Video filma par notikumiem Lurdā 57 Mb

 

Mazā Lurdas pilsētiņa, kas tagad plaši zināma visā pasaulē, līdz 1858. gadam nebija gandrīz pazīstama. Tā atrodas Dienvidfrancijā, Pireneju piekājē. Tajā dzīvoja kāda ģimene, kas pelnīja iztiku smagā darbā, strādājot par rokpeļņiem. 1844. gadā šajā ģimenē piedzima meitene, kuras vecāki deva divus vārdus Marija Bernadete. Šajā apvidū Jaunavas Marijas kults bija lielā cieņā un vārdu – Marija kā otro vārdu deva pat vīriešiem. Bernadete slimoja ar aizdusu un līdz 14 gadu vecumam neprata ne lasīt, ne rakstīt. Viendien kopā ar māsu un kaimiņu meiteni viņa devās uz Gāvas upes krastu salasīt sausos žagarus. Meitenes aizsteidzās tālāk uz mežu, bet Bernadete, palikusi krastā, pēkšņi ieraudzīja grotā zelta mākoni, kam sekoja kāda jauna un ļoti skaista dāma. Viņa bija apģērbusies baltā kleitā ar zilu jostu, uz katras kājas bija pa dzeltenai rozei. Nometusies ceļos, Bernadete gribēja mest krusta zīmi, taču viņai trīcēja rokas. Kad jaunava pārmeta krusta zīmi, tad arī Bernadete to spēja izdarīt un sāka skaitīt rožukroni. Bernadete vēl nekad nebija redzējusi tik skaistu sievieti. Par redzēto Bernadete pastāstīja māsai, tad arī mātei. Drīz vien visa Lurda zināja par notikušo upes krastā, taču neviens neticēja. Tēvs baidījās, ka meiteni iekārdinājis ļaunais gars, vietējā policija nopratināja Bernadeti, bet meitene, sirdsbalss aicināta, pēc trim dienām – 14. februārī atkal devās uz upes krastu, kur viņai atkal parādījās dievišķīgā būtne. Tādas tikšanās meitenei ar Dieva sūtni bija vairākas. Kādā tikšanās reizē skaistā jaunava lūdza viņu nākt šurp piecpadsmit dienas. Neskatoties uz visiem vecāku aizliegumiem, varasvīru pretestību, Bernadete turpināja iet uz upes krastu, un katru reizi viņai sekoja ļaudis, ar katru reizi arvien vairāk. Viņi neredzēja Jaunavu, taču ticēja Bernadetei, ka viņa to redz, jo viņas seja izstaroja dievišķu gaismu. Daudzi no klātesošajiem skaidri sajuta kaut kā debešķīga klātbūtni. Kādā tikšanās reizē Jaunava atklāja Bernadetei savu vārdu: „Es esmu Bezvainīgā Ieņemšana.” Meitene nesaprata šos vārdus, bet pateica tos prāvestam. Un visi saprata, kas bija Viešņa no grotas. Pēc Svētās Jaunavas pavēles Bernadete norādītajā vietā parausta zemi, un tur radās avots. Tad viņa darīja prāvestam zināmu Jaunavas Marijas lūgumu uzcelt tajā vietā kapelu. Tagad tur uzcelta brīnišķīga baznīca. Marija lika Bernadetei pateikt visiem cilvēkiem, lai viņi lūgtos par grēciniekiem, lai nožēlotu grēkus. Kopš tā laika uz Lurdu, uz grotu un avotu, plūst cilvēku straumes. Drīz visā Francijā kļuva zināma vēst par pirmo brīnumu, par to, ka piecpadsmitgadīgu zēnu, kuram bijusi acu kaite, ūdens aplikumi esot pilnīgi izdziedinājuši. Bernadete veltīja savu dzīvi Dievam, kļūdama par mūķeni. Viņa nomira 35. gadu vecumā. Mirstot teica, ka esot tikpat laimīga, cik toreiz, kad bērnībā grotā pie Gāvas upes redzējusi Svēto Jaunavu – laimīga domājot un cerot, ka atkal Viņu redzēšot. 11. februāri visā pasaulē atzīmē kā Lurdas Dievmātes dienu. Noskaitīsim šajā dienā lūgšanas Dievmātei, neaizmirsīsim skaitīt lūgšanas viņai katru dienu. Atcerēsimies, ka vēsts, kuru ar medenes Bernadetes starpniecību cilvēce saņēma Lurdā. Žēlastības vēsts, tā uzmundrina mūs visus, atgādina, ka tam, kas dzīvo taisni un nožēlo savus grēkus, skaita lūgšanas Visvarenajam, tam tiks dāvāta debesu svētlaime. Lurdas vēsts – tas ir brīdinājums mums visiem, kas ieslīguši grēkos un vienaldzībā.

 

Lurdas Dievmātes litānija

 

Kyrie, eleison!

Christe, eleison!

Kyrie, eleison!

Kristu, klausi mūs!

Kristu, uzklausi mūs!

Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!

Dievs Dēls pasaules Pestītājs, apžēlojies par mums!

Dievs Svētais Gars, apžēlojies par mums!

Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, apžēlojies par mums!

Lurdas Dievmāte, Bezvainīgi Ieņemtā Jaunava, lūdz Dievu par mums!

Lurdas Dievmāte, Dievišķā Pestītāja Māte, lūdz Dievu par mums!

Lurdas Dievmāte, kas izvēlējies par savu uzklausītāju vārgu un nabadzīgu bērnu, lūdz Dievu par mums!

Lurdas Dievmāte, kas esi likusi izplūst no zemes avotam, kurš dziedina daudzus svētceļniekus, lūdz Dievu par mums!

