņa, un Viņas Mātišķā vēlēšanās it tikpat liela, kā prieks Viņas sirdī.

Arī šodien, tāpat kā pirmajās Viņas parādību dienās 24.06.1981.g., Dievmāte nes mums Jēzu, savu Dēlu un mūsu Pestītāju. Savās rokās un savā Sirdī Marija nes un dāvā mums Dievu, lai mūs vadītu ceļā pie Viņa. Vissvētākā Māte vēlās, lai mēs, līdzīgi ganiem, klausītos un dzirdētu engeļa balsi: “Nebaidieties! Lūk, es sludinu jums lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm: šodien Dāvida pilsētā jums piedzima Pestītājs. Viņš ir Jēzus Kristus, Kungs.“ (Lk. 2: 10-11). Pasaules Pestītājs piedzimis lai atpestītu mani, tevi, katru cilvēku. Dievs ir piedzimis, lai „ikvienam, kurš Viņu pieņēma, ikvienam, kurš tic Viņa Vārdam, dotu varu kļūt par Dieva bērnu“(J.1:12).

 Jēzus – tā ir vienīgā personība cilvēces vēsturē, vienīgā personība cilvēku dzimuma vidū, pateicoties Kuram mums ir dotas tiesības cerēt un nekrist izmisumā, jo, ja ne Viņš, ja ne Viņa dzīve, ne pati Viņa misija(būtība)(eksistence), mūsu dzīves krusts, mūsu sāpes un mūsu ciešanas būtu neizturami smagas.  „Jo  Dievs tā mīlēja pasauli, ka atdeva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas tic Viņam, nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvi. “ (J.3:16).

Dievs atdeva Jēzu, savu Dēlu, lai glābtu tevi un mani, jo Viņš mīlēja pasauli tik ļoti, ka Pats tapa cilvēks un ienāca cilvēku dzīvē, viņu sāpēs un pašā nāvē, lai uzvarētu nāvi.

Ar Jēzus ienākšanu pasaulē mainījās visa cilvēces vēsture, un mēs svinam Ziemassvētkus - Kristus Dzimšanas dienu kā prieka un pateicības dienu, kā dāvanu šai Zemei un visai cilvēcei.  „tauta, kas staigā tumsībā, ieraudzīs lielu gaismu. Pār tiem, kas nāves ēnā, atmirdzēs gaisma.“ (Jes. 9:1)

Un mēs varam izkļūt no mūsu tumsas, mūsu sāpēm un mūsu bailēm, tāpēc ka Dievs ienāca mūsu tumsā, mūsu grēkos un mūsu sāpēs, lai no tām atbrīvotu.

Jēzus piedzima ne īpaši bērna dzimšanai piemērotos apstākļos, Viņš piedzima kūtiņā, ap to bij dzīvnieki, jo „naktsmītnē priekš tiem nebija vietas“.(Lk.2:7). Kūtiņa – vieta lopiņiem, tur ir netīrība un smags gaiss un viss tik nepievilcīgs un nepiemērots cilvēkiem. Bet arī šodien Kungs piedzimst mūsu sirds netīrajā kūtī, tādas sirds, kurā nekārtība, nesavāktība un kur nav patīkama aromāta dvesmas. Jēzus atnāk mūsu dēļ, lai pārklātu visu mūsu būtību ar Savu žēlastību, lai svētītu mūs un atdotu mums Sevi Pašu. Dievs arī šodien ir uzticīgs Sev, un Mūsu Māte nes un dāvā Viņu mums. Dievs dzīvo mūsos, un tāpēc mēs varam savienoties ar Viņu. Pateicoties tam, ka mēs ticam Viņam, mēs varam kļūt droši un drosmīgi, jo Viņš ir Visvarenais un Visaugstais, un tad, lai kas arī notiktu, jebkuros dzīves apstākļos, mēs droši liecināsim par Dieva klātbūtni un Viņa visvarenību uz šīs Zemes.   

Ar mums ir mūsu Māte un kopā ar Viņu mums ne no kā nav jābaidās, jo mēs esam Viņas patvērumā un aizbildniecībā. Darīsim visu iespējamo, lai no dienas dienā mēs būtu arvien tuvāk Jēzus un Marijas Sirdīm. Ļausim Dievmātei mūs ņemt pie rokas, lai Viņa mūs vada miera ceļā, tā miera, kuru mums dāvina Dievs.

