Atgriešanās

 

 

 Dievmātes vēstījums 2009.gada 25.septembrī

 Mīļotie bērni! Nerimstoši un ar prieku strādājiet pie jūsu atgriešanās. Savu iepriecinājumu un skumjas upurējiet manai Bezvainīgajai Sirdij, tādēļ lai es varētu jūs visus vest pie mana vismīļā Dēla un lai Viņa Sirdī jūs atrastu prieku. Es esmu ar jums tādēļ, lai jūs pamācītu un vadītu pretī mūžībai. Pateicos jums, ka atbildat Manam aicinājumam.

 

Strādāt pie savas personīgās atgriešanās.

 

Atgriešanās, uz kādu mūs aicina Jaunava Marija ( jau 5. reizi šais pēdējos mēnešos), ir nepieciešama tādēļ, lai mūsu dzīve nekļūtu vienīgi par fizisku un bioloģisku eksistenci, bet lai mūsu dzīvei mantotu mūžības raksturu (mērogu), uz kādu mūs aicina Dievs.

Lai izvairītos no pārpratumiem, der atcerēties, ka mūsu šīs zemes eksistence ne tikai sagatavo mūs mūžīgai dzīvei, ko varētu saprast kā dzīvi pēc nāves, bet patiesībā šī mūžīgā dzīve iesākas jau tagad, jau šajā pasaulē. Tā ir dzīve Svētajā Garā, dzīve, kura rit Dieva žēlastībā. Šai apziņai būtu mūs jāpavada mūsu ikdienas aktivitātēs un reizē vajag, lai tieši šai apziņā mēs smeltos virzienu pareizai savu aktivitāšu izvēlei, lai mēs veidotu pareizas attiecības ar līdzcilvēkiem, lai mūsu dzīves mērķi un plāni izriet no šīs apziņas, ka jau tagad dzīvojam mūžībai un pat mūžībā. No šīs patiesības mums ir  jāvadās visās mūsu domās, darbos, plānos, savās cerībās un arī savās piesardzībās, bailēs,  nedrošībās.

No dienas dienā ir nepieciešami, lai mēs sekotu Dievam, lai mēs elpotu ar Viņa Svēto Garu, un tādā veidā mūsos nemitīgi augtu Jēzus dzīve. To sauc par atgriešanās procesu, par atgriešanos, uz kādu mūs aicina Jaunava Marija. Tas nav viegls ceļš, tas nav tikai vienreiz dzīvē pieņemts lēmums, bet tas ir process, kurš nerimtīgi notiek ikkatros mūsu dzīves ikdienas apstākļos. Atgriešanās prasa pazemību, modrību, izlēmību, stingru gribu. Vispirmām kārtā tai ir nepieciešama paļāvības pilna uzticēšanās Dieva mūsu Tēva gribai.

 Mīļotie bērni! Neatlaidīgi un ar prieku strādājiet pie jūsu atgriešanās - šādi mūs aicina Jaunava Marija. Tas ir ļoti steidzinošs un dedzīgs aicinājums. Mēs daudz vērības veltījam savam darbam, kurš nodrošina mums materiālo eksistenci, bet mēs neesam vienlīdz dedzīgi, lai apzinātos tā darba cildenumu, uz kādu mūs mudina Jaunava Marija, jo tas darbs, uz kādu aicina Viņa, veido un būvē mūsu mūžību. Ikkatra cita darba augļi ir ļoti aprobežoti. Tas ir arī tad, ja šis darbs šķiet svarīgs un stipri nepieciešams.

Un tā, lūk, mēs esam aicināti strādāt pie mūsu atgriešanās, bet tas vēl nav viss. Strādāt vajag neatlaidīgi un arī ar dedzību, ar stingru, nelokāmu gribas lēmumu, ar lielu atdevi un ieinteresētību, bet arī tas vēl nav viss. Jaunava Marija lūdz tāpat, lai mēs strādātu ar prieku. Tā nav nekāda eksaltēta prasība. Gluži pretēji, šī prasība pasvītro mūsos to iezīmi, kas raksturīga tām darbībām, kuras mēs veicam no tīras mīlestības, tīras mīlestības motivācijas mudināti. (vadoties no tīras mīlestības motivācijas) . Dievmāte runā par to prieku, kas ir patiess, par tīro un šķīsto prieku, tādēļ, ka šai gadījumā mēs baudām ne tikai cilvēcisku mīlestību, bet Dieva Mīlestību!