Lurdas Dievmāte, debesu dāvanu Dalītāja, lūdz Dievu par mums!

Lurdas Dievmāte, kurai Jēzus neko nespēja atteikt, lūdz Dievu par mums!

Lurdas Dievmāte, kuru neviens nav lūdzis veltīgi, lūdz Dievu par mums!

Lurdas Dievmāte, cietēju Mierinātāja, lūdz Dievu par mums!

Lurdas Dievmāte, kas dziedini slimos, lūdz Dievu par mums!

Lurdas Dievmāte, svētceļnieku Cerība, lūdz Dievu par mums!

Lurdas Dievmāte, kas lūdz par grēciniekiem, lūdz Dievu par mums!

Lurdas Dievmāte, kas aicini nožēlot grēkus, lūdz Dievu par mums!

Lurdas Dievmāte, svētās Baznīcas uzturētāja, lūdz Dievu par mums!

Lurdas Dievmāte, šķīstītavā cietēju dvēseļu aizstāve, lūdz Dievu par mums!

Lurdas Dievmāte, svētā Rožukroņa Jaunava, lūdz Dievu par mums!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzi mūs, Kungs!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

V. Lūdz par mums, Lurdas Dievmāte.

R. Lai mēs Kristus apsolījumu cienīgi topam

 Lūgsimies: Kungs Jēzu, mēs Tevi slavējam un Tev pateicamies par visām žēlastībām, kuras Tu caur Savu Māti Lurdā tik bagātīgi dāvā tiem, kas uzticas Tev. Dāvā arī mums caur Tavas Mātes, Vissvētās Lurdas Jaunavas aizbildniecību saņemt miesas un dvēseles dziedināšanu Dieva godam, līdzcilvēku labumam un dvēseles pestīšanai. Amen.

 

 

Lūgšana Lurdas Dievmātei

Ak, vienmēr Bezvainīgā Jaunava, žēlsirdības Māte, slimnieku Veselība, grēcinieku Patvērums, nelaimīgo Mierinātāja, Tu zini mūsu vajadzības un mūsu sāpes. Paraugies uz mums savā labvēlībā un rādi mums savu žēlsirdību. Tu parādījies Lurdas grotā, Tev labpatika šo vietu padarīt par īpašu svētnīcu, kur Tu dali Dieva žēlastības. Daudzi slimnieki šeit ir saņēmuši dziedināšanu – gara un miesas veselību. Tāpēc arī mēs nākam Tavā priekšā ar pilnīgu paļāvību un lūdzam Tavu mātišķo aizbildniecību pie Tava Dēla, mūsu Pestītāja Jēzus Kristus, kas dzīvo un valda mūžu mūžos. Amen.


 

Lurdas šautru lūgšanas

Kungs, mēs Tevi pielūdzam.

Kungs, mēs Tev ticam.

Kungs, mēs ceram uz Tevi.

Kungs, mēs mīlam Tevi.

Jēzu Kristu, dzīvā Dieva Dēls, Tu esi Maize, kas nākusi no Debesīm, Tava Miesa un Tavas Asinis ir mūsu dvēseles dzīvības avots.

Kungs, stiprini mūs ticībā.

Kungs, tie, kurus Tu mīli, ir slimi.

Kungs, lai notiek Tavs prāts.

Ak, Marija, slimnieku Veselība, lūdz par mums.

Lurdas Dievmāte, aizlūdz par mūsu tautu.

Kungs, kaut es varētu redzēt.

Kungs, kaut es varētu dzirdēt.

Kungs, kaut es varētu staigāt.

(tāpat, kā Kungs var dziedināt fiziski, Viņš vēlas dziedināt arī dvēseli.  Lūgsim, lai Kungs mūs dara veselus miesā, prātā un garā.)

Ak, Marija, bez grēka ieņemtā, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis.

Lurdas Dievmāte, aizlūdz par mūsu pāvestu.

Miera Karaliene, lūdz par mums.

Svētā Bernadete, lūdz par mums.

 

Pārlūdzam Tevi, Marija, Slimnieku veselība.

Par pacietības trūkumu slimībā,

par nemieru savās ciešanās,

par izmisumu dzīves grūtībās,

par sava nespēka nepieņemšanu,

par neuzticēšanos Tev,

par padošanos kārdinājumiem, par vāju ticību, par nolaidību lūgšanā,

par atteikšanos palīdzēt tuvākajiem,

par paļāvības trūkumu uz Dieva žēlsirdību

pārlūdzam Tevi,

Marija,

Slimnieku veselība

 

 

 Pateicamies Tev, Marija, Slimnieku Veselība

Par dziedinātiem no slimībām,

par uzklausītiem mūsu lūgumiem,

par pasargāšanu no grēka,

par stiprinājumu ciešanās,

par mierinājumu izmisumā,

par stiprinājumu ticībā,

par stiprinājumu cerībā,

par mīlestības pilnību,

par Tavu labestību uz mums,

par Tavu mātišķo aizbildniecību,

par visām žēlastībām, kādas caur Tevi mums dotas

pateicamies Tev,

Marija,

Slimnieku Veselība

Tēvs mūsu...

Esi sveicināta, Marija...

Gods lai ir Tēvam...

Jēzu, piepildi mani ar mīlestību,

Jēzu, uzklausi manu lūgšanu,

saucu uz Tevi ticībā:

Pateicos Tev, Jēzu, par Tavu pazemību,

ar kādu Tu esi manī un katrā no mums.

Pateicos Tev par slimību, no kuras mani dziedini.

Pateicos Tev par to, ka apdāvini mūs Tavu žēlsirdību. Amen.