NEPIEDZIMUŠĀ    KRUSTACEĻŠ

Ievads

Jūs zināt bausli: Tev nebūs nokaut. Cik gan bieži cilvēki šo bausli

ir pārkāpuši, sākot ar Kaina brāļa slepkavību, un krāvuši grēku uz grēka.

Lai mīkstinātu mana Tēva taisnīgās dusmas un izglābtu jūsu dvēseles no

mūžīgās nāves, aiz mīlestības uz jums Es savas mātes klēpī esmu kļuvis

cilvēks. Tā Es jūsu dzīvi, kas caur radīšanu ir mans īpašums, no pirmā

acumirkļa esmu svētījis

Bet jūs gribat man atņemt uz to tiesības, rīkojoties ar cilvēka dzīvību

pēc sava prāta. Šī vaina manu krustu ir padarījusi vēl smagāku. Nedzimušos,

kurus jūs nonāvējat, es esmu uzņēmis savā krusta ceļā.

 

1 stacija

Jēzu notiesā uz nāvi

V. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam.

R. Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.

Dievišķais Pestītāj, pie Tavas notiesāšanas jūdi kliedza: "Mums ir Likums un saskaņā ar to viņam jāmirst!" Pilāts šai sakarā savas rokas mazgāja nevainībā un skaidroja: "Es neesmu vainīgs pie šī taisnīgā asinīm. Skatieties jūs paši!" Viņš lika atbrīvot Barabu, bet Tevi nodeva krustā sišanai.

Nepiedzimušais bērns

Arī es esmu uz nāvi notiesāts, jo arī pret mani ir likums. Pamatojoties uz šo likumu, mani vecāki un ārsti uzskata, ka viņi drīkst mani nonāvēt. Viņi mazgā rokas nevainībā, it kā vainu varētu nomazgāt ar ūdeni un it kā dievišķo likumu varētu atcelt. Viņi notiesā mani fiziskai nāvei, bet vai viņi paši izglābsies no mūžīgās nāves?

Klusuma brīdis

Kungs, apžēlojies par mums, apžēlojies par mums un nedzimušajiem un esi mums žēlīgs Tavu svēto ciešanu un nāves dēļ. Sāpju Māte, lūdz par mums un par nedzimušajiem. Amen.

 

2 stacija

Jēzus ņem krustu uz saviem pleciem

V. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam.

R. Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.

Ar krustu Tu sev, Jēzu, uzkrāvi visas cilvēces vainas. Tu tam nepretojies, jo cilvēki tikai tādā veidā var tikt izpestīti.

Nepiedzimušais bērns

Tāpat Tu arī uzņēmies katra cilvēka grēku nastu, to cilvēku, kuri aukstasinīgi uzbrūk manai dzīvībai. Mana vaina diemžēl ir tikai tā, ka es esmu nevēlams. It kā es sevi būtu uzspiedis saviem vecākiem. Bet patiesībā viņi paši mani ir aicinājuši dzīvē. Viņi negrib "manu nastu" uz sevis uzņemties. Kā tad Tavs krusts viņiem var kļūt par svētību?

Klusuma brīdis

Kungs, apžēlojies par mums, apžēlojies par mums un nedzimušajiem un esi mums žēlīgs Tavu svēto ciešanu un nāves dēļ. Sāpju Māte, lūdz par mums un par nedzimušajiem. Amen.

 

3 stacija

Jēzus pirmo reizi pakrīt zem krusta

V. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam.

R. Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.

Nasta priekš Tevis, Jēzu, ir par smagu. Tu pakrīti! Trīsot Tu guli uz zemes. Ar cietsirdīgiem sitieniem Tev liek piecelties.

Nepiedzimušais bērns

Es esmu daudz vājāks nekā Tu. Es vēl nevaru nostāties uz savām kājām. Es nevaru arī aizstāvēties. Bet pret mani neapmierinās tikai ar sitieniem. Mani grib nosist un tikai tad domā justies apmierināti.

Klusuma brīdis

Kungs, apžēlojies par mums, apžēlojies par mums un nedzimušajiem un esi mums žēlīgs Tavu svēto ciešanu un nāves dēļ. Sāpju Māte, lūdz par mums un par nedzimušajiem. Amen.

 

4 stacija

Jēzus satiek savu svēto Māti

V. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam.

R. Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.

Šī satikšanās ir liels sarūgtinājums Tev un Tavai Mātei. Bet tā ir arī mierinājums priekš Tevis. Māte Tevi nepamet vienu Tavās visgrūtākajās stundās.

Nepiedzimušais bērns

Man nav mātes, kas par mani raudātu. Es esmu ieslēgts kādas sievietes klēpī, kas grib mani noslepkavot. Caur pravieti Tu esi teicis: "Vai māte var aizmirst savu bērnu?" Tas taču ir pret jebkādām cilvēcīgām jūtām. Faktiski mani nonāvē tāpēc, lai mani aizmirstu. Bet vai varēs mani izdzēst no sirdsapziņas?

Klusuma brīdis

Kungs, apžēlojies par mums, apžēlojies par mums un nedzimušajiem un esi mums žēlīgs Tavu svēto ciešanu un nāves dēļ. Sāpju Māte, lūdz par mums un par nedzimušajiem. Amen.

 

5 stacija

Kirēnas Sīmanis palīdz Jēzum nest krustu

V. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam.

R. Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.

Sīmanis labprāt to darīt negrib. Viņš ir jāpiespiež. Bet kad Tu uzlūko viņu ar savu dievišķo skatu, viņš dedzīgi tver krustu un soļo aiz Tevis, atvieglodams Tavu nastu.

Nepiedzimušais bērns

Es vēl esmu akls un vēl nevaru lūdzoši uzlūkot nevienu cilvēku, lai viņš man palīdzētu. Tu esi vienīgais, uz kuru es varu skatīties. Neatmet mani, kad man bez Kristības būs jāatnāk pie Tevis. Dāvā man tad arī savu dievišķo skatienu!

Klusuma brīdis

Kungs, apžēlojies par mums, apžēlojies par mums un nedzimušajiem un esi mums žēlīgs Tavu svēto ciešanu un nāves dēļ. Sāpju Māte, lūdz par mums un par nedzimušajiem. Amen.

 

6 stacija

Veronika pasniedz Jēzum sviedru lakatu

V. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam.

R. Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.

Veronika nespēj vienaldzīgi uzlūkot Tavu apspļaudīto vaigu. Viņa noņem plīvuru no savas galvas un pasniedz to Tev, lai Tu varētu noslaucīt visus dubļus un asinis. Tu kādreiz viņu izārstēji no slimības un tāpēc viņa ir tagad Tev pateicīga.

Nepiedzimušais bērns

Ir tik daudz labu, nesavtīgu sieviešu. Kāpēc man bija jāsaņem šī bezsirdīgā sieviete par māti? Kā gribētu arī es viņai vēlāk atlīdzināt visus upurus, kurus viņai tagad ir jānes manis dēļ. Kungs, iespied Tu savu attēlu viņas dvēselē, lai viņa neaizietu pazušanā.

Klusuma brīdis

Kungs, apžēlojies par mums, apžēlojies par mums un nedzimušajiem un esi mums žēlīgs Tavu svēto ciešanu un nāves dēļ. Sāpju Māte, lūdz par mums un par nedzimušajiem. Amen.

 

7 stacija

Jēzus otro reizi pakrīt zem krusta

V. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam.

R. Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.

Kungs, jau otro reizi cilvēku grēki Tevi nospiež pie zemes. Daudzi ievainojumi Tavā miesā atveras un asiņo. Mežonīgas sāpes plosās Tavos locekļos.

Nepiedzimušais bērns

Cik ļoti Tevi nospieda daudzās nevainīgo slepkavības. Arī mana nāve pavairo Tavas ciešanas. Dodi, lai Tavs kritiens tos, kas pie manis ir vainīgs, pasargātu no nogāšanās mūžīgā bezdibenī.

Klusuma brīdis

Kungs, apžēlojies par mums, apžēlojies par mums un nedzimušajiem un esi mums žēlīgs Tavu svēto ciešanu un nāves dēļ. Sāpju Māte, lūdz par mums un par nedzimušajiem. Amen.

 

8 stacija

Jēzus mierina raudošās sievietes

V. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam.

R. Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.

Tīras līdzjūtības asaras maz palīdz. Tu pamudini sievietes: "Neraudiet par mani, bet vairāk raudiet par sevi un saviem bērniem!"