                                          Lūgšanu nodoms janvārī:

Būt drosmīgiem kristiešiem un vīrišķīgi nest šai pasaulē Labo vēsti

 

                                                            Pr.Ljubo Kurtovičs, Medjugorje.


 

 

Priesteris t.Slavko Barbaričs OFM:

 Lūdzieties kopā priecīgu sirdi

 

I.                  Lūdzieties kopā

 

Man bieži jautā, ko nozīmē lūgšanu grupa un kā tā jāvada? Esmu devis dažādas atbildes, vēloties palīdzēt svētceļniekiem iedzīvināt praksē viņu labo gribu.

Vispirms, mums jāatceras Jēzus vārdi, kurš teica, ka tur, kur divi vai vairāk virs zemes vienprātīgi ko lūgs no Tēva Viņa Vārdā, to debesu Tēvs tiem piešķirs. (no Мt. 18,19-20). Svēto Rakstu gaismā redzam, ka kopīgai lūgšanai ir īpašs spēks. Un beidzot kādreiz mēs saprotam, ka lūgšana – tā ir saruna ar Dievu. Tomēr svarīgi atzīmēt, ka, lai sarunātos šai valodā, tai ir sava personīgā vārdnīca, savi likumi un saturs, un kam, tāpat kā jebkurai valodai, vajadzīga bieža prakse.  

Kad mēs mācāmies kādu valodu un gribam runāt tajā, mums jāpraktizējas un jārunā ar citiem. Bez šīm sarunām mēs neesam spējīgi šo valodu iemācīties. Bez tam, lai sarunātos ar citiem, mums nepieciešams praktizēties arī patstāvīgi: mācīties vārdus un gramatiku. Tāpat tas ir arī ar lūgšanu. Lai iemācītos labi lūgties, mums jālūdzas kopā ar citiem un mums jālūdzas arī vienatnē. Personīgā lūgšana – tas ir nosacījums kopīgai lūgšanai, bet kopīgā lūgšana palīdz mums lūgties vienatnē.  

Ja mēs lūdzamies tikai kopīgi ar citiem, mēs nevaram pieaugt lūgšanā. Tieši tāpat, ja mēs nelūdzamies kopīgi ar citiem, tad vienatnē un savā attālinātībā no citiem pastāv briesmas nekad neiemācīties labu un pareizu lūgšanu.

Pirmā lūgšanu grupa ir ģimene. Vecākiem jālūdzas kopā ar saviem bērniem. Kā nav iespējama ģimene, kurā nav dialoga, tā nav iespējama kristīga ģimene, kurā nav kopējas lūgšanas. Tas ir svarīgi gan vecākiem, gan bērniem. Māte Terēze teica, ka ģimenē, kura lūdzas kopā, nav šķelšanās, tā pieaugs mīlestībā.  Kā bērna audzināšanas svarīgs moments ir svarīgi, ka bērns redz lūdzoties savus vecākus un viņš mācās lūgties kopā ar viņiem. Mēs labi zinām to posmu bērna attīstībā, kad viņš uzskata savu tēvu kā  visstiprāko, visgudrāko vīrieti pasaulē, un cik pozitīvi tas darbojas uz viņa personīgo attīstību. Redzot savu tēvu ar lūgšanā saliktām rokām, bērns aptver, lai pat zemapziņas līmenī, ka līdzīgi tam, kā viņš saliek savas rociņas, lūdzot kaut ko no mammas un tēta, tā arī viņa tēvs to dara Tā priekšā, kurš ir lielāks, stiprāks, gudrāks un bagātāks par viņu. Tad bērna sirds un dvēsele atveras pārdabiskai pieredzei, un viņš kļūst spējīgs uz tikšanos  ar Dievu Tēvu, Visvarenu un tādu, Kurš pārspēj jebkuru cilvēcisku būtni, kura ir atkarīga no Viņa. Lūk, kāpēc ir tik svarīgi vecākiem lūgties kopā ar bērnu, un tēvam būt aktīvam lūgšanā. Tāpat svarīgi, lai ģimenes lūgšana būtu regulāra.

Ja vecāki nelūdzas kopā un nelūdzas kopā ar savu bērnu, grūti sagaidīt, lai lūgšana būtu svarīga viņa dzīvē.