 Šai pieredzē sakņojas mūsu atgriešanās, un pateicoties tai, atgriešanās pieaug spēkā. Jaunava Marija pavada mūs šai ceļā, viņa saka: Es esmu kopā ar jums tādēļ, lai jūs pamācītu un vadītu pretī mūžībai. Ko gan mēs vēl gaidām? Ak, kaut jel arī mums neiznāktu tā, kā Jēzus saka Jeruzalemes ļaudīm: Jūs nepazināt jūsu apmeklēšanas laiku (no Lk 19,41-44). Jaunava Marija mums ne tikai atgādina, bet arī dod konkrētu padomu, kā šo mūsu atgriešanās darbu veikt: upurējiet visus  savus iepriecinājumus un sāpes manai Bezvainīgajai Sirdij. Upurēsim Jaunavai Marijai to, ko Viņa no mums lūdz, lai tas kļūst mūsu mīlestības dāvana, dāvana no mīlošiem bērniem. Kopā ar to, ko Viņa no mums lūdz , upurēsim Viņai visas mūsu steidzamās vajadzības, kādas nesam savā sirdī, lai tas viss mūsos tiktu šķīstīts caur Viņas Bezvainīgo Sirdi, un lai tādā veidā Viņa varētu mūs vest pie sava vismīļotā Dēla, lai Jēzus Sirdī mēs atrastu prieku. Tiešām, tikai Jēzū Kristū mēs spējam iepazīt (atrast) patieso prieku, kurš nav gaistošs, tādēļ ka aizvien pieaug spēkā, pateicoties mūsu vienībai ar Kungu Jēzu Kristu un šo prieku nespēj mums atņemt nekādi dzīves starpgadījumi. Un šis Dieva prieks mūs pavada pat grūtībās  un skumjās un bēdās. Tas ļauj mums sludināt Dieva  mīlestību pat visdziļākajā naktī. Lai Miers jums un prieks Jēzū un Marijā!

 

Nucio Quattrocchi

 

Pieņemiet Dievmātes aicinājumu – izveidojiet lūgšanu Margrietiņu dēļ saviem priesteriem.

Es jūs aicinu, lai jūs visus mudinātu lūgties Rožukroni. Visi priesteri lai lūdzas Rožukroni. Veltiet laiku Rožukroņa lūgšanai.26.06.1985.g

 

Lūgšana par priesteriem

 Ak Jēzu, Dievišķais Ganītāj, Tu aicināji apustuļus, lai viņus veidotu par dvēseļu zvejniekiem, Tu, kurš esi aicinājis arī  mūsu priesteri (vārds) .... dari to par Savu sekotāju un Savu kalpu, dari, lai arī viņš savā sirdī līdzīgi tāpat kā Tu nestu ilgas par visu dvēseļu pestīšanu, jo dvēseļu  pestīšanai Tu uz visiem pasaules altāriem dari klātesošu (nes savu upuri). Tu, ak Kungs, kas dzīvo mūžīgi, lai aizbildinātu par savu tautu, atver mūsu priesterim horizontus, lai viņš spētu saskatīt visu pasauli, kura ir izslāpusi pēc patiesības un gaismas un mīlestības, lai viņš kļūst kā zemes sāls un pasaules gaisma. Stiprini viņu ar Tavas žēlastības spēku un svētī viņu. Svētais aizbildni (priestera vārda aizbildnis) ...., kura vārdā ir kristīts mūsu priesteris, tavai īpašai gādībai šodien mēs veltījam viņu, lai tu, svētais aizbildni, aizbildinātu par viņu Dieva priekšā un palīdzētu viņam visās vajadzībās. Dari, lai viņš saglabātu uzticību Dievam un auglīgi strādātu Dieva Svētā Vārda lielākam godam. Ak, Marija, sargā mūsu priesterus no visa ļauna. Amen.

 

Pie Margrietiņas

Kungs, dāvā mums svētus priesterus. Tu pats ar savu  žēlastības spēku uzturi viņus svētumā. Dievišķais Visaugstais Priesteri, lai Tavas žēlsirdības spēks pavada mūsu priesteri vienmēr un sargā viņu no ļaunā gara viltības un lamatām, kuru ļaunais nemitīgi cenšas izlikt viņa dvēselei. Lai Tavas žēlsirdības spēks, ak Kungs, salauž un padara nekaitīgu visu to, kas varētu aptumšot Tava priestera svētumu, mēs tevi lūdzam, jo Tu vari visu. Amen.

Pēc šīs lūgšanas nepieciešams vēl palūgties žēlsirdības kronīti. Tā ir individuāla lūgšana, katru dienu lūdzies par saviem priesteriem šo lūgšanu un žēlsirdības kronīti. Arī pēc priestera nāves vajag tāpat turpināt to lūgties par viņu. Ja tu gribi, savām ikdienas lūgšanām vari pievienot kādus pašaizliedzības darbus vai gavēni, un to, ka upurē Dievam savus sāpīgos pārdzīvojumus un vari tāpat arī reizi nedēļā upurēt Kungam Jēzum vienu adorācijas stundu Vissvētākā Sakramenta priekšā un bieži pieņemt svēto Komūniju priesteru nodomos. Var arī palūgt savus tuviniekus, lai kopā ar tevi lūgtos margrietiņu par jūsu priesteriem. Māte Terēze sacīja: ja būs svēti priesteri, tad būs svētas ģimenes un tad būs svēta pasaule.