Nepiedzimušais bērns

Par mani nav noraudāta neviena asara. Bet varbūt tomēr... Jā, kad mana māte sajuta, ka es dzīvoju, tad viņa raudāja no dusmām, jo viņa mani negribēja. Mana nāve viņai nekādas sāpes neizraisīs. Viņai iedos narkozi, lai viņa neciestu, kad man būs jāiziet nāves mokas.

Klusuma brīdis

Kungs, apžēlojies par mums, apžēlojies par mums un nedzimušajiem un esi mums žēlīgs Tavu svēto ciešanu un nāves dēļ. Sāpju Māte, lūdz par mums un par nedzimušajiem. Amen.

 

9 stacija

Jēzus trešo reizi pakrīt zem krusta

V. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam.

R. Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.

Krusta nasta priekš Tevis kļūst nepanesama. Trešo reizi Tu saļimi pie zemes. Un tomēr viņi nedod Tev mieru. Ar virvēm un pletnēm Tevi atkal pieceļ. Drebot nespēkā, Tu nostājies un ej pēdējo posmu līdz Golgātai.

Nepiedzimušais bērns

Mani nevajadzēja sist ar pātagām. Bet mani uzskatīja par tikpat nevērtīgu un nicināmu kā Tevi. Bija tikai vienas rūpes - kā mani novākt no ceļa. Jo es, iespējams, varēju saviem vecākiem sagādāt rūpes un neērtības.

Klusuma brīdis

Kungs, apžēlojies par mums, apžēlojies par mums un nedzimušajiem un esi mums žēlīgs Tavu svēto ciešanu un nāves dēļ. Sāpju Māte, lūdz par mums un par nedzimušajiem. Amen.

 

10 stacija

Jēzum novelk drēbes

V. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam.

R. Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.

Tev nācās mirt kailam un pamestam, tāpēc Tev no miesas norauj drēbes. Tā Tu gandari par cilvēku bezkaunībām.

Nepiedzimušais bērns

Kauns nespēlēja nekādu lomu, kad es tiku aicināts dzīvē. Bet tagad, kad man būtu jāpiedzimst, no manis visi kaunējās. Vecāku stāvoklim nepiedienot, ka es kā trešais vai ceturtais bērns nāktu pasaulē. "Labākās aprindas" panes tikai vienu vai augstākais divus bērnus. Apģērba priekš manis pietiktu, bet viņi negrib man to dot.

Klusuma brīdis

Kungs, apžēlojies par mums, apžēlojies par mums un nedzimušajiem un esi mums žēlīgs Tavu svēto ciešanu un nāves dēļ. Sāpju Māte, lūdz par mums un par nedzimušajiem. Amen.

 

11 stacija

Jēzu pienaglo pie krusta

V. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam.

R. Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.

Drausmīgā nežēlībā Tevi pienaglo pie krusta. Tev piemēro viszemiskāko sodu, lai Tevi reizi par visām reizēm iznīdētu no cilvēces kā nederīgu. Bet kur vislielākais naids, tur visspēcīgāk staro Tava mīlestība. Ar savu nāvi Tu atver cilvēkiem debesu vārtus.

Nepiedzimušais bērns

Priekš manas nonāvēšanas nebija vajadzīgs ne krusts, ne naglas. Cilvēks bez sirdsapziņas kļūst par mani bendi: mani sagriezīs gabalos un rūpēsies tikai par to, lai es neizraisītu nekādu infekciju...

Klusuma brīdis

Kungs, apžēlojies par mums, apžēlojies par mums un nedzimušajiem un esi mums žēlīgs Tavu svēto ciešanu un nāves dēļ. Sāpju Māte, lūdz par mums un par nedzimušajiem. Amen.

 

12 stacija

Jēzus mirst pie krusta

V. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam.

R. Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.

"Tēvs, piedod viņiem, jo viņi nezina, ko dara". Tā Tu, mirdams, lūdzies, un kad labais laupītājs sacīja:  "Kungs, piemini mani, kad Tu ieiesi savā valstībā", Tu pateici tik brīnišķus vārdus: "Šodien tu būsi ar mani paradīzē!"