Kad mēs šodien dzirdam, ka jauni cilvēki nelūdzas, tad tas, vispirms, nozīmē, ka vecāki nav praktizējuši lūgšanu dzīvi. Bērna attīstībā ir periods, kad lūgšanā iestājas krīze, un tas ir pilnīgi normāli. Tādā augšanas perioda krīzē bērnā rodas lēmums par labu personīgai lūgšanai un personīgai satikšanās ar Dievu. Šis periods var būt diezgan garš, jo bērni, ar kuriem vecāki kopā lūdzās, spēj pārvarēt jebkuru krīzi un iziet no tās vairāk pieauguši savā ticībā.

Katrā ģimenē nepieciešams lūgties kopā ar bērniem, neskatoties uz bērna vecumu. Bērni uztver un jūt visu, kas notiek ģimenē krietni pirms tam, kā ienāca pasaulē. Pat tad, kad viņi vēl nesaprot, kas ir lūgšana un nav spējīgi lūgšanas laikā saglabāt klusumu, ir svarīgi mācīt viņiem cienīt lūgšanas laiku.

Ja mēs lūdzamies ģimenē, tad mēs viegli varam ieiet lūgšanu grupā. Lūgšana grupā ļoti svarīga, lai bērns pieaugtu ticībā. Bīstami aizliegt bērnam, lai viņš nesatiekas ar draugiem ārpus mājas, un, ja vecāki to liedz, viņi traucē bērna pareizai attīstībai, audzinot no viņa cilvēku, kurš nav gatavs un nav spējīgs reālai dzīvei.   

Tādas pašas briesmas draud arī bērna pieaugšanā ticībā, ja ģimene nelūdzas kopā arī lūgšanu grupā. Bērnam ir svarīgi redzēt, ka vecāki un bērni sapulcējas uz lūgšanu ar visu ģimeni, tāpat kā sapulcējas kopā draugi. Ja ģimene kopā ar bērniem nesatiekas ar citām ģimenēm, tā traucē bērna normālai attīstībai, jo atņem šai attīstībai nepieciešamo pieredzi. Tieši tāpat, ja ģimene nesapulcējas kopā ar citām ģimenēm uz lūgšanu, tādā veidā apdraud savu bērnu pieaugšanu ticībā.   

Pat ja bērni spēlējas, kamēr viņu vecāki lūdzas, tas vienmēr bērnam var kļūt kā svarīga pieredze ticībā.         Atbildot uz jautājumu, kā lūgties un kā vadīt lūgšanu grupu, nepieciešami, pirmkārt, apzināties, ka lūgšanu grupa – tā ir draugu grupa. Nevienam nerodas jautājums, kādā veidā tikties ar draugiem, tāpēc , ka katrs no mums to lieliski zina. Ar draugu mēs runājam, dziedam, klusējam, raudam, smejamies un priecājamies, atkarīgi no apstākļiem. Lūgšanu grupa ir jāsaprot tieši tā. Tie ir draugi, kuri satiekas kopā, tāpēc ka viņi ir ticīgie, un viņi ir ticīgie, kuri sapulcējas kopā, jo viņi ir draugi.  

Lūgšanu grupu tikšanās jāveido tā, lai tās atbilstu dalībnieku garīgajam stāvoklim. No vienas puses, tam jāizsaka cilvēka iekšējo stāvokli, no otras – mums  jāļaujas Dieva Vārda iedvesmai un vadībai. Tāpēc lūgšanu grupai jābūt veidotai tā, lai katrs tās dalībnieks varētu apzināties savu patieso stāvokli un saņemt palīdzību un risinājumu savai problēmai.    

       

КООРДИНАТОРЫ

 

Междугорье  

Терезя Гажиова, mail: terezia.gaziova@tel.net.ba

tel.fax 00387 36 650 004

Россия            

Oльга Князева, mail: knyazev@anrb.ru

450059, Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 24/1, кв.34

tel.fax 007 3472771617 (для Ольги)   

                              Tel.mob: 07 9 17 464 3735

Украина         

Славик Тайпс, mail: karmelakriss@pobox.sk

tel: 00 380 503 724 077

Литва            

Дануте Тотораитите, mail: i.kondratiene@vdtat.lt

tel: 00 370 52 343 330

Латвия           

Зинаида Лапса, mail: zinaida@eriga.lv 

tel. mob: 00371 8318855, 003719139702

Словакия     

Марта Ухалова, mail: marta@maria.sk

tel. 00421 905 412 040

Web: www.medjugorje.narod.ru   email: medjugorje@rambler.ru

 Дорогой друг!

Если хочешь поделится своими мыслями или желаешь чтобы мы молились за тебя - НАПИШИ!