Tavā sirdī, ak Māte Marija, es meklēju patvērumu

Tavā sirdī es salieku manas agresijas, lai iemācītos lēnprātību, Tavā sirdī, ak Marija,  es meklēju patvērumu,

Tavā sirdī es salieku aizvainojumus, ko esmu nesis līdz šim sevī, lai no Tevis saņemtu spēku piedot, Tavā sirdī, ak Marija,  es meklēju patvērumu,

Tavā sirdī es salieku manas izlikšanās, liekulību un  melus, lai es beidzot iemācītos dzīvot patiesībā, Tavā sirdī, ak Marija,  es meklēju patvērumu,

Tavā sirdī es salieku manas bailes, lai augtu paļāvībā, Tavā sirdī, ak Marija,  es meklēju patvērumu,

Tavā sirdī es salieku manas šaubas un vienaldzību, lai Tu man dotu spēku augt ticībā

Tavā sirdī, ak Marija,  es meklēju patvērumu,

Tavā sirdī es salieku domu un rīcības netīrības, lai Tu mani pasargātu Tavas jaunavības apmetņa patvērumā, Tavā sirdī, ak Marija,  es meklēju patvērumu,

Tavā sirdī es salieku manas skumjas, lai Tu tās pārvērstu priekā, Tavā sirdī, ak Marija,  es meklēju patvērumu,

Tavā sirdī es salieku manas rūpes un raizes, lai es nostiprinātos cerībā, Tavā sirdī, ak Marija,  es meklēju patvērumu,

Tavā sirdī es salieku manas bailes, lai savienotu tās ar mana Pestītāja Jēzus agoniju, ko Viņš pārcieta Ģetzemanē, Tavā sirdī, ak Marija,  es meklēju patvērumu,

Tavā sirdī es salieku manas vainas apziņas, lai iemantotu Dieva žēlastību, Tavā sirdī, ak Marija,  es meklēju patvērumu,

Tavā sirdī es salieku manus kritizēšanas kārdinājumus, lai atklātu  sirds tīrību, Tavā sirdī, ak Marija,  es meklēju patvērumu,

Tavā sirdī es salieku manu bezcerību, lai atļautu Jēzum Kristum manī atspoguļot Viņa Augšāmcelšanās spēku, Tavā sirdī, ak Marija,  es meklēju patvērumu,

Tavā sirdī es salieku manas ciešanas un upurēju tās Dievam kā patīkamu upuri, Tavā sirdī, ak Marija,  es meklēju patvērumu,

Tavā sirdī es salieku manas saites ar sātanu, lai tiktu no tām pilnīgi atbrīvots, Tavā sirdī, ak Marija,  es meklēju patvērumu,

Tavā sirdī es salieku manus grēkus, lai manī varētu īstenoties Pestītāja Augšāmcelšanās uzvara, Tavā sirdī, ak Marija,  es meklēju patvērumu,

Tavā sirdī es salieku manus protestus un dumpošanos pret Dievu, lai visbeidzot es spētu atklāt mana Dieva bezgalīgo mīlestību, Tavā sirdī, ak Marija,  es meklēju patvērumu,

Tavā sirdī es salieku manas emocionālās problēmas, lai tās man vairs netraucētu, bet lai kļūtu par sākumu Pestītāja Mīlestības izpratnei, Tavā sirdī, ak Marija,  es meklēju patvērumu,

Tavā sirdī es salieku visas šķelšanās un konfliktu problēmas, ar ko man jāsastopas dzīvē, lai Tu varētu visas tās ieskaut Tava Miera valstībā, (lai visu to pārklātu ar Tavu mieru), Tavā sirdī, ak Marija,  es meklēju patvērumu,

Tavs Krusts, ak Jēzu, lai ir mans un mūsu prieks, Jēzu, Tavs Krusts  lai ir mans un mūsu iepriecinājums kārdinājumos.

 

Mans Jēzu, kopā ar visu Baznīcu mēs ticam, ka Tu patiesi esi Dieva Dēls, kurš esi kļuvis cilvēks un esi nomiris un augšāmcēlies.

Mēs uzņemam Tevi savās sirdīs un mūsu dzīvē aicinām, lai Tu būtu mūsu Kungs un Pestītājs.

Tu esi mums apsolījis, ka atsūtīsi mums Svēto Garu Iepriecinātāju un aizstāvi, pateicoties kuram mēs Tavā vārdā mēs varēsim darīt lielas lietas, un mēs zinām, ka patiesi esam saņēmuši Tavu Svēto Garu un  tā paļāvībā uz Tavu žēlsirdību mēs uzdrošināmies lūgt žēlsirdību un palīdzību mūsu brālim vai māsai, un kuru moka ļaunā gara tumsības spēki

Tu pazīsti cilvēka grēkus, Tu pazīsti viņa vājības, bet vispirmām kārtā  Tu redzi, ka viņš ir atnācis pie Tevis, lai pieņemtu Tavu mīlestību un lūgtu no Tevis žēlastību būt atbrīvotam no visa ļauna (atbrīvošanu no visa ļauna)

Jēzu, Tu nespēsi atteikt šim nabaga brālim, kurš tik sirsnīgi sauc uz Tevi,

 Kungs Jēzu, Tu esi Augšāmcelšanās un Dzīvība, Tu esi nomiris uz krusta un pieņēmis visu  ciešanas tik tādēļ, lai atpestītu ikvienu no mums, un Tu esi augšāmcēlies tādēļ, lai šis Tavs brālis vai māsa mantotu dzīvību no Tevis un lai ļaunā gara spēkiem nebūtu varas par viņu.

Jēzu, Tu, Tēva vienīgais Dēls, Tu Dieva Jērs, kurš nes pasaules grēkus, un Tu nes arī šī nabaga slimnieka grēkus,

atbrīvo viņu šai brīdī, atbrīvo mūsu māsu vai brāli no ļaunā gara.

Kungs Jēzu, Tu zini, kādi bija tie apstākļi, kad sātans varēja ienākt viņa dvēselē, un ir mēģinājis šo dvēseli aizslēgt, nocietināt un attālināt no Tavas žēlsirdīgās Mīlestības,

Kungs Jēzu, Tu uz krusta mirstot esi uzvarējis nāvi, nāc un ienes gaismu, ienes Tavas Godības gaismu šai dvēselē, kuru nomāc tumsības gars..

Atbrīvo viņu no katras saites ar sātanu, atbrīvo viņu no ļauno garu un dēmonu iespaida, dziedini šo dvēseli no visiem ievainojumiem, kādus ļaunais gars ir nodarījis šai dvēselei, un viņa miesai.

Caur vissvētākās Jaunavas Marijas, Tavas jaunavīgās Mātes un mūsu Mātes aizbildniecību, Kungs, piepildi tagad atbrīvošanas darbu un atbrīvo viņu, lai  viņš ( viņa) ar savu dzīvi turpmāk liecina,  ka Tu, Jēzu, esi Ceļš, Patiesība un Dzīvība.