Nepiedzimušais bērns

Man ir grūti tāpat domāt un lūgties, bet tā ir vienīgā iespēja manā īsajā dzīvē kaut ko paveikt. Un tas ir vienīgais darbs, ko es vēl varu izdarīt, tāpēc es arī lūdzos: "Kungs, piedod viņiem, piedod ārstiem, kas mani nonāvē, piedod manai mātei, kas grib manu nāvi, jo viņi nezina, ko dara".

Klusuma brīdis

Kungs, apžēlojies par mums, apžēlojies par mums un nedzimušajiem un esi mums žēlīgs Tavu svēto ciešanu un nāves dēļ. Sāpju Māte, lūdz par mums un par nedzimušajiem. Amen.

 

13 stacija

Jēzus miesu noņem no krusta

V. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam.

R. Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.

Pēc nāves Tu drīkstēji atdusēties savas Mātes klēpī. Viņas rokās Tu dusēji kā bērns. Un tagad Viņa Tev dāvā šo pēdējo mīlestību. Baznīca ieliek Viņas mutē šādus Svētos Vārdus: "Jūs visi, kas ejat garām pa ceļu, skatieties, vai ir sāpes lielākas par manējām".

Nepiedzimušais bērns

Man nebūs šīs pēdējās mīlestības, bet es varu atkārtot šos vārdus: "Jūs visi, kas ejat garām pa ceļu, skatieties, vai ir sāpes lielākas par manējām". Es nekad nebiju jutis mātes mīlestību un nekad to vairs nejutīšu.

Klusuma brīdis

Kungs, apžēlojies par mums, apžēlojies par mums un nedzimušajiem un esi mums žēlīgs Tavu svēto ciešanu un nāves dēļ. Sāpju Māte, lūdz par mums un par nedzimušajiem. Amen.

 

14 stacija

Jēzus miesu ieliek kapā

V. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam.

R. Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.

Jēzu, Tev nebija sava kapa. Tevi guldīja svešā. Bet šis kaps tomēr nevarēja būt Tava pēdējā miera vieta. Tu no tā cēlies augšā apskaidrotā miesā mūžīgai dzīvei.

Nepiedzimušais bērns

Par kapu man būs atkritumu bedre. Vai tā būs mana pēdējā apmešanās vieta? Vai es uz mūžīgiem laikiem būšu aizmirsts? Nē, mana dvēsele turpina dzīvot, un šī dvēsele pastarā dienā savienosies ar manu miesu. Tad es augšāmcelšos un iziešu pretim saviem vecākiem. Vai viņi varēs tad skatīties man acīs? Vai varbūt viņiem būs jāsauc: "Jūs, kalni, krītiet pār mums un pakalni mūs apsedziet!"

 

Noslēguma lūgšana:

Kungs, nepiedzimušie cieš krustaceļu Tev līdzi. Atmodini visus, kas ir atbildīgi par viņu dzīvību: tēvus, mātes, ārstus, medmāsas, valstu un valdību vadītājus, lai viņi atcerētos savu pienākumu Dieva priekšā, nekad vairāk ar šādiem apkaunojošiem noziegumiem neizaicinātu Tavu dievišķo taisnību un paši sev neizdarītu vissmagāko zaudējumu.

Marija, Tu mūsu visu Māte, cik ļoti sāp Tava Mātes sirds tieši par šiem grēkiem. Līdz jūti šiem nevainīgajiem Taviem bērniem un izglāb viņus no zemiskas noslepkavošanas.

Žēlsirdības Māte, grēcinieku patvērums, izlūdzies visiem atbildīgajiem par bērnu dzīvībām žēlastību un apžēlošanu pie Dieva, lai viņi neaizietu mūžīgajā pazušanā.

Klusuma brīdis

Kungs, apžēlojies par mums, apžēlojies par mums un nedzimušajiem un esi mums žēlīgs Tavu svēto ciešanu un nāves dēļ. Sāpju Māte, lūdz par mums un par nedzimušajiem. Amen.

Amen.


Bērnu kristīšana

Jēzus Fogla mātei - 1939. g. 7. jūnijā:

"Tev vienmēr jāilgojas, lai visi bērni, kas piedzimst, tiktu arī nokristīti. Tu vari viņu vismaz savā gribā it kā nokristīt. Tu vari arī vienmēr manas visdārgās Asinis uzupurēt par visiem bērniem, kas miruši bez kristības, lai viņi ar manām Asinīm tiktu nomazgāti."